Dato for udgivelse
29 Aug 2011 14:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2011 13:07
SKM-nummer
SKM2011.560.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-081707
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
VE-anlæg, Solcelleanlæg, Blandet privat/erhvervsmæssig ejendom, Privat andel
Resumé
Skatterådet bekræfter, at spørger kan anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, på et solcelleanlæg, som monteres på den erhvervsmæssige del af en blandet bygning. Over-/underskud af det vedvarende energianlæg opgøres på samme måde som over-/underskud af anden erhvervsmæssig virksomhed. Den private andel opgøres ud fra principperne i SKM2010.744.SKAT.
Hjemmel
Ligningsloven § 8 P, stk. 5
Reference(r)
Ligningsloven § 8 P, stk. 5
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.4.4.2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.C.4.4.3

Spørgsmål

1. Kan man bruge reglerne, jf. LL § 8 P, stk. 2 og 3 eller LL § 8 P, stk. 5 når et vedvarende energianlæg forsyner en ejendom, som både benyttes privat og erhvervsmæssigt?

2. Hvis der svares nej til spørgsmål 1, vil der så være et kriterium for, hvornår man må benytte reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3 eller LL § 8, stk. 5.

3. Hvorledes skal VE-anlæggets produktion medregnes i en blandet ejendoms forbrug (privat og erhvervsmæssigt), når ejendommen har en elmåler og den private andel er sat til 4.000 kWh, jf. gældende satser for privat forbrug til lys og husholdning:

A) Modregnes VE-anlæggets produktion forlods i det private forbrug?

B) Modregnes VE-anlæggets produktion forholdsmæssigt i det private/erhvervsmæssige forbrug?

C) Ændres besvarelsen af A og B, hvis VE-anlægget er dimensioneret til kun at producere, hvad der svarer til det private elforbrug?

D) Ændres besvarelsen af A og B, hvis der opsættes bimåler til registrering af det private forbrug?

E) Har det betydning for besvarelsen af A, B, C og D om VE-anlægget er tilsluttet nettet i boligen eller i driftsbygningen? Og i givet fald hvilken betydning?

Svar

Ad 1. Ja, spørger kan anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. LL § 8 P, stk. 5.

Den skematiske ordning i LL § 8 P, stk. 2 og 3, kan ikke anvendes af spørger, da VE-anlægget påtænkes monteret på den erhvervsmæssige del af ejendommen.

Ad 2. Spørgsmålet bortfalder, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.

Ad 3. Ved besvarelsen af spørgsmål 3 A - E er det forudsat, at anlægget er udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, jf. LL § 8 P, stk. 5:

  Ad 3A) Ja, se også afgørelsen SKM2003.522.LSR hvoraf principperne for den skattemæssige opgørelse fremgår.

  Ad 3B) Nej, jf. besvarelsen af spørgsmål 3A.

  Ad 3C) Nej.

  Ad 3D) Nej, men det private forbrug vil så opgøres på baggrund af bimålerens registrering og ikke efter beregning, jf. principperne for opgørelse af privat andel i SKM2010.744.SKAT.

  Ad 3E) Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ejer ejendommen X-vej, X-by og denne ejendom er en mindre landbrugsejendom med blandet privat- og erhvervsmæssig benyttelse. Det samlede elforbrug udgjorde i 2010: 9.250 kWh og den private andel heraf blev ansat til 4.000 kWh, jf. SKM2010.744.SKAT. Ejendommen har kun en elmåler, som måler både det private og erhvervsmæssige forbrug.

Spørger påtænker at anskaffe sig et solcelleanlæg, som skal monteres på en erhvervsmæssig ladebygning og anlægget forventes at kunne producere ca. 5.200 kWh årligt.

Solcelleanlægget skal tilsluttes elnettet, således at der er mulighed for at afhænde evt. overskudsproduktion hertil.

Med henvisning til de skattemæssige regelsæt, som er gældende fra indkomståret 2010 for vedvarende energianlæg, jf. Ligningsvejledningen E.B.2.1.1, skal vi hermed forespørge om de skattemæssige regler for disse VE-anlæg, når ejendommen som VE-anlægget forsyner med energi er en blandet privat/ erhvervsmæssig ejendom.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I forbindelse med påtænkt investering i et solcelleanlæg, er det vigtigt for spørger at kende de skattemæssige regler for et solcelleanlæg (VE-anlæg), som knytter sig til en blandet ejendom, hvor anlægget forsyner både den private- og den erhvervsmæssige del, samt tillige afhænder evt. overskudsproduktion herudover til elforsyningsselskabet.

I den forbindelse er det vigtigt at vide om opgørelsen af den private andel kan minimeres til de skattemæssige standardregler for opgørelse af den private andel af el; f.eks. elforbrug til opvarmning udgør i 2011 80 kWh pr. m2; varmt vand for 1-4 personer udgør 3.000 - 3.600 kWh; samt til lys og husholdning for parcelhuse udgør 4.000 kWh; eller om det kræver måling af det faktiske forbrug.

Ligningsvejledningens afsnit E.B.2.1.1 tilkendegiver efter vores mening grundlaget for besvarelsen af de stillede spørgsmål, tillige med Ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, samt § 8 P, stk. 5.

Kort fortalt giver reglerne i LL § 8 P mulighed for at opgøre indkomsten af et VE-anlæg, der er tilsluttet nettet, enten efter LL § 8 P, stk. 2 og 3 (skematisk ordning) eller efter LL § 8 P, stk. 5 (almindelig skattemæssig opgørelse).

Et VE-anlæg er kendetegnende ved at anlægget udelukkende drives ved anvendelse af en eller flere vedvarende energikilder, som er omfattet af definitionen på vedvarende energi, såsom vindkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme. Ordningen er endvidere kendetegnet ved at VE-anlægget knytter sig til en husstand.

Den producerede energi anvendes primært til dækning af husstandens samlede private og erhvervsmæssige forbrug og eventuel overskudsproduktion afhændes til et elforsyningsselskab. Forsyningsselskabet fastsætter afregningsprisen på den solgte overskudsproduktion og denne værdi anvendes også når værdien af eget forbrug skal opgøres skattemæssigt.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Generelt:

Lovregler m.v.:

Den hidtil gældende ordning i ligningslovens § 8 P, der alene gjaldt vindmøller og vindmølleandele, er med virkning fra 1. januar 2010 ændret, således at den omfatter vedvarende energianlæg og andele i vedvarende energianlæg, herunder visse vindmøller (VE-anlæg). Samtidig er bundgrænsen hævet. Ændringen fremgår af lov nr. 1559 af 21. december 2010 om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende energi).

Det fremgår af ligningslovens § 8 P, at fysiske personer, der ejer VE-anlæg der er tilsluttet nettet, én gang for alle kan vælge at medregne indkomst ved driften efter den skematiske ordning i bestemmelsens stk. 2 og 3. Efter den skematiske ordning anses VE-anlægget for udelukkede benyttet til private formål.

Hvis ikke den skematiske ordning vælges, anses VE-anlægget for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet efter ligningslovens § 8 P, stk. 5. Driften af anlægget anses for erhvervsmæssig - og overskud/underskud beskattes på samme måde, som overskud/underskud ved andre former for erhvervsmæssig virksomhed. VE-anlæg, som er tilsluttet nettet og har karakter af driftsmidler, kan afskrives efter afskrivningslovens kapitel 2.

Praksis:

SKM2003.522.LSR

Værdien af eget elforbrug fra en husstandsvindmølle, der leverede direkte til ejeren, skulle ansættes på grundlag af den med elværket fastsatte afregningspris for overskudsproduktion.

Konkret:

Vedr. spørgsmål 1:

Et VE-anlæg, som er tilsluttet nettet og monteret på den erhvervsmæssige del af en blandet privat / erhvervsmæssig ejendom, anses for udelukkende erhvervsmæssig benyttet. Spørger skal således opgøre overskud/underskud ved driften af anlægget efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. også ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Reglen i ligningslovens § 8 P, stk. 6, medfører, at den skematiske ordning i bestemmelsens stk. 2 og 3, ikke kan anvendes på den del af en blandet benyttet ejendom, som anvendes erhvervsmæssigt. Den skematiske ordning kan alene anvendes på et VE-anlæg, som er knyttet til en husstand og som ikke har et erhvervsmæssigt formål. I forhold til en blandet benyttet ejendom vil det derfor være et minimumskrav for anvendelsen af den skematiske ordning, at VE-anlægget monteres på den private del af ejendommen og ikke anvendes i den erhvervsmæssige del af ejendommen.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares bekræftende i forhold til anvendelsen af ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Vedr. spørgsmål 2:

Spørgsmålet bortfalder i medfør af besvarelsen af spørgsmål 1.

Vedr. spørgsmål 3:

Ved besvarelsen af spørgsmål 3 A - E er det forudsat, at VE-anlægget er udelukkende erhvervsmæssigt benyttet, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5.

Principperne for den skattemæssige opgørelse af et erhvervsmæssigt benyttet VE-anlæg fremgår bl.a. af afgørelsen SKM2003.522.LSR. Det fremgår af denne afgørelse, at når der udtages en del af produktionen til privat brug, så skal der efter sædvanlige regler fastsættes værdi af eget vareforbrug. Værdien indgår i opgørelsen af resultatet af driften af anlægget.

Den private andel opgøres efter principperne i SKM2010.744.SKAT om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende. Efter lov om vedvarende energi er afregningsprisen for el fra solcelleanlæg fastsat til 60 øre pr. kWh i 10 år efter nettilslutning og 40 øre i de følgende 10 år.

På baggrund af ovenstående indstiller Skatteministeriet, at spørgsmål 3 A besvares bekræftende og spørgsmål 3 B samtidig besvares benægtende.

Det har ikke indflydelse på en fysisk persons mulighed for at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, om VE-anlægget kun er dimensioneret til at producere, hvad der svarer til det private forbrug i en blandet benyttet ejendom. Skatteministeriet indstiller derfor at spørgsmål 3 C besvares benægtende.

Det har ikke indflydelse på en fysisk persons mulighed for at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, om VE-anlægget kun er forsynet med en måler eller om det er forsynet med bimåler til registrering af det private forbrug i en blandet ejendom. Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 D besvares benægtende med tilføjelse af, at såfremt VE-anlægget forsynes med bimåler til registrering af det private forbrug, da vil dette skulle opgøres på baggrund af bimålerens registrering og ikke efter beregning i henhold til SKM2010.744.SKAT.

Det har ikke indflydelse på en fysisk persons mulighed for at anvende skattelovgivningens almindelige regler, jf. ligningslovens § 8 P, stk. 5, om VE-anlægget i en blandet bygning er tilsluttet nettet via boligen eller via den erhvervsmæssige del af ejendommen. Det har heller ingen betydning i forhold til opgørelsen af værdi af eget vareforbrug. Skatteministeriets indstiller derfor at spørgsmål 3 E besvares benægtende.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.