Dato for udgivelse
29. juni 2011
Til
Virksomheder, der udleder NOx
Sagsnummer
2011-260-0565
Resumé
Nyhedsbrev om at store anlæg, der benyttes under 500 driftstimer om året, kan få udskudt fristen for at installere måleudstyr til måling af udledningen af kvælstofoxider (NOx).

Baggrund, problemstilling og sammenfatning

Det følger af lov nr. 472 af 17. juni 2008 om afgift af kvælstofoxider (NOx-afgiftsloven), at visse anlæg over en nærmere angiven størrelse har pligt til at foretage måling af deres udledning af NOx. Forpligtelsen gælder uanset hvor mange timer de pågældende anlæg benyttes på årsbasis. Afgiften skal herefter afregnes i overensstemmelse med den udledte mængde af NOx.

Efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2010 er der opstået en problemstilling i forhold til store anlæg, der i medfør af loven har pligt til at foretage måling af deres udledning af NOx, men som kun benyttes få driftstimer på årsbasis. Det er blevet angivet, at det er uhensigtsmæssigt, at disse anlæg i medfør af loven pålægges at investere i og have udgifter til vedligeholdelse af måleudstyr, når anlæggene alene benyttes få driftstimer på årsbasis.

Det har ikke været intentionen med lov om afgift af NOx at pålægge anlæg, der alene benyttes få driftstimer om året, at investere i og have udgifter til vedligeholdelse af måleudstyr med henblik på at foretage måling af den udledte mængde af NOx.

Det meddeles således, at anlæg, der i medfør af NOx-afgiftsloven har pligt til at måle udledningen af NOx, kan opnå dispensation fra målepligten frem til den 31. december 2011, hvis de pågældende anlæg benyttes mindre end 500 driftstimer om året, jf. § 2, stk. 9, i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011. Det er en betingelse, at der indsendes en ansøgning om dispensation til SKAT, hvor der fremlægges anden dokumentation for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde end måling i medfør af loven. Det er yderligere en betingelse, at det sandsynliggøres, at afgiftsbetalingen ikke vil blive mindre, end den ville være ved måling i medfør af loven.

Det forventes, at der i løbet af 2011 vil blive fremsat et ændringsforslag til NOx-afgiftslovens regler om målepligt, der præciserer, at anlæg, der benyttes mindre end 500 driftstimer på kalenderbasis, ikke har pligt til at foretage måling af den udledte mængde af NOx. Ændringen af NOx-afgiftsloven forventes at træde i kraft den 1. januar 2012.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

  • For anden information henvises til nedenstående afsnit i SKATs punktafgiftsvejledning:

  • Afsnit G. 20.1 vedrørende virksomheder, som skal måle udledningen.

    Vejledningen findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk.

    Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomheder, Nyheder.

    Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke

    www.skat.dk - virksomheder.