Dato for udgivelse
05 Jul 2011 11:36
Til
Virksomheder, der begrænser udledningen af NOx til luften
Sagsnummer
2011-262-0232
Resumé
Både registrerede og ikke-registrerede virksomheder, der begrænser udledningen af NOx til luften, kan få afgiftsgodtgørelse 

Indledning
Ved lov nr. 472 af 17. juni 2008 blev der indført afgift på kvælstofoxider (NOx), der udledes til luften.

Virksomheder, der betaler NOx-afgift af brændsler/brændstoffer (varer, som fremgår af lovens bilag 1), og som begrænser udledningen af NOx til luften ved forbrænding igennem røgrensning eller ved andre tekniske tiltag, der reducerer udledningen af NOx, kan få afgiftsgodtgørelse.

Det præciseres i nyhedsbrevet, at adgangen til afgiftsgodtgørelse både gælder for virksomheder, der er registreret efter NOx-afgiftsloven, og for ikke-registrerede virksomheder.

De nærmere regler for afgiftsgodtgørelse fremgår dels af NOx-afgiftslovens § 9 dels af kapitel 2 (§§ 5 og 6) i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider og om godtgørelse af afgiften.

Nyhedsbrevet henvender sig først og fremmest til ikke-registrerede virksomheder.

Afgiftsgodtgørelse ved reduktion af udledningen
Registrerede og ikke-regsitrerede virksomheder, der enten har eller fremadrettet får gjort tiltag, der fører til, at udledningen af kvælstofoxider til luften begrænses, kan bede SKAT om godtgørelse af afgift.

Godtgørelsen skal opgøres for hvert brændsel og for hvert ovn- eller kedelanlæg for sig. Hvis der anvendes flere typer brændsler i samme ovn- eller kedelanlæg samtidig, fordeles den bortrensede eller mindre udledte mængde NO2-ækvivalenter for hvert brændsel på hvert ovn- eller kedelanlæg for sig i forhold til energimængden af hvert af de indfyrede brændsler i hvert ovn- eller kedelanlæg.

Afgiftsgodtgørelsen svarer til differencen mellem

  • emmissionsfaktoren anført i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider i forhold til indfyret brændsel og anlægstype, og
  • anlæggets dokumenterede emissionsfaktor for det pågældende indfyrede brændsel sat i forhold til bekendtgørelsens emissionsfaktor,

og herefter ganget med den samlede afgiftsbetaling for det pågældende indfyrede brændsel for den periode, der ønskes godtgørelse for.

Godtgørelse kan kun ske, når anlæggets dokumenterede emissionsfaktor enten ligger mere end 20 pct. under de emissionsfaktorer, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011, eller den årlige emission ligger mindst et ton under den til bekendtgørelsen svarende emission.

Tiltag, der begrænser udledningen, kan også bestå i, at anlæggets udformning, konstruktion eller lignende gør, at udledningen er mindre end emissionsfaktoren, der fremgår af bekendtgørelsen. For disse anlæg kan der også fås godtgørelse, hvis ovennævnte minimumskrav er opfyldt.

Afgiftsgodtgørelsen kan ikke overstige den afgift, der er betalt af de anvendte brændsler.

Punktafgiftsvejledningens afsnit G.20.8 indeholder 2 eksempler på beregning af afgiftsgodtgørelsen. 

Dokumentation
Hvor der er sket en begrænsning i udledningen af kvælstofoxider til luften, skal virksomheden dokumentere dette.

Der henvises i øvrigt til Punktafgiftsvejledningens afsnit G.20.8.

Opgørelsesperiode og årligt mindstebeløb for afgiftsgodtgørelse
Opgørelsen af godtgørelsen sker årligt på basis af betaling af afgift i kalenderåret.

Ikke-registrerede virksomheder kan få afgiftsgodtgørelse, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr.

Ikke-registrerede virksomheder kan anmode om den årlige godtgørelse på blanket 23.039, som kan hentes på www.skat.dk > Virksomhed > Blanketter > 23 Punktafgift; energiafgifter.

Anmodning om godtgørelse skal sendes til SKAT senest 3 måneder efter udløbet af kalenderåret. Anmodningsblanketten skal sendes til SKAT, Regnskab, Løvenørnsgade 25, 8700 Horsens.

Anmodning om afgiftsgodtgørelse for 2010
For ikke-registrerede virksomheder er fristen for anmodning om godtgørelse af afgift den samme som for 2011, det vil sige den 31. marts 2012. 

Opbevaring af regnskabsmateriale
Virksomheden skal opbevare regnskabsmateriale, herunder dokumentation for beregning af afgiftsgodtgørelsen, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Mere information
For mere information henvises til afsnit G.20 i Punktafgiftsvejledningen på www.skat.dk > Rådgiver > Juridiske vejledninger > Punktafgiftsvejledning. Det pågældende afsnit kan medio juli findes i Den juridiske vejledning på skat.dk > Rådgiver > Juridiske vejledninger > Den juridiske vejledning > E.A.7.20.

Du er også velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - Virksomhed - Nyheder.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på Nyhedsmail i den øverste bjælke på www.skat.dk - Virksomheder.