Indhold

Dette afsnit handler om lejligheder, der er ejet på anpartsbasis.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Anpartslejlighed
  • Regel
  • Arealkrav
  • Vurdering af, om der er skattefritagelse ved afståelse
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Definition: Anpartslejlighed

Anpartslejligheder er kendetegnet ved, at ejeren har en tinglyst ret til en brøkdel af den samlede beboelsesejendom og en eksklusiv brugsret til en bestemt lejlighed i ejendommen. Reelt er der tale om et sameje, hvor den enkelte ejers ejerandel er en samejeanpart.

Se også

Se også afsnit (C.D.1.1.12), der vedrører boligkollektiver.

Regel

Ejendomme, der er indrettet med mere end to beboelseslejligheder, og som ejes på anpartsbasis, er omfattet af parcelhusreglen under forudsætning af, at der til anparten er knyttet en brugsret til en bestemt lejlighed i ejendommen. Se EBL § 8, stk. 3, med henvisning til stk. 1.

Er ejendommen ejet på anpartsbasis, men indrettet som et en- eller tofamiliehus, er fortjenesten ved salget af anparten skattefri efter parcelhusreglen. Se EBL § 8, stk. 1.

Som det generelt gælder for parcelhusreglen, er skattefritagelsen betinget af, at anpartslejligheden har tjent som bolig for ejeren og/eller dennes husstand i hele eller en del af ejertiden.

Arealkrav

Anpartslejligheder er også omfattet af arealkravet. Skattefritagelsen gælder kun, hvis den del af ejendommens grundareal, der hører til anpartslejligheden, er under 1.400 m2, og en udstykning til selvstændig bebyggelse ikke er mulig.

Se afsnit (C.H.2.1.15.8) om arealreglerne, hvis arealkravet ikke er opfyldt.

Vurdering af, om der er skattefritagelse ved afståelse

Efter tidligere praksis var skattefritagelsen betinget af, at der var et direkte ejerskab og dermed et skøde på en del af ejendommen. Da dette ikke var tilfældet for anpartsboliger og boliginteressentskaber, blev fortjenesten ved afståelsen af disse boliger anset for skattepligtig.

Se SKM2002.419.LSR, hvor fortjenesten ved salg af en ejerandel i et boliginteressentskab ikke var omfattet af EBL § 8, stk. 3, og derfor var skattepligtig. Afgørelsen blev indbragt for landsretten. Se SKM2003.212.VLR, hvor der blev indgået forlig til fordel for skatteyderen.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2009.470.ØLR

Salg af ejerandel i boliginteressentskab. Ejendom med tre selvstændige lejligheder. Ingen eksklusiv brugsret. Sagsøger beboet to af tre lejligheder. Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2003.212.VLR

Salg af ejerandel i boliginteressentskab. En af fire ejere solgte sin ejerandel med en eksklusiv brugsret til en bolig. Ikke skøde på andel af ejendommen. Fortjeneste skattefri.

Forlig til fordel for skatteyderen i landsretten.

Se Landsskatterettens afgørelse under SKM2002.419.LSR

Landsskatteretskendelser

SKM2002.419.LSR

Salg af ejerandel i boliginteressentskab. En af fire ejere solgte ejerandel. Eksklusiv brugsret til bolig. Ikke skøde på andel af ejendommen. Fortjeneste skattepligtig.

Afgørelsen blev indbragt for landsretten, hvor der blev indgået forlig til fordel for skatteyderen. Se SKM2003.212.VLR.

SKAT

 

 

xSKM2016.79.SRx

xSkatterådet kunne ikke bekræfte, at investorerne ansås som ejere af de enkelte lejligheder allerede fra tidspunktet for erhvervelsen af andelen i det tysk Gesellschafft bürgerlichen Rechts (GbR). Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at den senere udskillelse i ejerlejligheder ikke i skattemæssig henseende kunne anses som en indbyrdes overdragelse af andele mellem investorerne i det pågældende Gesellschafft bürgerlichen Rechts (GbR). Fortjeneste skattepligtig.x