Dato for udgivelse
25 jul 2011 11:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 jul 2011 11:11
SKM-nummer
SKM2011.487.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-2453-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Afskrivninger og fradrag + Ejendomme i udlandet
Emneord
Besigtigelsesrejse, kommanditselskab, projekt, udbyderhonorar, invester
Resumé

Som led i et ejendomsinvesteringsprojekt havde projektudbyderen tilrettelagt og afholdt udgifterne til en såkaldt "investorrejse". Formålet med rejsen var at give investorerne lejlighed til besigtigelse af den ejendom i Skotland, som de havde investeret i. Udgifterne til investorrejsen blev bedømt som en intern omkostning for projektudbyderen. Den var derfor hverken fradragsberettiget eller afskrivningsberettiget for investorerne, der havde deltaget som kommanditister i investeringsprojektet. Den omstændighed, at udgifterne til investorrejsen kunne rummes i udbyderhonoraret, som investorerne havde betalt, kunne ikke føre til et andet resultat.

(Stadfæstelse af SKM2010.713.BR)

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Afskrivningsloven § 45

Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 C.C.3.3.4
Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 E.A.2.7

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2 E.C.4.3

Parter

A
(advokat Christian Falk Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli)

Afsagt af landsdommerne

Lisbeth Parbo, Elisabeth Mejnertz og Olav D. Larsen

Byretten har den 5. oktober 2010 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 6-1020/2009).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sine påstande for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer

ST har forklaret, at hun var ansat i G3 Forvaltning A/S fra oktober 2003 til selskabets sammenbrud i 2008. Hun deltog i investorrejsen i maj 2005. Hun var ikke involveret i udbuddet af kommanditandele, men kom ind i billedet, da tegningen af andele var på plads. Investorrejsen blev først afholdt så sent som i maj 2005 af hensyn til deltagernes tidsmæssige muligheder. Rejsens formål var at give investorerne indblik i ejendommenes forhold. Det er også en hjælp for administratorerne, at investorerne har et vist kendskab til disse forhold. Det var administrationsselskabet, som arrangerede rejsen, og alle investorer blev indbudt til at deltage. Baggrunden for, at rejsen blev arrangeret sammen med deltagerne fra K/S G5, var, at selve flyrejsen fra Danmark til Skotland var fælles. De to selskaber havde helt forskellige destinationer i Skotland. Investorerne tilbragte den første eftermiddag på ejendommen i ...2, som er en lejlighed. Ejendommenes administrator stod for orienteringen til investorerne, som herunder også fik orientering om ejendommen i ...3. Der var stor spørgelyst om ejendommene, herunder om udviklingsmuligheder, fra investorernes side. Orienteringen drejede sig blandt andet om ejendommenes vedligeholdelse. Efter besøget på pubben var der fælles middag på hotellet. Den næste formiddag inden hjemrejsen benyttede investorerne til at orientere sig i ...2. Hun har ikke haft noget at gøre med udbyders fakturering til kommanditselskabet. Hun havde stor indsigt i den engelsk jura omkring udlejning og vedligeholdelse. Det er vidnets indtryk, at den engelske ejendomsadministrator, G3 Forvaltning A/S og investorerne alle havde interesse i og udbytte af investorrejsen.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

K/S G1 har betalt et uspecificeret udbyderhonorar på 5.961.811,68 kr. til G3 Ejendomme A/S, som i foråret 2005 har betalt for investorrejsen til en af kommanditselskabets ejendomme i Skotland.

Landsretten er enig med byretten i, at udgifterne til investorrejsen må karakteriseres som en intern omkostning afholdt af G3 Ejendomme A/S, og at udgifterne til rejsen derfor ikke kan fradrages af kommanditisterne, ligesom udgifterne ikke kan indgå i afskrivningsgrundlaget.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 20.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand inklusive moms. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal inden 14 dage betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 20.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.