åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.A.1.5.3.1.2 Personbiler og motorcykler" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for værdifastsættelse og beregning af afgift for brugte personbiler og motorcykler.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsberegning
 • Kilometerstand
 • Ekstraudstyr
 • Vedligeholdelsesstand
 • Skatteforvaltningens besigtigelse
 • Skiftende chauffører
 • Leveringsomkostninger
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsberegning

Ved beregning af afgift for brugte personbiler og motorcykler skal der tages udgangspunkt i den oprindelige nypris inklusive alt udstyr og inklusive afgift sammenholdt med den nuværende handelspris/markedspris inklusive afgift. Se REGAL § 4 og afsnit I.A.1.4.1 "Regel", afsnit I.A.1.4.2 "Personbiler og motorcykler" og afsnit I.A.1.4.3 "Last- og varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 4 tons".

Oprindelig nypris

Udgangspunktet for den oprindelige nypris er standardprisen, eller den pris der kan siges at have været markedsdannende for det pågældende køretøj på det tidspunkt, køretøjet var nyt, dvs. køretøjets oprindelige nypris inklusive afgiftspligtigt udstyr og registreringsafgift. Den markedsdannende pris er typisk en gennemsnitspris mellem standardprisen og mindstebeskatningsprisen, eller en pris, der ligger mellem mindsteprisen og standardprisen.

Reglen gælder ikke for "restmodellers" ekstra lave udsalgspriser.

Nuværende markedspris/handelspris

Den gældende handelspris/markedspris bliver fastsat med udgangspunkt i annoncerede handelspriser/markedspriser. Se REGAL § 10.

Handelspriser/markedspriser inklusive registreringsafgift kan hentes fra alt tilgængeligt materiale, herunder særligt annoncer fra online salgsportaler og lignende, hvor erhvervsdrivende bil- og motorcykelforhandlere annoncerer og sælger køretøjer. Som altovervejende hovedregel skal der i værdifastsættelsen anvendes forhandlerannoncer. Annoncer, hvor køretøjet sælges "engros", indgår normalvis ikke i værdifastsættelsen. Private annoncer indgår også i værdiansættelsen i det omfang, der er annoncerede priser fra såvel private og erhvervsdrivende på markedet. Se SKM2021.90.LSR

Niveaulister/værdilister

På baggrund af de foretagne værdifastsættelser, annoncer, erfaringsmateriale mv. udarbejder Motorstyrelsen niveaulister. Listerne angiver en oprindelig nypris samt handelspris/markedspris for en række gængse køretøjer i normal vedligeholdt stand, typisk inklusive normalt ekstraudstyr og typisk med normalt kilometertal. Alle niveaulister viser værditabet i procent for de pågældende køretøjer. Det betyder, at niveaulisterne efter omstændighederne også kan anvendes som en del af sammenligningsgrundlaget for prisfastsættelse af øvrige køretøjer, som har en sammenlignelig værditabsprofil.

Hvis der er niveaulister/værdilister for det pågældende køretøj, anvendes disse.  Der skal ske regulering for afvigende vedligeholdelsesstand, km-stand, ekstraudstyr og anvendelse. Ved en væsentlig afvigelse for km-tallet skal der altid tages stilling til, om den beregnede prisafvigelse for km-afvigelsen er realistisk i forhold til markedssituationen. Det samme gælder ved væsentlige afvigelser i udstyrssammensætningen. Her skal der også tages stilling til, om den beregnede prisafvigelse for udstyrsafvigelsen er realistisk i forhold til markedssituationen.

Motorstyrelsen tager udgangspunkt i annoncerede priser  og anvender følgende principper ved niveau-fastsættelse:

 • Dyreste og billigste tages ikke med (afvigende priser)
 • Lave priser. Der tages hensyn til afhentningstilbud, køretøjer uden syn og køretøjer, der annonceres uden afgift
 • Høje priser. Der tages hensyn til priser, der er over 3 måneder gamle (lange liggetider), mærkeforhandleres egne modeller (typisk dyrere køretøjer, bl.a. pga. udvidede garantiordninger mv.)
 • Fradrag på 5 % for gennemsnitlig opnåelig rabat (bemærk, at dette betyder, at der ikke skal gives annoncefradrag på 5 % ved anvendelse af niveaulister)
 • Tillæg/fradrag for afvigende kilometertal efter beregning
 • Tillæg/fradrag for udstyr (skønnet ud fra detailteksten på de annoncerede biler)
 • Specielt ved ældre modeller kan der skeles til private annoncer.
 • Specielt vedrørende nye modeller: Der skeles til nypriser, mindstebeskatningspriser og opnåelige rabatter
 • Der skal være et vist "prisflow" i niveauerne, både mellem de enkelte årgange og mellem de forskellige modeller på den enkelte liste.

Ved lov nr. 2222 af 29. december 2020 med ikrafttræden 1. januar 2021 gives der bemyndigelse til Skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende, der sælger brugte køretøjer, at indberette udbuds- og salgspriser og prisdannende oplysninger. Andre prisdannende oplysninger omfatter øvrige oplysninger om køretøjet, der har betydning for køretøjets værdi, fx mærke, model, variant, årgang, motorvariant, kilometerstand og udstyr. Loven træder i kraft 1. januar 2021, og der vil komme nærmere information, når der er fastsat nærmere regler om indberetningspligten.

Niveaulister/værdilister er suspenderet af Motorstyrelsen

Motorstyrelsen har i august 2020 suspenderet brugen af niveaulisterne. Det betyder, at der indtil videre ikke offentliggøres niveaulister, og at de seneste niveaulister offentliggjort 13. maj 2020 ikke længere er gældende. Niveaulisterne fra maj 2020 kan dog stadig anvendes til at se nypriser og udstyrsoplysninger på køretøjerne, men listerne kan ikke anvendes til at dokumentere en værdifastsættelse af et brugt køretøj.

Se Motorstyrelsens nyhedsbrev af 28. august 2020. 

Handelspris/markedspris kan ikke findes

For personbiler, hvor der ikke findes handelspriser/markedspriser, bliver køretøjets handelspris/markedspris som hovedregel beregnet ud fra den oprindelige nypris, der bliver nedskrevet efter nedenstående nedskrivningsskala.

Alder

nypris
u/350.000 kr. 

nypris
350.000-670.000 kr. 

nypris
over 670.000 kr. 

 over 1 år

 15 %

20 %

 20 % 1 årg. - 25 % 2 årg.

 over 2 år

 20 %

30 %

 30 % 2 årg. - 35 % 3 årg.

 over 3 år

 25 %

35 %

 40 % 3 årg. - 45 % 4 årg.

 over 4 år

 30 %

40 %

 50 %

 over 5 år

 35 %

45 %

 55 %

 over 6 år

 40 %

50 %

 

 over 7 år

 45 %

55 %

 

 over 8 år

 50 %

   

 over 9 år

 55 %

   

Eksempel 1: En bil registreres første gang i februar 2021. Nyprisen var 700.000 kr. Handelsprisen skal fastsættes i marts 2022 og skal fastsættes til 700.000 kr. med fradrag af 20 pct., dvs. 560.000 kr., fordi bilens alder er over 1 år, men under 2 år. Bilen afviger på værdifastsættelsestidspunktet med én årgang, da den er registreret første gang i 2021 og værdifastsættes i 2022.

Eksempel 2: En bil registreres første gang i december 2020. Nyprisen var 700.000 kr. Handelsprisen skal fastsættes i marts 2022 og skal fastsættes til 700.000 kr. med fradrag af 25 pct., dvs. 525.000 kr., fordi bilens alder er over 1 år, men under 2 år. Bilen afviger på værdifastsættelsestidspunktet med to årgange, da den er registreret første gang i 2020 og værdifastsættes i 2022.

For motorcykler, hvor der ikke kan konstateres handelspris/markedspriser, bliver motorcyklens handelspris/markedspris/niveau som hovedregel beregnet ud fra følgende nedskrivningsskala. Skalaen kan dog ikke anvendes for Harley Davidson motorcykler, idet markedsprisen for disse ikke falder i samme takt som for øvrige motorcykler.

Køretøjets alder

Nedskrives med

over 1 år 

20 %

over 2 år 

25 %

over 3 år 

30 %

over 4 år 

35 %

over 5 år 

40 %

over 6 år

45 %

over 7 år

50 %

over 8 år

54 %

over 9 år

58 %

over 10 år

62 %

over 11 år

66 %

over 12 år

70 %

Kilometerstand

►Motorstyrelsens praksis omkring regulering for kilometerstand er ændret ved styresignalet SKM2023.89.MOTORST, og er fastsat med hjemmel i REGAL § 10, registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26 og registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, stk. 1. De tidligere regler om regulering for kilometerstand i registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29 blev ophævet med bekendtgørelse nr. 149 af 27. januar 2023.

Ved regulering for kilometerstand tages der udgangspunkt i annoncepriser for tilsvarende køretøjer og den gennemsnitlige kilometerstand for disse køretøjer. Gennemsnittet af handelspriserne for de annoncerede køretøjer - efter evt. annoncefradrag og andre mindre reguleringer - kaldes handelsprisniveauet og udgør sammenligningsgrundlaget ved værdifastsættelsen.

Der foretages en regulering af handelsprisniveauet ud fra afvigelsen mellem kilometerstanden for det køretøj, der skal værdifastsættes, og den gennemsnitlige kilometerstand for de annoncerede køretøjer. Reguleringen sker med de satser, som fremgår nedenfor.

Et tillæg eller fradrag som følge af kilometerregulering må som udgangspunkt ikke medføre, at handelsprisniveauet bliver lavere eller højere end handelsprisniveauet for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre. For personbiler med en kilometerstand, som afviger i meget betydeligt omfang fra annoncerede køretøjer i øvrigt, kan dog gives et tillæg eller fradrag, der overstiger dette niveau.

Kilometerreguleringen må derudover som udgangspunkt ikke medføre en ændring på over 10 pct. af handelsprisniveauet. Hvis reguleringen medfører en ændring på over 10 pct., tillægges eller fradrages derfor alene halvdelen af den del af reguleringsbeløbet, der overstiger 10 pct. Grænsen på 10 pct. er fastsat skønsmæssigt ud fra samme betragtning som ovenfor om, at handelsprisniveauet som følge af kilometerreguleringen ikke bør kunne være hhv. højere eller lavere end handelsprisen for et tilsvarende køretøj, der er et år ældre eller yngre.

Satser for kilometerregulering

Regulering for afvigende kilometerstand bliver foretaget med udgangspunkt i følgende satser, da det er Motorstyrelsens opfattelse, at satserne retvisende afspejler kilometerstandens påvirkning af handelsprisniveauet. Satserne kan opdateres i forbindelse med de halvårlige opdateringer af Den juridiske vejledning, hvis det vurderes, at satserne som følge af udviklingen i markedet ikke længere er retvisende.

Køretøjets alder Satser
Under 1 år 31 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau
Over 1 år 22 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau
Over 2 år 20 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau
Over 3 år 17 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau


Ved fastsættelsen af køretøjets alder skal der regnes i hele år med udgangspunkt i køretøjets første registreringsdato. Der rundes således ned, så forløbne måneder ud over hele år ikke medtages. For et køretøj, der fx er 2 år og 3 måneder gammelt regnet fra 1. registreringsdato, er satsen 20 øre pr km pr 100.000 kr.

Formel til beregning af kilometerregulering

Der kan opstilles følgende formel til beregning af tillæg eller fradrag for kilometerstand:´

handelsprisniveau x sats pr. km x (gennemsnitskilometerstand - køretøjets kilometerstand) / 100.000

Der skal ske afrunding af resultatet til nærmeste hele 100 kr.  Positive beløb er tillæg og negative beløb er fradrag.

Handelsprisniveauet indgår med sin fulde værdi og afrundes ikke, uanset at trinnene for satserne er pr. 100.000 kr. handelsprisniveau.

Eksempel:

Handelsprisniveau = 520.000 kr.
Gennemsnitskilometerstanden = 150.000 km
Køretøjets kilometerstand = 171.000 km
Køretøjets alder = 2 år og 5 mdr.

Kilometerreguleringen beregnes på følgende måde (i kr.):

520.000 x 0,2 x (150.000 - 171.000) / 100.000 = -21.840 kr.

Undtagelser

Der foretages ikke en regulering for kilometerstand, hvis afvigelsen i kilometerstanden mellem det køretøj, der skal værdifastsættes, og gennemsnittet af kilometerstanden for de annoncerede køretøjer er under 10 pct. Det skyldes, at kilometerstanden ligger så tæt på hinanden, at en mindre afvigelse ikke vurderes at påvirke værdiansættelsen nævneværdigt. Der vil dermed være en betydelig risiko for, at en regulering i disse tilfælde vil give en mindre retvisende værdiansættelse.

Der reguleres som udgangspunkt ikke for en afvigende kilometerstand for et køretøj, der er mere end 10 år gammelt, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Ved særlige forhold forstås bl.a. personbiler, hvor kilometerstanden afviger mere end 1/3 fra gennemsnitskilometerstanden for de annoncerede køretøjer.

For motorcykler reguleres normalt ikke for afvigende kilometerstand. ◄

Ekstraudstyr

Udgangspunktet er, at fradrag og tillæg for ekstraudstyr mv. nedskrives med bilens værditab i procent, dvs. at ekstraudstyr bliver nedsat med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

Hvis udstyret ikke umiddelbart indgår i et køretøjs markedspris og derfor skal værdifastsættes separat, gælder det, at der for køretøjer til og med 4. år bliver talt i hele år plus overskydende måneder med udgangspunkt i den aktuelle 1. registreringsdato.

Når nyværdien for ekstraudstyret er fastsat, bliver værdien nedskrevet til følgende procenter:

Køretøjets alder

Nedskrives til

over 1 år 

70 %

over 2 år 

57 %

over 3 år 

45 %

over 4 år 

33 %

over 5 år 

20 %

over 6 år

15 %

over 7 år

10 %

over 8 år

0

Når en personbil fx er 1 år og 4 måneder er nedskrivningsprocenten 70 pct. minus 1 pct. for hver af de måneder, bilen er på vej til at blive to år, altså 70 pct. minus 4 pct. = 66 pct.

For motorcykler bliver der normalt ikke reguleret for udstyr.

For personbiler, der er over 1 år, ses bort fra værdien af følgende udstyrsgenstande:

 • Genstande med en nyværdi under 10.000 kr. inklusive afgift
 • Aluminiums-fælge 
 • Almindeligt radio- og HI-FI udstyr, navigation mv. (kun værdien over 30.000 kr. pr. udstyrsdel medregnes)
 • Trækkrog 
 • Mobiltelefonudstyr
 • Diverse sikkerhedsudstyr.  

Afmontering af udstyr

Værdien af ekstraudstyrsgenstande, som har været monteret på personbilen, men som er fuldstændig afmonteret, skal ikke medregnes til personbilens handelspris/markedspris.

Hvis ekstraudstyrsgenstanden kun er delvist afmonteret, skal genstandens værdi som udgangspunkt indgå i personbilens handelspris/markedspris.

Vognkort

For at fastslå omfanget af udstyr på det enkelte køretøj indhenter Motorstyrelsen som hovedregel vognkort, medmindre Motorstyrelsen i den konkrete situation rent undtagelsesvist ikke finder det nødvendigt.

Eftermonteret udstyr - eksportkøretøjer

Ved eksport bliver der ikke udbetalt godtgørelse af registreringsafgift af eftermonteret udstyr mv., som der ikke oprindeligt er betalt registreringsafgift af.

Vedligeholdelsesstand

Ved værdifastsættelsen af et køretøj bliver der taget hensyn til køretøjets stand, dvs. middel, over middel eller under middel, samt eventuel tidligere anvendelse. Køretøjets vedligeholdelsesstand vurderes på registreringstidspunktet. I sager om anmodning om eksportgodtgørelse vurderes standen dog på udførselstidspunktet.

Ved ansættelse af handelsprisen/markedsprisen for et køretøj, som efter reparation eller ombygning har mistet sin afgiftsmæssige identitet, bliver der taget særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, som har fundet sted ved reparationen eller genopbygningen.

Toldsyn

Brugte biler og motorcykler, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises for en synsvirksomhed, der syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Dette syn betegnes af Synsvirksomheden som et "Toldsyn". en tidsfrist på 4 uger for foretagelse af toldsyn i forbindelse med import af brugte køretøjer. Det betyder, at for alle køretøjer, hvor der indgives en anmodning om værdifastsættelse, må toldsynet ikke være ældre end fire uger regnet fra anmodningens indgivelse. I de tilfælde, hvor det er Motorstyrelsen, der værdifastsætter køretøjet, regnes anmodningens indgivelse fra det tidspunkt, hvor der anmodes om værdifastsættelse via Motorregistret. I de tilfælde, hvor det er en selvanmelder, som værdifastsætter køretøjet, regnes anmodningens indgivelse fra det tidspunkt selvanmelderen tilfører køretøjet til deres månedsangivelse. Formålet med at indføre bestemmelsen er at sikre, at toldsynet ved import foretages så tæt på registreringstidspunktet som muligt og dermed øge sikkerheden for, at det er den rette stand, der lægges til grund ved værdifastsættelse af et køretøj.

Skatteforvaltningen kan besigtige et køretøj, hvis de finder det nødvendigt.

Synsvirksomhedens påtegninger på synspapirerne indgår i værdifastsættelsen, som kan ske uden at køretøjet bliver forevist for Skatteforvaltningen.

Køretøjets stand bliver vurderet som middel, over eller under middel. Køretøjets kilometertal og udstyr skal også fremgå af synsvirksomhedens rapport om toldsynet (toldsynsrapporten).

Der er fastsat følgende generelle vejledende retningslinjer for regulering af køretøjets stand, hvor nedskrivning sker på grundlag af handelsprisniveauet for det pågældende køretøj, op- eller nedrundet til hele hundrede.

Middel stand

Ved bedømmelsen middel stand bliver der hverken givet et fradrag eller tillæg. Der blev tidligere givet et såkaldt "klargøringsfradrag" i handelsprisen, der som udgangspunkt udgjorde 3 pct., dog max. 8.000 kr.

Klargøringsfradraget gives ikke længere som et fast fradrag. Der kan dog være tilfælde, hvor et fradrag fortsat vil kunne gives. Det vil være tilfældet, hvis

 • ·       Køretøjet ikke er klargjort på registreringstidspunktet, og
 • ·       Køretøjets stand faktisk berettiger til et fradrag.

Det er som udgangspunkt Motorstyrelsen, der ved en besigtigelse afgør, om der kan gives et fradrag som følge af den manglende klargøring.

Under middel stand

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være under middel, bliver handelsprisen/markedsprisen som udgangspunkt reduceret med yderligere 2 pct., dog max. 20.000 kr. Grænsen på 20.000 kr. gælder også, selv om der foruden fradraget på 2 pct. gives et yderligere fradrag som følgende af manglende klargøring på registreringstidspunktet, som beskrevet i afsnittet ovenfor.

Det samlede fradrag kan ikke overstige 20.000 kr. i handelspris/markedspris, medmindre køretøjet bliver besigtiget af Skatteforvaltningen.

Se registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30, stk. 1.

Over middel stand

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være over middel, bliver handelsprisen/markedsprisen som udgangspunkt forhøjet med 2 pct., dog max 20.000 kr.

Se registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30, stk. 2.

Ændringer i standen i perioden efter toldsyn

Er der forskel på standen på toldsynstidspunktet og registreringstidspunktet (udførselstidspunktet i sager om anmodning om eksportgodtgørelse), skal køretøjet værdifastsættes med udgangspunkt i standen på registreringstidspunktet eller udførselstidspunktet.

Dette gælder, uanset om værdifastsættelsen foretages af Motorstyrelsen eller af en virksomhed, som er registreret efter REGAL ("selvanmelder"). Hvis værdifastsættelsen foretages af Motorstyrelsen, og køretøjet efter toldsynet er salgsklargjort, eller der på anden vis er sket udbedring af de forhold, som har begrundet, at standen ved toldsynet er fastsat til under middel eller middel, skal Motorstyrelsen have besked herom.

Tilsvarende gælder, hvis køretøjet ved toldsynet har fået fastsat en stand til middel eller over middel, og der efterfølgende sker en forringelse af standen.

Såfremt standen ved et toldsyn er vurderet til under middel, og der gives et fradrag på 2 pct. herfor, skal forhandleren/leasingselskabet sandsynliggøre, at bilen ikke er salgsklargjort, og at der ikke på anden vis er sket udbedring af de forhold, som har begrundet, at standen ved toldsynet er fastsat til under middel, hvis fradraget ønskes anvendt. Dette kan eksempelvis ske ved, at det på fakturaen/leasingaftalen fremgår, at køretøjet standsmæssigt fremstår som under middel med en tilhørende udførlig beskrivelse af de forhold, der har begrundet standsvurderingen.

Dokumentation

Når standen bliver fastsat til andet end middel, skal synsvirksomheden altid optage fotodokumentation af køretøjet til brug for Motorstyrelsens værdifastsættelse. Dokumentationen skal bestå i et tilstrækkeligt antal farvefotos, der tilsammen tydeligt viser køretøjets stand, så den kan bedømmes uden, at man ser køretøjet. Det skal også kort beskrives, hvad der har givet anledning til en anden vurdering end middel stand.

Beskrivelsen skal anføres på den originale Toldsynsrapport i rubrikken "Bemærkninger", eventuelt fortsat bag på blanketten eller på et bilag.

Særligt for køretøjer under 6 måneder

Det følger af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30, stk. 3, at der hverken beregnes tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand efter stk. 1 eller 2 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

►◄

Skatteforvaltningens besigtigelse

Ved import skal synsvirksomhedens markeringer fra toldsynsrapporten anvendes. Dette bliver kun fraveget i situationer, hvor køretøjet undtagelsesvist bliver krævet forevist af Skatteforvaltningen.

Ved eksport bliver køretøjerne stikprøvevis besigtiget efter Skatteforvaltningens udvælgelse.

Hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende, kan de nævnte tillæg eller fradrag fraviges efter Skatteforvaltningens besigtigelse af køretøjet. Se REGAL § 10, stk. 3 og § 25 om besigtigelse af køretøjer.

Skiftende chauffører

For køretøjer bliver niveauet (også ved eksport) nedskrevet med et fradrag på 5 %, når køretøjet har været anvendt til særlige formål med flere skiftende chauffører. Se registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 32.

Fradraget gælder bl.a. følgende biler med skiftende chauffører:

 • Politiets "civilbiler"
 • Sygetransport- og udrykningskøretøjer
 • Personbiler med offentlige ejere/brugere (bortset fra ministerbiler)
 • Udlejningsbiler (Bemærk, at fradraget ikke gives for køretøjer, alene fordi at køretøjet har været anvendt til leasing. Et leasingkøretøj kan dog efter omstændighederne godt få et fradrag, fx hvis leasingkøretøjet har været anvendt som udlejningsbil og af den grund har haft flere skiftende chauffører.)
 • Personbiler anvendt på køretekniske anlæg
 • Køretøjer anvendt af militæret.

Anvendelsen skal dokumenteres. Ved udlejninger/udlån kan dokumentation fx bestå af prøvekørselsblanketter, kørebøger, lejekontrakter, låneaftaler eller anden registrering af brugen. Bemærk, at det ikke i sig selv kan anses for tilstrækkelig dokumentation, at bilen er eller har været registreret med tilladelsen "Udlejning uden fører".

Bemærk

Det samlede fradrag for særlig anvendelse og stand, kan ikke udgøre over kr. 20.000, medmindre køretøjet bliver besigtiget af Skatteforvaltningen.

Særligt for køretøjer under 6 måneder

Det følger af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 32, stk. 2, at der ikke beregnes fradrag for køretøjets særlige anvendelse efter stk. 1 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Leveringsomkostninger

Dette afsnit er indarbejdet på baggrund af Motorstyrelsens styresignal af 9. juli 2021 om genoptagelse og fremtidig administration vedrørende håndtering af transportomkostninger og registreringsudgifter ved værdifastsættelse af brugte køretøjer.

Leveringsomkostninger bruges typisk som en samlebetegnelse for transportomkostninger og registreringsudgifter. Ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal transportomkostninger medregnes i afgiftsgrundlaget, mens registreringsudgifter ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget.

Værdifastsættes et brugt køretøj ud fra annoncepriser for sammenlignelige køretøjer, kan det være nødvendigt at korrigere den enkelte annoncepris for, om transportomkostninger og registreringsudgifter indgår i prisen eller ej. Om der skal fratrækkes eller tillægges et beløb for transportomkostninger eller registreringsudgifter i forhold til den angivne annoncepris, afhænger af, om annonceprisen er angivet inklusive eller eksklusive transportomkostninger og registreringsudgifter.

Det betyder, at der ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal sondres mellem, om der er medtaget transportomkostninger og registreringsudgifter i annoncegrundlaget eller ej. Nedenfor beskrives, hvordan transportomkostninger og registreringsudgifter skal håndteres i følgende 4 situationer:

1.       Annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

2.       Annoncer ikke omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

3.       Køretøjer værdifastsat på baggrund af private annoncer

4.       Køretøjer værdifastsat på baggrund af niveaulister

Ad 1. Annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

I bekendtgørelse nr. 1696 af 14. december 2017 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer (prismærkningsbekendtgørelsen) er der fastsat regler, som har indflydelse på de annoncerede priser for motorkøretøjer. Det fremgår bl.a. af prismærkningsbekendtgørelsen, at der ved salg af motorkøretøjer - både ved udstilling og annoncer - skal gives oplysning om salgsprisen, dvs. "den endelige pris" for motorkøretøjet. Den endelige pris indbefatter både transportomkostninger og registreringsudgifter.

Se prismærkningsbekendtgørelsens § 1, § 2, nr. 1 og 7, § 9 og § 13, stk. 1 og 3.

Motorstyrelsen forudsætter, at annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsens bestemmelser overholder disse regler.

Ved anvendelse af annoncer omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen skal der derfor trækkes 1.180 kr. fra den enkelte annoncepris, svarende til udgiften til et sæt nye nummerplader, jf. KØREGL § 8, stk. 1, nr. 1, (590 kr. for motorcykler). På denne måde vil udgifterne til registrering ikke indgå i afgiftsgrundlaget. Transportomkostninger indgår i annonceprisen, og der skal derfor ikke korrigeres herfor.

Ad 2. Annoncer ikke omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

Annoncer for autocampere, busser og varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg., er ikke omfattet af prismærkningsbekendtgørelsens bestemmelser. Det samme gælder private annoncer, som behandles særskilt nedenfor under pkt. 3.

Motorstyrelsen har dog konstateret, at størstedelen af de køretøjer, som ikke er omfattet af prismærkningsbekendtgørelsens bestemmelser, på tilsvarende vis annonceres inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter.

Ved anvendelse af annoncer, som ikke er omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen, skal der som udgangspunkt fratrækkes 1.180 kr. (590 kr. for motorcykler) fra den enkelte annoncepris. På denne måde vil udgifterne til registrering ikke indgå i afgiftsgrundlaget.

Såfremt det fremgår af annoncegrundlaget, at der særskilt opkræves beløb for transportomkostninger og registreringsudgifter, skal der dog ikke foretages fradrag for registreringsudgifter i annonceprisen. Derimod skal det særskilt angivne beløb for transportomkostninger tillægges annonceprisen.

Bemærk dog, at transportomkostninger kun skal tillægges annonceprisen, hvis størrelsen på transportomkostninger fremgår af annoncen. Ofte vil der blot være angivet et samlet beløb for leveringsomkostninger. I så fald udgør transportomkostningerne det samlede beløb for leveringsomkostninger fratrukket udgifterne til registrering på 1.180 kr. (590 kr. for motorcykler). Er det eksempelvis angivet i en annonce for en varebil, at der ud over annonceprisen opkræves 4.180 kr. i leveringsomkostninger, kan transportomkostningerne fastsættes til 3.000 kr. (4.180 kr. fratrukket 1.180 kr.), som vil skulle lægges til annonceprisen.

Ad 3. Køretøjer værdifastsat på baggrund af private annoncer

Ved anvendelse af private annoncer vil den enkelte annoncepris skulle anvendes uden tillæg eller fradrag for transportomkostninger og registreringsudgifter. Dette skyldes, at transportomkostninger og registreringsudgifter ikke er relevante ved private handler.

Ad 4. Køretøjer værdifastsat på baggrund af niveaulister

Niveaulisteprisen vil skulle anvendes uden tillæg eller fradrag for transportomkostninger og registreringsudgifter. Det skyldes, at niveaulisterne udarbejdes på en sådan måde, at de angivne niveaulistepriser ikke er påvirket af, om registreringsudgifter fratrækkes de enkelte annoncepriser, som niveaulisteprisen er fastsat på baggrund af.

Bemærk, at anvendelse af niveaulister har været suspenderet siden den 28. august 2020.

Skematisk oversigt:

Transportomkostninger

Registreringsudgifter

Ikke private annoncer, omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

Hverken tillæg eller fradrag.

Registreringsudgifter fratrækkes annonceprisen

Ikke private annoncer, der ikke er omfattet af prismærkningsbekendtgørelsen

Hverken tillæg eller fradrag medmindre det fremgår af annoncen, at der særskilt opkræves transportomkostninger. De særskilt angivne transportomkostninger skal tillægges annonceprisen.   

Registreringsudgifter fratrækkes som udgangspunkt annonceprisen, medmindre det fremgår, at registreringsudgifter ikke er indeholdt i annonceprisen.

Private annoncer

Hverken tillæg eller fradrag

Hverken tillæg eller fradrag

Niveaulister

Hverken tillæg eller fradrag.

Hverken tillæg eller fradrag

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2015.93.ØLR Appellanten, som var ansat i et fransk selskab, der ejede sagens fransk indregistrerede køretøj, fandtes at være bruger af køretøjet.

Landsretten fandt endvidere, at appellanten havde fast bopæl i Danmark i sagens relevante periode, og at han ikke kunne anses for også at have bopæl i Frankrig. Den dokumentation, som appellanten havde fremlagt for at løfte bevisbyrden for bopæl i Frankrig, belyste i stedet et forretnings- eller ferieophold i Frankrig. Køretøjet var derfor registreringspligtigt og registreringsafgiftspligtigt. Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom.

Stadfæstelse af SKM2013.420.BR
Landsskatteretten
SKM2022.332.LSR

Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at Motorstyrelsen ved værdiansættelsen af et brugt køretøj havde fratrukket 1.180 kr. i udsalgsprisen på de køretøjer, som Motorstyrelsen havde anvendt til værdifastsættelsen af handelsprisen, under henvisning til at gebyr for nummerplader ikke indgår i den afgiftspligtige værdi, jf. registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 34, stk. 2. Da dette følger af reglerne om værdiansættelse, fandt Landsskatteretten, at Motorstyrelsens styresignal offentliggjort som SKM2021.378.MOTORST ikke fastsatte en skærpet praksis for værdiansættelsen af handelsprisen for brugte køretøjer.

 
SKM2021.90.LSR

Landsskatteretten fandt, at der til værdifastsættelsen af et køretøj kan anvendes annoncerede priser på sammenlignelige køretøjer. I den forbindelse henviste Landsskatteretten til Højesterets dom gengivet i SKM2009.104.HR. Landsskatteretten udtalte, at da der både fandtes annoncerede priser fra private sælgere og forhandlere på markedet, skulle køretøjets almindelige pris udledes af begge typer annoncer, jf. registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26, stk. 1. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at udbuddet af sammenlignelige køretøjer var meget begrænset. Landsskatteretten bemærkede, at der ved anvendelsen af annoncerede priser skal tages højde for, at annonceringsprisen normalt er lidt højere eller højere end den faktiske handelspris, og at der sædvanligvis kan findes priser, som er både højere og lavere end den almindelige pris. Ved inddragelsen af annonce materiale skal der derfor tages højde for forskellen på annoncerede priser og salgspriser, herunder for, at forskellen på annoncerede priser og salgspriser kan være forskellig for forskellige mærker og modeller.

På baggrund af udtalelser fra to tidligere chefredaktører bag udgivelsen af magasinet Bil Revyen, fastslog Landsskatteretten, at nyvognspriser fra Bil Revyen ikke kunne lægges til grund for værdiansættelsen.

 
SKM2020.287.LSR

Landsskatteretten fandt, at værdiansættelsen af et brugt køretøj til eksport skulle ske til handelsprisen for et tilsvarende køretøj til salg. Landsskatteretten fandt, at virksomheden ikke havde pligt til at anvende Motorstyrelsens niveaulister, og at disse lister ikke kunne stå alene som grundlag for værdiansættelsen. Efter en konkret vurdering af handelsprisen fandt Landsskatteretten, at denne udgjorde kr. 97.400. Motorstyrelsen havde værdiansat køretøjet til kr. 82.400. Landsskatteretten fandt, at Motorstyrelsen var berettiget til at foretage en fuld prøvelse af virksomhedens værdiansættelse, og at Landsskatteretten tilsvarende fuldt ud kunne prøve styrelsens værdiansættelse. Anvendelse af anmeldelsesordningen medfører ikke begrænsning i prøvelsesadgangen, ligesom Landsskatteretten afviste, at kompetencen til at værdiansætte køretøjet skulle være uddelegeret til virksomheden.

 
SKM2020.286.LSR

Landsskatteretten fandt, at værdiansættelsen af et brugt køretøj til eksport skulle ske til handelsprisen for et tilsvarende køretøj til salg. Landsskatteretten fandt, at virksomheden ikke havde pligt til at anvende Motorstyrelsens niveaulister, og at disse lister ikke kunne stå alene som grundlag for værdiansættelsen. Efter en konkret vurdering af handelsprisen tiltrådte Landsskatteretten Motorstyrelsens værdiansættelse af handelsprisen til kr. 40.300. Landsskatteretten fandt, at Motorstyrelsen var berettiget til at foretage en fuld prøvelse af virksomhedens værdiansættelse, og at Landsskatteretten tilsvarende fuldt ud kunne prøve styrelsens værdiansættelse. Anvendelse af anmeldelsesordningen medfører ikke begrænsningen i prøvelsesadgangen, ligesom Landsskatteretten afviste, at kompetencen til at værdiansætte køretøjet skulle være uddelegeret til virksomheden.

 
SKM2016.74.LSR Da SKATs interne regler om anvendelse af annonce- og klargøringsfradrag ikke var hindrende for, at SKAT foretog et konkret skøn af et køretøjs værdi, fandt LSR, at der ikke var tale om skøn under regel. LSR fandt, at SKATs værdiansættelse i sagen var udtryk for en realistisk skønnet handelsværdi og at de interne regler ikke havde hindret skønsudøvelsen og den korrekte afgørelse af sagen. LSR stadfæstede derfor SKATs afgørelse.