Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om registreringsattesten herunder mulighederne for at få en erstatningsattest.

Afsnittet indeholder:

  • Kvittering for anmeldelse til registrering
  • Hvis Motorstyrelsen afviser køretøjet
  • Dato for første registrering
  • Registreringsattest
  • Erstatningsattest
  • Fejl i registreringerne

Kvittering for anmeldelse til registrering

Hvis en person anmelder et køretøj til registrering, udsteder Motorstyrelsen eller en autoriseret nummerpladeoperatør en kvittering for anmeldelsen til den pågældende, medmindre anmeldelsen umiddelbart afvises. Kvitteringen gælder her i landet som bevis for, at køretøjet er registreret foreløbigt, indtil den egentlige registreringsattest kan udstedes.

Motorstyrelsen eller nummerpladeoperatøren udleverer desuden nummerplader til køretøjet, hvis køretøjet ikke er registreret. Det samme gælder, hvis køretøjet er registreret, men skal have andre nummerplader end hidtil.

Se registreringsbekendtgørelsens § 54.

Hvis Motorstyrelsen afviser køretøjet

Hvis Motorstyrelsen konstaterer, at betingelserne for registreringen ikke er opfyldt, kan køretøjet ikke godkendes til registrering. Se registreringsbekendtgørelsens § 55.

Dato for første registrering

Hvis et køretøj første gang er registreret i en anden stat, Færøerne eller Grønland, registreres datoen for første registrering i det pågældende land som køretøjets første registrering. Kan denne dato ikke oplyses, anføres det fabrikationsår, som synsvirksomheden har indberettet. Det samme gælder for et køretøj, der første gang er registreret efter de regler, der gælder for Kongehusets, Forsvarets og Beredskabsstyrelsens køretøjer. For et køretøj, der ikke er fabriksnyt, men som ikke tidligere har været registreret, anføres det fabrikationsår, som synsvirksomheden har indberettet. Det samme gælder for et køretøj, der er fremstillet ved genopbygning af et ældre køretøj under sådanne omstændigheder, at der skal betales ny registreringsafgift.

Bruges et køretøjs fabrikationsår, anses køretøjet for at være registreret første gang på den første dag i fabrikationsåret.

Se registreringsbekendtgørelsen § 56.

Registreringsattest

Motorstyrelsen udsteder en attest for registrering af et køretøj i Motorregistret.

Attesten udfærdiges i to dele (Del I og Del II) i overensstemmelse med EU's regler om dette. Se Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer. Ved en tidsbegrænset registrering som nævnt i registreringsbekendtgørelsen § 59 udstedes en tidsbegrænset registreringsattest, der kun består af en del (Del I).

Motorstyrelsen sender registreringsattesten til køretøjets ejer på den adresse, der er nævnt i registreringsbekendtgørelsen § 40, stk. 3 og 4. Hvis køretøjet er registreret med flere ejere, sender Motorstyrelsen attesten til den ejer, der ved registreringen er anført som adressat for registreringsattesten.

Se registreringsbekendtgørelsen § 57.

Erstatningsattest

Motorstyrelsen kan udstede en erstatningsattest for en registreringsattest, der er beskadiget, bortkommen eller ikke kan fremskaffes, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • Den, der er registreret som ejer af køretøjet, afgiver en skriftlig erklæring om, at den originale attest helt eller delvist er bortkommen eller afleverer den originale registreringsattest i beskadiget stand.
  • Den, der ifølge udskrift af fogedbog, dombog eller lignende er ejer af køretøjet, uden at dette fremgår af registeret, sandsynliggør, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes.
  • Den, der efter skriftlig erklæring fra den registrerede ejer nu er blevet ejer af køretøjet, sandsynliggør, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes.

Er det kun en del af registreringsattesten der mangler, skal den resterende del af registreringsattesten afleveres sammen med anmodningen om en erstatningsattest.

Motorstyrelsen sender erstatningsattesten til den registrerede ejer. Se registreringsbekendtgørelsen § 58, jf. § 57, stk. 3.

For køretøjer, der er registreret før den 5. december 2005, kan registreringsattesten mod betaling efter lov om registrering af køretøjer erstattes med en registreringsattest i to dele. Se registreringsbekendtgørelsen § 116.

Fejl i registreringerne

Da indregistreringen af nye biler sker hos nummerpladeoperatørerne, bør ejeren, der får tilsendt registreringsattesten, sikre sig, at de anførte oplysninger er korrekte. Hvis de opdager fejl, skal de rette henvendelse til Motorstyrelsen.