Indhold

Dette afsnit beskriver de forskellige typer af nummerplader, lån af nummerplader, montering af nummerplader mv.

Afsnittet indeholder:

 • Udlevering og aflevering af nummerplader
 • Typer af nummerplader
 • Antal nummerplader
 • Montering af nummerplade
 • Efterligninger
 • Erstatningsnummerplader

Udlevering og aflevering af nummerplader

Et køretøj, der registreres i Motorregisteret, skal føre en eller flere nummerplader med køretøjets registreringsnummer, afhængig af køretøjstypen. Se registreringsbekendtgørelsens § 69. Se dog registreringsbekendtgørelsens § 3, stk. 4, om visse afgiftsfristagne kommunale køretøjer.

Der må kun bruges en nummerplade, som er udleveret af Motorstyrelsen eller af en autoriseret nummerpladeoperatør.

Nummerplade►r◄ tilhører staten. Et køretøjs registrerede ejer har ansvaret for, at nummerpladen med køretøjets registreringsnummer bliver afleveret til Motorstyrelsen eller en autoriseret nummerpladeoperatør, når køretøjet afmeldes. Det kan fx►.◄ være

 • når en tidsbegrænset registrering udløber
 • ved omregistrering med et nyt registreringsnummer
 • hvis nummerpladen beskadiges.

Hvis den registrerede ejer erklærer, at en nummerplade er bortkommen, skal Motorstyrelsen anmode politiet om at efterlyse nummerpladen.

Hvis politiet inddrager en nummerplade, skal den afleveres til Motorstyrelsen. Det samme gælder en nummerplade, der findes som hittegods.

Motorstyrelsen eller en autoriseret nummerpladeoperatør udsteder en kvittering for den modtagne nummerplade, hvis den, der afleverer nummerplade, beder om det.

Se registreringsbekendtgørelsens § 67.

Typer af nummerplader

Udgangspunktet er, at nummerplader er af rektangulær eller kvadratisk type.

Nummerpladen har et registreringsnummer, der består af to latinske bogstaver efterfulgt af et til fem arabiske tal. Dette er dog ikke tilfældet for ønskenummerplader, historiske nummerplader og prøveskilte.

Motorstyrelsen kan inddele registreringsnumre i serier efter køretøjers art eller anvendelse.

Motorstyrelsen kan udstede:

Den, der anmelder et køretøj til registrering, vælger selv om nummerpladen skal vise EU-symbolet (EU-nummerplade).

Grænsenummerplader og diplomatnummerplader udfærdiges dog kun med EU-symbol. Historiske nummerplader og nummerplader til knallert eller traktor udfærdiges ikke med EU-symbol.

Se registreringsbekendtgørelsens § 68.

Antal nummerplader

Et registreret køretøj skal føre to nummerplader. Se dog undtagelserne nedenfor. Den ene nummerplade monteres foran og den anden bag på køretøjet. Se registreringsbekendtgørelsens § 69.

En registreret motorcykel, knallert eller påhængskøretøj skal kun have én nummerplade. Nummerpladen monteres bag på køretøjet. Nummerpladen må ikke monteres på siden af køretøjet.

En godkendt traktor skal kun have én nummerplade. Nummerpladen monteres foran på traktoren.

Hvis den bagerste nummerplade er helt eller delvis dækket af gods eller lignende, skal køretøjet føre en ekstra nummerplade. Den skal monteres bag på godset eller på en særlig anordning, så nummerpladen umiddelbart kan læses. Hvis man har bestilt en ekstra nummerplade, skal man hente den senest 3 måneder efter, at bestillingen er foretaget. Er nummerpladen ikke afhentet inden fristens udløb, destrueres nummerpladen.

Montering af nummerplade

Nummerpladen monteres, så den er synlig og let læselig foran eller bag køretøjet.

Nummerpladen monteres i en lodret eller næsten lodret stilling og i et plan, der er vinkelret på køretøjets længdeakse.

Fra den 15. november 2015 skal nummerplader være solidt monteret på køretøjet med henblik på at modvirke, at nummerplader tabes eller kan fjernes uden brug af værktøj. Nummerplader på person- og varebiler skal fæstnes med mindst to skruer eller bolte. Det gælder dog ikke for nummerplader fra før den 1. april 1976 og historiske nummerplader. For andre køretøjer end person- og varebiler er det valgfrit, om nummerpladerne fæstnes med skruer eller bolte.

Skruer og bolte må ikke anbringes på en sådan måde, at nummerpladens læselighed nedsættes. Der må ikke anvendes pynteskruer. Skruer og bolte skal være dækket af en fastsiddende hætte i samme farve som det sted på nummerpladen, hvor skruen eller bolten fæstnes. Hætten skal være så godt fæstnet, at den kun kan fjernes ved brug af værktøj. Motorstyrelsen udleverer efter anmodning skruer med tilhørende farvede hætter til montering af nummerplader, men andre skruer, bolte og hætter kan anvendes.

Nummerpladens udformning må ikke ændres. Nummerpladen må ikke have mærkater, udsmykning eller anden information. Nummerpladen må ikke forsynes med rammer eller indfatninger, der dækker nogen del af pladen. Dette gælder dog ikke den del af pladen, der er uden for den opprægede kant.

Nummerpladen skal holdes ren, så den umiddelbart kan læses.

Den bagerste nummerplade skal være belyst i lygtetændingstiden. Dette gælder dog ikke for en knallert.

Se registreringsbekendtgørelsens § 70.

Motorcykler

Nummerpladen på en motorcykel placeres normalt bagerst på køretøjets længdeakse (midt på køretøjet). Nummerpladen må ikke monteres på siden af motorcyklen. Se registreringsbekendtgørelsens § 69, stk. 2. En nummerplade anses for at være synlig og let læselig bag køretøjet, hvis den placeres, så den opfylder reglerne i Kommissionens delegerede forordning nr. 44/2014 om anbringelse af bagnummerplader på to- og trehjulede køretøjer.

 

Det fremgår af forordning nr. 44/2014, at monteringsfladen for nummerpladen bag på køretøjet skal være udformet således, at hele nummerpladen kan anbringes inden for de to parallelle lodrette planer i længderetningen gennem køretøjets yderpunkter uden hensyntagen til førerspejle. Der stilles således ikke krav om, at nummerpladen skal være placeret centreret bag på køretøjet, så længe nummerpladen er placeret bagerst på motorcyklen. Er det tilfældet, skal nummerpladen ikke anses for at være sidemonteret.

 

Dette betyder i praksis, at nummerpladen ikke anses for at være sidemonteret, uanset om nummerpladen fx måtte være monteret på beslag, fæstnet ved hjulakslen, såfremt nummerpladen udgør den bagerste del af motorcyklen. Det er også et krav, at monteringsfladen for nummerpladen ikke i sig selv udgør motorcyklens yderpunkter. Monteringsfladen for nummerpladen skal således være placeret inden for motorcyklens bredde.

Se Motorstyrelsens nyhedsbrev af 22. april 2020 samt bilaget til nyhedsbrevet af 28. maj 2020.

Traktorer

Nummerpladen på en traktor placeres normalt på køretøjets kølergrill. Nummerpladen kan dog monteres andet sted foran på traktoren således at nummerpladen er synlig og let læselig foran på køretøjet.

Efterligninger 

Nummerpladen må ikke efterlignes eller bruges uberettiget.

En person må ikke placere plader eller påskrifter på et køretøj, der bruges på færdselslovens område, hvis pladerne ved deres ydre form, indhold eller deres placering kan forveksles med de plader eller påskrifter, der er påbudt eller tilladt.

Se registreringsbekendtgørelsens § 71.

Erstatningsnummerplade

Hvis en nummerplade bortkommer, bliver ulæselig eller på anden måde bliver ubrugelig, må køretøjet ikke bruges på færdselslovens område. Køretøjet skal enten afmeldes eller omregistreres med et nyt registreringsnummer, medmindre der bestilles en ny tilsvarende nummerplade til erstatning for den bortkomne eller beskadigede nummerplade (erstatningsnummerplade). Se registreringsbekendtgørelsens §§ 72-73.

En beskadiget nummerplade skal afleveres til Motorstyrelsen. Se registreringsbekendtgørelsens § 72, stk. 2.

Hvornår leverer Motorstyrelsen ikke en erstatningsnummerplade?

Motorstyrelsen leverer ikke en erstatningsnummerplade i følgende tilfælde

 • Hvis nummerpladen til en motorcykel, en knallert, en godkendt traktor eller et påhængskøretøj er bortkommen
 • Hvis begge nummerplader til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab er bortkomne
 • Hvis en af nummerpladerne til en bil, en registreret traktor eller et motorredskab er bortkommen, og der inden for de sidste 2 år er leveret en erstatningsplade til køretøjet
 • Hvis den nummerplade, der skal erstattes, viser et registreringsnummer med bogstaver eller kombinationer af tal, der ikke følger de regler for registrering, der har været gældende siden 1. april 1976.

Disse krav gælder imidlertid ikke såfremt erstatningsnummerpladen skal erstatte en ønskenummerplade eller en historisk korrekt nummerplade

Se registreringsbekendtgørelsens § 72, stk. 3.

Hvis betingelserne for en erstatningsnummerplade er opfyldt

Hvis et køretøj, der skal føre to nummerplader, har én brugbar nummerplade, udsteder Motorstyrelsen i forbindelse med bestilling af en erstatningsnummerplade en tilladelse til, at køretøjet fortsat må bruges på betingelse af, at den brugbare nummerplade placeres bag på køretøjet. Tilladelsen, der er tidsbegrænset, skal medbringes under kørsel på færdselslovens område og efter anmodning vises til politiet eller Skatteforvaltningen.

Hvis et køretøj ikke har en brugbar nummerplade, og køretøjet ikke skal omregistreres med nyt registreringsnummer, udleverer Motorstyrelsen uden betaling et eller to prøvemærker til brug, indtil erstatningsnummerpladen kan leveres.

Hvis Motorstyrelsen har leveret en erstatningsnummerplade, og den forsvundne nummerplade derefter findes, skal enten den fundne nummerplade eller erstatningsnummerpladen afleveres tilbage til Motorstyrelsen.

Se registreringsbekendtgørelsens § 73.

Godkendte traktorer og sidevogne, der er forsynet med nummerplader af den tidligere anvendte cirkulære type, kan fortsat bruge disse. Der udleveres ikke erstatningsnummerplader for disse nummerplader. Se registreringsbekendtgørelsens § 117.