Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for skattefritagelse af fortjeneste ved modtagelse af en ekspropriationserstatning i forbindelse med en egentlig ekspropriation.

Afsnittet indeholder: 

  • Regel
  • Afståelsestidspunkt
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Fortjeneste, som ejeren modtager ved en egentlig ekspropriation af fast ejendom, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se EBL § 11, stk. 1, 1. pkt.

Ved § 2 i lov nr. 1560 af 21. december 2010, er der indsat et stk. 2 i EBL § 11. Som følge heraf vil den tidligere bestemmelse i § 11, 1. pkt., nu fremstå som § 11, stk. 1, 1. pkt.

Bemærk

Hvis fortjeneste ved en jordfordeling i forbindelse med en ekspropriation er omfattet af skattefritagelsen, betyder det, hvis den skattepligtige har ønsket bestemmelsen i EBL § 7, stk. 1 anvendt, at beløb, som en lodsejer modtager ud over en eventuel tildeling af et nyt jordstykke til erstatning for det afgivne, er skattefri. Ved en senere afståelse af det areal, der er erhvervet i forbindelse med jordfordelingen, gælder EBL § 7, stk. 1. Se afsnit C.H.2.1.12 om jordombytning i jordfordelingssag med videre.

I andre tilfælde ansættes værdien af det areal, der er modtaget i forbindelse med jordfordelingen, til værdien på "ombytningstidspunktet". Se SKM2013.771.SR.

Afståelsestidspunkt

I tilfælde af statslige ekspropriationer (herunder ekspropriationer til fordel for koncessionerede selskaber), anses ejendomsafståelsen for sket ved ekspropriationsforretningen. Se LBK nr. 1161 af 20. nov. 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven), særligt § 15 om tidspunktet for afståelsen.

Ved kommunale ekspropriationer anses ejendomsafståelsen for sket ved kommunalbestyrelsens vedtagelse om ekspropriationens gennemførelse.

Eventuel anke over ekspropriationens lovlighed eller erstatningsudmålingen medfører ikke, at ekspropriationen (ejendomsafståelsen) anses for gennemført på et andet eller senere tidspunkt.

Eksempel: Klage udskød ikke aftaletidspunktet

Skatterådet bekræftede i en konkret sag, at tidspunktet for ekspropriationen var byrådets beslutning om at ekspropriere, selv om der blev klaget over beslutningen til Naturklagenævnet. Det var uden betydning for afgørelsen, at klagen efter planloven havde opsættende virkning, så ekspropriationen ikke kunne gennemføres, før end Naturklagenævnet havde truffet afgørelse i sagen. Se SKM2008.400.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2014.469.LSR

Landsskatteretten fandt, at der ikke i det foreliggende tilfælde var tale om ekspropriation i medfør af EBL § 11.

Retten lagde vægt på, at der var tale om et påbud, der ændrede en tilladelse til brug af stemmeværker i forbindelse med vandindvinding, således at der ikke herved blev afstået jord eller lignende, der kunne betegnes som fast ejendom. Retten fandt derimod, at en erstatning efter fast praksis skulle beskattes som det, den skulle dække. Da erstatningen var ydet i medfør af vandløbslovens § 51, og da erstatningen var fastsat til dækning af de øgede anlægs- og driftsudgifter, som den fremtidige vandindvinding uden brug af stemmeværk indebar for ejeren, var det rettens opfattelse, at erstatningen var skattepligtig i medfør af SL § 4, idet erstatningen var ydet til dækning af udgifter til ændret vandforsyning. Udgifterne til dette måtte i øvrigt måtte anses for fradrags- eller afskrivningsberettigede.

Skatterådet

SKM2013.771.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at fortjeneste ved afståelse af nogle jordarealer og pålæg af servitutter var skattefri efter bestemmelsen om ekspropriation i EBL § 11, stk. 1. Det var uden betydning, at vederlaget for det eksproprierede areal hovedsageligt bestod i værdien af et andet areal, som spørger overtog som led i aftalen (jordfordeling). Skatterådet tog også stilling til opgørelsen af anskaffelsessummen ved et senere salg, herunder for det jordareal, der blev modtaget som led i ekspropriationen.

SKM2008.400.SR

Tidspunktet for byrådets beslutning om ekspropriation var afgørende, selv om der blev klaget over beslutningen til Naturklagenævnet.

 

SKM2007.8.SR

Ekspropriation, frivillig aftale. Betingelserne for, at fortjenesten ved salg af landbrugsejendom var omfattet af EBL § 11, 1. pkt., var opfyldte. Skattefri.

Dagældende EBL § 11, 1. pkt.