Dato for udgivelse
02 Aug 2011 09:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Jul 2011 13:15
SKM-nummer
SKM2011.504.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 7-2468/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen, flytning, reel, beboelse, børn, naboer, folkeregister
Resumé

Sagen angik spørgsmålet om ejendommen ...2, havde tjent til bolig for sagsøgerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1's forstand, og derved kunne sælges skattefrit.

Sagsøgerne var flyttet fra deres oprindelige bolig til ...2 i en periode på ca. 6 måneder, og flyttede derefter tilbage til deres oprindelige bolig igen. De gjorde gældende, at de ved fraflytningen havde haft til hensigt permanent at bebo ...2, men at de på grund af problemer med naboernes børn i stedet valgte at flytte tilbage til deres oprindelige bolig og sælge ...2.

Byretten fandt det ikke godtgjort, at ...2 havde tjent til reel beboelse med henblik på varigt ophold for sagsøgerne.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 C.H.2.1.15.1 Er indarbejdet i afsnit 2011-2 C.H.2.1.15.7

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 C.H.2.1.15.7

Parter

A
og
B
(Advokat Ernst Kjærgaard)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/adv.fm. Samina Lanewala)

Afsagt af byretsdommer

Mette Langborg

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt ved byretten den 12. november 2009, vedrører parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningsloven.

Sagsøgernes påstand er, at sagsøgte skal anerkende, at sagsøgernes fortjeneste ved salg af ejendommen beliggende ...2, skal fritages for beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagsøgerne erhvervede i 1968 ejendommen ...1. Ifølge BBR-meddelelse for ejendommen, er der tale om et parcelhus med et samlet boligareal på 239 m2. Ejendommen er opført i 1968 og væsentlig om- eller tilbygget i 1976.

Sagsøgerne købte med overtagelse den 1. juli 1993 fra Bs moder ejendommen beliggende ...2. I forbindelse hermed blev sælger indrømmet en livsvarig brugsret.

Ifølge BBR-meddelelse for ...2 er der tale om et parcelhus med et samlet boligareal på 142 m2. Ejendommen er opført i 1937.

Grundarealet for ...2 er på 1475 m2. Teknisk forvaltning har ved brev af 20. juni 2006 meddelt, at der ikke kan gives tilladelse til udstykning af grunden.

Af udskrift fra CPR registret fremgår, at sagsøgerne fra den 1. januar 1970 (reelt 1968) til den 17. januar 2006 var tilmeldt på adressen ...1, at de fra den 17. januar 2006 til den 24. juli 2007 var tilmeldt på adressen ...2, og at de siden den 24. juli 2006 har været tilmeldt på adressen ...1.

Landsskatteretten har ved kendelse af 18. august 2009 truffet afgørelse om, at sagsøgerne skal beskattes af fortjenesten ved salg af deres ejendom ...2, idet det ikke fandtes bevist, at ejendommen havde tjent som bolig for sagsøgerne.

Parterne er enige om opgørelsen af fortjenesten ved afståelsen af ejendommen.

Forklaringer

B har forklaret, at han er uddannet maskinarbejder og har arbejdet som maskinmester i mange år. Han er nu pensionist. I 1968 købte han sammen med sin ægtefælle grunden ...1, hvor de fik bygget et hus. I 1976 fik de bygget til, så ejendommen fik et samlet boligareal på 264 m2. Ejendommen ...2 er hans fødehjem. Den har en helt speciel beliggenhed op af fredskov. Grunden har skel op til skoven. Marken ved siden af hører til fredskoven, så den kan ikke bebygges. Efter hans fars død, var hans mor bekymret for sin økonomi, og han talte derfor med sin ægtefælle om at købe ejendommen. De havde tidligere talt om at finde noget mindre at bo i på sigt, og var begge glade for ejendommens beliggenhed. De købte derfor ejendommen af hans mor i 1993 bl.a. på vilkår, at hans mor kunne blive boende i hendes levetid. De gik i gang med at renovere dele af huset efter overtagelsen. Hans mor flyttede på plejehjem i september 2005. Kort efter gik han i gang med at renovere rørene i stueetagen. I den periode stod huset uden vand. Han renoverede også mure og lignende. Lægning af fliserne fik han hjælp til. Resten lavede han selv. Arbejderne blev udført fra oktober 2005 til januar 2006. Umiddelbart efter renoveringen var færdig, flyttede de ind.

Den fysiske flytning foretog de selv. De lånte en trailer af naboen. Der er kun ca. 3 km. mellem ...1 og ...2. De kunne ikke få plads til alle møbler fra ...1, så derfor lod de nogen stå. De blev også stående af hensyn til eventuelle salgsforhandlinger. Hele soveværelsesmøblementet og det væsentligste af stuemøblementet blev flyttet. De havde ikke tænkt på, at de på sigt ville flytte tilbage til ...1. Naboens søn hjalp med flytningen til ...2 men ikke retur til ...1.

I sin fritid går han på jagt og fisker. Han istandsætter også motorcykler. Han havde et værksted på ...1. Indholdet flyttede han til ...2, hvor han indrettede udhuset til værksted.

De sov på ...2 og har i den periode, hvor de var tilmeldt folkeregistret på den ejendom, ikke sovet på ...1.

Det var meningen, at ejendommen på ...1 skulle sælges. Af hensyn til tilstandsrapporten skulle han forinden have lavet en revne i badeværelsesgulvet. Han renoverede badeværelset i midten af vinterperioden. Han var færdig med arbejderne i maj måned 2006. De beholdt varme på huset for at sikre mod eventuelle rørsprængninger og vandskader.

Begge ejendomme var gældfri.

Mens han gik og renoverede på ...2, var der også problemer med børnene der spillede bold på marken, men han kunne på det tidspunkt tale med dem. De spillede bold op af rækværket vist på billedet i ekstrakten side 150. Børnenes forældre kom og skældte ham ud, fordi han bad børnene tage hensyn, når de spillede bold. Han kontaktede også skovens ejer for at høre, om ikke han kunne bruge jorden til noget, så der ikke kunne spilles bold, men det havde han ikke interesse i. Der er altid blevet spillet bold på marken, men før i tiden havde der været regler for, hvordan man spillede. Det gik ham meget på. Det endte med, at de besluttede at flytte. Derfor kontaktede de en ejendomsmægler.

Han og hans kone købte i 1995 en ejerlejlighed til deres datter. I 2000 satte de den til salg, da datteren flyttede. Da de ikke kunne sælge den, lejede de den ud. Lejligheden blev solgt i 2006. Inden de solgte, havde ejendomsmægleren foreslået, at de skulle flytte ud i lejligheden i en periode, for at undgå at fortjenesten skulle beskattes. Det afviste de, da de ikke ville bo i lejligheden.

De har været glade for at bo på ...1. Der bor de endnu primært fordi, de ikke kan sælge. Det er alt for stort til dem og dyrt at varme op. Det har ikke været sat til salg, da det ikke kan sælges.

Det var i juni 2006, at de besluttede at flytte tilbage til ...1. De fik lavet salgstjek på begge ejendomme, for hvis de ikke kunne få solgt det ene, kunne de nok få solgt det andet. Huset på ...2 var solgt 8 dage efter, det blev sat til salg. Det renovationsarbejde, der har været, bruger el i form af el til maskiner.

Mens hans mor boede på ...2, besøgte han hende ofte. Hun havde klaget over børnenes spil til både naboer og ham. Han havde slået det hen som et udslag af hendes alder.

JL og LL har de kendt fra midten af 80'erne. Erklæringen medtaget i ekstrakten side 119 er skrevet, efter de havde talt om det.

Når børnene kastede sne på gavlen, skete det ude fra marken.

I forbindelse med renoveringen på ...1 blev gulvet i det ene badeværelse, der er ca. 5-6 m2, gravet op. Der blev lagt nye rør, og der blev isoleret. Det tog en måneds tid. De startede i foråret måske april. Der havde ikke været nogen grund til at starte før. At elforbruget på ...1 var så højt, i den periode hvor de boede på ...2, må skyldes en fejlaflæsning på et par tusind kWh. Det renovationsarbejde, der blev udført, medførte ikke et ekstraordinært elforbrug. Han var kun på ejendommen i renovationsøjemed.

De har normalt god varme på. I renovationsperioden stod radiatorerne på ...1 til 15-16 grader.

A har forklaret, at hun er pensionist. Hun er kommunalt uddannet. De købte ...2 blandt andet fordi, hun synes huset på ...1 var for stort. Det blev købt med henblik på, at de selv ville bo i det, når hendes svigermor ikke skulle bo der mere. Da hendes svigermor kom på plejehjem i september 2005 gik det måske lidt hurtigt, men hun var blevet så dårlig, at det var nødvendigt.

Renoveringen på ...2 skete efter fælles aftale. Det ene badeværelse var blevet renoveret, da de købte ejendommen og det andet fik de renoveret, inden de selv flyttede dertil.

De flyttede selv. De tog de møbler med, de ville beholde. De øvrige møbler blev enten smidt ud eller stående.

I maj 2005 fik hun udbetalt en livsforsikring som havde stået i bero længe. Hun brugte pengene til at indfri et lån på ...2, så huset blev gældfrit.

Det var hende der fik ændret deres folkeregisteradresse. Hun arbejdede selv på folkeregistret, så det var naturligt, at hun tog sig af det. Det var også hende, der fik flyttet avis, forsikring og telefon. Indboforsikringen blev delt mellem de to ejendomme. Køkkenudstyr blev flyttet med på ...2. Hun har ikke været på ...1 i den periode, hvor de boede på ...2.

På ...1 var der en påtegning på ejendomsforsikringen vedrørende det ene badeværelse. De ville derfor have udbedret forholdet inden ejendommen blev sat til salg. Det var på grund af vinteren, at de ikke gik igang før. Hendes mand havde også brugt meget tid på at renovere ...2, hvorfor det var naturligt, at han ikke gik igang med ...1 med det samme.

Umiddelbart efter de var flyttet, hørte hun ikke så meget om problemer med børnene i området. Efter ca. 3 uger begyndte hun at høre om problemerne.

Hun havde i den periode meget arbejde på grund af kommunesammenlægning og problemerne med børnene blev en belastning. Da de nåede frem til juni, uden det blev bedre, kunne hun ikke holde ud at tænke på, at hun skulle på efterløn sommeren efter, så hun ville være hjemme hele dagen. Det var nok hende, der tog initiativet til at flytte.

Der er mange huse til salg i det område, hvor ...1 er beliggende. De andre huse har været til salg længe, uden at de er blevet solgt.

Hendes svigermor vandede have. Det gjorde de ikke. Det kan måske være derfor, at hendes svigermor havde et større vandforbrug end dem. Det vandforbrug de har haft samlet i 2006 svarer til, hvad de normalt bruger.

De havde varme på på ...1 for at undgå frostsprængninger. Hun vil gerne have det varmt. Hun ved ikke hvor meget varme, der var på ...1, mens de boede på ...2.

I forbindelse med renovationen af ...2 blev huset blev malet, det gamle badeværelse blev renoveret, der blev rykket en skorsten ned, der blev isoleret og der blev lavet nye rørsystemer. Hovedhuset var blevet hulmursisoleret i 1990'erne. I forbindelse med renoveringen blev sidebygningen isoleret.

Renoveringen på ...1 omfattede kun badeværelsesgulvet.

Deres elforbrug på ...2 svarede til deres normale forbrug. Hun kan ikke forklare, hvorfor deres forbrug var lavere end hendes svigermors forbrug. Forbruget på ...1 må skyldes en fejlaflæsning. De har ikke gjort noget ved det, da det jo blot ville rette sig året efter.

I 1968 havde de ikke mulighed for at bygge i det område, hvor ...2 ligger, og hun arbejdede på det tidspunkt på ...1.

Den ejendomsmægler, de har været i kontakt med, har oplyst, at hvis de satte ...1 til salg ville det være til en anden pris end den vurdering, de fik i juni 2006.

De ting, der blev flyttet fra ...1 til ...2, var møblementet fra stuen i underetagen, spisestuen, og soveværelset. De resterende møbler ville de sælge eller køre på lossepladsen, når huset var solgt.

De kunne kun få indbodækningen delt i et halvt år, men skulle så til gengæld ikke betale ekstra for at have dækning på to adresser.

Da de talte med mægleren om ...2, talte de også med ham om ...1. De havde ikke forinden talt med ham om ...1 alene.

De besøgte jævnligt hendes svigermor. De kom der mindst en gang om ugen nogle gange mere. Hendes svigermor fortalte om problemer med nabobørnene, men de tænkte, at det nok ikke var så slemt. Hun har ikke oplevet problemer med børnene, når hun har været på besøg hos sin svigermor. Hun var på et tidspunkt, mens de boede på ...2, ude og snakke med børnene, men det hjalp ikke. Hun talte ikke med børnenes forældre, da hun ikke vidste, hvem det var.

Sagsøgerens vidne KP har forklaret, at han bor som nabo til sagsøgeren. Han har kendt dem siden, han blev født. Han kender ejendommen ...2. Sagsøgerne lånte vidnets trailer, da de flyttede fra ...1 til ...2. Han så, da det første læs blev flyttet. Han har ikke besøgt sagsøgerne på ...2. Han har været på ...1 efter de flyttede, men først da de var flyttet tilbage. Sagsøgerne lånte traileren i en dags tid. De lånte den også, da de flyttede tilbage. Han hjalp ikke med at flytte. Han kan ikke huske, om han så sagsøgerne på ejendommen på ...1 i første halvår 2006. Målene på hans trailere 1,25 x 2,55 meter.

Sagsøgernes vidne JL har forklaret, at hun bor skråt overfor ...2. Hun har kendt As forældre og er kommet privat sammen med dem i mange år. B gik og renoverede huset i efteråret 2005. B og A flyttede ind på ejendommen i januar 2006. Hun kan huske tidspunktet fordi de flyttede ind inden hendes fødselsdag den 22. januar 2006. Hun har været til kaffe hos dem. Hele huset var da møbleret helt normalt.

Hendes nabos børn spillede bold op af sagsøgernes hus. Hun bad dem spille den anden vej, men det hjalp ikke. Hun talte ikke med forældrene til børnene. En dag talte hun, at børnene var inde i haven 4 gange på 5 minutter for at hente bolden. Sagsøgerne snakkede om det med blandt andre hende. Der blev også smidt snebolde på huset. Det var efter det tidspunkt, hvor B havde talt med børnene. Børnene begyndte at kalde ham en sur gammel mand. Hun havde ikke indtryk af, at det gik B på. Hun tror, der skulle lidt mere til. Hun husker ikke, at hun drøftede det med A. Hun kan fra sit køkkenvindue se lige over på marken, hvor børnene spillede bold og kaste med snebolde. Episoden, hvor B blev kaldt en sur gammel mand, overværede hun ikke selv. Hun fik det fortalt af B. Erklæringen på ekstrakten side 119 var skrevet da hun så den. Hun har bare skrevet den under. Det var sagsøgerne, der havde skrevet den.

Parternes synspunkter

Sagsøgerne har gjort gældende, at den eneste betingelse for anvendelse af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 i denne sag er, at ejendommen ...2 har tjent som bolig for sagsøgerne. Om dette er tilfældet skal afgøres ud fra en konkret individuel vurdering. Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at betingelserne er opfyldt, og at sagsøgerne har haft til hensigt at ...2 skulle tjene som deres bolig.

Der har været tale om såvel en faktisk som en reel flytning. Det forhold, at ikke alt indbo blev flyttet, kan ikke tillægges afgørende betydning, idet der blev flyttet fra en stor ejendom til en mindre ejendom. Dertil kommer at ejendomsmægleren overfor sagsøgerne havde tilkendegivet, at det i salgsøje med var en fordel, hvis ejendommen var delvis møbleret. Efter forklaringerne kan det lægges til grund, at der ud over flytning af indbo tillige skete flytning af folkeregisteradresse, telefon, forsikring, avis og lignende.

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at den eneste grund til, at sagsøgerne fraflyttede ...2, var chikanerierne fra områdets børn og at ejendommen ...1 ikke er solgt dels skyldes at der skulle foretages renoveringsarbejder på ejendommen inden et salg og dels udviklingen på ejendomsmarkedet.

Sagsøgte har gjort gældende, at udgangspunktet efter ejendomsavancebeskatningsloven er, at fortjeneste ved salg af ejendom skal beskattes. Den bestemmelse sagsøgerne påberåber sig er en undtagelsesbestemmelse, og det er derfor sagsøgerne, der har bevisbyrden for, at betingelserne for at anvende undtagelsesbestemmelsen er opfyldt. Denne bevisbyrde er ikke løftet.

Sagsøgerne har således ikke ført bevis for, at ejendommen reelt har tjent som bolig for sagsøgerne. Det er ikke tilstrækkeligt for skattefritagelse, at sagsøgerne har opholdt sig på ejendommen i kortere eller længere tid, hvis opholdet alene har haft karakter af et midlertidigt ophold.

Ved vurderingen af, om betingelserne for skattefritagelse er opfyldt, stilles der efter retspraksis store krav til sagsøgernes bevis i en situation, hvor sagsøgerne flytter tilbage til en ejendom, de tidligere har beboet.

Efter retspraksis lægges der ved vurderingen væsentlig vægt på, om den oprindelig bopæl er bevaret, og om salgsbestræbelser for den tilflyttede ejendom iværksættes i tæt tilknytning til tilflytningstidspunktet. Begge disse momenter er til stede i denne sag.

Flere momenter i sagen tydet på, at ...2 alene har været et midlertidigt opholdssted. Disse momenter er sagsøgernes tidligere meget langvarige tilknytning til ...1, opretholdelsen af den tidligere bolig, et betydeligt forbrug på ...1, tilbageflytningen til ...1, den korte tid der går fra sagsøgerne flytter til ...2 og indtil de indledte salgsbestræbelser for denne ejendom, og at der på intet tidspunkt iværksættes salgsbestræbelser vedrørende ...1.

Der foreligger i sagen ingen objektiv dokumentation for, at der er sket fysisk flytning. Af salgstjekket fremgår således, at der i juni 2006 fortsat stod rigtig mange møbler på ...1. De enkelte ejendommes kvalitet, alder og lignende indikerer heller ikke, at det var hensigten at flytte permanent. Endelig er den begrundelse sagsøgerne giver for at fraflytte ...2 ikke understøttet af objektive forhold.

Rettens begrundelse og afgørelse

I perioden fra den 17. januar 2006 til den 24. juli 2006, hvor sagsøgerne var tilmeldt adressen ...2, var de fortsat ejere af ejendommen ...1. Sagsøgerne har forud for den 17. januar 2006 og efter den 24. juli 2006 været tilmeldt adressen ...1 uafbrudt siden 1968.

Sagsøgerne har den 7. juni 2006 fra EDC modtaget et salgstjek på begge ejendomme. Udover salgstjekket har sagsøgerne ikke hverken før eller efter den periode, hvor de var tilmeldt ...2, iværksat salgsbestræbelser, udlejningsbestræbelser eller lignende vedrørende ejendommen ...1. ...2 blev derimod solgt ultimo juni 2006.

Af billederne fra salgstjekket vedrørende ...1 fremgår, at denne ejendom primo juni 2006 fortsat var møbleret i væsentligt omfang. Efter oplysningerne om forbrug af el, vand og varme på de to ejendommen kan det lægges til grund, at der på begge ejendomme i perioden fra den 17. januar 2006 til den 24. juli 2006 var et sædvanligt forbrug.

Sagsøgerne har samstemmende forklaret, at de problemer, de oplevede med boldspil på marken ved siden af ...2, var forhold, de var bekendt med, inden de flyttede til ...2, og at de ikke talte med børnenes forældre herom men alene med naboer og børnene.

Under disse omstændigheder finder retten det ikke tilstrækkelig godtgjort, at sagsøgernes ophold på ...2 havde karakter af reel beboelse med henblik på varigt ophold.

Da ejendommen ...2 således ikke har tjent til bolig for sagsøgerne jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Efter sagens værdi, forløb og udfald skal sagsøgerne betale sagsomkostninger med 20.000 kr. vedrørende udgifter til advokatbistand, herunder udgifter til udarbejdelse af ekstrakt og materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgerne, A og B, skal in solidum inden 14 dage til sagsøgte, Skatteministeriet, betale sagsomkostninger med 20.000 kr. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.