Dato for udgivelse
16 Jun 2011 14:46
Sagsnummer
.
Resumé

Et indsatsprojekt gennemført af SKAT Syddanmark viser, at administrationsselskaber ikke i tilstrækkelig grad følger reglerne ved fremførelse af underskud ved likvidation, konkurs mv.
Reglerne for anvendelse af underskud fremgår af nyhedsbrevet.


Anvendelse af underskud i sambeskatning ved likvidation og konkurs mv.
SKAT Syddanmark har gennemført et indsatsprojekt vedrørende administrationsselskabers anvendelse og fremførsel af underskud i en sambeskatning.

Indsatsen var særlig rettet mod anvendelse og fremførsel af underskud i forbindelse med et eller flere selskabers udtræden af en sambeskatning på grund af likvidation eller konkurs.

Selskaber i en sambeskatning skal selvangive det samlede underskud til fremførsel i felt 85 på
administrationsselskabets selvangivelse.

Fejltyper
I forbindelse med gennemgangen af de enkelte selskabers opgørelse af sambeskatningsindkomsten er vi stødt på følgende fejltyper:

1) SKAT har kunnet konstatere, at administrationsselskabet i flere tilfælde har fremført underskud, der vedrører et selskab, der er udtrådt af sambeskatningen året før på grund af likvidation eller konkurs i felt 85.

2) Administrationsselskabet har anvendt underskud fra selskaber, der er udtrådt af sambeskatningen på grund af likvidation eller konkurs, ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten i årene efter at selskabet er udtrådt.

3) Administrationsselskabet har ved opgørelsen af sambeskatningsindkomsten fratrukket et særunderskud fra et andet selskab. Særunderskud er underskud, der er opstået inden et selskab indtræder i sambeskatningen.

Regler for anvendelse af underskud
Dette har givet SKAT anledning til at præcisere reglerne for anvendelse og fremførsel af underskud i en sambeskatning.

Likvidation
For selskaber der er opløst ved likvidation o.l. den 2. marts 2005 og senere, kan uudnyttede underskud ikke fremføres til fradrag i sambeskatningsindkomsten i årene efter at selskabet er opløst.

Det vil sige, at det likviderede selskabs underskud i likvidationsåret indgår i sambeskatningen for likvidationsåret, ligesom eventuelt fremført underskud kan anvendes i dette år efter de almindelige regler om underskudsudnyttelse. Uudnyttet underskud i det likviderede selskab bortfalder herefter.

konkurs
Selskaber, der tages under konkursbehandling, skal udtræde af sambeskatningen fra og med det indkomstår, hvor konkursdekretet afsiges. Selskabets underskud i det år, hvor konkursdekretet afsiges, samt fremført underskud fra tidligere år under sambeskatningen, kan dermed ikke længere anvendes af de øvrige selskaber i koncernen.

Særunderskud
Særunderskud i et selskab fra perioder forud for sambeskatningen kan kun fremføres til fradrag i senere års overskud i samme selskab.

Lovhenvisning:

Selskabsskatteloven § 31, stk. 2.

Her fremgår blandt andet, at underskud i et selskab vedrørende tidligere indkomstår kun kan modregnes i overskud i et andet selskab, hvis underskuddet er opstået i et indkomstår, hvor de pågældende selskaber har været sambeskattet og sambeskatningen ikke efterfølgende har været afbrudt.

Selskabsskatteloven § 31 C, stk. 8

Her fremgår at et selskab, der tages under konkursbehandling, skal holdes ude af sambeskatningen fra og med det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges.

Du kan læse mere om reglerne i afsnit S.D.4.1.2.3 i Ligningsvejledningen for Selskaber og Aktionærer.