Dato for udgivelse
29 jul 2011 08:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 jul 2011 10:44
SKM-nummer
SKM2011.495.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-1907-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Kørselsgodtgørelse, kontrol, bolig, jagtret
Resumé

Appellanten var skattepligtig af modtagne kørselsgodtgørelser, jf. ligningslovens § 9, stk. 5, idet betingelserne for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse i bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000, ikke var opfyldt. Kørselsregnskaber, der først blev fremlagt under retssagen, blev ikke tillagt bevismæssigværdi.

Retten fandt endvidere, at appellanten var skattepligtig af værdi af fri bolig og fri jagtret i medfør af ligningslovens § 16, stk. 1, jf. stk. 3, og at markedsværdien med rette var fastsat til selskabets faktiske udgifter vedrørende henholdsvis bolig og jagt.

En af appellanten påberåbt dom i en anden sag kunne ikke føre til et andet resultat.

Stadfæstelse af byrettens dom SKM2010.495.BR

Reference(r)

Ligningsloven § 9, stk. 4
Ligningsloven § 16, stk. 3
Ligningsloven § 16, stk. 5

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 A.B.1.7.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 C.A.5.13.1.2.1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-2 C.A.5.16.6

Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.1.1.

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Marianne Trojahn Kølle)

Afsagt af landsdommerne

Steen Mejer, K. Wiingaard og Peter Thønnings

Byrettens dom af 2. juni 2010 (BS 1-1457/2008) er anket af A med endelig påstand principalt om, at dommen ophæves, og subsidiært, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at hans skattepligtige indkomst for indkomståret 2003 nedsættes med 65.750 kr. og for indkomståret 2004 med 200.500 kr. og yderligere 98.964 kr.

Skatteministeriet har påstået As principale påstand afvist og i øvrigt påstået stadfæstelse, subsidiært hans skatteansættelser for indkomstårene 2003 og 2004 hjemvist til fornyet behandling ved skatteforvaltningen.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A.

Forklaringer

Han har forklaret, at han fastholder at have afleveret kørselsregnskaberne til SKAT i 2006.

De kørselsgodtgørelser, der løbende er ydet, er udtryk for skøn og a contobetaling. Der er ikke lavet endelig afregning. Han har udarbejdet de bogføringsbilag, der er litreret som bilag D og E. Han husker ikke, hvordan han kom frem til resultaterne. Han var i tidsnød; det er meget omfattende at udarbejde regnskaberne. Beløbet 96.000 kr. er summen af de månedlige lejebetalinger i løbet af året.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. A har yderligere anført, at dom afsagt af Østre Landsret den 14. december 2009 skal efterleves, således at hans påstande tages til følge, jf. dommens præmisser.

Landsrettens begrundelse og resultat

I medfør af retsplejelovens § 383, stk. 3, nægter landsretten fremsættelse af As principale påstand, der først er nedlagt ved påstandsdokument af 14. juni 2011.

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelse. Landsrettens dom af 14. december 2009 i en sag mellem BB og SKAT på vegne af G1.dk ApS under konkurs v/kurator advokat VN kan ikke føre til andet resultat.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten med 35.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A, betale 35.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. 

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.