Dato for udgivelse
01 Jul 2011 10:21
Til
Virksomheder, der udleder uforbrændt metan
Sagsnummer
2011-232-0016
Resumé
Nyhedsbrev om, at afgiftsgodtgørelse kan ydes til både registrerede og ikke-registrerede virksomheder, der begrænser udledningen af uforbrændt metan.

Indledning og lovændring

Med Folketingets vedtagelse af lov nr. 722 af 25. juni 2010 blev der via ændringer i CO2-afgiftsloven indført en afgift på udledningen af uforbrændt metan fra stationære stempelmotoranlæg (metanafgift). Afgiften trådte i kraft den 1. januar 2011. Registrerede virksomheder, der betaler metanafgift, kan herefter i medfør af lov nr. 722 opnå afgiftsgodtgørelse, såfremt de begrænser udledningen af uforbrændt metan til luften igennem røgrensning eller ved andre tekniske tiltag, der reducerer udledningen af uforbrændt metan.

I de oprindelige forudsætninger bag metanafgiften, er det lagt til grund, at godtgørelse kan ydes til alle virksomheder (såvel registrerede som ikke-registrerede efter CO2-afgiftsloven), der enten har eller fremadrettet får foretaget tiltag, hvorved udledningen af uforbrændt metan til luften begrænses.

Skatteministeren fremsatte derfor et forslag til ændring af CO2-afgiftslovens bestemmelser om godtgørelse af metanafgiften med henblik på at få præciseret i loven, at godtgørelse af metanafgiften ydes til såvel registrerede som ikke-registrerede virksomheder. Præciseringen, der er udmøntet i lov nr. 625 14. juni 2011, har virkning fra tidspunktet for metanafgiftens indførsel, dvs. den 1. januar 2011.

Nyhedsbrevet henvender sig først og fremmest til ikke-registrerede virksomheder.

Regler for afgiftsgodtgørelse

I forbindelse med ovennævnte lovændring har skatteministeren udstedt bekendtgørelse 753 af 24. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse nr. 1462 af 15. decemer 2010 om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2. Bekendtgørelsens kapitel 2, der indeholder de nærmere regler for afgiftsgodtgørelse, er herefter blevet tilrettet i overensstemmelse med ovennævnte lovændring i lov nr. 625 af 14. juni 2011.

For nye eller for eksisterende stationære stempelmotoranlæg i virksomheder, der enten har eller fremadrettet får foretaget tiltag, hvorved udledningen af uforbrændt metan til luften begrænses, kan der ydes godtgørelse af metanafgiften.

Godtgørelsen svarer til den mængde af uforbrændt metan, der bortrenses eller ved tekniske tiltag mindsker udslippet. Godtgørelsen beregnes som den målte procentvise reduktion i udledningen af uforbrændt metan i forhold til en udledning af uforbrændt metan på

465 g/GJ indfyret naturgas, eller

323 g/GJ indfyret biogas.

Afgiftsgodtgørelse skal for hvert kvartal opgøres for hvert brændsel og for hvert motoranlæg.

Hvis der anvendes flere typer brændsler i samme motoranlæg, fordeles den mindre udledte mængde af metan for hvert brændsel på hvert motoranlæg for sig i forhold til energimængden af hvert af de indfyrede brændsler i hvert motoranlæg i perioden.

Det er en betingelse for godtgørelse, at anlæggets faktiske emissionsfaktor måles.

Den procentvise godtgørelse (reduktionsfaktoren) beregnes som differencen mellem på den ene side emissionsfaktoren for naturgas og biogas og på den anden side anlæggets dokumenterede emissionsfaktor for det pågældende indfyrede brændstof. Dette sættes i forhold til brændstoffets emissionsfaktor og herefter ganget med den samlede metanafgift for det indfyrede brændstof for den periode, som der anmodes om godtgørelse for.

Godtgørelsen kan ikke overstige afgiftsbetalingen.

Eksempel på beregning af afgiftsgodtgørelse for naturgas (ikke-registreret virksomhed)
Forudsætninger for beregning af afgiftsgodtgørelse:

 • Virksomheden er et decentralt kraftvarmeværk med et stationært stempelmotoranlæg
 • Virksomheden er ikke registreret efter CO2-afgiftsloven for metanafgift
 • Anlægget har fået målt den faktiske emissionsfaktor til 400 g/GJ indfyret naturgas
 • Emissionsfaktor for naturgas: 465 g/GJ indfyret naturgas
 • Metanafgift af virksomhedens forbrug af naturgas i kvartalet (januar kvartal): 100.000 Nm3
 • Metanafgift af værkets forbrug af naturgas: 100.000 Nm3 * 6,2 øre/Nm3 (sats for 2012) = 6.200 kr.  
 • Reduktionsfaktor beregnes således:
  Reduktionsfaktor = (Emissionsfaktor for naturgas - anlæggets faktiske emissionsfaktor)/emissionsfaktor for naturgas = (465 - 400) g pr. GJ / 465 g pr. GJ = 0,1398

  Beregning af afgiftsgodtgørelse: 0,1398 x 6.200 kr. = 866,76 kr.

  Godtgørelsen svarer til en procentvis reduktion i udledningen af uforbrændt metan på 13,98 pct.

  Afgiftsgodtgørelse for januar kvartal 2012:

  866,76 kr. - 500 kr. (årligt mindstebeløb) = 366,76 kr.

  Bemærk: Ikke-registrerede virksomheder kan opnå afgiftsgodtgørelse for beløb, der overstiger 500 kr. på årsbasis. Det vil sige, at 500 kr. kun skal fradrages en gang i kalenderåret.

  Reglerne for godtgørelse er i øvrigt beskrevet i Punktafgiftsvejledningens afsnit F.5.7.4.

  Afgiftsgodtgørelse fra 1. januar 2011

  Ikke-registrerede virksomheder, der mener, at de har været berettiget til afgiftsgodtgørelse, men som har fået afslag, eller som ikke har ansøgt om afgiftsgodtgørelse, kan få afgiftsgodtgørelse fra afgiftens indførelse den 1. januar 2011.

  Årligt mindstebeløb for at få afgiftsgodtgørelse og opgørelsesperiode

  Ikke-registrerede virksomheder kan opnå afgiftsgodtgørelse for beløb, der overstiger 500 kr. på årsbasis.

  Opgørelsen af godtgørelsesbeløbet sker kvartalvis baseret på metanafgiften på indfyret gas i det forudgående kvartal.

  Ikke-registrerede virksomheder kan anmode om den årlige godtgørelse på blanket 23.039, som kan hentes på www.SKAT.dk > virksomhed > blanketter > 23 Punktafgift;energiafgifter.

  Mere information

  For mere information henvises til afsnit F.5.7.4 i Punktafgiftsvejledningen på www.skat.dk > rådgiver > Juridiske vejledninger > Punktafgiftsvejledning

  Du er også velkommen til at kontakte SKAT på tlf.nr. 72 22 18 18.

  Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside www.skat.dk - virksomheder, nyheder.

  Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk - virksomheder.

  Ændringsblanketten skal sendes til SKAT, Regnskab, L 25, 8700 Horsens.

  Opbevaring af regnskabsmateriale

  Virksomheden skal opbevare regnskabsmateriale, herunder dokumentation for beregning af afgiftsgodtgørelsen i 5 år efter regnskabsårets udløb.