Dato for udgivelse
05 aug 2011 10:05
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 jun 2011 08:13
SKM-nummer
SKM2011.509.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 14-3237/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Indsætninger, bankkonti
Resumé

Sagsøgeren og hans svoger indgik i ledelsen af et engelsk selskab, der var registreret som inaktivt ("dormant") og undtaget fra skat. Selskabet havde i et dansk pengeinstitut oprettet to konti, som sagsøgeren og hans svoger havde fuldmagt til at råde over. Sagsøgeren var ved en tidligere afgørelse, der til dels angik de samme indkomstår, blevet beskattet af private hævninger på den ene konto. Af selskabets oprindelige regnskaber fremgik det, at selskabets aktiver i form af "cash at bank and in hand" udgjorde 100£.

Under de i sagen foreliggende omstændigheder påhvilede det sagsøgeren at godtgøre, at indeståender på de to konti ikke skulle betragtes som tilhørende ham med halvdelen. Retten fandt ikke, at sagsøgeren havde løftet denne bevisbyrde, og Skatteministeriet blev frifundet. Selskabets ændrede regnskaber, der var udarbejdet efter skattesagens opståen, blev ikke tillagt vægt.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 S.C.1.1.1

Redaktionelle noter

Tidligere henvisning til Ligningsvejledningen 2011-2 E.A.1.1 er rettet til Ligningsvejledningen 2011-2 S.C.1.1.1

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af byretsdommer

Dot Buchtrup

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 6. november 2009, vedrører spørgsmålet om indeståender på to konti i Sydbank skal beskattes hos sagsøgeren, A. Der er endvidere spørgsmål om, hvorvidt sagsøgte, SKAT - uden at der foreligger nye oplysninger - kan ændre As personlige indkomst, når SKAT har ændret den en gang tidligere.

A har principalt nedlagt påstand om, at den afgørelse, som Landsskatteretten traf ved kendelse af 7. august 2009, er ugyldig, idet skattemyndighederne allerede havde truffet endelig afgørelse vedrørende de omhandlede skatteår.

A har subsidiært nedlagt påstand om, at den afgørelse, som Landsskatteretten traf ved kendelse af 7. august 2009 om forhøjelse af den skattepligtige indkomst, tilsidesættes, således at den skattepligtige indkomst ikke forhøjes.

SKAT har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Landsskatteretten har den 7. august 2009 afsagt følgende kendelse

"...

Klagen skyldes, at klageren er anset for skattepligtig af beløb indsat på to konti i Sydbank A/S.

Landsskatterettens afgørelse

Personlig indkomst

Indkomståret 2004

SKAT har beskattet klageren af hævning/indsætning på bankkonti 33.493 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Indkomståret 2005

SKAT har beskattet klageren af hævning/indsætning på bankkonti 602.496 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Indkomståret 2006

SKAT har beskattet klageren af hævning/indsætning på bankkonti 219.645 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

SKAT har i forbindelse med gennemgang af de skattemæssige forhold omkring H1 ApS konstateret, at indtægter fra selskabets stiftelse af 56 selskaber er indgået på konto nr. ...1 i Sydbank. Denne konto samt konto nr. ...2 er oprettet i navnet H2 Ltd. ved NM. Ifølge selvangivelsen pr. 30. september 2002 for H1 ApS var H2 Ltd. hovedanpartshaver i H1 ApS. NM, der er klagerens svoger, var direktør i H1 ApS. Klageren og NM har hver især fuldmagt til kontiene.

Indtægterne er ikke selvangivet hverken hos H1 ApS, H2 Ltd., NM eller klageren.

SKAT har konstateret, at der ved overførsel til klageren, er anvendt konto nr. ...3 i Lån & Spar Bank. Flere af beløbene er imidlertid udbetalt direkte fra konto ...1 til klagerens familie og andre personer.

SKAT har tidligere forhøjet klagerens skattepligtige indkomst i indkomstårene 2003, 2004, 2005 og 2006 med 276.433 kr., 304.100 kr. 300.813 kr. og 188.410 kr.

Forhøjelsen for 2003 er sket ved afgørelse af 1. august 2007 og forhøjelserne for 2004-2006 er sket ved afgørelse af 21. december 2007. Disse beløb er konkret opgjorte, idet beløbene kan følges direkte over til klageren.

Der resterer herefter nogle ubeskattede beløb, som efter SKATs opfattelse skal beskattes hos klageren og NM med halvdelen til hver.

De indsatte beløb/hævninger er af SKAT opgjort således

Indkomstår 

2004

2005

2006

Indgået på kontonr. ...1

 410.585 kr.

862.691 kr.

580.486 kr.

Indgået på kontonr. ...2

                 

  807.914 kr.

  47.214 kr.

I alt indgået

410.585 kr.

1.670.605 kr.

  627.700 kr.

- tidligere beskattet hos klageren

304.100 kr.

300.813 kr.

188.410 kr.

- tidligere beskattet hos andre

39.500 kr.

 164.800 kr.

 0 kr.

Ikke beskattet

66.985 kr.

1.204.992 kr.

439.290 kr.

Heraf skønnes halvdelen anvendt af NM

33.492 kr.

 602.496 kr.

219.645 kr.

Til beskatning hos klageren

33.493 kr.

 602.496 kr.

 219.645 kr.

SKATs afgørelse af 1. august 2007 vedrørende indkomståret 2003 og SKATs afgørelse af 21. december 2007 vedrørende indkomstårene 2004-2006 er påklaget til skatteankenævnet. Følgende uddrag fra skatteankenævnets sagsfremstilling er relevant for denne sagsfremstilling:

"SKAT har ved afgørelse af 1. august 2007 ændret As skattepligtige indkomst for indkomståret 2003 med kr. 276.433 (ændring for indkomstårene 2004, 2005 og 2006 er sket ved afgørelse af 21. december 2007). I forbindelse med sagsbehandlingen for 2003 fremgår bl.a. følgende af SKAT's sagsfremstilling m.m.:

"As opfattelse og begrundelse

Du har i brev af 15. maj 2007 meddelt, at du ikke kan acceptere forslaget.

Du uddyber det med følgende

"Det er korrekt, at jeg har modtaget disse betalinger fra H2 Ltd. (ikke fra NM). Disse betalinger er ikke indkomst men derimod træk på en lånekonto jeg havde oprettet og aftalt med selskabet. Der er således tale om udbetaling af lånebeløb og ikke tale om udbetaling af nogen form for indkomst"

Efter anmodning fra os (SKAT) den 15. juni 2007 om dokumentation af lønforholdet, har du sammen med brev af 20. juli 2007 indsendt kopi af Credit Facility Agreement og afregningsbrev/aftale for hævninger ¡ 2003 - dateret 16. januar 2004. Du anfører i brevet, at aftalen giver dig ret til løbende over året at trække beløb fra selskabet. Et kalenderårs træk skal afvikles i januar måned det efterfølgende år.

De hævninger der er anført i SKAT's brev af 6. juli 2007 med bilag er omfattet af ordningen. Hertil kommer diverse private hævninger. I alt har du under aftalen med H2 Ltd. i 2003 trukket kr. 276.433 kr. på den løbende kredit. Det trukne beløb er forrentet med kr. 6.911.

Indfrielsen af saldoen pr. 31. december 2003 er sket som anført i den vedlagte skrivelse af 16.januar 2004 ved endelig overførsel af deponerede aktier for et beløb svarende til USD 47.541 - hvilket beløb modsvarer det samlede træk på kreditaftalen.

Af kreditaftalen fremgår bl.a. følende

Der er tale om en kassekredit med et maksimum træk på 100.000 USD (pkt. 2.1.).

Der beregnes rente med gældende pengemarkedsrentesats i London (3.1).

Alle udtræk igennem et kalenderår skal tilbagebetales senest inden udgangen af næste års januar mdr. (3.4).

Betalingen skal ske ved pengeoverførsel eller overførsel af værdipapirer.

Værdien af aktierne i H3 Ltd. er aftalt til 1 USD pr. aktie. Værdien af aktierne i H4 Inc. er minimum 5 cent pr. aktie (3.4.) Som sikkerhed for kassekreditten er stillet direktørens (dine) aktier i H3 Ltd., der er registreret på Bahamas. Aktiekapitalen er 100.000 USD og aktivernes værdi er minimum 130.000 USD. Denne sikkerhedsstillelse kan anvendes til tilbagebetaling af lånet. Hvis det medfører, at der skal stilles andre sikkerhedsstillelse, er det aftalt at aktierne i H4 stilles som sikkerhed. H4 er registreret i USA (3.5.)

Aftalen er underskrevet den 15. april 2003 af DJ for H2 Icon Inc., og repræsenterer H2.

SKAT's bemærkninger til As indsigelser

Vi har i brev af 15. juni 2007 bedt dig om dokumentation for dine oplysninger om låneforholdet med H2 Ltd. Du har indsendt kopi af låneaftale, men mangler følgende fyldestgørende dokumentation:

Specifikation af lånekonto fra H2 med forrentning, udbetalinger og tilbagebetalinger.
Bilag på ind- og udbetalinger.
Korrespondance vedrørende lånet.
Oplysning om lånekontoen er konto nr. ...1 i Sydbank, jfr. bemærkningen "træk på en lånekonto jeg havde oprettet og aftalt med selskabet".
Kopi af evt. fuldmagt til konto nr. ...1 i Sydbank.

Det fremgår at sikkerhedsstillelsen udgør USD 100.000 i aktier i H3 Ltd. og at du derudover skulle eje aktier i H4. Ligeledes fremgår det, at tilbagebetaling af lånetrækket for 2003 er sket ved overførsel af aktier for USD 47.541.

Ifølge oplysning fra SKAT's foged, meddelte Statsfængslet den 2. oktober 2002, at du sad fængslet der, og at du først kunne forventes prøveløsladt til november 2005. Fogedforretningen blev derfor udsat. Den 13. februar 2006 foretog SKAT's foged forgæves udlæg hos dig for en skyld på 4.713.898, idet du erklærede ikke at eje noget til genstand for udlæg. Du oplyste, at du havde afgivet insolvenserklæring i fogedretten, og at du havde søgt om gældssanering, men fået afslag. Afslaget var anket til Landsskatteretten.

Det virker således ikke sandsynligt, at du den 15. april 2003 kunne stille sikkerhed for mindst 100.000 USD. Der mangler således dokumentation for, at sikkerhedsstillelsen reelt har eksisteret og/eller har haft nævnte værdi, ligesom der mangler dokumentation for tilbagebetalingen af lånetrækket for 2003.

Ifølge dig er det trukne beløb forrentet med kr. 6.911, men det fremgår af dine selvangivelser for 2003 og 2004, at renteudgifterne ikke er fratrukket.

De beløb som er tilgået dig, er hævet på konto nr. ...1 i Sydbank, der administreres af NM. Hovedparten af indbetalingerne på denne konto stammer fra selskabsstiftelser foretaget af selskabet H1 ApS. Bankkontoen kan derfor ikke anses at tilhøre H2 Ltd.

Sammenfattende er det SKAT's opfattelse, at det påståede låneforhold ikke kan anses for dokumenteret.

Vedrørende konto nr. ...1 og ...2

Konto ...1 og ...2 er hos Sydbank registreret med følgende indehaver:

H2 Ltd
v/NM
...

Kontiene er af banken indberettet på NMs R75'er. Renterne indgår i NMs årsopgørelser for indkomstårene 2003-2006.

Konto nr. ...1 er oprettet af NM den 04.06.02 (underskriftsdato) under navnet H1 Ltd., men med anførsel af NMs cpr-nr. ... Kopi af underskriftsblad er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07. Den 16.11.02 får Aa fuldmagt til kontoen via stillingsfuldmagt som direktør i H2 Ltd. NM har den 11.06.07 lukket kontoen.

Konto nr. ...2 er oprettet af NM primo 2003. Kontoen skal anvendes til betalinger med euro. Den 28.09.03 har NM givet fuldmagt til A, således at de hver for sig kan disponere over kontoen. Kopi af underskriftsblad er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07.

Aas fulde navn er A. Han er NMs svoger og konsulent.

Det fremgår af underskriftsbladets pkt. 6, at der for private konti skal oplyses cpr-nr., mens der for firmakonti skal oplyses cvr-nr. For disse konti er NMs cpr-nr. oplyst. Kontiene er da også som nævnt indberettet på NMs R75.

Kontoudtogene er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07.

Som dokumentation for selskabets eksistens har banken modtaget udkast til vedtægter for H2. Sammen med vedtægterne har banken modtaget en definition af "Company Secratary". NM er Company Secratary i H2. Det fremgår af definitionen, at en "Company Secratary" skal være en faglig kompetent person udnævnt af bestyrelsen til at tage sig af selskabets juridiske pligter, f.eks. at føre bestemte registreringer, sende oplysninger til aktieselskabsregistret og generelt stå for selskabets administration. I et aktieselskab (ikke børsnoteret) skal den udnævnte person være "egnet", men behøver ikke at være i besiddelse af faglig kompetence. Alle aktieselskaber skal udnævne en Company Secratary. Kopi af vedtægter og definition af en "Company Secratary" er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07.

De indsatte beløb på konto ...1 stammer fra købere af de af H1 ApS nystiftede selskaber. Som eksempel vedlægges kopi af overdragelsesaftale den 09.02.04 mellem H1 ApS og TJ, hvorefter sidstnævnte køber anparterne i H5 ApS (senere H5.1 ApS). Af aftalen fremgår bl.a. at TJ skal betale 25.001 kr. Aftalen er fra sælgers side signeret NM. Aftalen er vedlagt som bilag 1. Desuden vedlægges kopi af brev den 09.02.04, hvor TJ bliver bedt om at indbetale 25.001 kr. på konto nr. ...1. Brevet er signeret Aa. Brevet er vedlagt som bilag 2. Af kassekvittering fra Danske Bank fremgår, at TJ har indbetalt 25.001 kr. på konto ...1 den 10.02.04. Kassekvitteringen er vedlagt som bilag 3. Beløbet fremgår af kontoudtoget for konto nr. ...1 den 10.02.04.

2.3. H2 Ltd

SKAT har modtaget kopi af selskabets ejer- og regnskabsoplysninger i Companies House (det engelske selskabsregister). Company Details er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07. Det fremgår bl.a. heraf, at selskabet er stiftet 13.04.00 og at der er tale om et "Dormant" selskab.

Af en vejledning om "Dormant Companies" på Companies House' hjemmeside fremgår det, at der med "Dormant" menes et selskab uden posteringer i regnskabet, bortset fra det beløb som blev betalt for aktierne i forbindelse med selskabets stiftelse og nogle få nødvendige gebyrer til Companies House. Vejledningen er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07.

Af Company Appointments fremgår, at NM var Company Secretary i perioden 27.11.00-01.03.07, og at Aa (A) er Director og har været det siden den 20.04.03. Company Appointments er fremsendt som bilag til afgørelse af 21. 12.07.

Af regnskabet pr. 30.04.06 fremgår det, at aktiver og passiver hver især udgør 20.100 £. Aktiverne udgøres af anparter på 20.000 og "Cash at bank in hand" på 100 £, mens passiverne udgøres af banklån på 20.000 £ og "Called up share capital" på 100£. Af årsregnskaberne pr. 30.04.04, 30.04.05 og 30.04.07 fremgår det, at aktiver og passiver hver især udgør 100£. Aktiverne udgøres af "Cash at bank in hand" og passiverne udgøres af "Called up share capital". Det fremgår også, at selskabet var "Dormant" i alle 3 regnskabsperioder. Årsregnskaberne er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07.

As underskrift fremgår af regnskabet pr. 30.04.04. Hans signatur fremgår af regnskaberne pr. 30.04.05 og 30.04.06.

Af udtræk fra "Amadeus" fremgår det, at selskabets aktiver og passiver også før disse regnskabsår har udgjort 100 £ for regnskabsårene før 2004.

Udtrækket er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07. Det bemærkes, at Amadeus er en database, som indeholder regnskabsdata fra europæiske selskaber.

Annual Return er et årligt oplysningsskema, som selskabet skal opdatere og returnere til Companies House. Companies House sender hvert år selskabet en Annual Return, der en oversigt over de selskabsoplysninger, som har registreret i deres system. D.v.s. oplysninger om direktion, selskabssekretær, aktionærer, selskabets branche, regnskabsår, m.m. Selskabet er forpligtet til at opdatere denne oversigt og returnere den til selskabsregistret.

Oplysningsskemaet pr. 30.04.04 er underskrevet af A. Kopi er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07.

Der er ikke i regnskaberne for H2 Ltd. "plads i aktiverne" til bankkontiene ...1 og ...2. Desuden bemærkes, at NM som direktør i H1 ApS, i H1 ApS' selvangivelse for 2003, har oplyst, at H2 er ene anpartshaver i H1 ApS. Kopien er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07. Denne anpartsbesiddelse fremgår ikke af H2s regnskaber.

Der har således ikke været nogen aktiviteter i H2, ingen konto ...1 eller ...2, ingen udgifter og indtægter.

H1 ApS

Som nævnt stammer de indsatte beløb på konto ...1 fra købere af de af H1 ApS stiftede selskaber. Hverken bankkontoen eller indtægterne fra stiftelse af selskaberne fremgår af H1 ApS' årsregnskab. Kopi af årsregnskab for 2003 er fremsendt som bilag til afgørelse af 21.12.07. Der fremgår heller ikke nogen lønudgifter eller honorarer af årsregnskabet. Bogføringen er tilsyneladende bortkommet, idet SKAT forgæves har forsøgt at fremskaffe bogføringen hos NM og de efterfølgende direktører i H1 ApS. Selskabet er tilsyneladende ejet af H2 Ltd., jfr. H1 ApSs selvangivelse for 2003. NM var direktør i H1 ApS i perioden 05.10.02-01.10.05. SKAT har ved afgørelse af 31.07.07 forhøjet selskabets skattepligtige indkomst.

I brev af 12. oktober 2006 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår det, at H6 Consult ApS CVR ... har stiftet 46 selskaber over en ikke nærmere fastsat periode. Det bemærkes, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke har medtaget de på daværende tidspunkt opløste selskaber. Det anføres i brevet, at disse selskaber er registreret af NM med en medarbejdersignatur for H6 Consult ApS.

SKAT har i forbindelse med gennemgang af de skattemæssige forhold vedrørende H1 ApS konstateret, at A under navnet Aa har varetaget kommunikationen og korrespondancen med de interesserede købere af de nystiftede selskaber.

Det fremgår af følgende eksempel vedrørende det af H1 ApS stiftede selskab, H7 ApS:

Den interesserede køber, NN, har den 30.01.05 set en annonce i avisen, hvor H1 ApS under binavnet Icon har annonceret nystiftede selskaber til salg.

HN sender den 01.02.05 en e-mail til adressen ...com om, at han er interesseret i at købe det annoncerede selskab.

Aa mailer den 02.02.05 en infoside om selskaberne til NN med beskrivelse af likviditet og skattefordele.

Aa mailer den 07.02.05 vedtægter, tegningsudskrift, balance med revisionspåtegning og overdragelsesaftale i udkast til NN's revisor, der samme dato mailer nogle spørgsmål tilbage vedrørende dokumentation for egenkapitalens tilstedeværelse og værdien af indskudt software. Aa svarer samme dag på mail.

Aa opgiver i sin mail den 07.02.05 tlf.nr. ... som sit tlf. nr. Tlf. nr. er til H8 A/S, hvor NM var direktør på daværende tidspunkt, og hvor A var eneste "ansatte".

Aa mailer den 15.02.05 brev om det videre forløb til NN's revisor. Heraf fremgår bl.a., at NN skal overføre 25.001 kr. til sælgers bankkonto i Sydbank A/S, ...1.

SKAT har i forbindelse med kontrollen af H1 ApS haft kontakt med flere af køberne af de nystiftede selskaber, som nævner Aa som kontaktperson.

Gennemgang af konto nr. ...1 og ...2

Ved en gennemgang af konto nr. ...1 kan det konstateres, at der er indgået følgende beløb:

...

SKAT har i brev af 25.02.08 bedt A om inden den 11.03.08 at oplyse om der eventuelt er andre beløb, end de allerede konkret opgjorte beløb, som er anvendt af ham. Han har ikke reageret på brevet.

A har den 19.03.08 klaget til Skatteankenævnet over SKATs afgørelse af 21.12.07 vedrørende 2004-2006. Han har som bilag til sin klage vedlagt afregninger, hvoraf fremgår lånetræk og renteudgifter i $ for perioden 2004-2006.

SKAT har omregnet lånetrækket til d.kr. og sammenholdt lånetrækket med de ved afgørelse af 21.12.07 beskattede beløb:

...

De ved afgørelse af 21.12.07 beskattede beløb er konkret opgjorte udbetalinger fra ...1, som er anvendt af A til private formål. Differencen på 107.544 kr. i forhold til det af A oplyste lånetræk, antages af SKAT, at udgøre yderligere hævede beløb til privat anvendelse. Dette yderligere beløb anses for at indgå i de ovenfor opgjorte ikke beskattede indtægter.

Skatteankenævnet bar modtaget et notat fra et møde den 26. juni 2008 med A og incassokontoret, i forbindelse med en fogedforretning, af notatet fremgår bl.a.:

A fik på mødet forelagt grunden til fogedforretningen, nemlig at incassokontoret havde fået oplysninger om at A ejede aktier som lå til sikkerhed for lån ved H2 Ltd. Og at dette ikke stemte overens med tidligere oplysninger om at A intet ejede til sikkerhed for restancen.

A oplyste hertil at der ikke var afgivet urigtige oplysninger og forklarede at han i 2001 havde nogle aktier, H9, som var uden værdi dengang, disse aktier lå i H10 Trust som var en Fond beliggende på Jamaica. Denne Fond havde A en sådan kontrol over, at da aktierne får værdi, får A foranlediget at aktierne overdrages til H2 Ltd mod at A får udbetalt beløb i henholdsvis 2004, 2005 og 2006.

Fogeden konkluderer herefter at A har fået "forærende" aktier til en samlet værdi af ca. 1. mill. kr. som er anvendt fil indfrielse af forbrugslån som er videregivet til familien.

Til spørgsmålet om A stadig har en kontrollerende indflydelse over H10 Trust, oplyste A at det har han til en vis grænse, og til spørgsmålet om hvor mange penge der ligger i Fonden vil A ikke svare direkte på, men et gæt er mindre end 10 millioner kr. nærmere 5. millioner kr.

A blev forespurgt om han ville fremlægge regnskab eller lignende for H10 Trust, således at der kunne kastes lys over, hvad der er af værdier i H10 Trust, samt As andel heraf. A oplyste, at han er forpligtet overfor øvrige deltagere til ikke at udlevere sådanne dokumenter, og at han ikke ville nærmere ind på øvrige deltagere i H10 Trust."

SKAT foreslog den 30. april 2008 forhøjelser for indkomstårene 2004, 2005 og 2006 med henholdsvis 33.493 kr., 602.496 kr. og 219.645 kr.

Den 30. maj 2008 traf SKAT afgørelse om disse forhøjelser i overensstemmelse med forslaget. Denne afgørelse har skatteankenævnet stadfæstet den 19. november 2008.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren og NM kan hver især selv kan disponere over konto nr. ...1 og ...2. I mangel af dokumentation fra parterne eller anden fordelingsnøgle har skatteankenævnet skønnet, at de opgjorte ubeskattede indbetalinger skal fordeles med 50 % til hver.

Der er lagt vægt på følgende ved afgørelsen

1   Indtægterne på bankkontiene er ikke selvangivet af hverken klageren, NM, H1 ApS eller H2 Ltd  
 
2 Mange af udbetalingerne fra konto nr. ...1 er konstateret anvendt af klageren til private formål, herunder gaver til børnene.
 
3 Der er ikke tale om lån fra H2 Ltd., idet  
 
a   Kontiene ikke tilhører H2 Ltd. Hverken indtægter, bankkonti eller "udlån" til klageren fremgår af H2 Ltd.'s regnskaber (Dormant), hvilket klageren som direktør i selskabet og underskriver af årsregnskabet må have vidst. Der må derfor stilles skærpede krav til beviset for, at der foreligger et reelt gældsforhold.
b Der er ikke foretaget skattemæssigt fradrag for "renteudgifterne" på "lånet".
c Det virker ikke sandsynligt, at klageren har kunnet stille sikkerhed for et lån, når han den 13. februar 2006 har erklæret ikke at eje noget til genstand for udlæg. Det skete i forbindelse med forgæves udlæg for en skyld på 4.713.898 kr.
d Det er bemærkelsesværdigt, at klageren ikke har selvangivet avance eller tab i forbindelse med overdragelse af de til sikkerhed stillede aktier, idet det ikke virker sandsynligt at disse har samme værdi ved køb og salg.
 
4 Klageren har sammen med svogeren NM råderet over kontiene.
 
5 Indtægtskilden er kendt for størstedelen af indbetalingerne, idet beløbene kommer fra H1 ApS' salg af nystiftede selskaber. Hverken bankkontoen eller indtægten fremgår imidlertid af H1 ApS's årsregnskaber.
 
6 Klageren har ifølge årsregnskaberne for H1 ApS ikke modtaget løn eller honorarer, uagtet han var direktør og aktivt har deltaget i stiftelsen af mindst 56 selskaber.

Det er SKATs opfattelse, at klageren ved anvendelse af bankkonti og lånedokumenter i et "tomt" engelsk selskabs navn har etableret et kunstigt lånearrangement med det formål at undgå beskatning af uregistrerede indtægter.

Udover de beløb som er beskattet ved afgørelse af 21. december 2007, anses klageren for skattepligtig af 33.493 kr. i 2004, 602.496 kr. i 2005 og 219.645 kr. i 2006, jf. statsskattelovens § 4 og personskattelovens § 3. Det modtagne beløb anses for omfattet af arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, hvorfor der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har påklaget afgørelsen.

Selskabet H2 Ltd. har haft en bankkonto i Sydbank.

Klageren har oplyst, at han har været Director i H2 Ltd. i perioden fra 20. april 2003.

På selskabets konto i Sydbank har der været en række kontobevægelser.

Klageren har gjort gældende, at forhøjelserne er uretmæssige. Der nedlægges således påstand om den af SKAT besluttede og af skatteankenævnet med afgørelsen af 19. november 2008 godkendte forhøjelse af hans indkomst i årene 2004, 2005 og 2006 tilsidesættes.

Klageren har som principielt anbringende anført, at skattemyndigheden ikke har adgang til vilkårligt at genbehandle en sag, og forhøje hans indkomst, når der ikke foreligger nogen form for nye oplysninger eller andre specielle begrundelser. På tidspunktet hvor denne forhøjelse blev besluttet af SKAT - nemlig den 30. maj 2008 - har man fra myndighedens side truffet en afgørelse - nemlig dateret den 21. december 2007. Der er ikke fremkommet nogen form for oplysninger i perioden efter den 21. december 2007 og indtil den 30. maj 2008, som ikke forelå for skattemyndighederne den 21. december 2007.

Skatteankenævnet begrunder sin accept af genoptagelsen med

a) at der er fremkommet nye oplysninger om aktiebesiddelser og
b) at indbetalinger på konti ikke tidligere har været behandlet.

Begge dele er faktuelt forkert. Der er ikke fremkommet nye oplysninger om aktiebesiddelser. Hvis skatteankenævnet henviser til et møde med SKAT den 26. juni 2008, er dette møde efterfølgende i relation til SKATs beslutning af 30. maj 2008.

Med hensyn til begrundelsen - at indbetalinger ikke er behandlet - er denne begrundelse ikke relevant. Oplysningerne var indgået i SKATs vurdering inden afgørelsen den 21. december 2007.

Klageren har på den baggrund gjort gældende, at forhøjelsen allerede af den grund er uberettiget. Om sagens saglige indhold skal anføres:

Sagen handler om beskatning af indbetalinger på H2 Ltd's konto i Sydbank.

Det er generelt bestridt, at nogle af indbetalingerne til de nævnte bankkonti er kommet klageren eller NM tilgode.

Det er endvidere bestridt, at der er noget som helst grundlag for at beskatter ham eller NM af indbetalingerne på et selskabs bankkonto.

SKAT og skatteankenævnet har som begrundelse for beskatning af indbetalinger anført:

A. Klageren har haft råderet over kontoen.
B. Indtægtskilden er kendt for størstedelen af indtægterne.
C. Indtægterne af bankkontiene er ikke selvangivet.
D. Klageren har ikke modtaget løn, uagtet at han var direktør.
E. H2 Ltd. er et tomt selskab.

Klageren har heroverfor anført

Ad A

Dette er korrekt.

Ad B

Dette er ikke korrekt og er en udokumenteret påstand.

Af beløbene indgået i 2004 udgør mindre end 200.000 kr. indbetalinger modtaget på vegne H1 ApS.

Af beløbene indgået på konti i 2005 udgør indbetalinger modtaget på vegne H1 ApS mindre end 300.000 kr.

Af beløbene modtaget i 2006 udgør indbetalinger modtaget på vegne H1 ApS mindre end 300.000 kr.

H2 Ltd. gennemførte en række transaktioner, herunder med overdragelse af noterede og unoterede udenlandske aktier. Blandt andet er samtlige dispositioner på konto ...2 konsekvensen af en transaktion vedrørende overdragelse af en aktiepost som H2 Ltd. havde i H4 Inc., ligesom en række af dispositionerne på konto ...1 er en del af den samme transaktion.

Ad C

Det bemærkes, at samtlige indbetalinger modtaget på vegne H1 ApS skulle videreafregnes til moderselskabet. Ingen af disse beløb var indkomst endsige skattepligtig indtægt, hverken for H1 eller for H2 Ltd.

Der var for så vidt disse betalinger alene tale om pengebevægelser.

Transaktioner med køb og salg af noterede og unoterede udenlandske aktier har ikke udløst beskatning hos H2 Ltd.

Klageren har gjort gældende, at pengebevægelser i form af indbetalinger ikke nødvendigvis er udtryk for indtægter endsige skattepligtige indtægter.

H2 Ltd. har indleveret korrekte regnskaber og selvangivelser til de relevante myndigheder.

Ad D

Klageren har aldrig været direktør i H1 ApS.

Ad E

Klageren har bestridt, at H2 Ltd. er eller har været et tomt selskab. Der er henvist til de indleverede og fremlagte årsregnskaber og balancer for selskabet.

Høring af NM

Landsskatteretten har anmodet NM om en udtalelse i sagen.

NM har udtalt, at han er gift med klagerens søster, i hvilken forbindelse han og klageren har gjort hinanden vennetjenester. NM har bl.a. oplyst, at han efter anmodning fik oprettet konti i Sydbank til et engelsk company - H2 Ltd., for hvilket klageren var (er) direktør med ham som sekretær. Klageren, der havde netbankadgang har på egen hånd administreret nævnte konti. NM har oplyst, at han ikke har været involveret heri.

I 2007 erfarede NM, at der var foregået visse uforholdsmæssige transaktioner. Han fik omgående sluttet nævnte konti, og så var det slut med vennetjenester for klageren.

Klageren er ikke fremkommet med bemærkninger til NMs udtalelse.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Klageren har klaget over, at SKAT ikke vilkårligt har adgang til at genbehandle en sag og forhøje hans indkomst, når der ikke foreligger nogen form for nye oplysninger eller andre specielle begrundelser.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, at told- og skatteforvaltningen ikke kan afsende varsel om foretagelse eller ændring af en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Landsskatteretten bemærker, at SKAT har afsendt forslag om forhøjelse af klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2004-2006 inkl. den 30. april 2008 samt truffet afgørelse i overensstemmelse hermed den 30. maj 2008.

Landsskatteretten finder, at SKAT har foretaget forhøjelsen for de nævnte indkomstår inden for fristerne, angivet i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. Den påklagede afgørelse er derfor ikke ugyldig.

Som skattepligtig indkomst betragtes med visse undtagelser den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, jf. statsskattelovens § 4.

På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger findes det ikke dokumenteret eller i øvrigt sandsynliggjort, at overførte beløb til konti nr. ...1 og ...2 i indkomstårene 2004-2006 inkl., hidrører fra allerede beskattede midler. Idet kontiene er oprettet af NM med fuldmagt til klageren må beløbene anses for tilgået disse, som derfor er skattepligtige af beløbene i medfør af statsskattelovens § 4 med halvdelen til hver.

Der er herved særlig lagt vægt på, at indtægterne på bankkontiene ikke er selvangivet hverken hos klageren, NM, H1 ApS eller H2 Ltd., samt at mange af udbetalingerne fra konto nr. ...1 er konstateret anvendt af klageren til private formål.

Landsskatteretten finder herefter i overensstemmelse med de af skatteankenævnet anførte grunde, at klageren er skattepligtig af indtægter på de omhandlede bankkonti. Retten har ikke grundlag for at tilsidesætte skatteankenævnets skøn over fordelingen af indtægterne mellem klageren og NM, hvorfor den påklagede afgørelse derfor stadfæstes.

..."

Af afgørelse om ændring af skatteansættelsen af 31. juli 2007 fra SKAT til H6 Consult ApS fremgår, at selskabets skatteansættelse for 2003 er ændret med 885.600 kr. Selskabets havde angivet den skattepligtige indkomst til -32.400 kr. Ændringen var begrundet i, at SKAT havde fastsat værdien af maskeret udlodning til negativt indskud i 25 nystiftede selskaber. SKAT havde desuden nægtet, at der kunne ske afskrivning på selskabets software med 28.000 kr.

Af Memorandum of Understanding af 2. september 2005 mellem G1 Holding Ltd m.fl. og "Aktionærer repræsenterende majoriteten af aktierne i H4 Inc. New York repræsenteret af H2 Ltd" fremgår, at sælger overdrog den bestemmende aktiepost i H4 for 700.000 kr. H4/køber skulle indgå aftale med VT blandt om, at han skulle fortsætte som "CEO'. Der skulle aftales vederlag/løn direkte med VT. Af det afsluttende afsnit fremgår, at dokumentet er bindende som hensigt og skal afløses af endelige aftaler.

Der er for H2 udarbejdet regnskab/balance (balance sheet) som er indsendt til Companies House pr. 30. april 2005, 30. april 2006 og 30. april 2007. De 3 balancer er godkendt af selskabets bestyrelse den 12. oktober 2008. Balancen er indsendt til Companies House på blanketter til brug for et "Dormant company". Parterne er enige om, at det fremgår af de 3 balancer, at selskabet var undtaget for skat.

Af balancen pr. 30. april 2005 fremgår blandt andet, at selskabet ejede aktier for 244.000 pund. I 2004 ejede selskabet aktier for 40.000 pund. Der var debitorer for 15.300 pund og en likvid beholdning 13.500 pund. Året før havde der været debitorer for 20.100 pund og en likvid beholdning på 20.100 pund.

Af balance pr. 30. april 2006 fremgår, at selskabet ejede aktier for 186.000 pund. Debitorer var angivet til 12.600 pund og den likvide beholdning var 8.500 pund.

Af balance pr. 30. april 2007 fremgår, at selskabet ejede aktier for 168.000 pund. Debitorer var angivet til 8.600 pund og den likvide beholdning var 3.000 pund.

Den 30. september 2009 traf Landsskatteretten i en anden sag afgørelse om, at As personlige indkomst for 2003-2006 skulle forhøjes med beløb, der var hævet på konto nr. ...1. Afgørelsen var en stadfæstelse af skatteankenævnets afgørelse. Det fremgår blandt andet af afgørelsen, at A i en erklæring af 18. september 2007 til sin tidligere ægtefælle havde erklæret, at han direkte havde overført beløb som gaver til sin tidligere ægtefælle og sine børn. I 2004 i alt 224.600 kr., i 2005 i alt 174.740 kr. og i 2006 i alt 11.000 kr. A havde desuden ifølge afgørelsen erklæret at have overført beløb til sin moder i 2004 og 2006 og til SJ i 2004 og 2005. Landsskatterettens afgørelse har også været indbragt for retten, men blev afvist på grund af manglende indbetaling af berammelsesafgift.

Forklaringer

A har forklaret, at NM er hans svoger som var postmester. NM blev syg og døde af kræft indenfor et år. Oprindelig blev H2 stiftet med NM som direktør og med en hollandsk dame i bestyrelsen. NM afviklede engagementerne, og i den forbindelse indtrådte han som direktør og fik fuldmagt. Både han og NM disponerede over kronekontoen i Sydbank.

NM var direktør i H1 ApS. I den forbindelse blev der stiftet en række selskaber, med indskud i form af software. Balancen i selskabet var i 20 tilfælde sket ved indskud af software til 150.000 kr. Softwaren blev betalt med anpartskapital med 125.000 kr. og en mellemregning på 25.000 kr. Mellemregningen blev indfriet og betalt til H1 i forbindelse med selskabet salg, jf. overdragelsesaftalen af 2. december 2003 (bilag Q). I sommeren 2007 blev udbetalinger på ca. 25.000 kr. beskattet i selskabet som maskeret udlodning. H1s indtjening blev forhøjet med 3-4 mio. kr. Han har ikke dokumentationen, da han ikke har haft adgang til bilagene, da NM er død. Indbetalingerne til H1 skete til H2s bankkonto. Han har forsøgt på at få SKAT til at fremlægge skatteopgørelser for H1 2003 - 2006, men det har ikke været muligt.

H2 var indehaver af nogle aktier i et amerikansk selskab H4 Inc, der er et børsnoteret amerikansk selskab. Han indgik på vegne af H2 den aftale, der fremgår af memorandum of understanding af 2. september 2005. Aftalen udløste en betaling på omkring 700.000 kr. til en særlig eurokonto, som særligt blev oprettet til formålet. Over det kommende år blev der løbende sendt beløb til VT i henhold til aftalens pkt. 4. På et tidspunkt ville NM på grund af sin sygdom trække sig ud af aktiviteterne, i forbindelse med at der kom ny direktør i H2 blev selskabets regnskaber gennemgået og nye regnskaber blev indleveret til de engelske myndigheder. Det var for at de regnskaber, der var indleveret til de engelske myndigheder var retvisende. Alle aktiverne burde have fremgået fra starten af. Det er en fejl, at regnskaberne ikke var retvisende fra starten. I april 2008 kom SKAT med et forslag til en afgørelse, men det har ikke noget at gøre med fremkomsten af de nye regnskaber.

H2 ejer værdipapir og aktier og har finansieret sine erhvervelser ved hjælp af lån. Ethvert selskab der ikke har en kapital må låne. Der er utallige selskaber, der har en lille kapital og en stor lånekapital.

Han har disponeret på kontoen med nummer ...1. NM disponerede ikke på den konto. Sydbank var NMs bank og han har stort set ikke haft noget med banken at gøre. Han kunne disponere online over konti. Han mener ikke, han har disponeret over den udenlandske konti.

Han har ikke fremlagt H2s bogføring, da han ikke mener, at den hører hjemme i en dansk skattesag.

Parternes synspunkter

A har fil støtte for sin principale påstand gjort gældende, at SKAT har været uberettiget til at ændre hans skattepligtige indkomst.

A har nærmere anført, at når SKAT er fremkommet med én afgørelse om hans skattepligtige indkomst, kan den ikke ændres med mindre der foreligger nye oplysninger. SKAT er således bundet af sin første afgørelse.

A har til støtte for den subsidiære påstand gjort gældende, at indeståendet på de to konti tilhører H2 og derfor ikke skal beskattes ved ham.

A har nærmere anført, at H2 er et selskab, der er gyldigt stiftet og registreret ved de engelske myndigheder. Selskabet er en anden juridisk person end ham selv. SKAT kan ikke bare tilsidesætte den adskillelse, der er mellem ham og selskabet. H2 hæfter for sine handlinger og han hæftet for sine handlinger. I den periode, som sagen omhandler, har han været i bestyrelsen af selskabet. Selskabet er et typisk holding selskab, der har ejet værdipapirer herunder aktier. Det har ikke beskæftiget sig med egentlig drift og selskabet har ikke haft aktiviteter, der i England udløser krav om betaling af skat. Selskabet er i "good standing" i England. Det er en fejl, at der foreligger to sæt regnskaber. De rigtige regnskaber er dem fra august 2008. Det fremgår af memorandum of understanding af 2. september 2005, at selskabet handlede med aktier. Dette dokumenterer, at selskabet ejer aktier. NM sørgede for, at H2 fik en konto i Sydbank, som han og NM kunne disponere over. NM begik den fejl, at han oprettede kontoen under eget cpr-nummer. Han gjorde NM opmærksom på dette, men det blev ikke rettet. Det var formentlig nemmere at oprette kontoen i et Cpr-nummer. Der er enighed om at der på kontoen er indgået en række beløb fra salg af selskabet. Det er ikke alle midler, der indgår på en konto, der skal beskattes, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1.

Ved afgørelsen af 31. juli 2007 om ændring af skatteansættelsen for H1 ApS er det dokumenteret, at indtægter fra salg af selskaber er beskattet ved H1 ApS. Disse indtægter er indgået på H2s konto og det er disse midler, der nu også beskattes hos ham. Det er enten H1 ApS's penge eller H2. Der er ingen grund til at tro, at pengene er hans. Det er helt i overensstemmelse med reglerne, at der ikke er betalt skat i England og det skal ikke medføre, at indeståendet på kontiene i Sydbank er herreløse penge. Et "dormant company" må gerne ejer aktiver og have passiver. Selskabet må således gerne eje en konto. H1 ApS var et datterselskab til H2. Det er en nødvendighed, at selskabets ledelse disponerer på selskabets vegne. Et selskab kan ikke selv disponere. Det kræver at ledelsen gør det.

For så vidt angår beløbene på konto nr. ...2 stammer pengene fra salg af 4 selskaber, jf. Memorandum of Understanding af 2. september 2005. Indbetalingerne er kommet fra Schweiz. Indbetalingerne er anvendt af H2 eller H4. Han har ikke anvendt penge fra kontoen. Han har derfor godtgjort, at pengene på kontoen er beskattede midler og at det ikke er hans penge. Bankkontienes indestående fremgår af regnskaberne fra august 2008.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand gjort gældende, at SKAT har været berettiget til at ændre skatteansættelserne.

Skatteministeriet har nærmere anført, at der ikke er krav om, at der skal foreligge nye oplysninger, da der er tale om den ordinære skatteansættelse.

Der kan ske ændring indenfor fristerne i skatteforvaltningslovens § 26.

Ansættelsen skal efter § 26, stk. 1, 1. pkt. være varslet senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb og der skal efter 2. pkt. være truffet afgørelse senest den 1. august det 4. år efter indkomstårets udløb.

Det ældste indkomstår der ligger til prøvelse er 2004. Der skal efter loven være sendt varsel om forhøjelse inden 1. maj 2008 og afgørelsen skulle være truffet senest den 1. august 2008. Varslet er sendt den 30. april 2008. Afgørelsen er truffet 30. maj 2008 og fristerne er således overholdt. Der er ret vide muligheder for at ændre skatteansættelsen, så længe det er indenfor fristerne for ordinær ansættelse.

Skatteministeriet har til støtte for sin påstand endvidere gjort gældende, at A skal beskattes efter statsskattelovens § 4, som fastslår globalindkomstskattepligten.

Skatteministeriet har nærmere anført, at A er skattepligtig, uanset hvor indtægterne kommer fra. Det påhviler A at godtgøre, hvor beløbene kommer fra, hvilket han ikke har gjort.

Skatteministeriet har endvidere gjort gældende, at beløbene på de to konti, ikke tilhører selskabet.

Skatteministeriet har nærmere anført, at pengene har været til As fulde rådighed og derfor ikke tilhører selskabet.

Skatteministeriet har nærmere anført, at selskabet er et "dormant" selskab. Det er et selskab, der er inaktivt. Man kan have selskabet stående til eventuelt senere brug. De første regnskaber viser ikke noget om de to konti, men at selskabet kun ejer 100 pund. Den engelske skatteadministration har bekræftet, at selskabet ikke har haft en indkomst og er hvilende. Det har formodningen imod sig, at selskabet skulle eje midlerne på de to konti, når de ikke fremgår af regnskaberne. A har ikke dokumenteret, at selskabet har haft aktivitet og der er ikke fremlagt bogføringsmateriale for selskabet. Det er ikke godtgjort, at de seneste regnskaber dokumenterer, at der har været en indtægt. Overskriften på regnskaberne "dorment company" stemmer dårlig overens med de aktiviteter, der fremgår af regnskaberne fra august 2008.

Skatteministeriet har desuden gjort gældende, at det for så vidt angår kontoen ...1 er uden betydning, om pengene allerede er beskattet et andet sted. Det bestrides desuden, at pengene allerede er beskattet andet sted, herunder ved H1.

Skatteministeriet har nærmere anført, at pengene også skal beskattes ved modtageren. Hvis pengene tidligere har tilhørt H1 ApS, gør de det ikke mere, da de ikke står på dette selskabs konto. Afgørelsen om ændring af skatteansættelsen fra 31. juli 2007 dokumenterer desuden ikke, at pengene er beskattet ved H1 ApS. Afgørelsen viser alene, at der er sket en beskatning i forbindelse med stiftelse af selskaberne. Selskabet er blevet beskattet, fordi selskabet har fået en fordring hos de nystiftede selskaber. Dette er en fordring og ikke et beløb, der kan sættes ind på en konto. Afgørelsen angår desuden indkomståret 2003 og ikke - som i sagen - indkomståret 2004-2006. H2 kan ikke være den reelle ejer af indtægterne, da selskabet ikke har haft en drift.

Skatteministeriet har videre gjort gældende, at A ikke har dokumenteret, at pengene på konto nr. ...2 stammer fra den aftale der fremgår af Memorandum of Understanding.

Skatteministeriet har nærmere anført, at det ikke fremgår, hvordan H2 kan eje majoriteten af aktierne i H4, når der ikke har været aktivitet. Desuden er det ikke en endelig aftale.

Skatteministeriet har yderligere gjort gældende, at det var A og NM, der havde rådighed over kontiene. Det er A, der har underskrevet for selskabet. Det forhold at de to konti formelt er ejet af H2 er ikke til hinder for beskatning ved A, da ejerforholdet ikke er udtryk for det reelle ejerforhold. Regnskaberne viser ikke udadtil, at de to konti tilhører H2. Da skattesagen var rejst, blev der lavet nye regnskaber. Dette er ikke reelt og kan ikke afskære fra beskatning.

Skatteministeriet har endelig gjort gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte skattevæsnets skøn af, at As andel er halvdelen af indeståendet på de to konti.

Skatteministeriet har nærmere anført, at A ikke har påvist, at skønnet er foretaget på et forkert grundlag, eller at det er åbenbart urimeligt. Det er ikke afgørende, hvilke titler A eller NM havde. Det afgørende er, at de begge kunne råde over selskaberne.

Det er formentlig en lempelig afgørelse, at As andel kun er sat til halvdelen.

Rettens begrundelse og afgørelse

SKAT har ændret As personlige indkomst for 2004 -2006 sådan, at indestående på H2s konti i Sydbank anses for at tilhøre A for så vidt angår halvdelen. SKAT har tidligere truffet afgørelse om, at beløb - hævet på kontiene af A til private formål - skulle indgå i hans personlige indkomst. Den afgørelse medfører ikke at SKAT er afskåret fra, at foretage yderligere ændringer. Ændringerne er foretaget indenfor fristerne i skattekontrollovens § 26 om den ordinære ansættelse og SKAT har derfor kunne foretage ændringerne som sket.

Balancerne pr. 30. april 2005 - 2007 for H2 er først fremkommet i slutningen af 2008 efter at SKAT var gået ind i sagen om kontiene i Sydbank. De oprindelige balancer viste, at H2 ikke ejede aktiver ud over 100 pund.

A har foretaget udbetalinger fra H2s ene konto til private formål og han har ikke under sagen dokumenteret, at indeståenderne på de to konti reelt tilhører H2 eller andre. Retten finder det på den baggrund godtgjort, at indeståenderne på de to konti skal betragtes som tilhørende A med halvdelen. Skatteministeriet frifindes derfor.

A skal betale 40.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet. Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der taget hensyn til sagsgenstandens størrelse, der er fastsat til 342.253,60 kr., sagens omfang og karakter.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal betale 40.000 kr. i sagsomkostninger til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8a.