Dato for udgivelse
08 Sep 2011 09:15
Til
Indehavere af prøveskilte,autoforhandlere m.v.
Sagsnummer
11-187411
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

  Dette nyhedsbrev indeholder en præcisering af brugen af prøveskilte.


Præcisering af brugen af prøveskilte:

I den seneste tid har der været nogle episoder, hvor SKAT i forbindelse med aktioner har konstateret, at prøveskilte er anvendt i strid med reglerne.

Som konsekvens heraf er køretøjerne i nogle tilfælde blevet beslaglagt, og ejeren er blevet afkrævet registreringsafgift. Der er eksempler på opkrævning af registreringsafgift på helt op til 1,2 mio. kr.

SKAT skal derfor her præcisere reglerne for brug af prøveskilte. Reglerne fremgår af paragrafferne 81 - 85 i registreringsbekendtgørelsen, bek. nr. 651 af 16.6.2011.

Hvad må prøveskilte anvendes til?

Prøveskilte må bruges til kørsel med uregistreret køretøj af en type, der skal registreres.

Prøveskilte må kun bruges til midlertidig eller lejlighedsvis kørsel til følgende formål:

  1. Afprøvning og indstilling af et nyt køretøj, men ikke til tilkørsel af køretøjet.
  2. Kørsel i forbindelse med import eller eksport af et køretøj til/fra det sted her i landet, hvor importøren/eksportøren har adresse.
  3. Kørselsprøve i anledning af reparation af et køretøj, men ikke til tilkørsel af et istandsat køretøj.
  4. Afhentning eller udbringning af et køretøj i anledning af reparation eller salg.
  5. Kørsel, der er nødvendig i forbindelse med registrering eller godkendelse af et køretøj.
  6. Overførsel af et køretøj til anden forhandler, andet udsalgs- eller udstillingssted eller lager. Et demonstrationssted, der ikke henhører under færdselslovens område, hvor køretøjet præsenteres for publikum i salgsøjemed, f.eks. en væddeløbsbane eller dyrskueplads, sidestilles med et udstillingssted.
  7. Demonstration af et køretøj for en forhandler eller dennes personale.
  8. Demonstration eller prøve af et køretøj i anledning af salg. Kørslen må kun finde sted efter forudgående anmodning i hvert enkelt tilfælde fra en eventuel køber af et køretøj af den pågældende type.
  9. Optagelse af fotografier eller film af et køretøj. Kørslen må kun foretages af en fabrikant eller importør af køretøjer, og alene for at fremstille reklamemateriale for køretøjet.
  10. Kortvarig kørsel her i landet i optog i forbindelse med åbning af salg af lodsedler til velgørende eller almennyttige formål, eller i forbindelse med en lokal børnehjælpsdag, dyrskue eller lignende arrangementer. Kørslen må kun ske efter tilladelse fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

Prøveskilte må ikke bruges på køretøjer, der bruges til befordring af gods eller personer, der er uvedkommende for formålet med kørslen. Dvs. kørsel, der ikke er omfattet af ovenstående 10 punkter.

Hvem må benytte prøveskiltene?

Prøveskilte må kun bruges af den, der har fået udleveret prøveskiltet og eventuelt ansatte hos denne.

Ved demonstrationskørsel som nævnt i punkterne 7 og 8 ovenfor, med et køretøj, der ikke kan medføre passagerer, kan køretøjet med prøveskilte udlånes til forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet, til afprøvning for et kortere tidsrum inden for den nærmeste omegn.

Ved demonstrationskørsel som nævnt i punkterne 7 og 8 ovenfor, med et køretøj, der kan medføre passagerer, kan køretøjet ligeledes føres af forhandleren og dennes personale eller den interesserede køber, dennes pårørende og personer, der bistår køberen med at bedømme køretøjet, hvis prøveskilteindehaveren eller en ansat hos denne befinder sig i køretøjet under kørslen.

Privatpersoners benyttelse af prøveskilte
Køretøjet kan endvidere udlånes til selvstændig afprøvning eller demonstrationskørsel, hvis kørslens varighed ikke overstiger 3 timer, og der under kørslen medbringes dokumentation for, at udlånet ikke overstiger 3 timer. Denne dokumentation kan alene ske på en blanket, der er godkendt af SKAT. Udfyldte blanketter skal opbevares af prøveskilteindehaveren i mindst 3 måneder efter, at kørslen har fundet sted.

Betingelser for at få udleveret prøveskilte.

SKAT kan udlevere nummerplader i form af prøveskilte til erhvervsdrivende fysiske eller juridiske personer, der vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har brug for skiltene i deres erhverv til kørsel som nævnt ovenfor.

Prøveskilte udleveres for en periode på 5 år. Tilladelsen kan forlænges, hvis betingelserne stadig er opfyldte.
Prøveskilt udleveres kun, hvis modtageren har tegnet ansvarsforsikring for kørsel med prøveskiltet efter reglerne i bekendtgørelsen om ansvarsforsikring af motorkøretøjer mv.

Prøveskilte udleveres til enten bil eller motorcykel.
Prøveskilte til bil bruges tillige ved kørsel med traktor, motorredskab og påhængsredskab. Hvis prøveskiltet bruges til et påhængsredskab, skal skiltet monteres bag på påhængsredskabet.
Prøveskilt til motorcykel bruges tillige ved kørsel med knallert.

Misbrug

SKAT kan inddrage et prøveskilt, hvis det bruges i strid med ovennævnte formål, ligesom der kan stilles krav om betaling af registreringsafgift for det pågældende køretøj.