Dato for udgivelse
23 Aug 2011 15:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2011 13:43
SKM-nummer
SKM2011.536.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-024566
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bonus, forsikring, medarbejdere, bonuskonto
Resumé
Skatterådet tog i sagen stilling til den skattemæssige behandling af en udbetaling af penge fra en bonuskonto til medarbejdere ved ophøret af en gruppelivsforsikring. Beløbet fra bonuskontoen ville blive forøget med et beløb, der tidligere var blevet udbetalt til selskabet fra bonuskontoen. Det samlede beløb ønskedes fordelt mellem medarbejderne ud fra i hvor lang tid de havde været ansatte i selskabet. Skatterådet fandt, at en udbetaling på baggrund af gruppelivsforsikringen ville være skattefri og der skulle ske en ligelig fordeling af beløbet på bonuskontoen uafhængigt af ansættelsestid, da det ikke fremgik af gruppelivsforsikringen, at der kunne ske en fordeling med baggrund i ansættelsestid. Det vil medføre skattepligt af den del af modtagne beløb, der blev fordelt med baggrund i den enkelte medarbejders ansættelsestid og som oversteg en ligelig fordeling.
Hjemmel
Pensionsbeskatningsloven § 53 A
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 53 A
Henvisning

Ligningsvejledningen; Almindelig Del 2011-2, afsnit A.C.3.3.1.4.

Henvisning

Ligningsvejledningen; Almindelig Del 2011-2, afsnit A.B

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at indestående på en bonuskonto kan udbetales ligeligt til de af Selskabets medarbejdere, der var ansat den 19. juni 2007, uden skattemæssige konsekvenser for hverken Selskabet eller medarbejderne?
  2. Såfremt spørgsmål i besvares med “nej", kan Skatterådet så bekræfte, at en medarbejder, der har været ansat siden 1996 kan få hele sin andel af indestående på bonuskontoen udbetalt skattefrit?
  3. Hvis spørgsmål 2 besvares med “ja" kan Skatterådet så bekræfte, at hver medarbejder kan modtage en forholdsmæssig del af sin samlede andel af indestående på bonuskontoen skattefrit, hvis den skattefrie del beregnes med udgangspunkt i, hvor mange år medarbejderen har været ansat i Selskabet?
  4. Hvis spørgsmål 3 besvares med “ja", kan Skatterådet så bekræfte, at Selskabet i den situation, hvor en medarbejder kun har været ansat en del af et år, kan medregne dette år som et helt ansættelsesår ved beregningen af den skattefri del i henhold til spørgsmål 3?
  5. Kan Skatterådet bekræfte, at den del af bonusbeløbet, der ikke kan udbetales skattefrit til Selskabets medarbejdere, skal beskattes som B-indkomst?

Svar

Ad. spm. 1.      Nej.
Ad. spm. 2.      Ja.
Ad. spm. 3.      Nej.
Ad. spm. 4.      Bortfalder.
Ad. spm. 5.      Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Faktum

Selskabet tegnede i 1991 en gruppelivsforsikring hos et forsikringsselskab, der omfattede samtlige funktionærer hos Selskabet.

På grundlag af den gennemsnitlige forsikringspræmie pr. deltager i ordningen for

det forløbne indkomstår beregnede forsikringsselskabet en reguleringspræmie. Var reguleringspræmien i deltagernes favør, blev dette betragtet som en bonus.

I henhold til den oprindelige forsikringsaftales § 5, skulle bonus som tilhørte de forsikrede udbetales til Selskabet og anvendes til nedbringelse af forsikringspræmien. Den oprindelige forsikringsaftale fremlægges som bilag 1.

I 1995 blev der indgået en ny forsikringsaftale mellem Selskabet og forsikringsselskabet. I denne forbindelse blev § 5 videreført med den forskel, at bonussen nu også kunne udbetales til et selskab til nedbringelse af præmien. Forsikringsaftalen fra 1995 fremlægges som bilag 2.

Forsikringsaftalen blev igen ændret i 1996 i forbindelse med, at Selskabet etablerede en pensionsordning for medarbejderne.

Ændringen indebar, at Selskabet skulle indbetale et månedligt bidrag for hver medarbejder, som var ansat hos Selskabet og i koncernforbundne selskaber.

Forsikringspræmien indgår som en ikke adskilt del af pensionsordningen. Da der er bortseelsesret for så vidt angår Selskabets pensionsindbetaling, herunder den del der relaterer sig til forsikringspræmien, har Selskabet ikke tilbageholdt A-skat vedrørende præmiebetalingerne. I stedet er der sket en indberetning af forsikringspræmien for hver medarbejder.

Forsikringspræmien opgøres for hvert kalenderår. Efter udgangen af hvert kalenderår bliver totalen af erstatninger udbetalt til medarbejderne, der deltager i ordningen, opgjort. Hvis det totale beløb er mindre end det beløb, der udbetales i erstatning, udbetales differencen som en bonus, der indsættes på en bonuskonto oprettet hos forsikringsselskabet.

Beløbet på denne bonuskonto er hidtil anvendt til at betale underskud i fremtidige år, hvor totalen af erstatninger var større end den indbetalte præmie. Der henvises til § 5 i forsikringsaftalerne for 1996, 1997 og 2008, der fremlægges som henholdsvis bilag 3-5.

Af § 7 i de som bilag 3-5 fremlagte forsikringsaftaler følger, at gruppelivsforsikringen er behandlet som "Skattekode 5 - Livsforsikring uden fradragsret".

Selskabet har nu til hensigt at afvikle bonuskontoen hos forsikringsselskabet og udbetale indestående på kontoen til de medarbejdere, der er omfattet af ordningen, og som var ansat i Selskabet den 19. juni 2007, hvilken dato Selskabet har valgt som skæringsdag. På denne dato var der 532 medarbejdere ansat i Selskabet.

Rent praktisk har Selskabet til hensigt at afvikle bonuskontoen således, at indestående på bonuskontoen fordeles ligeligt mellem alle medarbejdere, der var ansat den 19. juni 2007. Dette indebærer, at alle medarbejdere vil få udbetalt lige meget i bonus, uanset hvor mange år den enkelte medarbejder har været omfattet af forsikringen i forsikringsselskabet. Visse medarbejdere vil således få udbetalt mere i bonus, end de i forhold til deres ansættelsestid ville have været berettiget til, hvis bonus var blevet opgjort og udbetalt efter udløbet af hvert år. Omvendt vil andre medarbejdere få udbetalt mindre i bonus, end de i forhold til deres ansættelsestid ville have været berettiget til, hvis bonus var blevet opgjort og udbetalt efter udløbet af hvert år.

Det aktuelle indestående på bonuskontoen registreret pr. 19. juni 2009 var ca. kr. 2.000.000. Alle bonusbeløb frem til og med 1994 er udbetalt til Selskabet. Endvidere kan det oplyses, at der blev foretaget en bonusindbetaling på bonuskontoen i forsikringsselskabet vedrørende 1995 på ca. kr. 200.000, dvs. før pensionsordningens etablering i 1996.

Der blev i 2006 udbetalt ca. kr. 650.000 til Selskabet i bonus fra forsikringsselskabet, hvilket beløb Selskabet påtænker at lade indgå i det beløb, der skal udbetales til medarbejderne.

Totalbeløbet til udbetaling er således i alt ca. kr. 2.600.000, hvilket beløb kan ændre sig i op- eller nedadgående retning, når omkostninger for 2009 og eventuel bonus for 2009 er opgjort.

Inden Selskabet foretager sig yderligere i relation til ovenstående, ønsker Selskabet at få afklaret, hvilke skattemæssige konsekvenser den påtænkte udbetaling vil have for medarbejderne.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Den retlige referenceramme

Pensioner, livsforsikringer m.v. som er omfattet af skattekode 5 behandles efter reglerne i pensionsbeskatningslovens § 53 A ("PBL").

Der er ikke fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til ordninger omfattet af PBL § 53 A, hvilket modsvares af, at udbetalinger er skattefri for modtageren, jf. PBL § 53 A, stk. 2 og stk. 5.

Foretages der indbetalinger til en ordning omfattet af PBL § 53 A af en arbejdsgiver eller en tidligere arbejdsgiver, skal præmien/bidraget medregnes i arbejdstagerens skattepligtige indkomst, jf. PBL § 53 A, stk. 2. 2. pkt.

Pensionskasser må som udgangspunkt kun udbetale løbende ydelser. Dette indebærer, at mange pensionskasser sikrer medlemmerne ved at tegne gruppelivsforsikringer med en sum udbetalt ved medlemmets død.

Forsikringsordningen vil i disse situationer være en integreret del af pensionsordningen. Dette indebærer, at præmien til en gruppelivsforsikring indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning, der er omfattet af bortseelsesretten i PBL § 19.

Da gruppelivspræmien, uanset bortseelsesretten vedrørende arbejdsgiverens pensionsindbetaling, er skattepligtig for medarbejderen, er det forsikringsselskabet, der foretager indberetning af præmien. jf. PBL § 56, jf. § 21 i bekendtgørelse nr. 1176 af 17. december 2002. Præmieindbetalingen anses som B-indkomst for medlemmet, jf. LV 2009, afsnit A.C.3.3.1.

Det forhold, at gruppelivspræmien medregnes efter PBL § 56 ændrer ikke ved, at

udbetaling af forsikringen fortsat vil være skattefri for modtageren og i øvrigt blive behandlet efter reglerne i PBL § 53 A, jf. PBL § 56, stk. 5. Det fremgår særligt i denne sammenhæng af LV 2009, afsnit A.C.3.3.1. at også bonus udbetalinger er skatte- og afgiftsfri for modtageren.

Den juridiske vurdering

Spørgsmål 1:

Selskabet har i denne sag ikke foretaget fradrag for præmieindbetalingerne til gruppelivsforsikringen, og medarbejderne er blevet beskattet af præmieindbetalingen. Betingelserne for at få udbetalt selve forsikringsydelserne udbetalt skatte- og afgiftsfrit er således opfyldt.

I situationer som den foreliggende, hvor det er pensionskassen, der har indgået aftalen om gruppelivsforsikring med forsikringsselskabet, fremgår det af ligningsvejledningen, at udbetaling af bonus også er skattefri for modtageren. Denne betragtning understøttes af, at det bonusbeløb, der udbetales er blevet beskattet ved selve indbetalingen, hvorfor beskatning af bonusbeløbet ved udbetaling i sagens natur vil resultere i dobbeltbeskatning af det samme beløb.

På denne baggrund kan det lægges til grund, at en tilbagebetaling af bonus til medarbejderne som udgangspunkt vil være skattefri for medarbejderen.

Forsikringsaftalen indeholder endvidere ingen bestemmelser om, hvorledes beløb indestående på bonuskontoen skal fordeles blandt medarbejderne, og der er derfor ingen civilretlige hindringer for, at indestående på bonuskontoen kan udbetales skattefrit til Selskabets medarbejdere.

Det gøres derfor gældende, at spørgsmål 1 skal besvares med "ja".

Spørgsmål 2:

Såfremt Skatterådet ikke er enig i, at indeståendet på bonuskontoen kan udbetales ligeligt til Selskabets medarbejdere skattefrit, ønskes det besvaret, om en medarbejder, der har været ansat side 1996 kan modtage sin andel af indestående på bonuskontoen skattefrit.

Det bemærkes i denne sammenhæng, at en medarbejder, der har været ansat siden 1996 utvivlsomt vil få udbetalt et mindre beløb skattefrit, end medarbejderen er blevet beskattet af i den pågældende periode.

På denne baggrund gøres det gældende, at spørgsmål 2 skal besvares med "ja".

Spørgsmål 3:

Besvares spørgsmål 2 med “ja" ønskes det besvaret, om en medarbejder kan modtage en forholdsmæssig del af sin samlede andel af indestående på bonuskontoen skattefrit, hvis den skattefrie del beregnes med udgangspunkt i, hvor mange år den pågældende medarbejder har været ansat i Selskabet i perioden 1996-2009.

Har medarbejderen eksempelvis været ansat siden 2000, og således været ansat i 10 år, er medarbejderen berettiget til at få udbetalt 10/14 af medarbejderens andel af indestående på bonuskontoen skattefrit. Har medarbejderen været ansat siden 2001, og således været ansat i 9 år, er medarbejderen berettiget til at få udbetalt 9/14 af medarbejderens andel af indestående på bonuskontoen skattefrit osv.

Den del af hver medarbejders andel af indestående på bonuskontoen, der overstiger den skattefrie del vil være skattepligtig for medarbejderen, jf. mere herom nedenfor under spørgsmål 4 og 5.

Spørgsmål 4:

Såfremt Skatterådet besvarer spørgsmål 3 med "ja", ønskes det besvaret, om Selskabet i den situation, hvor en medarbejder kun har været ansat en del af et kalenderår, kan medregne dette år som et helt ansættelsesår ved beregningen af den skattefri del i henhold til spørgsmål 3.

Det bør ved vurderingen af dette spørgsmål tillægges væsentlig betydning, at det vil være forbundet med omfattende administrative byrder for Selskabet, hvis Selskabet skal foretage en præcis opgørelse og beregning ud fra den dato, hvor medarbejderen blev ansat, og at Selskabet dermed ikke kan medregne år, hvor medarbejderen kun har været ansat en del af året, som et helt ansættelsesår. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at bonusudbetaling til medarbejderne vil være af en begrænset størrelse, hvorfor medarbejderne ikke vil opnå en stor berigelse ved et bekræftende svar på dette spørgsmål.

Det bemærkes således i denne sammenhæng, at en medarbejder, der har været ansat siden 1996 vil få udbetalt ca. kr. 350 pr. år (ca. kr. 2.600.000/antal medarbejdere (532)/antal ansættelsesår (11 år)).

Det gøres på denne baggrund gældende, at spørgsmål 4 skal besvares med "ja".

Spørgsmål 5:

Det fremgår af ligningsvejledningen, at forsikringspræmien vedrørende gruppelivsforsikringen er anset for at være B-indkomst for medarbejderne.

Såfremt Skatterådet anser bonusudbetalingen for at være skattepligtig, bør selve bonusudbetalingen i skattemæssig henseende behandles på samme måde som selve forsikringspræmien. Dette indebærer, at bonusudbetalingen skal anses som B-indkomst for medarbejderne.

Ifald Skatterådet svarer bekræftende på spørgsmål 2, vil ovenstående tillige gøre sig gældende for den del af hver medarbejders andel af indestående på bonuskontoen, der ikke kan udbetales skattefrit.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det bindende svar behandler problemet ved ophør af en gruppelivsforsikringsaftale, hvor det ikke fremgår af aftalen, hvad der nærmere skal ske, når der er et beløb på en bonuskonto, der tilbageføres til forsikringstagerne.

Nedenstående er der medtaget den relevante paragraf fra Pensionsbeskatningsloven og uddrag af forsikringsaftalen. Det skal bemærkes, at Skatteministeriet har forudsat i sin besvarelse, at forsikringsaftalerne for 2006-2008 svarer til den senere refererede aftale fra juli 2008.

Lovgivning

"Pensionsbeskatningsloven § 53 A.           

Reglerne i stk. 2-5 gælder for

1) livsforsikring, der ikke omfattes af kapitel 1,

2) livsforsikring, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor forsikringens ejer ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

3) pensionskasseordning, der ikke omfattes af kapitel 1,

4) pensionskasseordning, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor den pensionsberettigede ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I,

5) syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede,

6) livsforsikring, der omfattes af nr. 1, eller pensionskasseordning, der omfattes af nr. 3, men som er stillet til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, samt garantiforsikring el. lign., som er oprettet med en direktør eller dennes efterladte som berettiget til ydelser fra forsikringen som sikkerhed for et tilsvarende løfte om pension,

7) pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af kapitel 1,

8) pensionsordning oprettet i pengeinstitut eller kreditinstitut, der opfylder betingelserne i kapitel 1, men hvor kontohaveren ved ordningens oprettelse har givet afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, og

9) pensionsordning, som har været godkendt af told- og skatteforvaltningen efter § 15 D, i det omfang pensionsordningen ikke omfattes af § 53 B.

Stk. 2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Præmier og bidrag m.v. til sikkerhedsstillelse omfattet af stk. 1, nr. 6, er fradragsberettigede for arbejdsgiveren i det indkomstår, hvor sikkerhedsstillelsen er etableret, og efterfølgende år. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes præmier eller bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en person medregnes beløb, der af den pågældendes ægtefælles eller samlevers arbejdsgiver indbetales til en pensionsordning m.v. som nævnt i stk. 1 for den pågældende i en periode af mindst en måneds varighed, hvori den pågældendes ægtefælle eller samlever af sin arbejdsgiver er udsendt for at arbejde i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, og hvori den pågældende har fælles bopæl med den udsendte i den fremmede stat, Færøerne eller Grønland. 3. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis der under udsendelsen indbetales præmier eller bidrag til en pensionsordning i ansættelsesforhold omfattet af denne lovs afsnit I eller II A for den pågældende.

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes afkastet af pensionsordninger som nævnt i stk. 1. Indkomstskattepligten påhviler ejeren, den pensionsberettigede eller den eller dem, der efter ejerens eller den første pensionsberettigedes død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. I tilfælde omfattet af stk. 1, nr. 6, påhviler indkomstskattepligten den pågældende direktør eller den eller dem, der efter direktørens død er berettiget til udbetalinger af eller fra ordningen. Afkastet opgøres efter §§ 3-5 i pensionsafkastbeskatningsloven, jf. dog 6. pkt. Efter pensionsafkastbeskatningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., skal dog alene medregnes forskellen mellem værdien af forsikringens depot ved indkomstårets udgang korrigeret efter § 4, stk. 3, og værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse korrigeret efter § 4, stk. 4. Hvis pensionsudbyderen ikke opgør afkastet efter 4. og 5. pkt., kan afkastet i stedet opgøres som forskellen mellem på den ene side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets udgang med tillæg af udbetalinger i årets løb og på den anden side ordningens kapitalværdi ved indkomstårets begyndelse med tillæg af indbetalinger i årets løb. Valget mellem opgørelse af afkastet efter 4. og 5. pkt. eller 6 pkt. er bindende for efterfølgende indkomstår. I indkomstår, hvor skattepligten indtræder eller ophører, er indkomståret den del af kalenderåret, hvori skattepligten har bestået. Ved opgørelsen af afkast på en livsforsikring eller en pensionskasseordning, der i løbet af indkomståret stilles til sikkerhed for et løfte om pension (pensionstilsagn) afgivet over for en direktør eller dennes efterladte i forbindelse med et ansættelsesforhold, jf. stk. 1, nr. 6, eller hvor sikkerhedsstillelsen ophører, træder værdien af forsikringens depot på tidspunktet for sikkerhedsstillelsen henholdsvis ophøret i stedet for værdien af forsikringens depot ved indkomstårets begyndelse henholdsvis udgang. 6. og 7. pkt. finder tilsvarende anvendelse. Er der efter 2. pkt. flere berettigede, fordeles det opgjorte afkast efter forholdet mellem de pågældendes andele af indeståendet på ordningen ved indkomstårets udgang. Et negativt afkast af en ordning kan kun modregnes i det pågældende indkomstårs og de følgende indkomstårs positive afkast af samme ordning. Et negativt afkast kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i positivt afkast i et tidligere indkomstår. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til dækning af beskatningen af det løbende afkast medregnes ikke til den skattepligtige indkomst. Udbetaling af beløb til dækning af skatten skal foretages senest året efter det år, hvori afkastet er optjent.

Stk. 4. Syge- og ulykkesforsikringer som nævnt i stk. 1, nr. 5, og garantiforsikringer eller lignende omfattet af stk. 1, nr. 6, er undtaget fra beskatningen efter stk. 3. Det samme gælder livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år.

Stk. 5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. Dog medregnes udbetalinger fra ordninger svarende til danske kapitalforsikringer og opsparinger i pensionsøjemed med 75 pct., når udbetalingen efter betingelserne i ordningen sker samlet, efter at ejeren har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., ved ejerens invaliditet, ved indtrådt livstruende sygdom hos ejeren eller ved ejerens død. Ved beskatning efter 1. pkt. finder § 20, stk. 6, tilsvarende anvendelse. Arbejdsgiverens udbetalinger i henhold til et løfte om pension, jf. stk. 1, nr. 6, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i den udstrækning de foretagne indbetalinger modsvarer sikkerhedsstillelsen eller den tidligere sikkerhedsstillelse.

Stk. 6. Uanset stk. 1, nr. 2 og 4, kan der ikke ved oprettelsen af en pensionsordning gives afkald på beskatning efter reglerne i afsnit I, hvis pensionsordningen modtager statsstøtte."

Oplysninger fra forsikringsaftalen:

I det følgende gengives det relevante for sagen fra forsikringsaftalen fra juli 2008

"§ 1 Hvem er omfattet af forsikringen

...

Dødsfaldssum: Hvis et gruppemedlem dør i forsikringstiden inden udgangen af den måned, hvor den pågældende fylder 65 år, udbetales en forsikringssum - jfr. Aftalens § 2.

....

§ 3 Indtrædelse og udtrædelse

Dækningen er virksom straks, når betingelserne i aftalens § 1 er opfyldt, og ophører ved udgangen af den 3. måned efter fratrædelsen, dog senest ved udgangen af den måned, hvor pågældende fylder 65 år.

....

§ 4 Forsikringsperiode / præmiebetaling

Forsikringsåret er 1. juli til 30. juni. Pr. 1. juli hvert år udregnes der på grundlag af gruppens aldersmæssige sammensætning på dette tidspunkt præmien for det pågældende år.

 ....

§ 6 Bonus

Bonus, som tilhører de forsikrede, anvendes til nedbringelse af præmien for det efterfølgende forsikringsår. Bonus indsættes på en konto og forrentes indtil anvendelse finder sted. Ved ophævelse af forsikringen skal en eventuel negativ saldo på bonuskontoen indbetales på kontoen.

På denne forsikring gælder forløbsbestemt bonus.

....

§ 10 Forsikringsaftalens ophør

Kommer antallet af forsikrede under 25, ophører forsikringsaftalen uden særligt varsel ved udgangen af det efterfølgende forsikringsår, medmindre antallet på dette tidspunkt atter er mindst 25."

Ad. spørgsmål 1:

Skatterådet bedes bekræfte, at indestående på bonuskontoen i forsikringsselskabet kan udbetales ligeligt til de af Selskabets medarbejdere, der var ansat den 19. juni 2007, uden skattemæssige konsekvenser for hverken Selskabet eller medarbejderne.

Det fremgår af det oplyste, at gruppelivsforsikringen er omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 A. I § 53 A, stk. 4, står der, at livsforsikringer, der alene kan komme til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom inden forsikringens aftalte udløbstidspunkt, såfremt det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år, ikke beskattes efter § 53 A, stk. 3. Denne undtagelse omfatter udbetaling af forsikringssum og bonus.

Skatteministeriet finder, at udbetalingen fra bonuskontoen vil være skattefri for Selskabets medarbejdere, såfremt de var berettiget til beløb fra kontoen og ikke modtager mere end de var berettiget til. Det skal fremhæves, at der ikke er nogen særlig paragraf i forsikringsaftalen, der vedrører ophævelse af aftalen og hvad der skal ske med et positivt beløb på en bonuskonto og hvordan det skal fordeles.

Det fremgår af spørgsmål 1, at fordelingen fra bonuskontoen gøres afhængig af, at medarbejderne var ansat d. 19. juni 2007. Det fremgår af det oplyste, at der er vedlagt en forsikringsaftale fra 2008, der løber i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

Skatteministeriet forudsætter, at der ikke efterfølgende er indgået en ny forsikringsaftale. Dette medfører, at det er de medarbejdere, der var ansatte d. 30. juni 2009, der er de retmæssige ejere af bonuskontoen, da beløbet på bonuskontoen ville kunne være anvendt af dem, såfremt de havde indgået en ny aftale. Dette medfører, at hvis der udbetales beløb til andre end de nævnte, så vil der være tale om skattepligtige beløb for disse, jf. svaret på spm. 5.

Det fremgår af det oplyste, at der i 2006 blev udbetalt ca. kr. 650.000 til Selskabet i bonus fra forsikringsselskabet. Dette beløb ønsker Selskabet nu, at lade indgå i det beløb, der skal udbetales til medarbejderne.

Det er Skatteministeriet opfattelse, at dette beløb tilhører de medarbejdere, der var ansatte i Selskabet på tidspunktet for udbetalingen i 2006 og som var omfattet af den da gældende forsikringsaftale. Dette medfører, at hvis der udbetales beløb til andre end de nævnte, så vil der være tale om skattepligtige beløb for disse, jf. svaret på spm. 5.

Skatteministeriet indstiller, at der svares Nej til spørgsmål 1, da der vil kunne ske udbetaling fra bonuskontoen til personer, der ikke er berettiget til pengene og disse vil være skattepligtige af dette beløb.

Ad. spørgsmål 2:

Såfremt, der svares Nej til spørgsmål 1 ønsker spørger bekræftet, at en medarbejder, der har været ansat siden 1996 kan få hele sin andel af indestående på bonuskontoen udbetalt skattefrit.

Skatteministeriet skal bemærke, at hvis en medarbejder, der har været ansat siden 1996, opfylder de nævnte betingelser i svaret på spørgsmål 1, så vil dennes andel af indeståendet være skattefrit, da det er omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4.

Skatteministeriet indstiller, at der svares Ja til spørgsmål 2.

Ad. spørgsmål 3:

Såfremt, der svares Ja til spørgsmål 2, ønsker spørger bekræftet, at hver medarbejder kan modtage en forholdsmæssig del af sin samlede andel af indestående på bonuskontoen skattefrit, hvis den skattefri del beregnes med udgangspunkt i, hvor mange år medarbejderen har været ansat i Selskabet.

Skatteministeriet skal fremhæve, at det ikke fremgår nogen steder i forsikringsaftalen, at beløbet på bonuskontoen skal fordeles forholdsmæssigt med udgangspunkt i, hvor lang tid den enkelte medarbejder har været ansat i Selskabet.

Det Skatteministeriets opfattelse, at medarbejderne, der opfylder betingelserne i svaret på spørgsmål 1, har en lige ret til beløbet på bonuskontoen, uanset hvor lang eller kort tid den enkelte har været ansat i selskabet, og at der derfor ikke kan ske en fordeling, der tager udgangspunkt i ansættelsestiden. Såfremt der sker en fordeling, der tager udgangspunkt i ansættelsestiden, så vil det beløb, der modtages, udover det den enkelte var berettiget til, være skattepligtigt, jf. svaret på spm. 5.

Skatteministeriet indstiller, at der svares Nej til spørgsmål 3, da den nævnte fordelingsmetode vil kunne medføre, at medarbejderne modtager beløb de ikke er berettiget til og disse er skattepligtige.

Ad. spørgsmål 4:

Såfremt, der svares Ja til spørgsmål 3, ønsker spørger bekræftet, at Selskabet i den situation, hvor en medarbejder kun har været ansat en del af et år, så kan dette år medregnes som et helt år.

Skatteministeriet skal henvise til besvarelsen af spørgsmål 3. Svaret på spørgsmål 3 var et Nej. Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmål 4 bortfalder.

Ad. spørgsmål 5:

Skatterådet bedes bekræfte, at den del af bonusbeløbet, der ikke kan udbetales skattefrit til Selskabets medarbejdere, skal beskattes som B-indkomst.

Såfremt en medarbejder modtager et beløb fra bonuskontoen, som denne ikke er berettiget til, jf. svaret på spm. 1 og 3, så vil dette beløb være skattepligtigt efter Statsskattelovens § 4.

Ifølge Personskattelovens § 3 omfatter den personlige indkomst alle skattepligtige indtægter der enten ikke, efter lovens § 4 skal medregnes i kapitalindkomsten, eller efter lovens § 4 a er aktieindkomst eller efter lovens § 4 b er CFC-indkomst.

A-indkomst omfatter efter Kildeskattelovens § 43, stk. 1 enhver form for løn og vederlag i penge, samt i forbindelse hermed fri kost og logi, for personligt arbejde i tjenesteforhold.

Skattepligtig indkomst, der ikke er A-indkomst, og hvori der ikke skal indeholdes udbytteskat eller royaltyskat, er B-indkomst., jf. Ligningsvejledningen 2011-1 A.B.

Det fremgår af det oplyste, at beløbet, som medarbejderne erhverver, kommer fra en forsikringsaftale. Et eventuelt skattepligtigt beløb er efter Skatteministeriets opfattelse B-indkomst, da beløbet ikke kan klassificeres som A-indkomst.

Skatteministeriet indstiller, at der svares Ja til spørgsmål 5.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.