Dato for udgivelse
25 Aug 2011 14:30
SKM-nummer
SKM2011.549.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-00548
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Omkostningsgodtgørelse, sagskompleks
Resumé

Landsskatteretten stadfæstede SKATs skøn over er godtgørelsesberettiget honorarkrav i forbindelse med en sag for Landsskatteretten.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 57, stk. 3

Henvisning
-

Klagen skyldes, at SKAT ikke fuldt ud har imødekommet klagerens anmodning om omkostningsgodtgørelse.

Landsskatterettens afgørelse

Klageren har ansøgt om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med førelse af en sag for Landsskatteretten med 50 % af i alt 31.437,50 kr. inkl. moms.

SKAT har ikke anset det af G1 A/S fakturerede honorar for rimeligt. SKAT har nedsat det godtgørelsesberettigede beløb til 4.750 kr. inkl. moms og krævet 10.375 kr. tilbagebetalt.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren deltog i 1994, 1995, 1996 og 1997 som kommanditist i G2 K/S. Han udtrådte i 1997 af kommanditselskabet.

Skatteforvaltningen ændrede det af klageren selvangivne resultat af andel i kommanditselskabet for 1994, 1995, 1996 og 1997, da ikke alle selvangivne udgifter og afskrivninger blev anset som fradragsberettigede. Klageren blev endvidere anset for skattepligtig af avance ved salg af andel i G2 K/S.

Skatteforvaltningens afgørelse blev påklaget til skatteankenævnet, der ved kendelse af 3. december 2004 stadfæstede skatteforvaltningens afgørelse vedrørende indkomstårene 1994, 1995 og 1996. For så vidt angår indkomståret 1997 stadfæstede skatteankenævnet forvaltningens afgørelse vedrørende fradragsberettigede afskrivninger og nedsatte den skattepligtige avance ved salg af andel til - 132.874 kr.

Skatteankenævnets afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten den 2. marts 2005.

Klageren var under sagens behandling i Landsskatteretten repræsenteret af revisor JC.

Klageren ansøgte den 11. september 2008 om a conto omkostningsgodtgørelse til dækning af udgifter til sagkyndig bistand vedrørende klage til Landsskatteretten med 50 % af 25.500 kr. inkl. moms. Ansøgningen om omkostningsgodtgørelse var vedlagt nota nr. 2008021 af 29. juli 2008 fra G1 A/S. Notaen har følgende indhold:

"(...)

Aconto honorar vedr. indbringelse af sagen for landsskatteretten, herunder frembringelse af dokumentation, deltagelse i syns- og skøns sag, deltagelse i møder med professor BO samt korrespondance med samme, diverse tlf. møder mv.

24 timer á 850

20.400,00

(...)

26.350,00

Merværdiafgift, 25 %

6587,50

I alt

32.937,50"

Det fremgår af ansøgningen, at kravet var overdraget til bidragsyder.

Skattecentret imødekom ved afgørelse af 3. oktober 2008 ansøgningen om a conto omkostningsgodtgørelse med 50 % af 25.500 kr. inkl. moms. Skattecentret tog samtidig forbehold for eventuel tilbagebetaling.

Ved kendelse af 24. juli 2009 stadfæstede Landsskatteretten skatteankenævnets afgørelse.

Klageren ansøgte herefter om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand med 50 % af 5.937,50 kr. inkl. moms.

Ansøgningen om omkostningsgodtgørelse var vedlagt faktura nr. 2009212 af 1. september 2009 fra bidragsyder G1 A/S. Fakturaen har følgende indhold:

"Gennemgang af oprindelig kendelse - herunder klage til Landsskatteretten vedr. størrelsen på afskrivningerne problematikken vedr. 94-97.

Fremskaffelse af div. dokumentationer og arkivering af korrespondance til og fra LSR

Gennemgang af kendelse fra LSR herunder sikring af genoptagelses tilsagn

Gennemgang af afgørelse/kontrol af beløb/genoptagelses tilsagn

5 timer á 950

4 .750,00

4.750,00

Merværdiafgift

1.187,50

5.937,50"

SKATs afgørelse

SKAT har alene godkendt omkostningsgodtgørelse med 50 % af 4.750 kr. inkl. moms.

SKAT har ikke anset det af G1 A/S fakturerede tidsforbrug på i alt 29 timer for rimeligt. SKAT har i stedet skønsmæssigt ansat det godtgørelsesberettigede honorarkrav til 4.750 kr. inkl. moms, svarende til et tidsforbrug på 4 timer.

Da der i oktober 2008 er foretaget en a conto udbetaling på 12.750 kr., er der udbetalt 10.375 kr. for meget, og det beløb skal tilbagebetales. Det fremgår af den påklagede afgørelse, der er adresseret til klageren med kopi til G1 A/S, at beløbet i første omgang vil blive opkrævet hos G3.

Ved vurderingen af honorarets rimelighed er der henset til, at sagen er en af mange sager fra et sagskompleks med stort set identiske kommanditselskaber, og at G1 A/S er bidragsyder i stort set alle sagerne.

Da sagerne er påklaget og behandlet samlet i klageinstansen, giver det et væsentligt mindre ressourceforbrug, end hvis man skulle føre en enkelt sag alene. G1 A/S har således kunnet genbruge en stor del af det udførte arbejde fra den første sag i de efterfølgende sager.

Hele sagskomplekset er på nuværende tidspunkt fuldt ud belyst og gennemarbejdet, og det er derfor ikke rimeligt med et honorarkrav for mange timers arbejde. Det arbejde, der resterer, vil alene være en gentagelse af tidligere materiale og argumenter.

Et rimeligt honorarkrav er ud fra et samlet skøn anset for at være 4 timer.

Afgørelsen er truffet i medfør af skatteforvaltningslovens kapitel 19, lovbekendtgørelse nr. 907 af 28. august 2006.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat principal påstand om, at afgørelsen er ugyldig, og subsidiær påstand om, at der godkendes omkostningsgodtgørelse med 50 % af i alt 30.250 kr. inkl. moms.

Til støtte for den principale påstand har repræsentanten anført, at G1 A/S ikke er part i sagen, og at sagen derfor bør afvises.

Til støtte for den subsidiære påstand har repræsentanten anført, at det forbehold, SKAT tog ved a conto ud betalingen, ikke var beløbs-/størrelsesmæssigt, da sagen allerede på det tidspunkt til fulde lod sig belyse. Sagen er tydeligt fremlagt, og alene ændringer i udfaldet undervejs kan give anledning til ændringer. SKAT burde allerede ved a conto udbetalingen have anfægtet beløbets størrelse, hvis det ansås som urimeligt.

Alene efterfølgende konkrete ændringer, der ikke på tidspunktet for godkendelsen var fremlagt, kan give anledning til, at forbeholdet effektueres.

Det accepteres, at honoraret vedrørende faktura nr. 2009212 reduceres til 4 timer a 950 kr., svarende til 3.800 kr. ekskl. moms.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Den påklagede afgørelse er adresseret til klageren. Der er sendt kopi af afgørelsen til G1 A/S, og det fremgår af afgørelsen, at det tilbagebetalingspligtige beløb i første omgang vil blive opkrævet hos G3.

Klageren har overdraget kravet på omkostningsgodtgørelse til G1 A/S, og omkostningsgodtgørelsen er udbetalt til denne. SKAT har derfor været berettiget til i første omgang at opkræve det tilbagebetalingspligtige beløb hos G1 A/S. Der er således ikke grundlag for at ophæve den påklagede afgørelse som ugyldig.

Der er heller ikke grundlag for at afvise klagen, der anses for at være påklaget af G1 A/S som repræsentant for klageren.

Af skatteforvaltningslovens § 57, stk. 3, fremgår følgende:

"Giver en ansøgning om omkostningsgodtgørelse alene anledning til nærmere at undersøge størrelsen af udgifterne til behandling af sagen, herunder den sagkyndiges honorar, udbetales godtgørelsen ifølge ansøgningen med forbehold for eventuel tilbagebetaling."

Endvidere fremgår blandt andet følgende af § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 958 af 10. oktober 2005 om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19:

"Det er en betingelse for at opnå omkostningsgodtgørelse, at regningen fra den sagkyndige er udarbejdet på grundlag af sædvanlig fakturering, som er stilet til den godtgørelsesberettigede. (...)"

Da der ikke foreligger dokumentation for G1 A/S' tidsforbrug på sagen, og klageren ved klagens behandling i Landsskatteretten var repræsenteret af revisor JC, er det med rette, at SKAT ikke har anset honoraret som rimeligt.

Henset til det af SKAT anførte, er der endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte det af SKAT udøvede skøn, hvorefter det godtgørelsesberettigede honorarkrav er ansat til 4.750 kr. inkl. moms, svarende til et tidsforbrug på 4 timer.

Ved udbetalingen af a conto omkostningsgodtgørelse i 2008 tog skattecentret forbehold for eventuel tilbagebetaling, og der ses ikke at være grundlag for at fortolke forbeholdet indskrænkende.

Den påklagede afgørelse stadfæstes således.