Indhold

Dette afsnit handler om salg af ejendomme, der efter en væsentlig beskadigelse af bygningen og efterfølgende nedrivning, udelukkende fremstår som et grundareal.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Virkning
  • Betingelser
  • Frister
  • Dispensationsmulighed
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

I visse tilfælde kan salget af et grundareal være omfattet af parcelhusreglen. Det forudsætter, at grundarealet fremstår som en restejendom efter, at beboelsesbygningen er nedrevet efter en væsentlig skade. Reglen gælder for de ejendomme, der inden beskadigelsen af bygningen kunne være afstået skattefrit efter EBL § 8, stk. 1-3, samt for skov- eller landbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme, hvor stuehuset eller boligdelen kunne være afstået skattefrit efter EBL § 9, stk. 1. Se EBL § 8, stk. 6-7, samt § 9, stk. 5-7.

Virkning

Reglen gælder for ejendomme, der er solgt den 18. januar 2006 eller senere.

Betingelser

Forudsætningerne for at anvende reglen er, at

  • der på ejendommen har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget, og
  • beskadigelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i dennes husstand, og
  • ejendommen umiddelbart forud for tidspunktet for beskadigelsen kunne være afstået skattefrit efter EBL § 8, stk. 1-3, eller fortjenesten ved afståelsen af stuehuset med tilhørende grund og have eller boligdelen af en blandet benyttet ejendom på tidspunktet umiddelbart forud for beskadigelsen ikke skulle være medregnet til den skattepligtige indkomst efter EBL § 9, stk. 1.

Bemærk

Betingelserne er kun opfyldte, hvis skaden er opstået som følge af en pludselig opstået hændelse, som ikke forsætligt er forvoldt af ejeren eller personer i dennes husstand. Se bemærkningerne til lov nr. 407 af 8. maj 2006 om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove, hvor det er angivet, at skader som følge af en "langsom" ulykke ikke er omfattet af skattefritagelsen.

Frister

Den samlede restejendom skal være solgt senest 1 år efter, at skaden er sket.

Bemærk

For ejendomme, der er solgt senest den 30. november 2006, er fristen 2 år. Se lov nr. 407 af 8. maj 2006 § 2, stk. 3 om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven.

Dispensationsmulighed

Formålet med fristreglen er at undgå, at ejeren har grundarealet liggende i en årrække, uden at der opføres en ny bygning. Efter ansøgning kan der gives dispensation for 1-årsfristen i de tilfælde, hvor salget af restejendommen ikke har kunnet gennemføres på grund af udefra kommende omstændigheder som fx en forsikringssag. Se SKM2007.40.SR, hvor spørgeren fik dispensation fra 1-årsfristen, fordi fristen ikke var overskredet af spekulationsmæssige årsager.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Afgørelserne i skemaet er alle truffet af Skatterådet. Kriteriet for skattefritagelsen er for alle sagerne, hvorvidt ejendommen før skaden kunne være solgt skattefrit.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

 SKM2014.200.SR

SKatterådet traf afgørelse om, at en ubebygget grund kunne omfattes af dispensationsadgangen i § 8, stk. 7 og hermed kunne sælges skattefrit efter reglerne om væsentlig beskadigede ejendomme. Fortjeneste skattefri.

SKM2010.224.SR

Eventuelle dispositioner efter væsentlig skade på parcelhus. Tidligere anvendt af ejeren som bolig. Udlejet på skadestidspunktet. Salg af eventuelt nyopført hus var ikke omfattet af reglerne, fordi det ikke havde tjent som bolig. Salg af restejendom inden 1 år fra skadestidspunkt var omfattet af reglerne. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2007.175.SR

Erstatningssum efter brand var ikke omfattet af regelsættet, fordi ejendommen ikke havde tjent som bolig.

Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2007.40.SR

Salg af brandtomt. Ejendommen kunne være afstået skattefri før brand. Omfattet af reglerne. Dispensation for 1-årsfristen. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2006.736.SR

Salg af restejendom efter nedrivning af bygning. Anset for omfattet af reglerne, da ejendommen før skade kunne afstås skattefrit. Fortjeneste skattefri.