Dato for udgivelse
31 aug 2011 14:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 aug 2011 09:07
SKM-nummer
SKM2011.568.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-033616
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fradrag - tab - fordring
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at spørger har fradragsret for sit tab i forbindelse med en banks konkurs, for den del af tabet på fordringen mod banken, som stammer fra indskud foretaget d. 27. januar 2010 eller senere, efter der er taget hensyn til indskydergarantien samt udbetaling af dividenden. Skatterådet afviste at besvare, hvorledes tabet skal indberettes, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1.

Hjemmel

Kursgevinstloven § 14
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 1.

Reference(r)

Kursgevinstloven § 14
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit C.B.1.4.2.2

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger har fradragsret for sit tab i forbindelse med hendes banks konkurs?
  2. Hvis ja, hvordan skal dette tab da indberettes?

Svar:

  1. Ja, se dog begrundelsen.
  2. Spørgsmålet afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1.

Beskrivelse af de faktiske forhold

I 2. halvår af 2010 solgte spørger sin virksomhed.

I forbindelse med virksomhedssalget blev salgssummen overført til en dertil oprettet indlånskonto i en bank. Skatten blev indbetalt til SKAT den 28. december 2010.

Ved bankens konkurs havde spørger et indestående på ca. 2 mio. kr. på indlånskontoen. Spørger blev i forbindelse med bankens konkurs dækket af garantifonden med 100.000 euro (ca. 750.000 kr.), samt tillige den yderligere dækning af indlånskunder med indlån over de 100.000 euro. Spørger har dog oplyst, at hun alligevel har lidt et tab på ca. 700.00 kr. på indlånskontoen alene.

Spørger havde på sine andre konti (lønkonto og budgetkonto) også lidt et tab i forbindelse med bankens konkurs.

Spørger havde efter det oplyste oprette såvel løn- som budgetkonto inden d. 27. januar 2010. Kontiene har haft en positiv saldo i hele perioden indtil bankens konkurs.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning

Det er spørgers opfattelse, at hun har fradragsret for det fulde tab.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1:

Lovregler:

Kursgevinstlovens § 14

Stk. 1. Gevinst og tab på fordringer medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2 og §§ 15, 17 og 18. 1. pkt. finder dog alene anvendelse, hvis årets nettogevinst eller nettotab sammenlagt med nettogevinster og nettotab omfattet af § 23 og gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger, jf. aktieavancebeskatningslovens § 22, overstiger 2.000 kr.

Stk. 2. Tab på fordringer på selskaber, hvorover den skattepligtige har eller har haft en indflydelse som omhandlet i aktieavancebeskatningslovens § 4, eller tab på fordringer på den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer kan ikke fradrages. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold. For fordringer i fremmed valuta opgøres det ikke fradragsberettigede tab efter 1. og 2. pkt. på grundlag af valutakurserne på tidspunktet for fordringens erhvervelse.

Praksis:

I SKM 2011.358.SKAT har Skatteministeriet besvaret en række forskellige spørgsmål, som er opstået i forbindelse med, at Amagerbanken A/S den 6. februar 2011 overdrog sine aktiver og en del af sine passiver til et nystiftet datterselskab af Finansiel Stabilitet. Styresignalet behandler bl.a. personers fradrag for tab på indlånskonti.

Begrundelse:

Det ønskes oplyst, om spørger har fradragsret for sit tab i forbindelse med bankens konkurs.

Generelt

Kursgevinstlovens § 14 blev ændret ved L 2010 724, som trådte i kraft d. 27. juni 2010, og der er herefter generel fradragsret for tab på fordringer, uanset om fordringen er i danske kroner eller i fremmed valuta.

Bestemmelsen har virkning for fordringer, der erhverves den 27. januar 2010 eller senere.

Tab på indlånskonto

Det er lagt til grund, at fordringen mod banken for så vidt angår indlånskontoen opstod i oktober 2010 i forbindelse med salget af spørgers virksomhed. Da den dermed er erhvervet efter d. 27. januar 2010, vil den være omfattet af den nugældende § 14 i kursgevinstloven.

Spørger har således fradragsret for så vidt angår det endelige tab på den fordring, som hun havde mod banken i forbindelse med indbetalingen af provenuet fra salget af hendes virksomhed, jf. kursgevinstlovens § 14, stk. 1. Der skal ved opgørelsen af tabet tages hensyn til indskydergarantien samt en eventuel dividende.

Tab på løn- og budgetkonti

Spørger havde efter det oplyste oprettet såvel løn- som budgetkontoen før d. 27. januar 2010. Kontiene har haft en positiv saldo i hele perioden indtil bankens konkurs.

Der er som nævnt alene fradrag for tab på indskud foretaget den 27. januar 2010 eller senere.

Det gælder et FIFO-princip (First in, first out), hvorefter de beløb, der tidligst er blevet indsat på kontoen, bliver betragtet som hævet først. Er der foretaget hævninger den 27. januar 2010 eller senere, skal de første indskud på kontiene anses for hævet først, jf. kursgevinstlovens § 26, da der vil være tale om fordringer udstedt på samme vilkår af samme udsteder. Alle indskud foretaget inden den 27. januar 2010 anses for foretaget den 26. januar 2010.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at indskydergarantien også dækker efter "FIFO-princippet" - altså de første indskud bliver dækket først af indskydergarantien. Der skal med andre ord ikke ske en forholdsmæssig fordeling af garantien på hhv. det ikke-fradragsberettigede og det fradragsberettigede tab.

Det skal bemærkes, at dividenden skal fordeles forholdsmæssigt på det, der herefter bliver til indskud henholdsvis før den 27. januar 2010 og indskud den 27. januar 2010 og senere.

Der kan i den forbindelse henvises til SKM 2011.358.SKAT, hvori der findes eksempler på opgørelsen af det fradragsberettigede tab.

Konklusion

Det er Skatteministeriets opfattelse, at spørger har skattemæssigt fradrag for den del af tabet på den samlede fordringen mod banken, som stammer fra spørgers indskud på de tre konti i banken foretaget d. 27. januar 2010 eller senere, efter der er taget hensyn til indskydergarantien samt udbetaling af dividenden.

Der kan dog først foretages fradrag for tabet, når tabet er endeligt konstateret. Idet der er tale om konkurs, kan en erklæring fra bobestyreren om dividendens endelige størrelse danne grundlag for fradrag.

Skatteministeriet skal således indstille til Skatterådet, at spørgsmålet besvares "Ja, se dog begrundelsen", idet spørger har fradragsret for sit tab i forbindelse med bankens konkurs, jf. kursgevinstlovens § 14, stk. 1, for den del af tabet på fordringen mod banken, som stammer fra indskud foretaget d. 27. januar 2010 eller senere, efter der er taget hensyn til indskydergarantien samt udbetaling af dividenden.

Ad spørgsmål 2:

Lovregler:

Skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1

Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.

Praksis:

I SKM2011.284.SR afviste Skatterådet at svare på, om arbejdsgiveren har pligt til at indberette en eventuel skattepligtig værdi af et kunstværk, med den begrundelse, at indberetning falder udenfor det område, hvorom der kan afgives bindende svar.

Begrundelse:

Det ønskes oplyst, hvorledes tabet skal indberettes.

Bindende svar gives kun om de skattemæssige virkninger, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1. Indberetning falder således udenfor det område, hvorom der kan afgives bindende svar, jf. f.eks. SKM 2011.284.SR

Skatteministeriet skal således indstille til Skatterådet, at spørgsmålet må afvises, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse:

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.