Indhold

Dette afsnit handler om afgrænsningen af momsfritagelsen for lotterier og lignende.

Afsnittet indeholder:

 • Momsfritagne lotterier og lignende
 • Ydelser i forbindelse med lotterier og lignende
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Momsfritagne lotterier og lignende

I det følgende gennemgås først transaktioner, der er omfattet af momsfritagelsen og derefter transaktioner, der ikke er omfattet af momsfritagelsen.

Transaktioner, der er omfattet af momsfritagelsen

Følgende transaktioner er omfattet af momsfritagelsen for lotterier og lignende:

 • Salg af lodder, kuponer, spilleplader mv. til deltagelse i
  • Lotterier
  • Tombola
  • Amerikansk lotteri
  • Bankospil
  • Tipning
  • Lotto
  • Skrabespil
  • Forskellige former for odds spil mv.

Bestemmelsen i momssystemdirektivet om væddemål, lotterier og andre former for hasardspil eller spil om penge er til hinder for, at medlemsstaterne kan gøre momsfritagelse betinget af en særlig tilladelse til afholdelse af spillet.

Se EF-Domstolens dom i sagen C-283/95, Fischer om ulovlig afholdelse af hasardspil. Det fremgår heraf, at sjette direktivs (77/388/EØF) artikel 13, punkt B, litra f), nu artikel 135, stk. 1, litra i) i momssystemdirektivet (2006/112/EF) skal fortolkes således, at en medlemsstat ikke kan opkræve moms af en sådan virksomhed, hvis en tilsvarende virksomhed, når den udføres af godkendte offentlige spillekasinoer, er omfattet af en afgiftsfritagelse. Se tillige EF-Domstolens dom i de forenede sager C-259/10 og C-260/10, The Rank Group.

Bestemmelsen har også direkte virkning således, at en person, der driver virksomhed med hasardspil og spilleautomater, kan påberåbe sig denne med henblik på at tilsidesætte nationale regler, der måtte være uforenelige med direktivbestemmelsen. Se EF-Domstolens dom i de forenede sager C-453/02 og C-462/02.

ML indeholder ikke definitioner af udtrykkene lotterier og lignende, odds spil, væddemål og spil om penge, spilleautomater mv.

Skatterådet har i to bindende svar fastslået, at sagerne drejer sig om væddemål i form af odds spil om sportsresultater. Spillerne anvender såkaldte væddemålsterminaler til at indgå væddemålene, og det konstateres bl.a. på baggrund af lov om spil og bekendtgørelse om gevinstgørende spilleautomater, at disse ikke er spilleautomater og dermed heller ikke er omfattet af praksis herom. Se SKM2021.672.SR og SKM2021.684.SR.

Transaktioner, der ikke er omfattet af momsfritagelsen

Momsfritagelsen omfatter ikke følgende transaktioner, der derfor er momspligtige:

 • Omsætning på basarer, byfester, loppemarkeder og lignende i salgsboder, herunder salg af adgang til deltagelse i
  • lykkehjul
  • fiskedamme
  • skydeboder
  • roulettespil
  • spilleautomater.

Se Momsnævnets afgørelse Mn. 128/67 om basarer og lignende.

Ydelser i forbindelse med lotterier og lignende

Ydelser i forbindelse med salg af tips, lotto og lignende lotterier

De ydelser, som kiosker m.fl. leverer i forbindelse med salg af tips, lotto og lignende lotterier, er momspligtige, jf. ML § 4, stk. 1.

Det betyder, at kiosker m.fl. skal betale moms af det honorar, de modtager fra spiludbyderen, f.eks. Danske Spil A/S, for at levere ydelserne. Gebyr til tipsforhandlere for edb-udskrivning af datatipskuponer, gebyrer ved fornyelse af lodder samt ved gevinstudbetaling i klasselotteri og forhandlerafgift opkrævet af Dansk Tipstjeneste A/S fra tipsforhandlere i forbindelse med online-tipning er også momspligtige.

Se nedenfor om ML § 4, stk. 4, om levering i eget navn, men for fremmed regning.

Ydelser i forbindelse med spil på gevinstgivende spilleautomater

Se afsnittet om spilleautomater i afsnit D.A.5.12.3 om spil om penge.

Ydelser leveret i eget navn, men for fremmed regning

Hvis et spillested, kiosker m.fl., formidler spilleydelser i eget navn, men for fremmed regning, anses spillestedet for selv at have modtaget og leveret spilleydelsen, jf. ML § 4, stk. 4. Det betyder, at spillestedet ikke anses for at levere formidlingsydelser til spiludbyder, men derimod for at købe spilleydelser fra spiludbyder og for selv at sælge momsfritagne spilleydelser til spillere.

Spillestedet skal dermed i dette tilfælde ikke betale moms af det honorar (provisionen), som spillestedet modtager fra spiludbyderen for at levere ydelserne. Momsmæssigt anses honoraret for en del af vederlaget for spilleydelser leveret til spillerne. Se D.A.4.2.3 om formidling af ydelser i eget navn.

Skatterådet har i to bindende svar fastslået, at spørger ikke kan antages at handle i eget navn og for fremmed regning, og at spørgers ydelser dermed er momspligtige som leverancer til spiludbyder. Skatterådet lagde bl.a. vægt på udformningen af de udstedte spillekvitteringer, hvor spiludbyders navn tydeligt fremgik, og på, at oplysninger om spiludbyder ligeledes fremgik af spillestedets lokaler. Se SKM2021.672.SR og SKM2021.684.SR.

Lønsumsafgift

Lotterier, spil mv., der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 12, er omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. LAL § 1, stk. 1, 1. pkt.

Det betyder, at spillestederne er omfattet af lønsumsafgiftspligten, og skal betale en afgift på 6,37 pct. af lønsumsafgiftsgrundlaget (lønsummen). Se D.B.2.8.3.

Bemærk

Praksis vedrørende den momsmæssige behandling af ydelser i forbindelse med spil mv. blev ændret med virkning fra 1. januar 2012. Se SKM2009.428.SKAT og SKM2010.137.SKAT. For en beskrivelse af tidligere praksis henvises til tidligere versioner af Den juridiske vejledning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

 

EU-domme

 

C-259/10 og C-260/10, The Rank Group

Det fremgik bl.a., at princippet om afgiftsneutralitet skulle fortolkes således, at det, i tilfælde af at to hasardspil blev behandlet forskelligt med hensyn til tildeling af momsfritagelse i henhold til artikel 13, punkt B, litra f), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977, ikke skulle tages i betragtning, at de to spil henhørte under forskellige bevillingskategorier og var underlagt forskellige retlige regelsæt med hensyn til kontrol og regulering.  

C-89/05, United Utilities

Undtagelsen i momssystemdirektivet om væddemål, lotterier mv., skulle fortolkes strengt, da det var en undtagelse fra det almindelige princip. Fritagelsen var begrundet i praktiske hensyn, og ikke som visse andre fritagelser, i almen interesse. Aktiviteter, der på ingen måde var karakteriseret ved tildeling af en chance for gevinst til de personer, der indgik væddemål, og som samtidig hermed accepterede en risiko for at skulle finansiere disse gevinster, var ikke omfattet af momsfritagelsen for væddemål, lotterier mv. "Call center"-tjenesteydelser, der blev foretaget pr. telefon til fordel for en væddemålsarrangør, der bl.a. omfattede tjenesteyderens personales accept af væddemål i arrangørens navn, udgjorde ikke en væddemålstransaktion, og var derfor ikke omfattet af momsfritagelsen.

 

C-453/02 og C-462/02, Edith Linneweber, Savvas Akritidis

Bestemmelsen i momssystemdirektivet om væddemål, lotterier og andre former for hasardspil eller spil om penge, var til hinder for at gøre momsfritagelse betinget af en særlig tilladelse til afholdelse af spillet. Bestemmelsen havde direkte virkning således, at en person, der drev virksomhed med hasardspil og spilleautomater, kunne påberåbe sig denne med henblik på at tilsidesætte nationale regler, der måtte være uforenelige med direktivbestemmelsen.

C-283/95, Fischer

Ulovlig afholdelse af hasardspil, i det foreliggende tilfælde i form af roulettespil, var omfattet af anvendelsesområdet for sjette momsdirektiv. Direktivets artikel 13, punkt B, litra f), skulle fortolkes således, at en medlemsstat ikke kunne opkræve moms af en sådan virksomhed, hvis en tilsvarende virksomhed, når den udførtes af godkendte offentlige spillekasinoer, var omfattet af en afgiftsfritagelse.

Højesteret

   
SKM2003.4.HR Dommen drejede sig om en straffesag i forbindelse med uregistreret virksomhed mv. I SKM2002.327.VL anførtes bl.a., at bestemmelsen i ML § 13 fritog en række varer og ydelser for afgift, herunder i stk. 1, nr. 12, bl.a. lotterier og lignende. Loven angav ikke, hvad der skulle forstås ved "lotterier og lign." Bestemmelsen måtte imidlertid naturligt forstås i sammenhæng med lovgivningen om lotteri, jf. lov af 6. marts 1869 med senere ændringer om forbud mod lotteri m.m. og det dertil hørende bortlodningscirkulære, der begrænsede adgangen til at afholde lotteri til enkeltstående bortlodninger eller til foreningers og organisationers bortlodninger. Tiltaltes erhvervsmæssige virksomhed med bingospil m.v. kunne herefter ikke anses for omfattet af udtrykket "lotterier og lign." og var derfor ikke fritaget for afgift i medfør af undtagelsesbestemmelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 12.  

Landsskatteretten

   

SKM2021.561.LSR

Landsskatteretten fandt, at det var klageren personligt og ikke en forening, der havde drevet selvstændig økonomisk virksomhed med spil og cafeteria i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2012. Klageren havde ikke opnået en retsbeskyttet forventning om, at virksomheden skulle henføres til foreningen allerede fordi, det ikke var godtgjort, at SKAT havde givet en positiv og entydig tilkendegivelse herom. SKATs efteropkrævning af moms hos klageren var derfor berettiget. Landsskatteretten fandt endvidere med henvisning til SKM2003.4.HR, at Højesteret havde taget stilling til, at klagerens virksomhed med spil ikke var fritaget for moms i medfør af ML § 13, stk. 1, nr. 12, om lotterier og lignende. 

Landsskatteretten var enig med SKAT i, at klageren i henhold til SFL § 32, stk. 1, nr. 3, i hvert fald groft uagtsomt havde bevirket, at hans momstilsvar var fastsat på et urigtigt grundlag, idet det reelt var klageren og ikke foreningen, der drev virksomheden. Varslingsfristen i § 32, stk. 2, 1. pkt., for perioden 1. januar 2008 - 30. september 2010 var derfor ikke overskredet, da SKAT sendte agterskrivelsen den 13. november 2013. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.

Klager har indbragt afgørelsen for domstolene.

SKM2008.877.LSR

En kiosk stillede gulvplads til rådighed for spilleautomater, forestod rengøring af lokalerne og leverede elektricitet. Landsskatteretten fandt, at disse aktiviteter ikke er omfattet af momsfritagelsen for spil om penge.

Se SKM2009.428.SKAT og SKM2010.137.SKAT

Skatterådet

 

SKM2021.684.SR

Sagen drejede sig om formidling af spilleydelser, og om vederlaget herfor (provision) var omfattet af momsfritagelsen for spil i ML § 13, stk. 1, nr. 12. Spiludbyderen A udbød væddemål i form af odds spil om sportsresultater, som var omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 12. Væddemålene gennemførtes via såkaldte væddemålsterminaler, som var opstillet på spillesteder.

Skatterådet fastslog, at Spørgers ydelser, som han leverede som formidler af spilleydelserne, var momspligtige, og at Spørger dermed skulle betale moms af provisionen. Spørger kunne ikke antages at handle i eget navn og for fremmed regning, og ML § 4, stk. 4, fandt derfor ikke finder anvendelse. Skatterådet fastslog endvidere, at væddemålsterminalerne ikke var spilleautomater, og at Spørgers ydelser dermed ikke kunne fritages i medfør af den særlige praksis herom. Skatterådet konstaterede også, mod Spørgers ønske, at Spørger, der leverede momspligtige ydelser, havde fradragsret for moms af omkostninger, der direkte kunne henføres til væddemålsterminalerne, fx leje heraf.

 
 SKM2021.672.SR

Sagen drejede sig om formidling af spilleydelser, og om vederlaget herfor (provision) var omfattet af momsfritagelsen for spil i ML § 13, stk. 1, nr. 12. Spiludbyderen A udbød væddemål i form af odds spil om sportsresultater, som var omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 12. Væddemålene gennemførtes via såkaldte væddemålsterminaler, som var opstillet på spillesteder. 

Skatterådet konstaterede, at Spørgers ydelser, som han leverede som formidler af spilleydelserne, som udgangspunkt var momspligtige i Danmark. Spørger kunne ikke antages at handle i eget navn og for fremmed regning, og ML § 4, stk. 4, fandt derfor ikke finder anvendelse. Da leveringsstedet, som fastlagt i medfør af ML § 16, stk. 1, ikke var i Danmark, var Spørger imidlertid ikke momspligtig af de leverede ydelser og skulle ikke betale moms af provisionen i Danmark.

 

SKM2007.313.SR

Aktiviteter i form af organisering af lotterier, herunder design, produktion og salg af lodsedler, for velgørende foreninger, anset for momspligtige aktiviteter.