åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.A.1.5.3.1.3 Varebiler" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for værdifastsættelse og beregning af afgift for varebiler.

Afsnittet indeholder:

 • Nye varebiler
 • Beregning af afgiften for brugte varebiler
 • Oprindelig nypris
 • Nuværende handelspris/markedspris
 • Niveaulister og værdilister
 • Kilometerstand
 • Ekstraudstyr
 • Vedligeholdelsesstand
 • Skiftende chauffører
 • Leveringsomkostninger
 • Vognkort. 

Nye varebiler

Et køretøj, der er mindre end 4 år gammelt, bliver anset som nyt, indtil det har kørt 2.000 kilometer, medmindre køretøjet har været udsat for beskadigelser eller viser spor af slitage, som udelukker, at det kan sælges som nyt. Se registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 27 om nye contra brugte køretøjer.

Hvis nyprisen som varebil inklusive udstyr ikke kan findes, kan der tages udgangspunkt i nyprisen som personbil inklusive udstyr:

Handelspris

Beregning

Under 300.000 kr.                             

Nyprisen inkl. udstyr på gule plader fastsættes til 70 % af nyprisen inkl. udstyr på hvide plader

Over 300.000 men under 550.000 kr.

Nyprisen inkl. udstyr på gule plader fastsættes til 66 % af nyprisen inkl. udstyr på hvide plader.

550.000 kr. og derover                                                        

Nyprisen inkl. udstyr på gule plader fastsættes til 62 % af nyprisen inkl. udstyr på hvide plader. 

Da priserne på varebiler varierer meget, bliver der taget udgangspunkt i et gennemsnit af priser med moms og priser uden moms for sammenlignelige biler.

Beregning af afgiften for brugte varebiler

Ved beregning af afgift for brugte varebiler skal der tages udgangspunkt i den oprindelige nypris inklusive udstyr og inklusive afgift. Dette skal sammenholdes med den nuværende handelspris/markedspris inklusive afgift. Se afsnit I.A.1.4.1 "Regel om registreringsafgift af motorkøretøjer", afsnit I.A.1.4.2 " Personbiler og motorcykler" og afsnit I.A.1.4.3 "Last- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons". Se REGAL § 5, stk. 7 og 9, om beregning af afgift for brugte varebiler. 

Oprindelig nypris

Udgangspunktet for den oprindelige nypris er standardprisen eller den pris, der kan siges at have været markedsdannende for det pågældende køretøj på det tidspunkt, køretøjet var nyt, dvs. køretøjets oprindelige nypris inklusive udstyr og registreringsafgift. Den markedsdannende pris er typisk en gennemsnitspris mellem standardprisen og mindstebeskatningsprisen.

Reglen gælder ikke for "restmodellers" ekstra lave udsalgspriser. 

Nuværende handelspris/markedspris

Udgangspunktet for fastsættelse af bilens handelspris/markedspris er de annoncerede priser.

Handelspriser/markedspriser inklusive registreringsafgift kan hentes fra alt tilgængeligt materiale, herunder særligt annoncer fra online salgsportaler og lignende, hvor erhvervsdrivende bilforhandlere annoncerer og sælger køretøjer. Som altovervejende hovedregel skal der i værdifastsættelsen anvendes forhandlerannoncer. Private annoncer kan dog også indgå i værdiansættelsen i det omfang, der er annoncerede priser fra såvel private og erhvervsdrivende på markedet. Se SKM2021.90.LSR Annoncer, hvor køretøjet sælges "engros", indgår normalvis ikke i værdifastsættelsen.

Visse typer af varebiler har en meget intensiv erhvervsmæssig anvendelse, hvor der køres mange kilometer på få år. Sådanne varebiler vil ofte kun blive solgt "engros". Er dette tilfældet, dvs. hvis der for et givet mærke og model udelukkende findes sammenlignelige varebiler til salg som "engrosannoncer", kan disse undtagelsesvist anvendes. 

Fastsættelse af handelspris/markedspris ud fra sammenlignelige biler på hvide nummerplader

Udgangspunktet for fastsættelse af handelsprisen/markedsprisen (Handelspris/markedspris inklusive moms og 50 % afgift) kan være forskellige annonceportaler. Se også afsnit I.A.1.5.3.1 "Værdifastsættelse af brugte køretøjer".

Hvis udgangspunktet for værdifastsættelsen er handelsprisen/markedsprisen på hvide plader, gælder følgende:

 • Under 300.000 kr. Handelspris/markedspris på gule plader fastsættes til 70 pct. af handelspris/markedspris på hvide plader
 • Over 300.000 kr. men under 550.000 kr. Handelspris/markedspris på gule plader fastsættes til 66 pct. af handelspris/markedspris på hvide plader
 • 550.000 kr. og derover. Handelspris/markedspris på gule plader fastsættes til 62 pct. af handelspris/markedspris på hvide plader.

Se også

Afsnit I.A.1.5.3.1 "Værdifastsættelse af brugte køretøjer". 

Niveaulister og værdilister

På baggrund af de foretagne værdifastsættelser, annoncer, erfaringsmateriale mv. udarbejder Motorstyrelsen niveaulister. Listerne angiver en oprindelig nypris samt handelspris/markedspris for en række gængse køretøjer i normal vedligeholdt stand, typisk inklusive normalt ekstraudstyr og typisk med normalt kilometertal. Alle niveaulister viser værditabet i procent for de pågældende køretøjer. Det betyder, at niveaulisterne efter omstændighederne også kan anvendes som en del af sammenligningsgrundlaget for prisfastsættelse af øvrige køretøjer, som har en sammenlignelig værditabsprofil.

Hvis der er niveaulister/værdilister for den pågældende varebil, anvendes disse. Der skal ske regulering for afvigende vedligeholdelsesstandstand, km-stand, ekstraudstyr og anvendelse. Ved en væsentlig afvigelse for km-tallet skal der altid tages stilling til, om den beregnede prisafvigelse for km-afvigelsen er realistisk i forhold til markedssituationen. Det samme gælder ved væsentlige afvigelser i udstyrssammensætningen. Her skal der også tages stilling til, om den beregnede prisafvigelse for udstyrsafvigelsen er realistisk i forhold til markedssituationen.

Hvis der foreligger niveaulister, må disse som udgangspunkt ikke fraviges. Se afsnit I.A.1.5.3.1 "Værdifastsættelse af brugte køretøjer". Se også afsnit I.A.1.5.3.1.2 "Personbiler og motorcykler" for en nærmere beskrivelse af de principper m.v., som Motorstyrelsen anvender ved niveau-fastsættelsen.

Niveaulister/værdilister er suspenderet af Motorstyrelsen

Motorstyrelsen har i august 2020 suspenderet brugen af niveaulisterne. Det betyder, at der indtil videre ikke offentliggøres niveaulister, og at de seneste niveaulister offentliggjort 13. maj 2020 ikke længere er gældende. Niveaulisterne fra maj 2020 kan dog stadig anvendes til at se nypriser og udstyrsoplysninger på køretøjerne, men listerne kan ikke anvendes til at dokumentere en værdifastsættelse af et brugt køretøj. 

Se Motorstyrelsens nyhedsbrev af 28. august 2020.

Kilometerstand

Efter registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26, stk. 2, skal den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj ansættes med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj. Et køretøjs handelspris fastsættes derfor som udgangspunkt konkret ud fra køretøjer, der udbydes til salg ved annoncer. De annoncerede køretøjers handelspris er fastsat blandt andet ud fra deres kilometerstand. En højere kilometerstand medfører typisk en lavere handelspris og omvendt. 

Motorstyrelsen modsætter sig på den baggrund regulering ud fra standardnormkilometeren i § 29, stk. 3, jf. registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29, stk. 2. Reguleringen for kilometerstand foretages i stedet ud fra registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Ved den skønsmæssige regulering for kilometerstand tager Motorstyrelsen udgangspunkt i annoncerede handelspriser for tilsvarende køretøjer og kilometerstanden for disse køretøjer. Det betyder, at Motorstyrelsen anvender et gennemsnit af kilometerstanden for de annoncerede køretøjer. Gennemsnittet af handelspriserne for de annoncerede køretøjer kaldes handelsprisniveauet og udgør sammenligningsgrundlaget ved værdifastsættelsen.

Der foretages en regulering ud fra afvigelsen mellem kilometerstanden for det køretøj, der skal værdifastsættes, og den gennemsnitlige kilometerstand for de annoncerede køretøjer.

Der foretages ikke en regulering for kilometerstand, hvis afvigelsen i kilometerstanden mellem det køretøj, der skal værdifastsættes, og gennemsnittet af kilometerstanden for de annoncerede køretøjer er under 10 pct. Det skyldes, at kilometerstanden ligger så tæt på hinanden, at eventuelle mindre afvigelser vurderes allerede at være indregnet i de annoncerede handelspriser, som derfor kan anvendes uden regulering.

Tillæg eller -fradrag for kilometerstand må som udgangspunkt ikke medføre, at handelsprisniveauet bliver lavere eller højere end handelsprisniveauet for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre. For varebiler med en kilometerstand, som afviger i meget betydeligt omfang fra annoncerede køretøjer i øvrigt, kan dog gives et ekstra tillæg eller fradrag.

Der bliver som udgangspunkt ikke reguleret for kilometerstand for et køretøj, der er mere end 10 år gammelt, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Ved særlige forhold forstås bl.a. varebiler, hvor kilometerstanden afviger mere end 1/3 fra gennemsnitskilometerstanden for de annoncerede køretøjer. 

Reguleringen må som udgangspunkt ikke medføre en ændring på over 10 pct. af handelsprisniveauet. Ved reguleringer ud over 10 pct., tillægges eller fradrages halvdelen af den del af beløbet, der overstiger 10 pct. Det skyldes, at regulering for kilometerstand som udgangspunkt ikke må medføre, at handelsprisniveauet bliver lavere eller højere end handelsprisen for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre.

For motorcykler reguleres normalt ikke for afvigende kilometerstand.

El- og hybriddrevne køretøjer

Regulering for kilometerstand for eldrevne og plugin-hybrid køretøjer er ikke reguleret af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29.

Reguleringen fastsættes derfor ud fra registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Ved den skønsmæssige regulering for kilometerstand tager Motorstyrelsen udgangspunkt i annoncerede handelspriser for tilsvarende køretøjer og kilometerstanden for disse køretøjer. Det betyder, at Motorstyrelsen anvender et gennemsnit af kilometerstanden for de annoncerede køretøjer. Gennemsnittet af handelspriserne for de annoncerede køretøjer kaldes handelsprisniveauet og udgør sammenligningsgrundlaget ved værdifastsættelsen.

Der foretages en regulering ud fra afvigelsen mellem kilometerstanden for det køretøj, der skal værdifastsættes, og den gennemsnitlige kilometerstand for de annoncerede køretøjer.

Tillægget eller fradraget beregnes efter samme formel som for de benzin- og dieseldrevne køretøjer.

Satser

Regulering for afvigende kilometerstand bliver foretaget med udgangspunkt i følgende satser:

 • Under 1 år: 31 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau.
 • Over 1 år: 22 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau.
 • Over 2 år: 20 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau.
 • Over 3 år: 17 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau.

Generelt ift. fastsættelsen af køretøjets alder gælder, at der regnes i hele år med udgangspunkt i den aktuelle 1. registreringsdato. For et køretøj, der fx er 2 og 3 måneder gammelt fra 1. registreringsdato, er satsen således 20 øre pr km pr 100.000 kr.

Motorstyrelsen afrunder til nærmeste hele 100 kr. 

Formel til beregning af tillæg eller fradrag:

Handelsprisniveau / 100.000 * (gennemsnitskilometerstanden - køretøjets kilometerstand) * sats pr. km baseret på alder = tillæg eller fradrag.

Positive beløb er tillæg og negative beløb er fradrag.

Eksempel på km-beregning

Varebil over 6 år, som har kørt 195.000 kilometer. Gennemsnit af kilometerstand ud fra annoncerede køretøjer er 110.000 kilometer. Gennemsnit af handelspris ud fra annoncerede køretøjer (handelsprisniveau) er 148.000 kr.

Formel: Handelsprisniveau / 100.000 * (gennemsnitskilometerstanden - køretøjets kilometerstand) * sats pr. km baseret på alder = tillæg eller fradrag.

Bruttofradrag

Nettofradrag

148.000 kr. / 100.000 x (110.000 - 195.000) x 0,17

  -21.386 kr.

 

Heraf 10 % af handelsprisniveau = -14.800 kr.

 -14.800 kr.

 -14.800 kr.

Halvdelen af beløb over 10 % afrundet til nærmeste hele 100 kr.

     -6.586 kr.

  -3.300 kr.

Kilometer regulering i alt

 

 -18.100 kr.

Vedrørende niveaulister og kilometerstand

Motorstyrelsen har suspenderet brugen af niveaulister til fastsættelse af den afgiftspligtige værdi. Et køretøjs handelspris fastsættes ikke længere ud fra en standardiseret niveaulistepris, hvorfor en standardregulering for kilometerstand vil føre til en afgiftspligtig værdi, der vil stride mod registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26.

Ekstraudstyr

Som udgangspunkt bliver fradrag og tillæg for udstyr mv. nedsat med samme procentdel som bilens værditab, dvs. som køretøjets værdi inklusive afgift er ændret med sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

I de tilfælde, hvor udstyret ikke umiddelbart indgår i et køretøjs markedspris og derfor skal værdifastsættes separat, gælder, at der for køretøjer til og med 4. år bliver talt i hele år plus overskydende måneder med udgangspunkt i den aktuelle 1. registreringsdato.

Når nyværdien for ekstraudstyret er fastsat, bliver værdien nedskrevet til følgende procenter:

 Køretøjets alder

 Nedskrives til

 over 1 år

 70 %

 over 2 år

 57 %

 over 3 år

 45 %

 over 4 år

 33 %

 over 5 år

 20 %

 over 6 år

 15 %

 over 7 år

 10 %

 over 8 år

 0 %

Når en varebil fx er 1 år og 4 måneder, er nedskrivningsprocenten 70 pct. minus 1 for hver af de måneder, bilen er på vej til at blive to år, altså 70 minus 4 = 66 pct.

For varebiler over 1 år, bliver der set bort fra værdien af følgende udstyrsgenstande:

 • Genstande med en nyværdi under 6.000 kr. inklusiv afgift
 • Aluminiums-fælge
 • Almindeligt radio- og HI-FI udstyr, navigation mv. Bemærk kun værdien over 18.000 kr. pr. udstyrsdel medregnes
 • Trækkrog
 • Mobiltelefonudstyr
 • Diverse sikkerhedsudstyr.

Værdien af ekstraudstyrsgenstande, som har været monteret på varebilen, men som er fuldstændig afmonteret, skal ikke medregnes til varebilens handelspris/markedspris.

Hvis ekstraudstyrsgenstanden kun er delvist afmonteret, skal genstandens værdi som udgangspunkt indgå i varebilens handelspris/markedspris.

Vedligeholdelsesstand

Bemærk, at Motorstyrelsen med virkning fra 13. juli 2022 har ændret praksis med styresignalet SKM2022.366.MOTORST. Det fremgår af styresignalet, at  et køretøjs vedligeholdelsesstand skal fastsættes på registreringstidspunktet. Er der i perioden mellem toldsyn og registrering sket ændringer i et køretøjs vedligeholdelsesstand, er det standen på registreringstidspunktet, som er afgørende for, om der kan gives et tillæg eller fradrag. Derudover afskaffes klargøringsfradraget som et fast fradrag. Styresignalet vil blive skrevet ind i Den juridiske vejledning i 2023-1-udgaven. 

Ved værdifastsættelsen af et køretøj bliver der taget hensyn til køretøjets stand, dvs. middel, over middel eller under middel, samt eventuel tidligere anvendelse.

Ved ansættelse af handelsprisen/markedsprisen for et køretøj, som efter reparation eller ombygning har mistet sin afgiftsmæssige identitet, bliver der taget særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, som har fundet sted ved reparationen eller genopbygningen.

Toldsyn

Brugte køretøjer, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises for en synsvirksomhed, der syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Dette syn bliver af synsvirksomheden betegnet som et "Toldsyn". Med vedtagelse af lov nr. 2221 af 29. december 2020 er der pr. 1. januar 2021 indført en tidsfrist på 4 uger for foretagelse af toldsyn i forbindelse med import af brugte køretøjer. Det betyder, at for alle køretøjer, hvor der indgives en anmodning om værdifastsættelse 1. januar 2021 eller senere, må toldsynet ikke være ældre end fire uger regnet fra anmodningens indgivelse. I de tilfælde, hvor det er Motorstyrelsen, der værdifastsætter køretøjet, regnes anmodningens indgivelse fra det tidspunkt, hvor der anmodes om værdifastsættelse via Motorregistret. I de tilfælde, hvor det er en selvanmelder, som værdifastsætter køretøjet, regnes anmodningens indgivelse fra det tidspunkt selvanmelderen tilfører køretøjet til deres månedsangivelse. Formålet med at indføre bestemmelsen er at sikre, at toldsynet ved import foretages så tæt på registreringstidspunktet som muligt og dermed øge sikkerheden for, at det er den rette stand, der lægges til grund ved værdifastsættelse af et køretøj

Skatteforvaltningen kan besigtige et køretøj, hvis de finder det nødvendigt.

Synsvirksomhedens påtegninger på synspapirerne indgår i værdifastsættelsen, som kan ske uden at køretøjet bliver forevist for Skatteforvaltningen.

Køretøjets stand bliver vurderet som middel, over eller under middel. Køretøjets kilometertal og udstyr skal også fremgå af synsvirksomhedens rapport om toldsynet (toldsynsrapporten).

Ved afgiftsberigtigelse af de køretøjer, der er bedømt til at have en middel stand, bliver der taget højde for den lavere handelspris/markedspris som følge af mindre kosmetiske skader (småbuler og ridser mv.), der følger af køretøjets alder og kilometertal. Baggrunden er, at Skatteforvaltningen som udgangspunkt anvender handelspriser/markedspriser ved salg af køretøjer fra forhandlervirksomheder, og at disse køretøjer normalt vil være salgsklargjorte, herunder repareret for kosmetiske skader mv.

Der er fastsat følgende generelle vejledende retningslinjer for regulering af køretøjets stand, hvor nedskrivning sker på grundlag af niveauet for det pågældende køretøj, op- eller nedrundet til hele hundrede:

Middel stand

Ved bedømmelsen middel stand bliver der som udgangspunkt givet et fradrag i handelspris/markedsprisen på 3 pct., dog max. 8.000 kr. Fradraget betegnes som et "klargøringsfradrag".

Under middel stand

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være under middel, bliver handelsprisen/markedsprisen som udgangspunkt reduceret med yderligere, (dvs. ud over de 3 pct., jf. ovenfor) 2 pct., dog max. 20.000 kr.

Det samlede fradrag kan ikke overstige 20.000 kr. i handelspris/markedspris, medmindre køretøjet bliver besigtiget af Skatteforvaltningen.

Se registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30, stk. 1.

Over middel stand

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være over middel, bliver handelsprisen/markedsprisen som udgangspunkt forhøjet med 2pct., dog max 20.000 kr.

Se registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30, stk. 2.

Dokumentation

Når standen bliver fastsat til andet end middel, skal synsvirksomheden altid optage fotodokumentation af køretøjet til brug for Motorstyrelsens værdifastsættelse. Dokumentationen skal bestå i et tilstrækkeligt antal farvefotos, der tilsammen tydeligt viser køretøjets stand, så den kan bedømmes uden, at man ser køretøjet. Det skal også kort beskrives, hvad der har givet anledning til en anden vurdering end middel stand.

Beskrivelsen skal anføres på den originale Toldsynsrapport i rubrikken "Bemærkninger", eventuelt fortsat bag på blanketten eller på et bilag.

Særligt for køretøjer under 6 måneder

Det følger af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30, stk. 3, at der hverken beregnes tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand efter stk. 1 eller 2 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Der kan dog fortsat gives det ovenfor omtalte klargøringsdrag ved værdifastsættelse af køretøjer under 6 måneder.

Skiftende chauffører

For køretøjer bliver niveauet (også ved eksport) nedskrevet med et fradrag på 5 %, når køretøjet har været anvendt til særlige formål med flere skiftende chauffører.  Se registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 32.

Fradraget gælder bl.a. følgende biler med skiftende chauffører:

 • Politiets "civilbiler"
 • Sygetransport- og udrykningskøretøjer
 • Udlejningsbiler (Bemærk, at fradraget ikke gives for køretøjer, alene fordi at køretøjet har været anvendt til leasing. Et leasingkøretøj kan dog efter omstændighederne godt få et fradrag, fx hvis leasingkøretøjet har været anvendt som udlejningsbil og af den grund har haft flere skiftende chauffører.)
 • Køretøjer anvendt af militæret.

Anvendelsen skal dokumenteres. Ved udlejninger/udlån kan dokumentation fx bestå af prøvekørselsblanketter, kørebøger, lejekontrakter, låneaftaler eller anden registrering af brugen. Bemærk, at det ikke i sig selv kan anses for tilstrækkelig dokumentation, at bilen er eller har været registreret med tilladelsen "Udlejning uden fører".

Bemærk

Det samlede fradrag for særlig anvendelse og stand, kan ikke udgøre over kr. 20.000, medmindre køretøjet bliver besigtiget af Skatteforvaltningen.

Særligt for køretøjer under 6 måneder

Det følger af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 32, stk. 2, at der ikke beregnes fradrag for køretøjets særlige anvendelse efter stk. 1 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Leveringsomkostninger

Dette afsnit er indarbejdet på baggrund af Motorstyrelsens styresignal af 9. juli 2021 om genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Leveringsomkostninger bruges typisk som en samlebetegnelse for transportomkostninger og registreringsudgifter. Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal transportomkostninger medregnes i afgiftsgrundlaget, mens registreringsudgifter ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget.

Værdifastsættes et brugt køretøj ud fra annoncepriser for sammenlignelige køretøjer, kan det være nødvendigt at korrigere den enkelte annoncepris for, om transportomkostninger og registreringsudgifter indgår i prisen eller ej. Om der skal fratrækkes eller tillægges et beløb for transportomkostninger eller registreringsudgifter i forhold til den angivne annoncepris, afhænger af, om annonceprisen er angivet inklusive eller eksklusive transportomkostninger og registreringsudgifter.

Det betyder, at der ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal sondres mellem, om der er medtaget transportomkostninger og registreringsudgifter i annoncegrundlaget eller ej. Nedenfor beskrives, hvordan transportomkostninger og registreringsudgifter skal håndteres i følgende 4 situationer:

1.       Annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

2.       Annoncer ikke omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

3.       Køretøjer værdifastsat på baggrund af private annoncer

4.       Køretøjer værdifastsat på baggrund af niveaulister

Ad 1. Annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

I bekendtgørelse nr. 1696 af 14. december 2017 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer (prismærkningsbekendtgørelsen) er der fastsat regler, som har indflydelse på de annoncerede priser for motorkøretøjer. Det fremgår bl.a. af prismærkningsbekendtgørelsen, at der ved salg af motorkøretøjer - både ved udstilling og annoncer - skal gives oplysning om salgsprisen, dvs. "den endelige pris" for motorkøretøjet. Den endelige pris indbefatter både transportomkostninger og registreringsudgifter.

Se prismærkningsbekendtgørelsens § 1, § 2, nr. 1 og 7, § 9 og § 13, stk. 1 og 3.

Motorstyrelsen forudsætter, at annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsens bestemmelser overholder disse regler.

Ved anvendelse af annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen skal der derfor trækkes 1.180 kr. fra den enkelte annoncepris, svarende til udgiften til et sæt nye nummerplader, jf. KØREGL § 8, stk. 1, nr. 1, (590 kr. for motorcykler). På denne måde vil udgifterne til registrering ikke indgå i afgiftsgrundlaget. Transportomkostninger indgår i annonceprisen, og der skal derfor ikke korrigeres herfor.

Ad 2. Annoncer ikke omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

Annoncer for autocampere, busser og varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg., er ikke omfattet af prismærkningsbekendtgørelsens bestemmelser. Det samme gælder private annoncer, som behandles særskilt nedenfor under pkt. 3.

Motorstyrelsen har dog konstateret, at størstedelen af de køretøjer, som ikke er omfattet af prismærkningsbekendtgørelsens bestemmelser, på tilsvarende vis annonceres inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter.

Ved anvendelse af annoncer, som ikke er omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen, skal der som udgangspunkt fratrækkes 1.180 kr. (590 kr. for motorcykler) fra den enkelte annoncepris. På denne måde vil udgifterne til registrering ikke indgå i afgiftsgrundlaget.

Såfremt det fremgår af annoncegrundlaget, at der særskilt opkræves beløb for transportomkostninger og registreringsudgifter, skal der dog ikke foretages fradrag for registreringsudgifter i annonceprisen. Derimod skal det særskilt angivne beløb for transportomkostninger tillægges annonceprisen.

Bemærk dog, at transportomkostninger kun skal tillægges annonceprisen, hvis størrelsen på transportomkostninger fremgår af annoncen. Ofte vil der blot være angivet et samlet beløb for leveringsomkostninger. I så fald udgør transportomkostningerne det samlede beløb for leveringsomkostninger fratrukket udgifterne til registrering på 1.180 kr. (590 kr. for motorcykler). Er det eksempelvis angivet i en annonce for en varebil, at der ud over annonceprisen opkræves 4.180 kr. i leveringsomkostninger, kan transportomkostningerne fastsættes til 3.000 kr. (4.180 kr. fratrukket 1.180 kr.), som vil skulle lægges til annonceprisen.

Ad 3. Køretøjer værdifastsat på baggrund af private annoncer

Ved anvendelse af private annoncer vil den enkelte annoncepris skulle anvendes uden tillæg eller fradrag for transportomkostninger og registreringsudgifter. Dette skyldes, at transportomkostninger og registreringsudgifter ikke er relevante ved private handler.

Ad 4. Køretøjer værdifastsat på baggrund af niveaulister

Niveaulisteprisen vil skulle anvendes uden tillæg eller fradrag for transportomkostninger og registreringsudgifter. Det skyldes, at niveaulisterne udarbejdes på en sådan måde, at de angivne niveaulistepriser ikke er påvirket af, om registreringsudgifter fratrækkes de enkelte annoncepriser, som niveaulisteprisen er fastsat på baggrund af.

Bemærk, at anvendelse af niveaulister har været suspenderet siden den 28. august 2020.

Skematisk oversigt:

Transportomkostninger

Registreringsudgifter

Ikke private annoncer, omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

Hverken tillæg eller fradrag.  

Registreringsudgifter fratrækkes annonceprisen

Ikke private annoncer, der ikke er omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

Hverken tillæg eller fradrag medmindre det fremgår af annoncen, at der særskilt opkræves transportomkostninger. De særskilt angivne transportomkostninger skal tillægges annonceprisen.   

Registreringsudgifter fratrækkes som udgangspunkt annonceprisen, medmindre det fremgår, at registreringsudgifter ikke er indeholdt i annonceprisen.

Private annoncer

Hverken tillæg eller fradrag

Hverken tillæg eller fradrag

Niveaulister

Hverken tillæg eller fradrag.

Hverken tillæg eller fradrag

Vognkort

For at fastslå omfanget af udstyr på det enkelte køretøj indhenter Motorstyrelsen som hovedregel vognkort, medmindre Motorstyrelsen i den konkrete situation rent undtagelsesvist ikke finder det nødvendigt.