Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Typer af ejendomme, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven

Typer af ejendomme, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven

De ejendomme, som er omfattet af ejendomsværdiskat, er alle nævnt i EVSL § 4, stk. 1:

1.

 Enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, som kun indeholder én selvstændig lejlighed.

2. Tofamiliehuse, xfor hvilkex ejendomsværdien xfordelesx på ejendommens to selvstændige lejligheder. Se VUL § 33, stk. 6, 1. og 2. pkt.
3. Stuehuse til landbrugsejendomme mv. med tilhørende grund og have, xfor hvilkex ejendomsværdien og grundværdien xfordelesx på ejendommens stuehus og på den øvrige ejendom. Se VUL § 33, stk. 4.
4. Skovbrugsejendomme, xfor hvilkex ejendomsværdien xfordelesx på den del af ejendommen, der tjener til bolig for ejeren og på den øvrige ejendom. Se VUL § 33, stk. 7, 1. og 2. pkt.
5. Blandet benyttede ejendomme, som indeholder en eller to selvstændige lejligheder, og som bliver benyttet erhvervsmæssigt i så væsentligt omfang, at ejendomsværdien xfordelesx på den del af ejendommen, der tjener til bolig for ejeren, og på den øvrige ejendom. Se VUL § 33, stk. 5, 1 og 2. pkt.
6. Lejligheder i visse udlejningsejendomme, hvor ejeren selv bor i en lejlighed, og som ligger i en udlejningsejendom med 3 til 6 beboelseslejligheder, hvoraf højst én lejlighed er beboet af en eller flere ejere.

Det er en betingelse

  • at ejeren har bedt om en vurdering efter VUL § 33 A af den beboede lejlighed senest, når han eller hun afleverer selvangivelsen for det første indkomstår, hvor ejeren bor i lejligheden, og
  • at ejeren senest den 1. oktober i det år, hvor vurderingen kommer, giver SKAT besked om, at den beboede lejlighed skal være omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Ejerens valg gælder også for senere indkomstår.

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.3.5.5.4.

7.

Lejligheder i visse udlejningsejendomme, som er beboet af en eller flere ejere, og som ligger i en udlejningsejendom med 3 til 6 beboelseslejligheder, hvor mere end én lejlighed var beboet af ejere den 27. april 1994.

Det er en betingelse

  • at der blev beregnet standardiseret lejeværdi for ejendommen i indkomståret 1999 efter LL § 15 C, og
  • at der er foretaget en vurdering efter VUL § 33 A.

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.3.5.5.4.

8. Lejligheder i visse udlejningsejendomme med flere end to beboelseslejligheder, som ejes og bebos af deltagere i et boligsameje, et boliginteressentskab, et boligkommanditselskab eller et andet fællesskab.

Det er en betingelse

  • at der blev beregnet standardiseret lejeværdi for ejendommen i indkomståret 1999 efter LL § 15 C, og
  • at ejendommen er vurderet efter VUL § 33 A.

Se mere om betingelserne i afsnit C.H.3.5.5.4.

9. Landejendomme over 5.000 m2, der ligger helt eller delvist i landzone, og hvor ejendomsværdien xfordelesx på den del, der tjener til bolig for ejeren, og på den øvrige del af ejendommen. Se VUL § 3, stk. 8.
10. Ejendomme med vindmølle, der er noteret på samme matrikel, og hvor ejendomsværdien xfordelesx på den del, der knytter sig til ejerboligen, og på den del, der knytter sig til vindmølleparcellen. Se VUL § 33, stk. 9.

Ejendomme, der er nævnt under punkt 1-5 og 9-10, og som ligger i udlandet, på Færøerne eller i Grønland, er omfattet af ejendomsværdiskat. Se EVSL § 4, stk. 11.

Ejendomme, der er nævnt i punkt 6, 7 og 8, og som ligger i udlandet, er ikke omfattet af ejendomsværdiskatteloven. Se EVSL § 4, stk. 11.

Se også

Se også afsnit C.H.3.5.5.4 om ejendomme med særlige forhold.