Dato for udgivelse
30 Jun 2011 11:43
Til
Importører
Sagsnummer
11-008190
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + SKATs Kundecenter
Resumé
Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af den kombinerede nomenklatur for visse IT-produkter.

Kommissionen har den 24. juni 2011 vedtaget gennemførelsesforordning (EU) nr. 620/2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende L 166 af 25. juni 2011 og træder i kraft den 1. juli 2011.

Ændringerne er en følge af en rapport fra et WTO-panel, som blev vedtaget af WTO's konfliktløsningsorgan den 21. september 2010. Rapporten konkluderer, at den Europæiske Union bl.a. har handlet i strid med den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) ved for visse informationsteknologiprodukter at have indrømmet en toldbehandling, der var mindre gunstig end den, der er foreskrevet i toldbindingerne i henhold til informationsteknologiaftalen (ITA).

De berørte ITA-produkter er:

- maskiner med digital kopiering som hovedfunktion, hvor kopieringen udføres ved at skanne originalen og printe kopierne på en elektrostatisk printer henhørende under pos. 84.43, og

- set-top bokse henhørende under pos. 85.28, som foruden kommunikationsfunktionen også kan udføre en optagelses- eller gengivelsesfunktion, forudsat at de som følge heraf ikke mister den egentlige karakter af en set-top boks med kommunikation.

For at bringe lovgivningen i overensstemmelse med WTO-forpligtelserne gennemføres ændringer i den kombinerede nomenklaturs pos. 8443.31 og pos. 8528.71. Særskilt information om de nye varekoder forventes udsendt i morgen.

Som nævnt i nyhedsbrev af 12. januar 2011 om følgevirkning af WTO-rapport om told af IT-produkter vil forordningen ikke have tilbagevirkende kraft, hvilket fremgår af betragtningerne (nr. 5) til forordningen.

Kommissionen har i overensstemmelse hermed ophævet de forklarende bemærkninger til KN, pos. 8521.90.00, 8528.71.13, 8528.71.19 og 8528.71.90, med virkning fra 1. juli 2011, jf. EU-Tidende C 185 af 25. juni 2011.

Selv om forordning nr. 620/2011 ikke kan fungere som fortolkningsvejledning ved tarifering af varer, der er frigivet til fri omsætning inden den 1. juli 2011, vil det i medfør af EU-domstolens dom af 14. april 2011 i de forenede sager C-288/09 og C-289/09 være muligt at opnå godtgørelse af told for visse set-top bokse, som foruden kommunikationsfunktionen også kan udføre en optagelses- eller gengivelsesfunktion, forudsat at de som følge heraf ikke mister den egentlige karakter af en set-top boks med kommunikation. SKAT vil orientere særskilt om anvendelse af dommen i forbindelse med godtgørelsesanmodninger, når man har modtaget nærmere retningslinjer fra Kommissionen.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret