Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om tidsbegrænset eller midlertidig registrering.

Afsnittet indeholder:

  • Umiddelbar kørsel til udlandet
  • Grænsenummerplader
  • Midlertidig godkendelse i en synsvirksomhed.

Umiddelbar kørsel til udlandet

Motorstyrelsen kan i forbindelse med en foreløbig registrering efter registreringsbekendtgørelsens § 54, udstede en tidsbegrænset registreringsattest, der kun består af DEL I, i følgende tilfælde:

  • Den registrerede ejer eller bruger af køretøjet ønsker at bruge køretøjet i udlandet, inden den ordinære registreringsattest kan udstedes.
  • Betingelserne for at udstede en erstatning for registreringsattesten er opfyldt, jf. registreringsbekendtgørelsens § 58, og den registrerede ejer eller bruger af køretøjet ønsker at anvende køretøjet i udlandet, inden erstatningsattesten kan udstedes. 

Motorstyrelsen fastsætter tidsbegrænsningen afhængig af formålet med kørslen. Tidsbegrænsningen kan dog højst være op til 4 uger.

Se registreringsbekendtgørelsens § 59.

Grænsenummerplader

Motorstyrelsen kan tillade, at et nyt køretøj, der er købt her i landet, bliver registreret for en tidsbegrænset periode med grænsenummerplader. Det samme gælder for et brugt køretøj, der senest har været registreret her i landet med andet end grænsenummerplader. Hvis en person vil ansøge om tilladelse til registrering af et køretøj på danske grænsenummerplader, skal den pågældende bruge blanket 21.063. Se registreringsbekendtgørelsens § 60.

En tilladelse kan gives til en person, der har bopæl her i landet, hvis den pågældende i forbindelse med udvandring eller ophold af længere varighed i udlandet (mindst 6 måneder) agter at medtage og bruge køretøjet i udlandet. Tilladelse til kørsel på færdselslovens område kan højst gives for 21 dage forud for udrejsen og i forlængelse heraf til kørsel i udlandet i højst 6 måneder yderligere. Er den pågældende udrejst forud for registreringstidspunktet, kan tilladelsen til kørsel i Danmark dog højst gives for 24 timer i forbindelse med, at den pågældende afhenter køretøjet.

En tilladelse må for køretøjer, der er underkastet periodisk syn efter synsbekendtgørelsens

  • § 56, stk. 1, højst gives indtil 1 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato.
  • § 56, stk. 2, højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller fra 1. registreringsdato.
  • § 56, stk. 3, højst gives indtil 2 år fra sidste godkendelsesdato eller 4 år fra 1. registreringsdato.

Hvis ansøgeren opfylder betingelserne for at få køretøjet registreret på grænsenummerplader, udsteder Motorstyrelsen en tidsbegrænset registreringsattest.

Et køretøj med grænsenummerplader kan ikke omregistreres til anden ejer eller bruger, og grænsenummerpladerne kan ikke flyttes til et andet køretøj. Se registreringsbekendtgørelsens § 60, stk. 5.

Bemærk

En tilladelse til grænsenummerplader gives som udgangspunkt ikke til personer med bopæl i udlandet.

Midlertidig godkendelse i en synsvirksomhed

Hvis et køretøj har fået en midlertidig godkendelse af en synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, kan køretøjet registreres i Motorregistret. Køretøjet skal dog i øvrigt opfylde betingelserne for at blive registreret. Motorstyrelsen anfører på registreringsattesten og i Motorregisteret, at godkendelsen er midlertidig.

Hvis Trafikstyrelsen imødekommer dispensationsansøgningen, kan køretøjet registreres endeligt. Hvis Trafikstyrelsen afslår dispensationsansøgningen, falder registreringen bort.

Se registreringsbekendtgørelsens § 61.