Dato for udgivelse
17 Jun 2011 07:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 May 2011 10:37
SKM-nummer
SKM2011.409.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 3-748/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Maskeret, udbytte, skønsmæssig, ansættelse, officialprincippet
Resumé

Sagsøgeren var eneanpartshaver og direktør i H1 ApS, der blev taget under konkursbehandling og opløst uden aktiver den 26. april 2007. Selskabet havde ikke siden stiftelsen indsendt momsregnskaber, virksomhedsregnskaber eller indgivet selvangivelser. I forbindelse med en ransagning på selskabets adresse konstaterede SKAT, at sagsøgeren havde drevet virksomhed med køb og salg af importerede luksusbiler. På grundlag af det materiale, som SKAT fandt ved ransagningen, der efterfølgende blev forsøgt afstemt med selskabets kunder, kontoudtog fra selskabet bankkonti samt materiale indhentet fra selskabets kurator, udarbejdede SKAT en resultatopgørelse for selskabet. Det af SKAT beregnede resultat blev anset for maskeret udbytte til sagsøgeren, da midlerne ikke var til stede i selskabet på opløsningstidspunktet.

Sagsøgeren gjorde under sagen gældende, at SKATs afgørelse var truffet i strid med officialprincippet, og at SKATs resultatopgørelse var udarbejdet på et urigtigt grundlag, der førte til en for høj skønsmæssig ansættelse af sagsøgerens aktieindkomst.

Retten fandt ikke, at SKATs afgørelse var i strid med officialprincippet. Retten tiltrådte desuden det af Skatteministeriet anførte, hvorefter SKATs afgørelse var udtryk for en særdeles lempelig skønsmæssig ansættelse af sagsøgeren. Da sagsøgeren ikke i øvrigt havde påvist, at SKATs skøn var åbenbart urimeligt eller hvilede på et forkert grundlag, blev ministeriet frifundet.

Reference(r)

Ligningsloven § 16 A, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-1 A.A.7.4.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1 S.F.2

Redaktionelle noter

Anket til landsretten og efterfølgende er sagen hævet.

Parter

A
(Advokat Knud Sander)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Adv.fm. Lau Frantzmann Berthelsen

Afsagt af byretsdommer

Torben Johansen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører, hvorvidt sagsøgeren for skatteåret 2005 har fået en maskeret udlodning på 1.386.341 kr.

Sagsøgerens endelige påstande er principalt, at sagsøgerens aktieindkomst for 2005 nedsættes med 1.386.341 kr. Subsidiært, at sagsøgerens aktieindkomst for 2005 nedsættes med et af retten fastsat beløb. Mere subsidiært, at sagen hjemvises til skattemyndighederne med henblik på at opgøre sagsøgerens aktieindkomst for 2005.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2 og heller ikke gengivelse af sagens bilag.

Hovedforhandlingen fandt sted den 11. april 2011. Der blev afgivet forklaring af sagsøgeren. Denne forklaring vil blive gengivet i redegørelsen til Landsretten såfremt dommen ankes.

Parternes synspunkter

Sagsøgerens advokat har i et påstandsdokument anført følgende anbringende

"...

 • at det på grundlag af det i sagen fremlagte materiale ikke kan statueres, at sagsøger har modtaget en udlodning fra selskabet,
 • at sagsøgte ikke har taget hensyn til moms betalt i Tyskland,
 • at sagsøgte ikke har taget hensyn til driftsudgifter ved selskabet,
 • at sagsøgte ikke har taget hensyn til moms betalt i Danmark,
 • at det ikke af kontoudtogene fremgår, at sagsøger har oppebåret de anførte momsbeløb, altså at de er betalt,
 • at sagsøger ikke har oppebåret det pågældende beløb,
 • at det ikke af det fremlagte kontoudtog fremgår, at beløbene, d.v.s. momsbeløbene er betalt,
 • at det ikke af de fremlagte kontoudtog fremgår, at evt. indbetalte beløb er udbetalt til sagsøger,
 • at det af de fremlagte kontoudtog fremgår, at de beløb, der er hævet på kontoen, er hævet til driftsudgifter,
 • at der ikke har været hævet beløb til sagsøgers frie rådighed,
 • at det forhold, at der evt. ikke til SKAT er betalt uretmæssigt opkrævet moms ikke medfører, at aktionæren skal beskattes af beløbet, idet det afhænger af, hvad beløbet er anvendt til,
 • at det afgørende for en beskatning er, at det er udbetalt til skatteyderen og
 • at det er SKAT der skal bevise, at det pågældende beløb er udbetalt til skatteyderen.

Det bemærkes

 • at sagsøgte nu erkender, at der ikke er opkrævet moms af bilerne nævnt i bilagD-H.

Det bestrides derfor

 • at den beregnede moms heraf kan være udbytte, da det bestrides, at der er opkrævet moms ved salget af disse biler, idet det jo fremgår af sagsøgtes påstand, at der ikke må opkræves moms.

Det må derfor for så vidt angår disse biler efter sagsøgers opfattelse være, at det er sagsøgte, der skal bevise, at der er opkrævet moms af bilerne nævnt bilag D - H.

Ad bilagene I - S

Det bestrides,

 • at der er grundlag for at medregne yderligere, da den opkrævede moms ikke er betalt i videre omfang end angivet, idet de pågældende købere ikke har villet betale moms, da sagsøger ikke var momsregistreret.

Sagsøgte opfordres derfor til at gøre rede for, i hvilket omfang det er undersøgt, om køberen har betalt moms eller undladt at betale moms.

Det bemærkes overordnet,

 • at sagsøger ikke er i besiddelse af bilag, der dokumenterer noget, da bilagene er beslaglagt.

Sagsøgte opfordres derfor til at fremlægge bilag, der dokumenterer, at momsen er betalt.

Det bestrides,

 • at en slutseddel kan danne grundlag for at tro, at der er opkrævet moms.

Under alle omstændigheder skal det sammenholdes med den faktura, der er udstedt, som køber selvfølgelig skal have betalt.

Det vil også kunne ses, at SKAT ikke har gennemgået bilagene, idet der nedenfor fremlægges bilag om manglende betaling og tab, som bør fratrækkes i indtægten.

Den pågældende sag svarer til bilag C og det fremgår ikke af bilag C, at der er opkrævet moms hos køber, ligesom der er tab.

..."

Sagsøgtes advokat har i et påstandsdokument anført følgende anbringender, der er gentaget og uddybet under hovedforhandlingen.

"...

Det gøres overordnet gældende, at SKAT med rette har anset sagsøgeren for skattepligtig af et beløb på kr. 1.386.341, der skal anses for maskeret udbytte udbetalt fra sagsøgerens selskab, H1 ApS, til sagsøgeren.

Det er sagsøgeren, der har bevisbyrden for, at beløbet på kr. 1.386.341 ikke er tilgået ham som maskeret udbytte, og den bevisbyrde har han ikke løftet.

Sagsøgeren har under sagen gjort gældende, at SKAT ikke har været berettiget til helt eller delvist at forhøje hans indkomst for indkomståret 2005. Til støtte for synspunktet er sagsøgeren fremkommet med en række indsigelser imod SKATs afgørelse, som dels knytter sig til gyldigheden af SKATs afgørelse, idet sagsøgeren gør gældende, at SKAT har tilsidesat officialprincippet, og som dels knytter sig til sagens materielle spørgsmål, om SKAT har været berettiget til at forhøje sagsøgerens indkomst for indkomståret 2005.

I. Sagsøgerens ugyldighedsindsigelse

Sagsøgerens indsigelse om, at SKATs afgørelse er i strid med officialprincippet, er ikke korrekt.

SKATs afgørelse er truffet på grundlag af selskabets egne indkøbs- og salgsbilag, der blev fundet i forbindelse med ransagningen på selskabets adresse den 5. maj 2007. I den forbindelse blev der fundet dokumentation for, at sagsøgerens selskab havde solgt i alt 17 luksusbiler af mærkerne Porsche, Audi og BMW i perioden 1. februar 2005 til 30. november 2005 og for selskabets køb af de 16 af bilerne, jf. bilag B - S.

Herudover har SKAT forsøgt at afstemme de indsamlede oplysninger med selskabets kunder, jf. eksempelvis bilag U, og kontooplysninger fra selskabets konti, jf. bilag V.

Endelig har SKAT forsøgt at indhente selskabets bilags- og bogføringsmaleriale fra kurator, der imidlertid oplyste, at kurator ikke var i besiddelse af heraf, jf. SKATs afgørelse, bilag X, side 1, sidste afsnit til side 2, 1. afsnit. Det bemærkes, at sagsøgeren ved konkursens indtræden var forpligtet til at overdrage alt regnskabsmateriale til kurator.

I det omfang sagen således kunne have været bedre oplyst, beror dette således udelukkende på sagsøgerens egne forhold.

Selv om retten på trods af ovennævnte skulle komme frem til, at SKAT har tilsidesat officialprincippet, gøres det gældende, at dette ikke efter en konkret væsentlighedsvurdering kan medføre ugyldighed, idet sagsøgeren ikke har påvist noget grundlag for at tilsidesætte SKATs afgørelse, herunder dokumenteret eller sandsynliggjort, at beløbet på kr. 1.386.342, helt eller delvist skulle befinde sig andet steds eller have været anvendt til andre formål. Tilsvarende har sagsøgeren heller ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at SKATs opgørelse af omfanget af de manglende likvider i selskabet er forkert, jf. nedenfor.

2. Skats forhøjelse af sagsøgerens aktieindkomst

Da sagsøgeren hverken i sit selskab H1 2004 ApS har udarbejdet momsregnskab, virksomhedsregnskab eller indgivet selvangivelse, påhviler det sagsøgeren som direktør og eneanpartshaver i selskabet at føre et sikkert bevis for, at beløbet på kr. 1.386.341, ikke er tilgået sagsøgeren som maskeret udbyttet. jf. SKM2002.487.HR og SKM2009.201.BR. Den bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet.

SKAT har opgjort selskabets salgsmoms på baggrund af de fremlagte fakturaer og slutsedler for selskabets salg af luksuskøretøjer i perioden 1. februar 2005 til 30. november 2005, jf. bilag B-S. Af de 6 salgsdokumenter, hvor momsbeløbet ikke er angivet, jf. bilag D-11, er momsen beregnet ud fra den pris, der fremgår, jf. bilag B. Der er beregnet brugtmoms efter reglerne i momslovens § 70 for salget af 5 ældre biler, jf. bilag B og bilag C-G (bil nr. 1-5). Der er beregnet almindelig salgsmoms for salget af en nyere bil, jf. bilag B og bilag H (bil nr. 6), mens det fremgår udtrykkeligt af de i sagen fremlagte salgsfakturaer og slutsedler, at sagsøgeren har opkrævet almindelig salgsmoms for så vidt angår de sidste 11 biler, jf. bilag B og bilag I-S (bil nr. 7-17).

Det må lægges til grund, at sagsøgerens selskab både har opkrævet og modtaget moms ved salget af alle de i sagen omhandlede 17 biler.

For så vidt angår 12 biler fremgår det udtrykkeligt af de af sagsøgeren udstedte slutsedler og fakturaer, at sagsøgeren har opkrævet moms, jf. bilag I-S.

For så vidt angår de øvrige 5 biler, jf. bilag D-H, må det tilsvarende lægges til grund, at sagsøgeren har opkrævet moms, idet der navnlig henvises til,

 • at en sælger, der anvender reglerne om brugtmoms slet ikke er berettiget til på faktura eller slutseddel særskilt at anføre et momsbeløb, idet køber ikke har fradrag for den indgående moms, jf. momslovens § 70, stk. 2, og momsbekendtgørelsens § 92, stk. 2,
 • at det forhold, at det ikke er anført særskilt på fakturaerne og slutsedlerne, jf. bilag D-H, at der er opkrævet moms, således ikke er ensbetydende med, at sagsøgeren har undladt at opkræve moms i disse tilfælde,
 • at én af køberne til de 5 biler pr. mail har bekræftet, at den betalte pris var en totalpris inklusiv moms, jf. bilag U sammenholdt med bilag D,
 • at det har formodningen imod sig, at sagsøgeren skullet have undladt at opkræve moms for så vidt angår 5 biler, men derimod har opkrævet moms for så vidt angår de øvrige 17 biler, og
 • at sagsøgeren har afregnet salgsmoms for 3. kvartal i 2005, hvorfor der utvivlsomt er indbetalt moms til selskabet

Sagsøgerens indsigelse om, at hans købere ikke ville betale den opkrævede salgsmoms, da han ikke var momsregistreret, jf. replikken, side 2, midt for stemmer ikke overens med kontoudskrifter fra sagsøgerens bankkonti, jf. bilag V. Heraf fremgår det, at sagsøgeren - i direkte modstrid med det af sagsøgeren oplyste - også modtog købesummeme for de solgte biler inklusiv moms i hvert fald i 6 tilfælde, jf. herved duplikken, side 2, sidste afsnit - side 4 midt for.

Når der samtidig henses til, at det fremgår af flere af de i sagen fremlagte fakturaer og slutsedler, at betaling kan ske kontant, og at det i øvrigt er udokumenteret og usandsynligt, at sagsøgerens kunder har nægtet at betale moms med henvisning til, at sagsøgeren ikke var momsregistreret, må det lægges til grund, at sagsøgeren både har opkrævet og modtaget moms vedrørende alle de i sagen omhandlede 17 biler.

Sagsøgerens øvrige indsigelser om, at SKAT ikke har taget højde for købsmoms betalt af sagsøgeren i Tyskland og Danmark, samt at SKAT ikke har taget højde for fradragsberettigede driftsudgifter afholdt af selskabet, er ìkke korrekte. Det fremgår derimod af SKATs beregning af sagsøgerens afgiftstilsvar og den af SKAT udarbejdede indkomstopgørelse for sagsøgerens virksomhed i indkomståret 2005, at der netop er taget højde herfor, herunder også for skønnede udokumenterede driftsudgifter, der formodes at være afholdt af sagsøgeren, jf. bilag T.

De af sagsøgeren fremlagte bilag 8-11, der viser, at sagsøgeren i september 2005 rejste krav om betaling af restkøbesummen vedrørende én af de i sagen omhandlede biler for et beløb på kr. 148.271, dokumenterer ikke, at beløbet skal fratrækkes sagsøgerens indkomstopgørelse, jf. bilag T, eller at SKAT i øvrigt har tilsidesat officialprincippet, jf. ovenfor.

Køberen af bilen, der omtales i bilag 8-11, VL, samt dennes advokat NK, har telefonisk over for mig oplyst, at hele købesummen for bilen blev betalt til sagsøgeren, jf. duplikken side 5, midt for. Sagsøgeren har endnu ikke oplyst, hvorvidt synspunktet om, at restkøbesummen for bilen ikke blev betalt, på denne baggrund fastholdes, jf. herved duplikken, side 5, sidste afsnit.

Når der samtidig henses til, at restkøbesummen kan være indbetalt kontant til sagsøgeren eller til en af sagsøgerens øvrige konti, bestrides det, at bilag 8-11, i sig selv udgør tilstrækkelig dokumentation for, at VL ikke betalte restkøbesummen på kr. 148.271, til sagsøgeren, og at beløbet dermed skal fratrækkes i sagsøgerens indkomstopgørelse, jf. bilag T.

Henset til, at sagsøgerens selskab har opkrævet og modtaget moms, der ikke er afregnet til SKAT, at det skyldige momsbeløb mangler i selskabet, og at SKAT har taget højde for udgifter og købsmoms, gøres det sammenfattende gældende, at sagsøgeren med rette er beskattet af beløbet på kr. 1.386.341, som maskeret udlodning.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Skattemyndighederne har ud fra det materiale, der blev fundet hos sagsøgeren ved ransagningen, foretaget en særdeles lovpligtig skønsmæssig ansættelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst i form af maskeret udbytte for 2005. Sagsøgeren, der var eneanpartshaver i H1 ApS, i hvilket selskab der ikke er lavet regnskaber, momsangivelser eller selvangivelser, har ikke godtgjort, at skattemyndighedernes skøn er åbenbart urimelig eller udøvet på et klart fejlagtigt eller ufuldstændigt grundlag, ligesom sagsøgeren ikke har bevist, at nævnte selskabs indtægter ikke er maskeret udbytte til sagsøgeren. Herefter og idet retten kan tilslutte sig de af sagsøgte anførte anbringender tager retten sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor anført.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, A, til sagsøgte betale 100.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.