Dato for udgivelse
16 Jun 2011 14:40
Til
Importører mv
Sagsnummer
11-130070
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé
Tolden for visse monitorer henhørende under pos. 8528 suspenderes for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011.

Rådet har ved forordning (EU) Nr. 555/2011 offentliggjort i EU-tidende L 150 af 9. juni 2011 ændret teksten vedrørende toldsatsen til pos. 8528 59 10 og 8528 59 40 i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif.

Ved ændringen oprettes henholdsvis Taric-kode 8528 59 10 10 og 8528 59 40 40, hvorefter toldsatsen på 14% for de i forordning (EU) Nr. 555/2011 nærmere beskrevne monitorer suspenderes.

Forordningen trådte i kraft den 9. juni 2011, men finder anvendelse fra den 1. januar 2011.

Importører kan få betalt told reguleret i henhold til toldkodeksens artikel 236 ved henvendelse til SKATs Toldadministrationsafdeling.