åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afdragsordninger fastsat efter tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1

Afsnittet indeholder:

 • Regelgrundlag
 • Varsel om afdragsordning
 • Aktuelle satser
 • ►Lavindkomstgrænsen◄
 • ►Tilføjelse af gæld til en igangværende afdragsordning◄
 • Ændring af afdrag pga. ændrede økonomiske forhold
 • Andre inddrivelsesskridt samtidig med afdragsordning
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit G.A.3.1.1.1.2.1 om indkomstbegrebet, som beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden opgør den årlige nettoindkomst, og hvilke oplysninger restanceinddrivelsesmyndigheden benytter til beregningen af nettoindkomsten.

Regelgrundlag

Restanceinddrivelsesmyndigheden fastsætter det beløb, som en skyldner skal afdrage årligt med udgangspunkt i tabellen i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1.

►Beløbet fastsættes på baggrund af en betalingsevne, der er beregnet ud fra skyldners årlige nettoindkomst, og den i tabellen angivne afdragsprocent for det nettoindkomstinterval, der svarer til skyldners årlige nettoindkomst. Afdragsprocenten er afhængig af, om skyldner har forsørgerpligt for børn. Afdragsprocenten stiger gradvist fra minimum 3 eller 4 procent afhængigt af, om skyldner har forsørgerpligt for børn, til maksimalt 60 procent i takt med nettoindkomsten stiger. Den årlige betalingsevne udgør en procentdel (afdragsprocenten) af den årlige nettoindkomst, og svarer som udgangspunkt til det årlige afdragsbeløb.◄

Restanceinddrivelsesmyndigheden regulerer hvert år pr. 1. januar beløbsgrænserne for nettoindkomstintervallet. Satserne offentliggøres i en SKM-meddelelse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 45. Se desuden afsnittet aktuelle satser nedenfor.

►I tabeltrækket er indsat en såkaldt lavindkomstgrænse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1, 6. pkt. Lavindkomstgrænsen er den årlige nettoindkomst, der efter tabellen muliggør en afdragsvis betaling med en afdragsprocent på 5 for skyldnere uden forsørgerpligt over for børn og en afdragsprocent på 4 for skyldnere med forsørgerpligt over for børn. 

Lavindkomstgrænsen er fastsat ud fra, at skyldnere med en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen afdrager et beløb på ca. 400 kr., svarende til beløbet, der blev anvendt ved særskilt lønindeholdelse efter de tidligere gældende regler i gældsinddrivelseslovens § 10 a. Se mere herom nedenfor under lavindkomstgrænsen og afsnit G.A.3.1.2.9 om særskilt lønindeholdelse.

Det månedlige beløb, som en skyldner skal afdrage, svarer til den beregnede årlige betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede kroner. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 2.◄

Når afdragsordningen er fastsat efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsen § 11, stk.1, anses skyldneren for at være overladt et rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 3.

Varsel om afdragsordning

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal skriftligt varsle skyldneren om, at der vil blive truffet afgørelse om en afdragsordning, medmindre det som følge af forudgående dialog med skyldner må anses for ubetænkeligt at træffe en afgørelse uden forinden at varsle skyldneren herom. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1, 3 pkt.

Hvad skal varslet indeholde?

Varslet skal angive:

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1, 4 pkt.

►Herudover skal varslet indeholde særlige oplysninger alt efter skyldners indkomstniveau:

For skyldner med en årlig nettoindkomst på eller over lavindkomstgrænsen (se afsnittet nedenfor om lavindkomstgrænsen) skal varslet indeholde:◄

 • Oplysning om, at skyldneren kan udfylde og indsende et udfyldt budgetskema, og at oplysningerne vil indgå i en betalingsevnevurdering.
 • Oplysning om frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.

·         Oplysning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden efter fornyet varsel kan ændre afdragsbeløbet, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af afdragsordningen.

►For skyldner med en årlig nettoindkomst under lavindkomstgrænsen skal varslet indeholde:

 • Oplysning om at skyldneren kan fremsætte indsigelse over for restanceinddrivelsesmyndigheden.
 • Oplysning om en frist på mindst 14 dage til indsendelse af indsigelse.◄
 • Oplysning om, at restanceinddrivelsesmyndigheden efter fornyet varsel kan ændre afdragsbeløbet, hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af afdragsordningen.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1, 4-7. pkt.

Hvordan forholder restanceinddrivelsesmyndigheden sig efter et varsel

Hvis skyldner ikke indsender et budget ►eller en indsigelse◄

Hvis skyldner ikke indsender budgetskemaet ►eller en indsigelse◄, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe en afgørelse om afdragsordning i overensstemmelse med oplysningerne i varslet. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 7. Restanceinddrivelsesmyndigheden underretter straks skyldner om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse og tidspunkt for betaling af første afdrag.

Hvis skyldner indsender budget

Hvis skyldner indsender budgetskemaet, foretager restanceinddrivelsesmyndigheden en betalingsevnevurdering på baggrund af budgettet og vurderer, om denne skal træde i stedet for den fastsatte afdragsordning efter tabeltræk. ►Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer efter princippet om trangsbeneficiet, jf. retsplejelovens § 509, om der overlades skyldneren det nødvendige til eget og familiens underhold. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 6.◄

Se afsnit G.A.3.1.2.4.3 om betalingsevnevurdering

►Hvis skyldner indsender indsigelse◄

►Hvis skyldner indsender en indsigelse, foretager restanceinddrivelsesmyndigheden en vurdering af, om afdragsordningen kan iværksættes. Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer efter princippet om trangsbeneficiet, jf. retsplejelovens § 509, om der overlades skyldneren det nødvendige til eget og familiens underhold. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 6.◄

Aktuelle satser

Skemaet nedenfor giver et overblik over de aktuelle satser for► 2024. Se SKM2023.534.GÆLDST.◄

► 

Ikke forsørgerpligt overfor børn

Forsørgerpligt overfor børn

Afdragsprocent

(pct.)

Indkomstinterval pr. år (kr.)

Afdragsprocent (pct.)

4

0

133.589

3

5

133.590

166.589

3

6

166.590

171.309

4

7

171.310

176.019

4

8

176.020

180.739

4

9

180.740

185.449

4

10

185.450

190.169

4

11

190.170

194.869

4

12

194.870

199.589

4

13

199.590

204.299

4

14

204.300

209.019

5

15

209.020

213.729

6

16

213.730

218.449

7

17

218.450

223.159

8

18

223.160

227.879

9

19

227.880

232.589

10

20

232.590

237.309

11

21

237.310

242.019

12

22

242.020

246.739

13

23

246.740

251.449

14

24

251.450

256.169

15

25

256.170

260.879

16

26

260.880

265.599

17

27

265.600

270.309

18

28

270.310

275.029

19

29

275.030

279.729

20

30

279.730

284.449

21

31

284.450

289.159

22

32

289.160

293.879

23

33

293.880

298.589

24

34

298.590

303.309

25

35

303.310

308.019

26

36

308.020

312.739

27

37

312.740

317.449

28

38

317.450

322.169

29

39

322.170

326.879

30

40

326.880

331.599

31

41

331.600

336.309

32

42

336.310

341.029

33

43

341.030

345.749

34

44

345.750

350.459

35

45

350.460

355.179

36

46

355.180

359.879

37

47

359.880

364.599

38

48

364.600

369.309

39

49

369.310

374.029

40

50

374.030

378.739

41

51

378.740

383.459

42

52

383.460

388.169

43

53

388.170

392.889

44

54

392.890

397.599

45

55

397.600

402.319

46

56

402.320

407.029

47

57

407.030

411.749

48

58

411.750

416.459

49

59

416.460

421.179

50

60

421.180

425.889

51

60

425.890

430.609

52

60

430.610

435.319

53

60

435.320

440.039

54

60

440.040

444.739

55

60

444.740

449.459

56

60

449.460

454.169

57

60

454.170

458.889

58

60

458.890

463.599

59

60

463.600

60

 

Bemærk

Forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 8.

Omkostninger ved erhvervelsen af indkomsten

I ►2024◄ kan månedlige udgifter til offentlige transportmidler ud over ►870 kr.◄ fradrages efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 19, stk. 4, nr. 3, og ►SKM2023.534.GÆLDST.

Rådighedsbeløb børn

Efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 2, kan nettoudgifter til husstandens mindreårige hjemmeboende børn fradrages. Nettoudgifterne er den del  af husstandens udgifter til pasning af barnet, - og evt. udgifter til barnets særlige behov, der sammenlagt med et fastsat rådighedsbeløb, overstiger husstandens indtægter i form af børne- og ungeydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører barnet og ikke hidrører fra barnets personlige formue eller selvstændige arbejdsindsats. Udgifter i forbindelse med et mindreårigt barns samvær med anden forælder kan altid fradrages.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 21.

De ovenfor nævnte fastsatte rådighedsbeløb er afhængige af det hjemmeboende barns alder og udgør i ►2024◄:

 • ►1.970 kr. ◄om måneden for børn indtil det fyldte 2. år
 • ►2.520 kr.◄ om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år
 • ►3.630 kr. ◄om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 3, nr. 4. Se yderligere de aktuelle satser for ►2024 i ◄SKM2023.534.GÆLDST.◄

Rådighedsbeløb skyldner

Efter gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 2, nr. 7, kan et fastsat rådighedsbeløb fratrækkes skyldnerens nettoindkomst.

I ►2024◄ udgør dette fastsatte rådighedsbeløb ►7.240 kr.◄ om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med ►5.040 kr. ◄Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 26 og► SKM2023.534.GÆLDST.◄

►Værnsregel

I gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 8, 4. pkt. er der indsat en værnsregel for skyldnere, der har en nettoindkomst over lavindkomstgrænsen (166.590 kr. for en skyldner med forsørgerpligt og 133.590 kr. for en skyldner uden forsørgerpligt), men som reelt har en meget lav betalingsevne på grund af særlige udgifter, da der kun kan lønindeholdes med hele procenter. Er den betalingsevne, der kan beregnes efter en konkret betalingsevnevurdering mindre end betalingsevnen for en skyldner med en nettoindkomst på lavindkomstgrænsen, kan der ikke iværksættes lønindeholdelse, hvis lønindeholdelse med 1 procent udgør 520 kr. eller mere. Beløbet reguleres årligt.

Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 18, stk. 8, 4. pkt. og SKM2023.534.GÆLDST.◄

►Lavindkomstgrænsen◄

►I tabeltrækket er indsat en lavindkomstgrænse. Med de aktuelle satser for 2024 er lavindkomstgrænsen 166.590 kr. for skyldnere med forsørgerpligt og 133.590 kr. for skyldnere uden forsørgerpligt.

Det svarer til, at en skyldner uden forsørgerpligt og med en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen efter tabellen vil have en betalingsevne på 445 kr. pr. måned (afrundet), svarende til 4 procent af nettoindkomsten. En skyldner med forsørgerpligt og en nettoindkomst lige under lavindkomstgrænsen vil efter tabellen have en betalingsevne på 416 kr. pr. måned (afrundet), svarende til 3 procent af nettoindkomsten.

Se SKM2023.534.GÆLDST.◄

►Tilføjelse af fordringer til en afdragsordning◄

►Når restanceinddrivelsesmyndigheden har varslet og truffet afgørelse om en afdragsordning, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om, at yderligere fordringer tilføjes til afdragsordningen uden forudgående varsel (læg-i-halen afgørelse), såfremt der ikke ændres på afdragsprocenten og afdragsbeløbet. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 9, 1. pkt.

Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der vurderer, om yderligere fordringer skal tilføjes til afdragsordningen. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 9, 2. pkt.◄

Ændring af afdrag pga. ændrede økonomiske forhold

Når skyldners økonomiske forhold ændrer sig, kan restanceinddrivelsesmyndigheden træffe afgørelse om at ændre afdragsbeløbet i en afdragsordning. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 10, 1. pkt. ►Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer, at skyldners betalingsevne er forhøjet, skal restanceinddrivelsesmyndigheden varsle ændringen efter samme regel, som gælder for varsel om fastsættelse af en afdragsordning i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 10, 2 pkt.

Andre inddrivelsesskridt samtidig med afdragsordning

En afdragsordning, der overholdes af skyldner, er ikke til hinder for, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage og realisere udlæg samt foretage modregning,► ◄herunder indtrædelse. Se gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 12.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

SKM-meddelelser

 ►SKM2023.534.GÆLDST

Offentliggørelse af de regulerede beløbssatser for beregningen af betalingsevnen for ►2024◄, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 45.

Denne SKM regulerer de gældende satser vedrørende bl.a. tabeltræk, fradrag af udgifter og rådighedsbeløb.