Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvad er et legat?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Legater er indkomstskattepligtige efter SL § 4, litra c.

Ved et legat forstås en gave. Den må ikke være betinget af egentlige modydelser, således at der er tale om en gensidigt bebyrdende kontrakt, som fx en ansættelseskontrakt eller et forfatterhonorar.

Hvad er legater?

Legater omfatter ydelser fra fonde, institutioner eller det offentlige.

Gaver fra forældre til børn er ikke legater. Sådanne gaver er omfattet af lov om afgift af arv og gave. Se afsnit C.A.6.2 om dette.

Beløb, som ydes af en arbejdsgiver som led i ansættelsesforholdet eller beløb fra familiemedlemmer, anses ikke for legater.

Personer, der har fribolig i stiftelser og legatboliger, er indkomstskattepligtige af værdien af friboligen efter et skøn over udlejningsværdien. Se afsnit C.A.3.8 om aftægtsydelser.

Der gælder særlige regler for beskatning af visse legater:

  • Legater, der ydes til studierejser og videnskabelige arbejder, er normalt skattefrie efter LL § 7 K. Se afsnit C.A.6.5.3.
  • Legater, der ydes som en anerkendelse af modtagerens fortjenester, er under visse betingelser omfattet af de lempelige beskatningsregler i LL § 7 O, stk. 1, nr. 1. Se afsnit C.A.6.3.3.

Se også

Se også afsnit

  • C.A.6.5.2 Uddannelseslegater mv.
  • C.A.6.5.3 Studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejde.

Eksempel på et legat, der er skattepligtigt 

I en konkret sag havde A og B som henholdsvis billedkunstner og forfatter modtaget legater fra Statens Kunstfond. Da legaterne var ydet "til fortsat kunstnerisk arbejde", fandt landsretten, at de ikke opfyldte betingelserne i  LL § 7 O, stk. 1, litra 1 om, at de "udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester". Legaterne var derfor ikke omfattet af den lempeligere beskatning efter denne bestemmelse, men skulle beskattes fuldt ud. Se SKM2012.59.ØLR, som stadfæstet af Højesteret, se SKM2013.856.HR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2013.856.HR

 A og B havde i perioden 2005-2007 modtaget legater fra Statens Kunstfond. I tildelingsbrevene fra Kunstfonden var det anført, at beløbene var tildelt som arbejdslegater til fortsat kunstnerisk arbejde. Spørgsmålet var bl.a., om de to kunstnere havde modtaget legaterne "udelukkende" som en anerkendelse af deres fortjeneste, jf. LL § 7 O, stk. 1, nr. 1.

Højesteret fandt - ligesom landsretten - at legaterne ikke udelukkende havde karakter af en anerkendelse af de to kunstneres fortjenester, hvorfor legaterne skulle beskattes som almindelig indkomst.

Højesteret lagde vægt på, at legaterne var betegnet som "arbejdslegater", og at det af forarbejderne til lov om Statens Kunstfond og lov om Kunstrådet fremgik, at formålet med et arbejdslegat fra Statens Kunstfond var at give kunstneren arbejdsro til kommende arbejde, og at legatet kunne betragtes som en form for vederlag til kunstneren for samfundets generelle nytte af den kunstneriske produktion. Det var derfor i overensstemmelse med lovens formål, når det i tildelingsbrevene til de to kunstnere fremgik, at beløbene var tildelt som "arbejdslegat" til 'fortsat kunstnerisk arbejde".

Højesteret stadfæstede således landsrettens frifindelse af Skatteministeriet.

Tidligere instans SKM2012.59.ØLR.
Landsskatteretskendelser
SKM2015.2.LSR

Et legat, der blev givet under klagerens uddannelse til skuespiller, blev ikke anset for skattefrit.

Det kunne ikke anses for et rejselegat, da tildelingen ikke var sket udelukkende til dette formål, jf. LL § 7K. Legatet kunne endvidere ikke anses for en hæderspris, der udelukkende havde karakter af en anerkendelse af klagerens kunstneriske fortjeneste, idet legatet tillige måtte anses for givet til talentudvikling og støtte af aktiviteter på Fyn, jf. LL § 7, stk. 1, nr. 19, og beskatning kunne heller ikke ske i henhold til LL § 7 O, stk. 2.