åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overdragelse af virksomhed mellem ægtefæller, når der er valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Overdragelse af hele virksomheden og driften til ægtefællen
  • Overdragelse af en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder - og af den tilhørende drift - til ægtefællen
  • Betingelser for anvendelse af KSL § 26 A, stk. 4 og 5
  • Tilkendegivelse om succession
  • Overgang af driften af hele virksomheden til ægtefællen
  • Overgang af driften af én af flere virksomheder til ægtefællen
  • Overgang af driften fra en ægtefælle til drift i fællesskab
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

En virksomhed kan overdrages mellem ægtefæller, uden at det udløser beskatning af et evt. opsparet overskud. Tilsvarende kan driften overgå til ægtefællen, uden at der sker beskatning af opsparet overskud.

Regel

Der er ved lov nr. 1178 af 8. juni 2021 fastsat nye regler, som regulerer, i hvilket omfang modtageren kan overtage konto for opsparet overskud. De nye regler har virkning for overdragelser, der sker den 22. december 2020 eller senere.

Ved overdragelse af selvstændig erhvervsvirksomhed mellem ægtefæller kan den modtagende ægtefælle indtræde i den overdragende ægtefælles virksomhedsordning. Overdrages der kun en del af en virksomhed eller én af flere virksomheder, kan der alene overtages en forholdsmæssig del af konto for opsparet overskud og indskudskontoen. Der gælder samtidigt en "maksimeringsregel". Reglerne findes i KSL § 26 A, stk. 4-6. 

Når det alene er driften af en virksomhed, der overgår til ægtefællen, uden at ejerskabet til virksomheden ændres, gælder der lignende regler, jf. KSL § 25 A, stk. 1.

For overdragelser, der er sket inden den 22. december 2020, gjaldt der andre regler for bl.a. opgørelsen af det opsparede overskud, som den modtagende ægtefælle kunne overtage i forbindelse med en deloverdragelse af en virksomhed. For en nærmere beskrivelse af de dagældende regler henvises til Den juridiske vejledning 2021-1, afsnit C.C.5.2.4.4 om overdragelse mellem ægtefæller og afsnit C.C.6.7.3 om succession efter KSL § 26 A.

Overdragelse af hele virksomheden og driften til ægtefællen

Når en virksomhed bliver overdraget mellem ægtefæller, har den modtagende ægtefælle mulighed for at indtræde i den overdragende ægtefælles virksomhedsordning, herunder overtage konto for opsparet overskud, indskudskonto og mellemregningskonto. Se KSL § 26 A, stk. 4.  Indtræden i overdragerens virksomhedsordning indebærer, at virksomhedsordningen fra og med begyndelsen af indkomståret overtages af den erhvervende ægtefælle med de samme aktiver og den samme gæld, som indgik i overdragerens virksomhedsordning ved udgangen af det foregående indkomstår. Se SKM2021.563.LSR og SKM2020.349.SR. Hvis den modtagende ægtefælle betaler for virksomheden, med midler i virksomhedsordningen, vil betalingen udgøre en hævning i hæverækkefølgen. Se SKM2021.704.SR, hvor den modtagende ægtefælle betalte 9,5 mio. kr. for den overdragne virksomhed. Berigtigelsen skete i form af et gældsbrev, som ægtefællen ville lade indgå i virksomhedsordningen. Da gældsbrevet ikke indgik i den virksomhedsbalance, som ægtefællen overtog, var der tale om indskud af privat gæld, og det medførte en hævning på 9,5 mio. kr. i hæverækkefølgen.

Det er en forudsætning for at anvende KSL § 26 A, stk. 4, at den modtagende ægtefælle tillige overtager driften af virksomheden, idet virksomhedens resultat beskattes hos den ægtefælle, der i overvejende grad driver virksomheden, jf. KSL § 25 A, stk. 1.

Hvis den modtagende ægtefælle fravælger at indtræde i den anden ægtefælles virksomhedsordning, så gælder de almindelige regler om afståelse og ophør. Se C.C.5.2.13 om afståelse og ophør.

Overdragelse af en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder - og af den tilhørende drift - til ægtefællen

Overdrages alene en del af en virksomhed eller en af flere virksomheder mellem ægtefæller, kan der alene overtages en del af konto for opsparet overskud og en del af indskudskontoen. Denne del beregnes som forholdet mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsen, der vedrører den nævnte virksomhed, og hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret. De nævnte kapitalafkastgrundlag opgøres efter VSL § 8, stk. 1 og 2, hvilket indebærer, at nettoværdien af en evt. "forældrekøbslejlighed" også indgår. Se nærmere om "forældrekøb" i afsnit C.C.5.2.11 om rentekorrektion. Reglen om opgørelse af en forholdsmæssig del af det opsparede overskud fremgår af KSL § 26 A, stk. 5, 2. pkt.

Det opgjorte opsparede overskud kan dog ikke være større end den positive værdi af kapitalafkastgrundlaget i den overdragne virksomhed. Dette kapitalafkastgrundlag opgøres ved udløbet af indkomståret forud for overdragelsesåret, og efter VSL § 8, stk. 1 og 2. Denne "maksimeringsregel" fremgår af KSL § 26 A, stk. 5, 3. pkt. 

Hvis den modtagende ægtefælle yder vederlag ved overtagelse af den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed, skal værdien af dette vederlag fragå ved opgørelsen af kapitalafkastgrundlaget for den overtagne virksomhed. Dette gælder både ved den forholdsmæssige beregning i KSL § 26 A, stk. 5, 2. pkt. og ved opgørelsen efter "maksimeringsreglen" i KSL § 26 A, stk. 5, 3. pkt.

Hvis der er flere konti for opsparet overskud, overtages der en forholdsmæssig del af hver konto.

Det er en betingelse for at anvende reglerne i KSL § 26 A, stk. 5, om deloverdragelse mellem ægtefæller, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto er udlignet inden overtagelsen. Se KSL § 26 A, stk. 6.

Følgende eksempel viser, hvor stor en andel af et opsparet overskud, der vil kunne overdrages ved en deloverdragelse af en udlejningsvirksomhed til ægtefællen. ►Se også SKM2023.467.SR som et eksempel på en deloverdragelse.◄

Eksempel 1 på overdraget saldo på konto for opsparet overskud ved deloverdragelse

Mindre

virksomhed

Udlejnings-

virksomhed

Samlet

Udlejningsejendom

2.500.000

Mindre virksomhed

250.000

0

Finansielle aktiver

10.000.000

0

Aktiver i alt

10.250.000

2.500.000

12.750.000

Prioritetsgæld

-2.450.000

Passiver i alt

-2.450.000

-2.450.000

Kapitalafkastgrundlag

10.250.000

50.000

10.300.000

Opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat

12.000.000

Andel af saldo på konto for opsparet overskud, der kan overdrages til ægtefællen (50.000/10.300.000 * 12.000.000)

 58.252

Maksimal andel af saldo på konto for opsparet overskud, der kan overdrages til ægtefællen

 50.000

Den del af konto for opsparet overskud, der kan overdrages til ægtefællen, opgøres som kapitalafkastgrundlaget for den overdragne virksomhed (50.000 kr.), delt med det samlede kapitalafkastgrundlag (10.300.000 kr.) og gange konto for opsparet overskud (12.000.000 kr.) = 58.252 kr.

Maksimeringsreglen begrænser det opsparede overskud, der kan overdrages, til kapitalafkastgrundlaget i den overdragne virksomhed, som udgør 50.000 kr.

I eksempel 1 kan der således overdrages et opsparet overskud på 50.000 kr.

Følgende eksempel 2 viser, hvor stor en andel af et opsparet overskud, der vil kunne overdrages ved en deloverdragelse til ægtefællen. I eksempel 2 overdrages udlejningsvirksomheden inkl. finansielle aktiver på 5.000.000 kr. til ægtefællen.

Eksempel 2 på overdraget saldo på konto for opsparet overskud ved deloverdragelse

Mindre

virksomhed

Udlejnings-

virksomhed

Samlet

Udlejningsejendom

2.500.000

Mindre virksomhed

250.000

0

Finansielle aktiver

5.000.000

5.000.000

Aktiver i alt

5.250.000

7.500.000

12.750.000

Prioritetsgæld

-2.450.000

Passiver i alt

-2.450.000

-2.450.000

Kapitalafkastgrundlag

5.250.000

5.050.000

10.300.000

Opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat

12.000.000

Andel af saldo på konto for opsparet overskud, der kan overdrages til ægtefællen (5.050.000/10.300.000 * 12.000.000)

5.883.495

Maksimal andel af saldo på konto for opsparet overskud, der kan overdrages til ægtefællen

5.050.000

I eksempel 2 kan der overdrages et opsparet overskud på 5.050.000 kr. til ægtefællen.

Ægtefællerne kan frit aftale, i hvilket omfang de finansielle aktiver skal indgå i henholdsvis den virksomhed der overdrages og den tilbageværende virksomhed. Som den fremgår af eksempel 1 og 2, vil medoverdragelse af finansielle aktiver ændre størrelsen af det opsparede overskud, der kan overtages af den modtagende ægtefælle.

I eksempel 1 og 2 er det forudsat, at den modtagende ægtefælle ikke yder vederlag ved overtagelsen af den pågældende del af virksomheden eller den pågældende virksomhed.

Følgende eksempel 3 svarer til eksempel 2, men med den forskel at den modtagende ægtefælle nu betaler et vederlag på 4.000.000 kr. for den overdragne del af virksomheden.

Eksempel 3 på overdraget saldo på konto for opsparet overskud ved deloverdragelse - med vederlag

Mindre

virksomhed

Udlejnings-

virksomhed

Samlet

Udlejningsejendom

2.500.000

Mindre virksomhed

250.000

0

Finansielle aktiver

5.000.000

5.000.000

Aktiver i alt

5.250.000

7.500.000

12.750.000

Prioritetsgæld

-2.450.000

Passiver i alt

-2.450.000

-2.450.000

Kapitalafkastgrundlag

5.250.000

5.050.000

10.300.000

Opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat

12.000.000

Andel af saldo på konto for opsparet overskud, der kan overdrages til ægtefællen ((5.050.000-4.000.000)/10.300.000 * 12.000.000)

1.223.301

Maksimal andel af saldo på konto for opsparet overskud, der kan overdrages til ægtefællen (kapitalafkastgrundlag for udlejningsvirksomhed med fradrag af ægtefælles vederlag (5.050.000 - 4.000.000))

1.050.000

Ved opgørelsen af den del af konto for opsparet overskud, der kan overdrages til ægtefællen, skal kapitalafkastgrundlaget for den overdragne virksomhed (5.050.000) nedsættes med det betalte vederlag (4.000.000).

I eksempel 3 kan der således overdrages et opsparet overskud på 1.050.000 kr. til ægtefællen.

Hvis den modtagende ægtefælle vælger ikke at overtage en del af det opsparede overskud og en del af indskudskontoen , så gælder de almindelige regler om delafståelse. Se C.C.5.2.13.2 om delvis afståelse.

Betingelser for anvendelse af KSL § 26 A, stk. 4 og 5

Det er en betingelse for at anvende KSL § 26 A, stk. 4 og 5, at overdragelsen finder sted dagen efter udløbet af indkomståret. Se SKM2016.296.SR og SKM2007.231.SR. Se også afsnit C.C.6.7.2 om succession efter KSL § 33 C.

Tilkendegivelse om succession

Skattestyrelsen skal have besked om, at reglerne i KSL § 26 A, stk. 4 eller 5 ønskes anvendt, senest i forbindelse med oplysningsskemaet for det indkomstår, hvor overdragelsen finder sted. Se KSL § 26 A, stk. 6.

Overgang af driften af hele virksomheden til ægtefællen

Når driften af en virksomhed overgår til ægtefællen, uden at ejerskabet til virksomheden ændres, finder KSL § 25 A, stk. 1, 3. pkt. anvendelse. I den situation kan den ægtefælle, som overtager driften, indtræde i den anden ægtefælles virksomhedsordning. Reglerne svarer til reglerne i KSL § 26 A, stk. 4 om overdragelse af ejerskabet til en virksomhed, og der henvises til ovenstående beskrivelse heraf.

Der er ikke nogen betingelse om, at overgang af driften skal finde sted dagen efter indkomstårets udløb. Vurderingen af, om der er sket overgang af driften, skal ske med udgangspunkt i, hvem der i overvejende grad har drevet virksomheden i det pågældende indkomstår. Det vil sige, at vurderingen vil tage udgangspunkt i driften af virksomheden over et helt indkomstår.

Hvis den ægtefælle, der har overtaget driften, vælger ikke at overtage en del af det opsparede overskud og en del af indskudskontoen, så gælder virksomhedsskattelovens almindelige regler om ophør. Se C.C.5.2.13 om afståelse og ophør. I den situation kan den ægtefælle, der hidtil har drevet virksomheden, vælge at bruge virksomhedsordningen i hele det indkomstår, hvor ophøret er sket, jf. VSL § 15, stk. 1, 2.-4. pkt. I givet fald udgør overførsel af virksomheden en hævning i hæverækkefølgen hos den ægtefælle, der hidtil har drevet virksomheden. Se SKM2021.703.SR, som er omtalt nedenfor under overgang af driften af én af flere virksomheder til ægtefællen.

Overgang af driften af én af flere virksomheder til ægtefællen

Når driften af én af flere virksomheder overgår til ægtefællen, uden at ejerskabet til virksomheden ændres, finder KSL § 25 A, stk. 1, 4. og 5 pkt. anvendelse. I den situation kan den ægtefælle, som fremover driver virksomheden, overtage den del af konto for opsparet overskud og indskudskontoen, der svarer til den pågældende virksomhed. Reglerne svarer til reglerne i KSL § 26 A, stk. 5 om overdragelse af ejerskabet til én af flere virksomheder, og der henvises til ovenstående beskrivelse heraf.

Der er ikke nogen betingelse om, at overgang af driften skal finde sted dagen efter indkomstårets udløb. Vurderingen af, om der er sket overgang af driften, skal ske med udgangspunkt i, hvem der i overvejende grad har drevet virksomheden i det pågældende indkomstår. Det vil sige, at vurderingen vil tage udgangspunkt i driften af virksomheden over et helt indkomstår.

Der er endvidere ikke nogen betingelse om, at overdragerens eventuelle negative indskudskonto skal være udlignet inden overtagelsen.

Hvis den ægtefælle, der har overtaget driften, vælger ikke at overtage en del af det opsparede overskud og en del af indskudskontoen, så gælder virksomhedsskattelovens almindelige regler. Da værdien af virksomheden overføres fra virksomhedsordningen hos den ene ægtefælle, til den anden ægtefælle, vil der være tale om en hævning i hæverækkefølgen hos den ægtefælle, der hidtil har drevet virksomheden. Se SKM2021.703.SR hvor Skatterådet endvidere fandt, at hævningen i den situation kunne opgøres efter et nettoprincip, og at de særlige regler vedrørende delophør i virksomhedsskattelovens § 15 a kunne anvendes.

Overgang af driften fra en ægtefælle til drift i fællesskab

Lov nr. 1178 af 8. juni 2021 ændrer ikke praksis for ægtefællers indtræden i virksomhedsordningen i forbindelse med drift i fællesskab efter KSL § 25 A, stk. 8.

Det er fortsat gældende, at ægtefællers indtræden i virksomhedsordningen sker ved, at virksomhedskontiene deles mellem ægtefællerne ved opstart af den frie fordeling og sammenlægges igen ved evt. ophør med anvendelse af den frie fordeling. Se Skatteministeriets kommentarer på side 50 i høringsskema af 12. marts 2021 til lovforslag L133 (FT 2020/21).

Se også

Se også afsnit C.C.6.7.3 om succession efter KSL §§ 26 A og 26 B.

Se også afsnit C.C.5.2.13.8 om overtagelse af opsparet overskud i virksomhedsordningen ved overdragelse mellem nærtstående og visse medarbejdere.

Se endvidere afsnit C.C.5.2.4.3 om fælles ejet og fælles drevet virksomhed.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2021.563.LSR

Klager påtænkte at overdrage sin virksomhed i virksomhedsordningen til sin ægtefælle på vilkår, at bl.a. klagerens finansielle aktiver ikke fortsat skulle være omfattet af den virksomhedsordning, som ægtefællen indtrådte i.
Landsskatteretten fandt, at det direkte af ordlyden i KSL § 26 A, stk. 4 fremgår, at klagerens ægtefælle ved anvendelse af successionsmuligheden i bestemmelsen, indtræder i klagerens fulde virksomhedsordning, som den var opgjort af klageren ved udløbet af indkomståret før overdragelsen. Aktiver og passiver, der indgår i klagerens virksomhedsordning i året før overdragelsen, som ikke ønskes overdraget til klagerens ægtefælle, må derfor udtages af klagerens virksomhedsordning i året inden overdragelsen efter de almindelige regler for hævning og indskud i VSL § 5 og § 3, stk. 1.
Stadfæster SKM2020.483.SR

Skatterådsafgørelser

SKM2023.467.SR

►Spørger har den 1. januar 2023 overdraget 50% af sin ejerandel på 80% i virksomhed A K/S til sin ægtefælle. Spørger har samtidigt overdraget 50% af de øvrige aktiver og passiver i virksomhedsordningen, primært bankindestående og værdipapirer.

Spørger deltog aktivt i driften af A K/S sammen med 2 andre medindehavere, og fra den 1. januar 2023 ville ægtefællen deltage i driften på lige fod med Spørger. Ægtefællerne vil herefter dele virksomhedens skattepligtige resultat mellem sig efter reglerne i kildeskattelovens § 25 A, stk. 8.

Skatterådet kunne bekræfte, at overdragelsen mellem ægtefællerne ikke ville medføre beskatning af avance eller tab på de overdragne aktiver.

Skatterådet bekræftede endvidere, at ægtefællen kunne overtage 50% af Spørgers opsparede overskud, dog reduceret til xx mio. kr., som følge af "maksimeringsreglen", samt 50 % af Spørgers indskudskonto (0 kr.). Når ægtefællerne valgte dette, ville overdragelsen ikke medføre beskatning af opsparet overskud hos Spørger.◄

 

SKM2021.704.SR

Spørger havde d. 1. januar 2021 overdraget sin samlede virksomhed i virksomhedsordningen, inkl. finansielle aktiver på 9,5 mio. kr., til sin ægtefælle.

Overdragelsessummen på 10,2 mio. kr. var berigtiget med et gældsbrev på 9,5 mio. kr. og en gave på 0,7 mio. kr. Ægtefællen ville lade gældsbrevet indgå i virksomhedsordningen.

Skatterådet bekræftede, at ægtefællen kunne indtræde i Spørgers virksomhedsordning, herunder overtage konto for opsparet overskud, indskudskonto og mellemregningskonto, jf. KSL § 26 A, stk. 4.

Det var Skatterådets opfattelse, at ægtefællens indtræden i virksomhedsordningen indebar, at virksomhedsordningen ved begyndelsen af indkomståret overtages af ægtefællen med de samme aktiver og den samme gæld, som indgik i overdragerens virksomhedsbalance ved udgangen af det foregående indkomstår. Den ved berigtigelsen opståede gæld indgik ikke i Spørgers virksomhedsbalance, og udgjorde derfor privat gæld, som ægtefællen skød ind i virksomhedsordningen. Indskuddet af privat gæld medførte en hævning i hæverækkefølgen hos ægtefællen, jf. VSL § 5.

Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at berigtigelsen af overdragelsessummen kunne ske uden skattemæssige konsekvenser for ægtefællen.

 

SKM2021.703.SR

Skatterådet bekræftede, at Spørgers handelsvirksomhed og Spørgers udlejningsvirksomhed var to forskellige virksomheder, og at hver virksomheds indkomst skulle beskattes hos den ægtefælle, der i overvejende grad drev den pågældende virksomhed, jf. KSL § 25 A, stk. 1.

Vurderingen af om der var sket overgang af driften, skulle ske med udgangspunkt i, hvem der i overvejende grad havde drevet virksomheden i det pågældende indkomstår. Skatterådet kunne derfor bekræfte, at Spørgers ægtefælle fra og med det første år, hvor ægtefællen i overvejende grad drev udlejningsvirksomheden, skulle beskattes af resultatet fra udlejningsvirksomheden.

Det var oplyst, at det i 2022 formentlig ville være Spørgers ægtefælle, der i overvejende grad drev udlejningsvirksomheden. Ægtefællen ønskede ikke at overtage en del af det opsparede overskud og indskudskontoen. KSL § 25 A, stk. 1, 4. og 5. pkt. fandt således ikke anvendelse. I den situation var det Skatterådets opfattelse, at overførsel af udlejningsvirksomheden, fra Spørgers virksomhedsordning til ægtefællen, udgjorde en hævning i hæverækkefælgen, jf. VSL § 5. Det var endvidere Skatterådets opfattelse, at hævningen i den situation kunne opgøres efter et nettoprincip.

Skatterådet kunne bekræfte, at de særlige regler vedrørende delophør i VSL § 15 a kunne anvendes i forbindelse med overførsel af udlejningsvirksomheden fra Spørgers virksomhedsordning til ægtefællen.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at hvis ægtefællerne deltog i væsentligt og ligeligt omfang i udlejningsvirksomheden og ønskede at anvende den frie fordelingsregel i KSL § 25 A, og herved begge skulle hæfte for kommunale ejendomsskatter, da ville en erklæring til kommunen om den fælles hæftelse bevirke, at betingelsen om fælles hæftelse var opfyldt i forhold til ejendomsskatterne.

 

SKM2021.26.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgeren efter KSL § 26 A, stk. 5, kunne overdrage en af sine erhvervsvirksomheder, bestående af et solcelleanlæg, samt en andel af opsparet overskud omfattet af virksomhedsordningen, til sin samlevende ægtefælle med succession. Der var i spørgers tilbageværende virksomhed ikke aktiver, ud over finansielle aktiver. Den forholdsmæssige beregning medførte herefter, at hele det opsparede overskud kunne overføres til ægtefællen med succession. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at overførslen ikke kunne anses for en hævning i virksomhedsordningen. Endelig kunne Skatterådet bekræfte, at ægtefællerne frit kunne aftale, hvor stor en andel af de finansielle aktiver, der overføres til ægtefællen sammen med solcelleanlægget. KSL 26 A, stk. 5, er efterfølgende ændret med virkning fra 22. december 2020.

SKM2021.4.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgeren efter KSL§ 26 A, stk. 5, kunne overdrage 1 ud af 2 udlejningsejendomme samt en andel af opsparet overskud omfattet af virksomhedsordningen, til sin samlevende ægtefælle med succession. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at overførslen ikke kunne anses for et indskud eller en hævning i virksomhedsordningen. Endelig kunne Skatterådet bekræfte, at ægtefællerne frit kunne aftale hvor stor en andel af de finansielle aktiver, der blev tilbage i spørgers virksomhedsordning.

KSL 26 A, stk. 5, er efterfølgende ændret med virkning fra 22. december 2020.

SKM2020.349.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at spørgeren efter KSL § 26 A, stk. 2, kunne overdrage sin eneste udlejningsejendom omfattet af virksomhedsordningen til sin samlevende ægtefælle.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgeren uden beskatning kunne hæve de finansielle aktiver i virksomhedsordningen i forbindelse med ægtefællens indtræden i spørgerens virksomhedsordning, jf. KSL § 26 A, stk. 4.

Skatterådet kunne bekræfte, at overdragelsen af virksomheden til ægtefællen udgør en gave, som ikke kan anses for en hævning i spørgerens virksomhedsordning.

 

SKM2020.251.SR 

Skatterådet kunne bekræfte, at en ægtefælle efter KSL § 26 A, stk. 5, kunne overdrage 3 ud af 4 udlejningsejendomme samt opsparet overskud omfattet af virksomhedsordningen til sin samlevende ægtefælle med succession.

Skatterådet kunne også bekræfte, at det ikke er en betingelse, at likvider og værdipapirer mv. bliver medoverdraget, hvorfor disse værdier kunne forblive i den overdragende ægtefælles virksomhedsordning.

KSL 26 A, stk. 5, er efterfølgende ændret med virkning fra 22. december 2020.

.