Indhold

Dette afsnit beskriver de overordnede principper for regulering af anskaffelsessummen ved delafståelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Fast tillæg på 10.000 kr. - forholdsmæssigt
  • Forhøjelse af anskaffelsessum med afholdte udgifter til forbedringer mv.
  • Overordnet princip om, at sælgeren ikke kan få dobbelt fradrag mv.

Fast tillæg på 10.000 kr. - forholdsmæssigt

Efter særlige regler lægges en forholdsmæssig andel af det årlige tillæg på 10.000 kr. til den opgjorte anskaffelsessum for den del af den faste ejendom, der afstås. Tillægget gives, hvad enten der er afholdt udgifter til forbedrings- eller vedligeholdelsesarbejder på ejendommen eller ej. Se nærmere i afsnit (C.H.2.1.9.7.2) om forhøjelse af anskaffelsessummen ved delafståelse.

Forhøjelse af anskaffelsessum med afholdte udgifter til forbedringer mv.

Herudover forhøjes den opgjorte anskaffelsessum efter særlige regler med afholdte udgifter til forbedringer mv. udover det forholdsmæssige 10.000 kr.-tillæg på den afståede del af ejendommen, herunder værdien af eget arbejde, hvis værdien er medregnet ved indkomstopgørelsen. Se EBL § 5, stk. 2, og afsnit (C.H.2.1.9.7.2) om forhøjelse af anskaffelsessummen ved delafståelse.

Overordnet princip om, at sælgeren ikke kan få dobbelt fradrag mv.

Der gælder også ved afståelse af en del af en fast ejendom et generelt og overordnet princip om, at sælgeren ikke kan få dobbelt fradrag for den samme vedligeholdelses- eller forbedringsudgift ved, at udgiften fratrækkes i både den løbende indkomstopgørelse og i opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved salget af ejendommen (nemlig ved, at anskaffelsessummen forhøjes med udgiften).

Derfor kan udgifter til forbedringer mv. ikke lægges til anskaffelsessummen, når udgifterne allerede er fratrukket ved indkomstopgørelsen. Afholdte udgifter til vedligeholdelse kan heller ikke tillægges, hvis de kan fratrækkes ved indkomstopgørelsen. Det gælder også, selv om udgifterne rent faktisk ikke er blevet fratrukket. Se EBL § 5, stk. 2.

Den opgjorte anskaffelsessum for en fast ejendom skal nedsættes i takt med, at en del af anskaffelsessummen allerede er fratrukket ved opgørelsen af den almindelige indkomst og altså ikke kommer til beskatning (som genvundne afskrivninger) ved afståelsen. Se EBL § 5, stk. 4, og afsnit (C.H.2.1.9.7.3) om nedsættelse af anskaffelsessummen ved delafståelse.

Når anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven nedsættes med foretagne ikke genvundne afskrivninger mv., forøges fortjenesten (eller tabet nedsættes) efter ejendomsavancebeskatningsloven med det beløb, der svarer til de ikke genvundne afskrivninger mv.

Bemærk

Der gælder særlige regler for regulering af anskaffelsessummen ved delsalg af landbrugsejendomme mv., der er erhvervet før den 19. maj 1993. Se afsnit (C.H.2.1.9.9.2) og (C.H.2.1.9.10) om opgørelse af anskaffelsessummen for jorden ved delafståelse af visse landbrugsejendomme mv.