åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om skattepligtige gevinster og dusører.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Gevinster
 • Gevinster fra udlandet
 • Fradrag for indskud
 • Værdiansættelse
 • Dusører
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Gevinster og dusører er fuldt ud skattepligtige, med mindre

 • der i stedet skal betales afgift af gevinsten, jf. lov om afgifter af spil, lov nr. 698 af 25. juli 2010. Se lovens § 1, stk. 3.
 • der er tale om dusører eller belønninger, der er givet for en indsats for at redde mennesker eller for at opklare en forbrydelse, hvis indsatsen ikke hører til den pågældendes erhverv.Se LL § 7, 28
 • der er tale om findeløn og godtgørelser, der bliver udbetalt i henhold til lov om hittegods eller bestemmelserne om danefæ og danekræ i museumsloven. Se LL § 7, 28.

Se også

Se også afsnit E.A.9. om afgiftspligtige gevinster, der er fritaget for indkomstbeskatning. Det drejer sig bl. a. om gevinster i Landbrugs- og varelotteriet, gevinster ved bortlodninger, der sker i henhold til lov om gevinstopsparing m. fl.

Gevinster

Følgende gevinster er skattepligtige:

 • Gevinster fra ikke-offentlige bortlodninger, som fx lodtrækninger blandt medlemmerne af en forening eller blandt funktionærerne i et firma.
 • Indtægter af lotterispil samt andet spil og væddemål. Se SL § 4, litra f (bortset fra spil omfattet af afgift, se E.A.9).
 • Præmier, der er opnået i konkurrencer af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter.
 • prisbelønninger for besvarelse af opgaver af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter.
 • Kunstværker der er vundet i forbindelse med "Den Frie Forårsudstilling".
 • Gevinster ved spil, herunder poker på internettet (gælder dog ikke spil, der er fritaget for indkomstbeskatning og i stedet er pålagt en afgift). Se SKM2009.699.LSR.
 • Gevinster og præmier for deltagelse i præstationskonkurrencer som f. eks. sportskonkurrencer, lystfiskerkonkurrencer, talentkonkurrencer o. lign.

Gevinster ved besvarelse af spørgeskemaer

Gevinster udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer er ikke gevinst ved lotterispil, men der er i stedet tale om B-indkomst. Se SKM2008.783.SR.

Se også

Se også afsnit  E.A.9.  om afgiftspligtige gevinster, der er fritaget for indkomstbeskatning. Se E.A.9.12 om spil uden indsats - lodtrækninger, visse præmie- og gættekonkurrencer mv. som er offentligt tilgængelige og uden deltager betaling. Se endvidere afsnit E.A.9.16 om afgrænsningen af, hvornår spil er omfattet af spilleafgift eller indkomstbeskatning.  

Gevinster fra udlandet

Gevinster ved offentlige bortlodninger, præmie- og gættekonkurrencer, der er afholdt på Færøerne, i Grønland eller i udlandet er skattepligtige. Det gælder dog ikke gevinster, som vindes på et spil eller lotteri svarende til tilsvarende spil, som er omfattet af lov om afgifter og spil, og som udbydes eller arrangeres i et andet EU- elle EØS-land og er tilladt i dette land. Se lov om afgifter af spil, § 1, stk. 3.  Gevinster vundet i spil i lande uden for EU og EØS er indkomstskattepligtige. Der henvises til afsnit E.A.9.16.

 

Fradrag for indskud

Når man opgør den skattepligtige gevinst, kan man få fradrag for det dokumenterede indskud i det vindende spil. Landsskatteretten har i en afgørelse om gevinster i totalitatorspil, der på det tidspunkt var skattepligtige, tilladt fradrag ikke blot for det gevinstgivende indskud, men også for de øvrige indskud, som kunne dokumenteres i årets løb. Se LSR 1973.116. Der må i sådanne tilfælde stilles strenge krav til dokumentationen, der i det mindste skal underbygges af et regelmæssigt regnskab over gevinster og indskud. Der er ikke fradrag for eventuelle tab.

Værdiansættelse

Hvis en skattepligtig gevinst ikke består i et kontant beløb, men i naturalier, skal dens handelsværdi (ved salg til forbruger) lægges til grund ved beregningen af det skattepligtige beløb. Man kan som regel gå ud fra den værdi, der er opgivet i lotteriprogrammet, så længe det ikke er påvist, at denne værdi afviger fra handelsværdien.

Hvis gevinsten imidlertid sælges i nær tidsmæssig tilknytning til lodtrækningen, skal gevinsten værdiansættes til salgssummen, hvad enten denne er lavere eller højere end den værdi, der er opgivet i lotteriprogrammet Se l.o.s.r. 1934.40 og lsr. 1952.138.

Hvis den skattepligtige gevinst er en bil, skal den værdiansættes til handelsværdien. Normalt kan forhandlerprisen anvendes, men der kan dog gives et passende nedslag, i det omfang bilen har været brugt til kørsel i reklamemæssigt øjemed, inden bilen blev overdraget til vinderen.

Se også

 

Se også Den juridiske vejledning, afsnit C.B.1.8.5 om gevinst og tab på finansielle kontrakter.

Dusører

Dusører og belønninger for indsats for at redde mennesker eller for medvirken til at opklare en forbrydelse er skattefri, når de pågældende indsatser ikke hører til den pågældendes erhverv. Findeløn og godtgørelser, der bliver udbetalt i henhold til lov om hittegods eller bestemmelserne om danefæ og danekræ i museumsloven er også skattefri. Se LL § 7, nr. 28. 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2012.671.VLR 

 Landsretten tilsluttede sig, at appellanten som anført af SKAT skulle beskattes af beløb, som han havde modtaget gennem et internetbaseret pyramidespilkoncept, G1, i form af betydelige summer modtaget som formidlingsprovision. Der var nedlagt fogedforbud mod internethjemmesiden i Australien på grund af G1's karakter som pyramidespil, og appellanten modtog formidlingsprovision for at "tømme" tre virtuelle aktiekonti i G1 for tre australske kontohavere gennem en mellemmand. Da formidlingsprovisionen ikke var indtægtsført, måtte SKAT opgøre denne skønsmæssigt.

TfS.2000.761

ØL af 15.9.2000

Landsretten fandt, at gevinster, som skatteyderen havde vundet ved et bankospil, der var betalt af arbejdsgiveren, var skattepligtige efter SL § 4 og LL § 16. Landsretten fandt ikke, at skatteyderen var blevet bibragt en berettiget forventning om, at gevinsterne var skattefrie, ligesom skatteyderen ikke havde dokumenteret nogen fast administrativ praksis om skattefrihed for gevinster af den pågældende art og størrelse.

Beskatning

 

Landsskatteretskendelser

SKM2015.146.LSR

En udbetalt dusør skulle ikke medregnes til den skattepligtige indkomst.

SKM2009.699.LSR

I kendelsen tager Landsskatteretten stilling til forskellige spørgsmål i forbindelse med den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved pokerspil.

Blandt andet afgjorde Landsskatteretten, at en pokerspiller, der spillede poker via internettet skulle beskattes af de gevinster, han havde vundet. Pokerspilleren havde spillet hos en operatør, der ikke havde sin egen spillelicens. Derfor kunne pokerspilleren ikke bevise, at spillets udbyder var underlagt den kontrol fra et andet EU- eller EØS-land, som der er krav om, hvis gevinsten skal være skattefri her i landet.

Beskatning

 

SKM2009.276.LSR

Indtægt fra pokerspil var skattefri, i det omfang det kunne godtgøres, at indtægterne stammede fra spil med licens i et andet EU/EØS-land.

 

LSR1973.116

Skatteyderen spillede systematisk på væddeløbsbanen og førte regnskab over indskud og gevinster. I 1970 havde der været et samlet indskud på 5.889 kr. og gevinster på i alt 4.774 kr. og dermed et samlet underskud på 1.115 kr. Skatterådet tillod kun fradrag for udgifter til de bons, der havde givet gevinst, og skatteyderen blev beskattet af et beløb på 4.674 kr. Landsskatteretten fastslog imidlertid, at der i gevinsterne kunne fradrages alle de indskud, som var foretaget i årets løb. Der blev hverken tale om fradrag for nettounderskud eller fremførsel af underskud til følgende indkomstår.

 

LSR1957.21

En maskinarbejder vandt i 1954 1.000 kr. i "præmiewhist", men medregnede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kun 400 kr., fordi han kun anså gevinsten for skattepligtig efter de regler der gælder for lotterigevinster, jf. LL § 13, stk. 2.

Landsskatteretten fandt, at maskinarbejderen skulle beskattes af den fulde gevinst fratrukket det indskud på 15 kr., som han havde betalt for at deltage i spillet.

Landsskatteretten var enig med ligningsmyndighederne i, at reglerne om lotterigevinster ikke gjaldt for dette tilfælde, fordi der ikke var tale om en lotterigevinst.

Beskatning

 

LSR1955.38

A havde ved lodtrækning blandt medlemmerne i foreningen B, vundet en båd, som han solgte for 8.350 kr. Da A opgjorde sin skattepligtige indkomst, havde han medregnet 4.075 kr. af dette beløb i henhold til LL § 13 stk. 2.

Skatterådet havde anset hele salgsprovenuet for indkomstskattepligtigt, hvilket A klagede over.

A havde ikke betalt præmie for at deltage i lodtrækningen, og lodtrækningen omfattede kun medlemmer af den pågældende forening. Da lotteriet ikke hvilede på nogen officiel bevilling, var Landsskatteretten enig med skatterådet i, at den omhandlede gevinst ikke kunne sidestilles med de lotterigevinster, der er nævnt i LL § 13, stk. 2. Den værdi af båden, der var konstateret ved salg, var derfor fuldt ud indkomstskattepligtig i medfør af SL § 4f.

Beskatning

 

LSR1952.138

A vandt i efteråret 1950 en bil i et gavelotteri. Bilens katalogpris var 22.500 kr. Nogle måneder senere solgte A bilen for 33.300 kr. A klagede over, at skatterådet ved opgørelsen af gevinstens skattepligtige værdi havde lagt den opnåede købesum til grund.

Klageren påstod over for Landsskatteretten, at bilens katalogpris skulle lægges til grund ved beregningen af gevinstens skattepligtige værdi, således at den skattepligtige værdi var 10.900 kr.

Landsskatteretten fandt, at gevinstens faktiske værdi var blevet konstateret i forbindelse med det salg, der fandt sted kort tid efter, at bilen var blevet vundet, og at det var denne værdi, der skulle lægges til grund ved beregningen af den indkomstskattepligtige værdi.

Beskatning

 

SKM2015.785.LSR

Overskud ved backgammonspil var skattepligtig indkomst efter de før 1. januar 2012 gældende regler, idet spillet måtte anses for et færdighedsspil.

SKAT

SKM2015.213.SR

Gevinster fra hestevæddemål udbudt fra Gibraltar og UK via Bet365.com og Betfair.com, og som blev vundet af en dansk skattepligtig under ophold i et andet EU-land, hvor væddemålene blev udbudt lovligt, var fritaget fra beskatning i Danmark, da spillene var godkendt og kontrolleret af en offentlig myndighed i et andet EU- eller EØS-land og opfyldte betingelserne m.v. i spillelovgivningen i det pågældende medlemsland.

SKM2008.784.SR

Skatterådet fandt, at medarbejdere skulle beskattes af gevinster i form af kontanter og tingsgaver, som de havde vundet i et lotteri for medarbejdere med få sygedage.

Beskatning

 

SKM2008.783.SR

Skatterådet fandt, at gevinster, der er udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer, ikke var gevinst ved lotterispil, men at der var tale om B-indkomst.

Beskatning

 

SKM2016.152.SR

Gevinst ved spil på heste hos den svenske bookmaker ATG var under visse omstændigheder ikke skattepligtig i Danmark, når der blev spillet fra England/Isle of Man.