Dato for udgivelse
22 jun 2011 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 jun 2011 10:46
SKM-nummer
SKM2011.431.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-048267
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst
Emneord
lempelse, udenlandsk skat, ligningslovens § 33
Resumé
Skatterådet bekræfter, at A A/S kan fratrække skat til X-land i selskabets danske skat i henhold til Ligningslovens § 33.
Hjemmel
LBKG 2009-03-11 nr. 176
Reference(r)
Ligningslovens § 33
Henvisning

Ligningsvejledningen D.C.1

Henvisning

Ligningsvejledningen D.C.3.4

Spørgsmål

Kan A A/S fremtrække skat til X-land i selskabets danske skat i henhold til Ligningslovens § 33?

Svar

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S har aktivitet i X-land, der består i udleje af arbejdskraft til B A/S' filial i X-land. A A/S har ikke en filial eller et datterselskab i X-land og selskabet har ikke valgt international sambeskatning efter interne danske regler.

X-land ændret sine skatteregler, hvilket har medført, at udenlandske selskaber, der ikke har et fast driftssted i X-land, skal betale bruttoskat til X-land af visse typer ydelser. Bruttoskatten er en endelig skat. Rådgiver har fremsendt en engelsk oversættelse af lovteksten.

Danmark har ikke indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med X-land.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

A A/S har i 2010 udlejet arbejdskraft til B A/S' filial i X-land.

B A/S' filial i X-land har tilbageholdt xx % af fakturabeløbet i skat til X-land.

Da der er tale om udleje af manpower til B A/S' filial vil A A/S efter interne danske regler ikke få et fast driftssted i X-land.

Et fast driftssted defineres på følgende måde i X-lands skattelovgivning

Permanent Establishment: A fixed place of business through which the business of a taxpayer is wholly or partly carried on, including for instance, a branch office, factory, workshop, mine, oil or gas well, quarry, a building site, an assembly project or a place of exploration, extraction or exploitation of natural resources. Permanent establishment also includes the activity carried on by taxpayer through a person acting on behalf of the taxpayer or in his interest, other than an agent of an independent status.

Det fremgår direkte af lovteksten, at bestemmelsen kun gælder, hvis betalingen sker til modtagere, der ikke har et fast driftssted i X-land.

Subject to the provisions af tax agreements, payments made to nonresidents with respect to activities not connected with a permanent establishment in the State shall be subject to a final withholding tax, as follows:

a  xx (%) percent of the gross amount of royalties and technical fees;

b xx (%) percent of the gross amount of interest, commissions, brokerage fees, director's fees, attendance fees and any other payments for services carried out wholly or partly in the State.

A A/S får efter rådgivers opfattelse heller ikke efter interne skatteregler i X-land fast driftssted. Hvis A A/S efter interne regler i X-land havde et fast driftssted i X-land, ville selskabet selv have pligt til at lade sig registrere i X-land, indsende selvangivelse og betale selskabsskat i X-land.

Da A A/S kun betaler de xx % skat til X-land, netop fordi det danske selskab ikke har et fast driftssted i X-land hverken efter dansk eller X-lands opfattelse, er det efter rådgivers opfattelse ikke et krav, at selskabet vælger international sambeskatning for at kunne fratrække den betalte skat i X-land i selskabets danske skat efter Ligningslovens § 33. Indkomsten fra X-land indgår direkte i selskabets danske skattepligtige indkomst.

Det fremgår af Ligningslovens § 33, at

Skat, der er betalt til fremmed stat, til Grønland eller til Færøerne og opkrævet af indkomst fra kilder dér, det være sig ved direkte påligning eller ved indholdelse, kan fradrages i de indkomstskatter til stat og kommune, der skal svares af denne indkomst i Danmark....

Det er rådgivers opfattelse, at B A/S' filial i X-land kun agerer som opkræver på vegne af skattemyndighederne i X-land, da B A/S' filial i X-land senest 15 dage efter, filialen har indeholdt xx% skat, skal overføre pengene til skattemyndigheder i X-land.

Det er derfor rådgivers opfattelse, at den betalte skat til X-land er opkrævet direkte af skattemyndighederne i X-land.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at A A/S kan fratrække betalt skat til X-land i selskabets danske skat i henhold til Ligningslovens § 33.

I henhold til Ligningslovens § 33, har en skattepligtig, som har betalt skat i udlandet af en i udlandet erhvervet indkomst, krav på et nedslag svarende til den i udlandet betalte skat, dog højst den forholdsmæssige andel af den danske skat, som falder på den udenlandske indkomst.

Uanset om der i udlandet er betalt skat af en indkomst, kan der kun indrømmes lempelse, såfremt den udenlandske indkomst opgjort efter danske regler er positiv, jf. Ligningsvejledningen D.C.1.

Den udenlandske skat skal være opkrævet (pålignet) direkte af vedkommende udenlandske skattemyndighed, jf. samme afsnit i Ligningsvejledningen.

I henhold til rådgivers oplysninger er der tale om en skat, som X-land opkræver fra udenlandske selskaber af visse typer ydelser, når selskabet ikke har et fast driftssted i X-land. Skatten opkræves i henhold til lovgivningen i X-land.

Af de foreliggende oplysninger er der ikke foretaget en efterprøvelse af hvorvidt A A/S har fast driftssted i X-land. Rådgivers oplysning om, at der ikke er fast driftssted i X-land, lægges derfor til grund ved besvarelsen.

Skatteministeriet mener på baggrund af de forelagte oplysninger, at A A/S kan opnå lempelse efter bestemmelsen i Ligningslovens § 33 for den i X-land betalte skat.

I henhold til Ligningslovens § 33F skal den udenlandske indkomst opgøres efter et nettoprincip. Se Ligningsvejledningen D.C.3.4.

Nedslaget er betinget af, at skatteyderen begærer nedslaget, samt at han dokumenterer størrelsen af den i udlandet betalte skat.

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1