Henstandsbeløbet efter ABL § 39 A nedskrives også med den skat, som personen har betalt på aktier på beholdningsoversigten som følge af SEL § 5, stk. 5, jf. LL § 16 A, stk. 3, nr. 1, litra c. Saldoen nedskrives, når skatten er betalt. Saldoen kan ikke nedskrives til mindre end 0 kr. Se ABL § 40.

Eksempel

En person er flyttet fra Danmark til Schweiz. Personen havde oprindeligt en henstandssaldo på 28, som alene vedrørte aktier i selskab X. Henstandssaldoen er delvis betalt som følge af udbytteudlodninger fra selskab X, så henstandssaldoen nu er på 21,5. Der er betalt 6,5 af den oprindelig beregnede avanceskat på aktierne i selskabet.

Ledelsens sæde i selskab X flyttes nu til Schweiz. Likvidationsprovenuet ved flytningen af ledelsens sæde er på 100. Udbyttebeskatningen er efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Schweiz (fra og med 2011) maksimeret til 15 pct. Beskatningen efter SEL § 5, stk. 5, 1, pkt., kan derfor opgøres til 15. Denne beskatning nedbringes efter 2. pkt. i SEL § 5, stk. 5, med den betalte skat efter fraflytningsbeskatningsreglerne til (15-6,5) 8,5.

Udbyttebeskatningen på 8,5 nedbringer henstandssaldoen efter ABL til (21,5-8,5) 13.

Se også

Se også afsnit C.D.1.5.1.1 om "Generelle regler om skattepligtens ophør", hvor SEL § 5, stk. 5, beskrives.