Dato for udgivelse
29 Aug 2011 11:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Aug 2011 11:10
SKM-nummer
SKM2011.557.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-070537
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Moms, tilskud, fordeling
Resumé
Skatterådet bekræfter, at de øvrige tilskudsmodtagere kan fremsende omkostningsopgørelse uden moms til tovholder for leverede ydelser samt timeforbrug, idet de øvrige tilskudsmodtagere hver især betragtes som tilskudsmodtagere, med tilskudsmodtager A som tovholder på projektet.
Hjemmel
Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven § 4, stk. 1.
Reference(r)
Momsloven § 3, stk. 1,
Momsloven§ 4, stk. 1.
Henvisning
Momsvejledningen 2011-2, afsnit G.1.

Spørgsmål

  1. I bedes bekræfte, at de øvrige spørgere kan fremsende omkostningsopgørelse uden moms til tovholder for leverede ydelser samt timeforbrug, idet de øvrige spørgere hver især betragtes som tilskudsmodtagere, med tilskudsmodtager A som tovholder på projektet.

Svar

  1. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgerne udgør i fællesskab et gratis, offentligt tilbud til en bestemt målgruppe. Formålet med spørgerne er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for målgruppen. Der ydes gratis sparring og vejledning til målgruppen. Spørgerne indgår i tæt samarbejde med x-kontorerne i hele landet for at give den bedst mulige støtte til målgruppen.

Spørgerne har modtaget tilsagn fra N-styrelsen om tilskud til projektet P, og ønsker nu at vide, om der skal faktureres med moms til tovholder (= spørger A / tilskudsmodtager A) vedrørende de ydelser/det timeforbrug som leveres til projektet P af de øvrige tilskudsmodtagere i projektet, dvs. de øvrige spørgere.

Tilsagnet om tilskud er givet til alle spørgerne. Spørger A skal som tovholder afregne og refundere løbende til de enkelte spørgere i partnerskabet for deres faktiske timeforbrug og udgifter. Timeprisen beregnes blandt partnerskabets medlemmer til kostpris tillagt 20% i overhead.

Spørgerne har modtaget tilsagn fra N-styrelsen på maximalt kr. 14.000.000 i perioden 1/1 2011 - 31/12 2012 vedrørende projektet P, tilskuddet anses for momsfrit.

De enkelte spørgere er ligestillede projektdeltagere, ligesom de enkelte spørgere hver især er tilskudsmodtagere.

Spørger A er alene ansvarlig for egne aktiviteter, men har den koordinerende rolle på alle spørgernes vegne overfor N-styrelsen.

Af tilsagnet dateret december 2010 fremgår blandt andet:

"Spørgerne

v. Direktør NN1, Spørger A

v. Direktør NN2, Spørger B

v. Direktør NN3, Spørger C

v. Direktør NN4, Spørger D

v. Direktør NN5, Spørger E

Tilsagn til gennemførelse af projekt P 2011-2012

N-styrelsen giver hermed tilsagn om tilskud til Spørgerne til fortsættelse af initiativet "P".

Tilsagnet kan maksimalt udgøre kr. 14.000.000. Tilsagnsperioden løber

fra 1. januar 2011 til 31. december 2012. Beløbet for 2012 afsættes med

forbehold for godkendelse af finansloven for 2011 herunder ...

Tilsagnet ydes i henhold til lov om ... og finanslovens § ... ("Nye .../Spørgerne, kurser i udvikling og ... samt "P" for ...") til dækning af afholdte og betalte nettoudgifter i forbindelse med gennemførsel af aktiviteter, der fremgår af opgavebeskrivelsen i bilag 1, samt i overensstemmelse med de løbende godkendte detailplaner og budgetter.

Som tovholder udpeges: Spørger A, cvr .... Tovholders opgave fremgår af nedenstående samt af opgavebeskrivelsen i bilag 1.

Partnerne i projektet er;

Spørger A, cvr ...

Spørger B, cvr ...

Spørger C, cvr ...

Spørger D, cvr ...

Spørger E, cvr ...

Partnerskabets opgaver fremgår af opgavebeskrivelsen i bilag 1. Resultatmål for 2011 fremgår af bilag 2.

Udbetaling

90 pct. af tilskuddet udbetales månedsvis i rater af kr. 525.000 til tovholder i partnerskabet, spørger A. Der tilbageholdes 10 pct. hvert år (kr. 700.000), der først udbetales når a) slutrapportering og revideret årsregnskab foreligger b) årets resultatmål er opgjort og valideret af N-styrelsen.

Tovholder, spørger A, afregner og refunderer endvidere løbende til de enkelte spørgere i partnerskabet for deres faktiske timeforbrug og udgifter. Det sker én gang månedligt og kun på baggrund af en månedligt fremsendt opgørelse fra partnerskabets deltagere. Der refunderes blandt partnerskabets medlemmer på timebasis til kostpris tillagt 20 pct. i overhead."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgerne er ikke fremkommet med bemærkninger.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 3, stk. 1, i momsloven, lovbekendtgørelse nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Begrebet »afgiftspligtig person« er defineret i artikel 9, stk. 1, 1. led, i momssystemdirektivet 2006/112 som:

"Ved »afgiftspligtig person« forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed."

Begrebet »økonomisk virksomhed« er defineret i momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, 2. led, som:

"Ved »økonomisk virksomhed« forstås alle former for virksomhed, som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter".

Af momsloven § 4, stk. 1, fremgår:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering."

Begrundelse

Skatteministeriet har lagt til grund, at det ydede tilskud fra N-styrelsen efter det oplyste ikke kan anses for vederlag for leverede ydelser til N-styrelsen eller til tredjemand.

Det kan udledes af momsloven §§ 3, stk. 1, og 4, stk. 1, at der skal betales afgift, når der er tale om en levering af varer og ydelser mod vederlag, og leveringen er foretaget af en afgiftspligtig person, som ved leveringen handler i sin egenskab af afgiftspligtig person.

Det fremgår af tilskudstilsagnet, at spørgerne i fællesskab har modtaget et tilsagn om tilskud til et projekts gennemførelse. Tilskuddet er bevilget over finansloven. Det fremgår videre af dette, at spørger A afregner og refunderer løbende til de enkelte spørgere i partnerskabet for deres faktiske timeforbrug og udgifter. Det sker én gang månedligt og kun på baggrund af en månedligt fremsendt opgørelse fra partnerskabets deltagere. Der refunderes blandt partnerskabets medlemmer på timebasis til kostpris tillagt 20 pct. i overhead.

Da spørger A ikke betaler et vederlag for en leverance modtaget fra de øvrige spørgere men blot fordeler tilskuddet mellem deltagerne i henhold til bestemmelserne fastsat i tilskudstilsagnet, er det ikke Skatteministeriets opfattelse, at de øvrige spørgere har leveret ydelser til spørger A, jf. momsloven § 3, stk. 1. De øvrige spørgere modtager alene deres andel af tilskuddet i takt med projektets gennemførelse, i dette tilfælde målt ud fra timeforbrug og afholdte udgifter. Det følger heraf, jf. momsloven § 4, stk.1, at der ikke foretages levering mod vederlag, og der skal derfor ikke betales afgift.

Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at de øvrige spørgere kan fremsende omkostningsopgørelse uden moms til tovholder for leverede ydelser samt timeforbrug, idet de øvrige spørgere hver især betragtes som tilskudsmodtagere, med spørger A som tovholder på projektet.

Skatteministeriet indstiller derfor til Skatterådet, at spørgsmålet besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kan tiltræde Skatteministeriets begrundelse og indstilling.