Dato for udgivelse
27 Jun 2011 14:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2011 14:03
SKM-nummer
SKM2011.443.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-047010
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, selskaber
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at A Fondens påtænkte apportindskud - af en aktiepost i B A/S ind i C A/S - ikke udløser beskatning i fonden, da apportindskuddet skal anses for en afståelse af koncernselskabsaktier, ligesom et påtænkt salg af aktier i B A/S til C A/S mod udstedelse af et gældsbrev skal anses for afståelse af koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1. Overdragelsessummen ved salget til aktiepostens børsværdi på overdragelsestidspunktet anses for værende i overensstemmelse med kravet om anvendelse af armslængdevilkår, jf. ligningslovens § 2. Endvidere bekræftes det, at forskelsværdien mellem markedsværdien af den apportindskudte aktiepost og værdien af de nyudstedte aktier - i forbindelse med A Fondens påtænkte apportindskud af en aktiepost i B A/S ind i C A/S - ikke vil udløse beskatning i C A/S, da forskelsværdien skal anses som skattefri overkurs for C A/S, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 1

Hjemmel
Aktieavancebeskatningsloven § 4 B
Selskabsskatteloven § 13, stk. 1 og
Ligningsloven § 2
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 4 B
Selskabsskatteloven § 13, stk. 1 og
Ligningsloven § 2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit S.G.4

Spørgsmål

  1. Kan det bekræftes, at A Fondens nedenfor omtalte påtænkte apportindskud - af en aktiepost i B A/S ind i C A/S - ikke udløser beskatning i fonden, da apportindskuddet skal anses for en afståelse af koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1?
  2. Kan det bekræftes, at forskelsværdien mellem markedsværdien af den apportindskudte aktiepost og værdien af de nyudstedte aktier - i forbindelse med A Fondens nedenfor omtalte påtænkte apportindskud af en aktiepost i B A/S ind i C A/S - ikke vil udløse beskatning i C A/S, da forskelsværdien skal anses som skattefri overkurs for C A/S, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 1?
  3. Kan det bekræftes, at A Fondens nedenfor omtalte påtænkte salg af aktier i B A/S til C A/S mod udstedelse af et gældsbrev, ikke udløser beskatning i fonden, da salget skal anses for en afståelse af koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1?
  4. Kan det bekræftes, at overdragelsessummen ved A Fondens nedenfor omtalte påtænkte salg af aktier i B A/S til C A/S til aktiepostens børsværdi på overdragelsestidspunktet - skal anses for værende i overensstemmelse med kravet om anvendelse af armslængdevilkår, jf. ligningslovens § 2?
  5. Kan det bekræftes, at A Fondens tilbageværende aktiebeholdning i B A/S efter ændringen af ejerstrukturen, svarende til ca. ...% af aktiekapitalen skal anses for at udgøre koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1?

Svar

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja
  4. Ja
  5. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A Fonden ejer over 50 % af aktiekapitalen og stemmerne i B A/S, der er noteret på X-børs.

Ud over aktieposten i B A/S ejer A Fonden desuden 100 % af aktiekapitalen i C A/S.

A Fonden er undergivet skattepligt i henhold til fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1. A Fonden er koncernforbundet med (og "moderselskab" for) B A/S og C A/S, jf. selskabsskattelovens § 31 C. Af denne årsag er C A/S sambeskattet med B A/S.

A Fonden påtænker at foretage en ændring af den nuværende ejerstruktur, således at hovedparten af aktieposten på ... % i B A/S fremover ejes indirekte via det 100 % ejede selskab C A/S.

Overdragelsen af aktieposten i B A/S til C A/S påtænkes gennemført i to trin.

Trin 1

A Fonden indskyder en aktiepost svarende til ca. ... % af aktiekapitalen i B A/S ind i C A/S som et apportindskud. I den forbindelse vederlægges A Fonden alene med nyudstedte aktier i C A/S.

Til brug for kapitaludvidelsen i C A/S forventes den indskudte aktiepost i B A/S værdiansat til en forholdsmæssig andel af den regnskabsmæssige indre værdi af B A/S. A Fonden vederlægges i forbindelse med apportindskuddet med nyudstedte aktier i C A/S, netop svarende til den regnskabsmæssige indre værdi af de apportindskudte aktier.

Trin 2

Dernæst påtænker A Fonden at sælge en aktiepost svarende til ca. ... % af aktiekapitalen i B A/S til C A/S for en overdragelsessum svarende til børsværdien af aktieposten på overdragelsestidspunktet. A Fonden vederlægges i forbindelse med overdragelsen alene med et rentebærende gældsbrev. Gældsbrevet vil blive udstedt på markedsvilkår.

A Fonden forventer ind til videre at beholde den resterende aktiepost i B A/S efter ovennævnte ændringer svarende til ca. ... % af aktiekapitalen.

Repræsentanten har videre anført om baggrunden for, at overdragelse af aktier sker i 2 "trin", dels først ved salg af ... % mod vederlæggelse med nyudstedte aktier, og dels ved salg af ... % mod udstedelse af gældsbrev er, at der selskabsretligt er tale om to separate transaktioner. Dels et salg som sker til markedsværdi og dels et apportindskud som sker til indre værdi. Den tidsmæssige placering af disse to transaktioner er uden betydning for fonden.

Baggrunden for at overdragelsen ved apportindskud skal ske til indre værdi skal findes i regnskabsmæssige forhold.

En overdragelse til markedsværdi vil medføre øgede krav til dokumentation for den regnskabsmæssige værdiansættelse og udarbejdelse af nedskrivningstest af aktiebeholdningen i det modtagende selskab, samt øgede krav til de eksterne revisorers gennemgang heraf. Omvendt vil en overdragelse til indre værdi ikke kræve samme omfang af årlig dokumentation, beregninger og ekstern revision, hvilket fonden anser som en betydelig besparelse for det modtagende selskab.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

Som nævnt oven for er A Fonden undergivet skattepligt i henhold til fondsbeskatningslovens § 1, stk. 1, nr. 1. Det følger af fondsbeskatningslovens § 3, stk. 1, at den skattepligtige indkomst for bl.a. fonde omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler gældende for indregistrerede aktieselskaber, med de undtagelser der følger af bestemmelsens stk. 2-6 samt fondsbeskatningslovens § 4-6.

Idet A Fonden pt. ejer over 50 % af aktiekapitalen i B A/S, og dermed kontrollerer over 50 % af stemmerne, udgør aktierne koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1, 2. pkt., idet A Fonden er koncernforbundet med B A/S, jf. selskabsskattelovens § 31 C. A Fondens afståelse af en aktiepost i B A/S i forbindelse med et apportindskud ind i C A/S er således at anse for en afståelse af koncernselskabsaktier, hvorfor det er repræsentantens klare opfattelse, at afståelsen af aktierne ikke vil udløse beskatning i A Fonden, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8.

Ad spørgsmål 2

Overkurs - dvs. kurs ud over pari - som et selskab opnår ved udstedelse af aktier i forbindelse med stiftelse eller senere udvidelse af aktiekapitalen, skal ikke medregnes til selskabets skattepligtige indkomst, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 1.

Det følger endvidere af Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit S.C.1.2.1, at skattefriheden gælder såvel en officiel overkurs, hvor det beløb, som aktionæren indbetaler ud over aktiens pålydende værdi, bogføres i selskabet som egenkapital, som en uofficiel overkurs, hvor merværdien ikke bogføres som egenkapital, men foreligger som en skjult reserve. Den omstændighed, at overkursen i forbindelse med en kapitaludvidelse overstiger, hvad en uafhængig køber ville betale for de nytegnede aktier, medfører ikke i sig selv, at overkursen falder uden for skattefritagelsesbestemmelsen.

På den baggrund er det repræsentantens opfattelse, at en overkurs opstået i forbindelse med den beskrevne udvidelse af aktiekapitalen i C A/S - bestående i forskelsværdien mellem markedsværdien af den apportindskudte aktiepost i B A/S og værdien af de til A Fonden nyudstedte aktier - skal betragtes som en skattefri overkurs, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 1. Repræsentanten henviser i den forbindelse til en afgørelse fra Landsskatteretten omtalt i TfS 2006, 670 LSR, hvor overkursen - opstået ved et kontantindskud af 24 mio.kr. i forbindelse med en kapitaludvidelse på 10.000 kr. - skulle betragtes som skattefri. Selve apportindskuddet af aktieposten i B A/S ind i C A/S vil således efter repræsentantens opfattelse ikke udløse beskatning i C A/S.  

Ad spørgsmål 3

Efter gennemførelsen af trin 1 vil A Fonden fortsat samlet kontrollere over 50 % af stemmerne i B A/S, qua sin direkte ejerandel samt ejerandelen ejet indirekte via C A/S. A Fondens yderligere afståelse af en aktiepost i B A/S til C A/S skal således anses som en afståelse af koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1, 2. pkt., idet A Fonden før (og efter) overdragelsen er koncernforbundet med B A/S, jf. selskabsskattelovens § 31 C. Det er derfor repræsentantens klare opfattelse, at salget af aktierne i B A/S til C A/S ikke vil udløse beskatning i fonden, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8. Repræsentanten henviser i øvrigt til "ad spørgsmål 1" ovenfor.

Ad spørgsmål 4

Idet overdragelsessummen udgøres af aktiepostens børsværdi på overdragelsestidspunktet, skal overdragelsessummen efter repræsentantens opfattelse anses for værende i overensstemmelse med kravet om anvendelse af armslængdevilkår i ligningslovens § 2, når det samtidig lægges til grund, at gældsbrevet vil være udstedt på markedsvilkår.

Ad spørgsmål 5

Når de oven for omtalte ændringer er gennemført, vil A Fonden alene eje (direkte) en mindre aktiepost i B A/S svarende til ca. .. % af aktiekapitalen.

Af aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1, nr. 1 og 2 fremgår: "Ved koncernselskabsaktier forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning."

I lovforarbejderne (bemærkningerne til de enkelte bestemmelser, L 202 2008/2009) fremgår endvidere: "Selskabet skal blot kunne indgå i en sambeskatning. Det behøver ikke at gøre det. Bestemmelsen omfatter således tillige den situation, hvor en fond har bestemmende indflydelse i et enkeltstående selskab eller i et udenlandsk ikke-sambeskattet selskab."

Et selskab, en fond, en trust eller en forening mv. (moderselskabet) udgør sammen med et eller flere datterselskaber en koncern, jf. SEL § 31 C, stk. 1. Af SEL § 31 C, stk. 3, fremgår, at bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

Da A Fonden - qua den indirekte ejerandel ejet via C A/S - fortsat vil eje/kontrollere mere end 50 % af stemmerettighederne i B A/S, skal A Fonden fortsat anses for at udgøre et moderselskab til B A/S.

På den baggrund er det repræsentantens opfattelse, at A Fondens resterende direkte aktiepost svarende til ca. ... % af aktiekapitalen i B A/S - qua den indirekte ejerandel ejet via C A/S - vil udgøre koncernselskabsaktier, jf. ABL § 4 B, stk. 1.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan det bekræftes, at A Fondens nedenfor omtalte påtænkte apportindskud - af en aktiepost i B A/S ind i C A/S - ikke udløser beskatning i fonden, da apportindskuddet skal anses for en afståelse af koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1?

Efter fondsbeskatningslovens § 3, stk. 1, skal fonde opgøre den skattepligtige indkomst efter skattelovgivningens almindelige for indregistrerede aktieselskaber gældende regler, med de undtagelser, der dog følger af fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2-6 og §§ 4-6.

Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8.

Efter aktieavancebeskatningslovens § 4 B forstås ved koncernselskabsaktier, aktier hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning.

Af lovbemærkninger til bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 4 B, jf. Lovforslag 202/2008-09, fremgår det:

"koncernselskabsaktier er aktier i selskaber, hvor aktieejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede eller opfylder betingelserne for international sambeskatning.

Selskaber undergivet national sambeskatning er koncernforbundne selskaber, jf. selskabsskattelovens § 31 C, omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2d-2g, 3a-5, § 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4.

...

Det foreslås, at koncernselskabsaktier desuden omfatter aktier ejet af fonde m.v., hvor fonden har bestemmende indflydelse i selskabet, jf. selskabsskattelovens § 31 C. Det er en betingelse at selskabet kan indgå i en sambeskatning, dvs. er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2a, 2d-2g, 3a-5, § 2, stk. 1, litra a og b, eller kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, eller er et udenlandsk selskab, i hvilken ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtigelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital. Selskabet skal blot kunne indgå i en sambeskatning. Det behøver ikke at gøre det. Bestemmelsen omfatter således tillige den situation, hvor en fond har bestemmende indflydelse i et enkeltstående selskab eller i et udenlandsk ikke-sambeskattet selskab."

A Fonden, der ejer over 50 % af kapitalen og stemmerne i B A/S, påtænker at overdrage aktierne til C A/S som apportindskud i C A/S, hvorefter A Fonden herefter ejer .. % af aktiekapitalen i B A/S.

Eftersom A Fonden på overdragelsestidspunktet ejer over 50 % af stemmerne i B A/S, er der ud fra det oplyste tale om koncernforbundet selskab, jf. selskabsskattelovens 31 C, og dermed koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B.

Afståelsen er herefter skattefri efter aktieavancebeskatningslovens § 8.

Spørgsmål 2

Kan det bekræftes, at forskelsværdien mellem markedsværdien af den apportindskudte aktiepost og værdien af de nyudstedte aktier - i forbindelse med A Fondens nedenfor omtalte påtænkte apportindskud af en aktiepost i B A/S ind i C A/S - ikke vil udløse beskatning i C A/S, da forskelsværdien skal anses som skattefri overkurs for C A/S, jf. selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 1?

Efter selskabsskattelovens § 13, stk. 1, medregnes overkurs, som et selskab opnår ved udstedelse af aktier eller ved udvidelse af sin aktiekapital, ikke til den skattepligtige indkomst.

I forbindelse med overdragelsen af ...% af aktiekapitalen i B A/S til C A/S, sker overdragelsen efter det oplyste ved, at C A/S vederlægger fonden med nyudstedte aktier i selskabet, C A/S. A Fonden vederlægges i forbindelse med apportindskuddet med nyudstedte aktier i C A/S, svarende til en forholdsmæssig andel af den regnskabsmæssige indre værdi af B A/S

Det vil sige, at der nyudstedes aktier i C A/S til en regnskabsmæssig indre værdi af de apportindskudte aktier, og denne værdi er således ikke udtryk for aktiernes reelle handelsværdi.

Denne overskurs som selskabet opnår ved udstedelse af aktier eller ved udvidelse af sin aktiekapital, skal imidlertid ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. selskabsskattelovens § 13.

Skatteministeriet indstiller derfor, at besvarelsen af spørgsmål er "Ja".

Skatteministeriet bemærker herved, at der ikke er taget stilling det af spørgers repræsentants fremsendte regneeksempel over kapitaludvidelsen i C A/S, herunder værdiansættelsen af aktieposten i B A/S.

Det bemærkes, at der her er tale om overdragelse mellem interesseforbundne parter, og at ligningslovens § 2 således finder anvendelse. Den apportindskudte aktiepost i B A/S ind i C A/S skal således ansættes til handelsværdi, efter de herom gældende regler, og opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at værdien af en majoritets-aktiepost kan afvige fra den værdi, som et selskabs aktier i øvrigt kan være noteret til. Denne værdiansættelse afspejles ligeledes i anskaffelsessummen for vederlagsaktierne, som fonden modtager for apportindskuddet, idet aktiernes værdi således skal ansættes til handelsværdien i forbindelse med aktievederlæggelsen

Spørgsmål 3

Kan det bekræftes, at A Fondens nedenfor omtalte påtænkte salg af aktier i B A/S til C A/S mod udstedelse af et gældsbrev, ikke udløser beskatning i fonden, da salget skal anses for en afståelse af koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1?

Det bemærkes at i forbindelse med A Fondens afståelse af ... % af aktierne i B A/S, reduceres A Fondens aktiebesiddelse fra over 50 % til ... %, og C A/S besidder herefter ... % af aktierne i B A/S.

Efter aktieavancebeskatningslovens § 4 B forstås ved koncernselskabsaktier, aktier hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A. Ved koncernselskabsaktier forstås desuden aktier, hvor en fond m.v. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning.

Efter selskabsskattelovens § 31 C udgør et selskab, en fond, en trust eller en forening m.v. (moderselskabet) sammen med et eller flere datterselskaber en koncern. Et selskab kan kun have ét direkte moderselskab. Hvis flere selskaber opfylder et eller flere kriterier i stk. 2-6, er det alene det selskab, som faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at være moderselskab.

Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem et datterselskab ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.

I nærværende sag er der fortsat tale om koncernselskabsaktier, idet der er tale aktier hvor ejeren, A Fonden, og det selskab, hvori der ejes aktier, B A/S er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet indgår i en sambeskatning.

Skatteministeriet indstiller derfor, at besvarelsen af spørgsmål er "Ja".

Salg af aktieposten svarende til ca. ... % af aktiekapitalen i B A/S og til børsværdien, jf. besvarelsen af spørgsmål 4, er skattefrit salg af koncernselskabsaktier.

Som vederlag vil A Fonden modtage et rentebærende gældsbrev. Skatteministeriet bemærker, at der ikke er nærmere oplysninger om dette rentebærende gældsbrev. Det forudsættes imidlertid udtrykkeligt, som oplyst af repræsentanten, at gældsbrevet vil være udstedt på markedsvilkår, og at gældsbrevets værdi på tidspunktet for overdragelsen i det hele svarer til den opgjorte handelsværdi af afhændelsen af ca. ... % af aktiekapitalen i B A/S.

Spørgsmål 4

Kan det bekræftes, at overdragelsessummen ved A Fondens nedenfor omtalte påtænkte salg af aktier i B A/S til C A/S til aktiepostens børsværdi på overdragelsestidspunktet - skal anses for værende i overensstemmelse med kravet om anvendelse af armslængdevilkår, jf. ligningslovens § 2?

Skattepligtige, hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, skal ved opgørelsen af den skatte- eller udlodningspligtige indkomst anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med disse fysiske eller juridiske personer (kontrollerede transaktioner), i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

Der påtænkes salg til C A/S af ca. ...% af aktiekapitalen i B A/S, og overdragelsen vil her ske til aktiernes børsværdi på overdragelsestidspunktet.

Af Ligningsvejledningen 2011-1, afsnit S.G.2.4.6, Værdiansættelse af aktier og anparter, fremgår det, at aktier optaget til handel på et reguleret marked ansættes til kursværdien svarende til den noterede kurs på det for skatteberegningen afgørende tidspunkt.

Aktier i aktieklasser, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked i selskaber, hvis øvrige aktier er optaget til handel på et reguleret marked, medtages til samme værdi som kursen på de aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, medmindre de rettigheder, der knytter sig til de aktieklasser, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, på afgørende punkter adskiller sig fra de rettigheder, der er gældende for den aktieklasse, der er optaget til handel på et reguleret marked navnlig med hensyn til ret til forlods udbytte eller forlods dækning ved likvidation af selskabet. I så fald foretages en konkret vurdering af værdien af den aktieklasse, hvis aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Af vedtægterne for B A/S fremgår det, at selskabets aktiekapital udgør .... kr., fordelt på aktier a 1 kr. eller mitipla heraf, og det fremgår at der ikke er forskellige aktieklasser.

Skatteministeriet er herefter enig med spørgers repræsentant i, at overdragelse til børsvædi på overdragelsestidspunktet er på armslængdevilkår, jf. ligningslovens § 2.

Skatteministeriet indstiller derfor, at besvarelsen af spørgsmål er "Ja".

Spørgsmål 5

Kan det bekræftes, at A Fondens tilbageværende aktiebeholdning i B A/S efter ændringen af ejerstrukturen, svarende til ca. .. % af aktiekapitalen skal anses for at udgøre koncernselskabsaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 B, stk. 1?

A Fonden ejer ..% af aktierne i B A/S, efter de dispositioner, beskrevet under de ovenstående spørgsmål, er gennemførte. A Fondens aktiepost på ... % af aktiekapitalen i B A/S udgør fortsat koncernselskabsaktier, idet der er tale aktier hvor ejeren, A Fonden, og det selskab, hvori der ejes aktier, B A/S er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet indgår i en sambeskatning.

Skatteministeriet indstiller derfor, at besvarelsen af spørgsmål er "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.