Dato for udgivelse
02 sep 2011 14:48
SKM-nummer
SKM2011.581.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-182440
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsværdi, dækningsafgiftspligtig forskelsværdi, myndighedsfejl
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med henblik på nedsættelse.

Landsskatteretten har pålagt SKAT at forelægge sagen for Skatterådet med henblik på ekstraordi-nær genoptagelse af ejendomsværdien (med konsekvens for den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi) for ejendomme A pr. 1. oktober 2004 jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3,
Vurderingsloven § 6,
Vurderingsloven § 9,
Vurderingsloven § 10

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit B
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit C.4 
Henvisning
Vurderingsvejledningen 2011-2, afsnit E.1.1

Ejendommen A er en fabrik- og lagerejendom (benyttelseskode 04) med et matrikulært areal på 157.015 m2. Pr. 1. oktober 2004 var ejendommen bebygget med i alt 20.261 m2. Bebyggelsesprocenten i området er 40, og grundværdiniveauet 500 kr. pr. etagemeter.

Ejendomsværdien blev i 2004 sat til 120.000.000 kr. Heri indgår et tillæg på 33.107.200 kr. for overskydende grundareal, svarende til værdien af det areal, som er i overskud, når den nødvendige grund til bebyggelsen trækkes fra det matrikulære areal.

Tillægget blev ved vurderingen fejlagtigt beregnet med udgangspunkt i et bebygget areal på 16.061 m2 og ikke de rigtige 20.261 m2. Fejlen betyder, at tillægget blev for højt.

Tillægget skulle have været beregnet således: (157.015 m2 - (20.261 m2 / 0,4)) 0,4 x 500 kr./m2 =  21.272.500 kr.

Landsskatteretten finder på baggrund heraf, at der tale om en fejlberegning på ca. 12.000.000 kr., og at der er tale om en væsentlig myndighedsfejl.

Henset til fejlens karakter og beløbets størrelse finder Landsskatteretten i den foreliggende sag grundlag for at pålægge SKAT at forelægge sagen om ekstraordinær genoptagelse af vurderingsåret 2004 for Skatterådet jfr. skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3.

Skatterådet nedsætter ejendomsværdien pr. 1. oktober 2004 med 12. 000.000 kr. fra 120.000.000 kr. til 108.000.000kr. Da grundværdien er uændret, nedsættes den dækningsafgiftspligtige forskelsværdi ligeledes med 12.000.000 kr.