åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.5.8.4.1.2 Definition: Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit definerer begreberne udlejning og bortforpagtning af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Eksempler på udlejning
 • Bygninger og bygningstilbehør
 • Praksis
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Det grundlæggende kendetegn for udlejning af fast ejendom i momssytemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra l)´s forstand er, at rettighedshaver for en aftalt periode og mod vederlag tildeles retten til

 1. at råde over en fast ejendom, som om den pågældende var ejer heraf, og
 2. at udelukke andre fra at udnytte denne rettighed.

Se sag C-108/99, Cantor Fitzgerald International, præmis 21. Se sag C-275/01, Sinclair Collis Ltd, præmis 25-31.

Fritagelsen for udlejning af fast ejendom kan ikke anvendes analogt. Se sag C-269/00, Wolfgang Seeling, hvor virksomhedsindehaverens delvise private anvendelse af en fast ejendom, der tilhørte virksomheden, ikke var omfattet af begrebet "udlejning af fast ejendom", da anvendelsen var karakteriseret ved, at der ikke blev betalt leje, og ved, at der ikke forelå en egentlig kontrakt om varigheden af benyttelsen og om brugsretten til boligen og retten til at udelukke andre derfra.

Delvis privat benyttelse af virksomhedens faste ejendom som bolig for indehaveren er således ikke omfattet af momslovens af 13, stk. 1, nr. 8, om fritagelse for udlejning af fast ejendom. Derimod er en sådan privat benyttelse til boligformål omfattet af reglerne om ingen fradragsret i momslovens § 39, stk. 2, og § 42, stk. 1, nr. 2, jf. direktivets artikel 17, stk. 6. Der er derfor ikke fradragsret for anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale. Dette gælder, uanset om de pågældende lokaler tillige anvendes til momspligtige formål. Se D.A.11.5.4.

Eksempler på udlejning

I dette afsnit gennemgås en række eksempler på begrebet udlejning.

Tivoli, dyrskuer

Udlejning af arealer til omrejsende tivolier eller dyrskuer, markeder, torvestader til fx frugt- og grønthandlere etc. er momsfrit, når der må anses at foreligge udlejning af fast ejendom. Det vil som udgangspunkt være tilfældet, når lejer for en aftalt periode og mod vederlag tildeles retten til at råde over et nærmere afgrænset areal, som om lejer er ejer heraf, herunder ligger bl.a. retten til at udelukke andre fra at benytte denne rettighed.

Cigaretautomat

En aftale om at opstille en cigaretautomat er ikke udlejning af fast ejendom.

En ejer af en cigaretautomat har ikke en ret til at råde over arealet eller pladsen, som om den pågældende er ejer, og har ikke en ret til at udelukke andre fra at udnytte denne rettighed, når

 • det ikke er aftalt, på hvilket præcist afgrænset areal eller på hvilken bestemt plads automaterne skal opstilles
 • kontrakten ikke giver adgang til den del af lokalernes areal, hvor automaten befinder sig, fx at adgangen er begrænset til erhvervslokalernes åbningstid, og kræver et samtykke fra indehaveren af lokalerne og at tredjemand kun får fri adgang til automaterne i overensstemmelse med de nærmere praktiske bestemmelser, som indehaveren af lokalerne træffer.

Se sag C-275/01, Sinclair Collis Ltd, præmis 25-31.

Antennepositioner til telekommunikation

Udlejning af antennepositioner til placering af teknisk udstyr til telekommunikation er momspligtige leverancer af ydelser, jf. ML § 4, stk. 1, og kan således ikke betragtes som udlejning af fast ejendom, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 8. Se SKM2012.493.SR.

Møbelopbevaring

Møbelopbevaring kan ikke anses for udlejning af fast ejendom, når det ikke kan godtgøres, at der betales leje for et afgrænset og identificerbart område. Der kan ved vurderingen henses til at kontraktsparten kun har adgang til de opbevarede effekter efter nærmere aftale med virksomheden. Se SKM2002.605.LSR.

xDepotrum

Udlejning af depotrum der er etableret i varierende størrelser fra nogle få m2 op til ca. 30 m2 i bygninger, der tidligere har været anvendt til landbrug, anses for momsfritaget udlejning af fast ejendom. Se SKM2015.107.BR.x

Fiskerettighed

Der er ikke tale om udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom, når ejeren af en fiskerettighed forbeholder sig retten til stadig at fiske på vandområderne. Erhververen råder ikke over en ret til at udelukke alle andre fra at udnytte det lejede. Se sag C-451/06 Gabriele Walderdorff.

Bygninger og bygningstilbehør

Som fast ejendom anses såvel hele bygninger som enkelte lokaler. Til fast ejendom hører også selve grundstykket samt træer, avl på roden, hegn, brønde, anlæg og bygningstilbehør, så længe det er anbragt på grunden eller bygningen.

Bortforpagtning af en landbrugsejendom med tilhørende jorde er derfor omfattet af momsfritagelsen.

xNår landbrugsjord med avl på rod udlejes, anses dette som en sammenhængende transaktion, hvor udlejningen udgør hovedydelsen. Hvis lejer ikke får overdraget avl på rod, kan han ikke råde over den faste ejendom, som om han var ejer heraf, jf. de grundlæggende kendetegn for udlejning af fast ejendom. Se SKM2015.419.SR.x

Praksis

 1. Udlejning af flytbare men mere permanente bygninger
 2. Ikke lejekontrakt men tilstrækkeligt med forvaltningsakt
 3. Afståelse til ny lejer mod nøglepenge
 4. Gradueret betaling - udvindingsret
 5. Betaling efter fordelingsnøgle - Offentligt Privat Partnerskab OPP
 6. Klinikfællesskab med adgang til lokaler
 7. Andelsboligforeningers momsfritagede levering af brugsrettigheder
 8. Udlejning/udlån til ansatte uden avance
 9. Timeshare med tinglyst skøde, ikke udlejning men salg af fast ejendom
 10. Timeshare uden tinglyst skøde, udlejning
 11. Tidsubegrænset rettighed, ikke udlejning men salg af fast ejendom.

Ad a) Udlejning af flytbare men mere permanente bygninger

Udlejning af flytbare, men mere permanente bygninger er anset for at være momsfri udlejning af fast ejendom. Det må dog kræves, at bygningen opfylder de almindelig gældende karakteristika for fast ejendom.

Eksempel: Pavillonbygning

Udlejningen af en pavillonbygning kan blive anset som udlejning af fast ejendom.

Udlejning af en flytbar pavillonbygning som fx er opført på en grund tilhørende en teknisk skole og udlejet til skolen for en periode af 5 år, er udlejning af fast ejendom, når

 • bygningen er forsynet med sædvanlige indvendige installationer og
 • bygningen skal anvendes samme sted over et længere tidsrum.

Se MNA1987, 971.

Udlejning af en bygning, som er fremstillet af præfabrikerede dele, og skal fjernes ved lejekontraktens udløb og genanvendes på anden ejendom, er "udlejning af fast ejendom", når bygningen er grundfæstet på en sådan måde, at den ikke let kan demonteres eller flyttes. Se sag C-315/00, Rudolf Maierhofer.

Eksempel: Husbåd

Begrebet udlejning og bortforpagtning af fast ejendom i momssystemdirektivets artikel 13, punkt B, litra b), omfatter udlejning af en husbåd, med dertil hørende afgrænset og identificerbart fortøjningsareal og anløbsbro, og som er gjort stationær ved hjælp af fortøjningsanordninger, der ikke let kan demonteres og er fastgjort til en flods bred og bund. Den omhandlede husbåd med tilhørende fortøjningsareal og anløbsbro var i henhold til lejeaftalen som omhandlet i hovedsagen, udelukkende beregnet til varig drift af restaurant og diskotek på den omhandlede fortøjningsplads. Se sag C-532/11, Susanne Leichenich.

Udlejning af havneplads (fortøjningsareal, herunder eventuelle landanlæg (fortøjningsbro, kajanlæg)), til stationære husbåde er også momsfritaget, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt.  Se også D.A.5.8.12

Eksempel: Olietanke

Udlejning af tankkapacitet som fx olietanke, der er 22 meter høje og 30 meter brede, er udlejning af fast ejendom, når

 • tankene er fast placeret på grundene, og
 • ikke kan flyttes.

Se SKM2010.365.SR.

Ad b) Ikke lejekontrakt men tilstrækkeligt med forvaltningsakt

Det er ikke en betingelse, at der foreligger en egentlig lejekontrakt. En forvaltningsakt, hvorefter en person får ret til eksklusivt at råde over og anvende fx et depot for en bestemt periode, er omfattet af begrebet "udlejning af fast ejendom". Se sag C-174/06, CO.GE.P. Srl.

Ad c) Afståelse til ny lejer mod nøglepenge

Lejerens udnyttelse af sin afståelsesret er omfattet af begrebet "udlejning af fast ejendom".

En lejer som således udnytter sin afståelsesret i henhold til lejekontrakten og lader en tredjemand indtræde i lejekontrakten mod et vederlag fra tredjemand i form af fx 150.000 kr. i "nøglepenge", er også momsfritaget.

Se SKM2006.614.VLR.

Ad d) Gradueret betaling - udvindingsret

Indtægter fra en udvindingsret ifølge aftale mellem fx ejeren af en landbrugsejendom og et grus- eller teglværk anses for momsfri udlejning af fast ejendom, uanset om betalingen for udvindingsretten er gradueret efter de udvundne materialers art, mængde og anvendelse mv.

Ad e) Betaling efter fordelingsnøgle - Offentligt Privat Partnerskab OPP

Når en offentlig institution vederlagsfrit overdrager brugsretten til et grundstykke til et OPP-selskab, som skal opføre fx et P-hus på grunden, og OPP-selskabet samtidig forpligter sig til at dele overskuddet med institutionen efter en på forhånd fastlagt fordelingsnøgle, er det udtryk for en leverance i momsmæssige henseende. Overladelse af brugsretten til grundstykket skal betragtes som udlejning af fast ejendom, som er momsfritaget. Overskuddet kan hermed ses som et momsfrit vederlag for udlejning af fast ejendom. Se ML § 13, stk. 1, nr. 8 og SKM2010.34.SR.

Ad f) Klinikfællesskab med adgang til lokaler

Fysioterapeuters klinikfællesskaber, hvor der er indgået aftale imellem en klinikejer og en fysioterapeut med eget ydernummer, og hvor aftalen bl.a. omfatter tilladelse til at praktisere i klinikkens lokaler, benytte klinikkens faciliteter og tildeling af et antal patienter fra klinikken til den enkelte fysioterapeut, anses for at være momsfri bortforpagtning af fast ejendom.

Det er en betingelse for fritagelsen, at der ikke medfølger driftsmidler og løsøregenstande ud over det normale, samt at der ikke i lejekontrakt eller forpagtningskontrakt sker særskilt prisansættelse af brugsretten.

Den leverance fra en klinikejer, som består i muligheden for, at patienter bruger klinikejerens motionscenter, kan dog ikke indeholdes under fritagelsesbestemmelsen for udlejning af fast ejendom.

Se SKM2006.31.SKAT.

Ad g) Andelsboligforeningers momsfritagede levering af brugsrettigheder

Andelsboligforeningers levering af brugsrettigheder til andelshaverne bliver anset for omfattet af momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom. Se den beskrevne praksisændring nedenfor.

Tidligere blev forholdet mellem andelsboligforeninger og andelshavere ikke betragtet som udlejning, og var derfor ikke omfattet af momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom i ML § 13, stk. 1, nr. 8. Se SKM2007.882.LSR.

Landsskatteretten har imidlertid i kendelse af 28. september 2010, j. nr. 10-00946 ændret praksis.

I den forbindelse er udsendt genoptagelsesmeddelelse, SKM2010.712.SKAT.

Herefter er andelsboligforeningers levering af brugsrettigheder til andelshaverne mod betaling af boligafgift omfattet af momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom.

Den ændrede praksis træder i kraft 1. april 2011.

Ad h) Udlejning/udlån til ansatte uden avance

Erhvervsvirksomheder og faglige organisationer, som (korttids)udlejer eller udlåner ferieboliger til medarbejdere eller medlemmer, er omfattet af momspligten. Udlejning (udlån) af sommerhuse er momsfritaget. Se MNA1979, 592.

Erhvervsvirksomheders udlejning/udlån af ferielejligheder og sommerhuse til ansatte sker ofte uden avance.

Erhvervsvirksomheders udlejning/udlån af ferielejligheder, eventuelt i form af timeshares, til personalet er derfor almindeligvis ikke erhvervsmæssig virksomhed i henhold til momsloven. Det er dog en betingelse, at der ikke samtidig sker udlejning af andre faciliteter, fx cafeteriadrift fra virksomheden, eller at udlejningen fremstår som hoteldrift.

Spørgsmålet om, hvorvidt en sådan udlejning/udlån uden avance er af erhvervsmæssig karakter, så virksomheden bliver omfattet af momspligten, må herefter bero på en konkret vurdering.

Se TfS1986, 386MNA.

Ad i) Timeshare med tinglyst skøde, ikke udlejning men salg af fast ejendom

Salg af timeshare lejligheder med tinglyst skøde er anset som salg af fast ejendom.

Et feriecenter, som er opdelt i fx 20 ejerlejligheder og sælges som timeshares svarende til årets 52 uger, er salg af fast ejendom, når der bliver tinglyst skøde på alle timeshare lejlighederne, således at der ved køb af en lejlighed for 1 uge om året bliver tinglyst et skøde på 1/52 af en bestemt lejlighed i feriecenteret.

Se TFS1986, 344MNA.

Ad j) Timeshare uden tinglyst skøde, udlejning

Salg af en brugsret til en ferielejlighed, hvor der ikke er tinglyst skøde for brugsperioden, er anset for at være momspligtig udlejning af værelser eller ferielejligheder.

Salget af timeshares skal således sidestilles med anden momspligtig udlejning af værelser eller ferielejligheder og udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned er derfor omfattet af momspligten.

Se MNA1986, 935.

Ad k) Tidsubegrænset rettighed, ikke udlejning men salg af fast ejendom

Salg af en tidsubegrænset brugsret til en parkeringsplads i en parkeringskælder er sidestillet med levering af fast ejendom omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 9. Dette gælder, når den tidsubegrænsede rettighed

 • frit kan overdrages til tredjemand uden den oprindelige indehavers samtykke og
 • når rettigheden vedrører en bestemt del af parkeringsområdet, som er tydeligt afgrænset på varig måde, og som ikke kan flyttes.

Se SKM2009.732.LSR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

 

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-532/11, Susanne Leichenich

Begrebet udlejning og bortforpagtning af fast ejendom omfatter udlejning af en husbåd, med dertil hørende afgrænset og identificerbart fortøjningsareal og anløbsbro, og som er gjort stationær ved hjælp af fortøjningsanordninger, der ikke let kan demonteres og er fastgjort til en flods bred og bund. Den omhandlede husbåd med tilhørende fortøjningsareal og anløbsbro var i henhold til lejeaftalen som omhandlet i hovedsagen, udelukkende beregnet til varig drift af restaurant og diskotek på den omhandlede fortøjningsplads.

En sådan husbåd udgør ikke et "køretøj" som omhandlet i artikel 13, punkt B, litra b), nr. 2), i sjette direktiv 77/388 (nu momssystemdirektivets artikel 135, stk. 2, litra b)). Se D.A.5.8.12 om udlejning af parkeringsplads.

C-451/06, Gabriele Walderdorff

Der er ikke tale om udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom, når ejeren af en fiskerettighed forbeholder sig retten til stadig at fiske på vandområderne. Erhververen råder ikke over en ret til at udelukke alle andre fra at udnytte det lejede.

 

C-174/06, CO.GE.P. Srl.

Det er ikke en betingelse, at der foreligger en egentlig lejekontrakt. En forvaltningsakt, hvorefter en person får ret til eksklusivt at råde over og anvende et depot for en bestemt varighed, er omfattet af begrebet "udlejning af fast ejendom".

 

C-275/01, Sinclair Collis Ltd

Det grundlæggende kendetegn for udlejning af fast ejendom i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b)´s forstand er, at rettighedshaver for en aftalt periode og mod vederlag bliver tildelt retten til at råde over en fast ejendom, som om den pågældende var ejer heraf, og at udelukke andre fra at udnytte denne rettighed.

EF-domstolen tager i sagen stilling til, at det ikke er udlejning af fast ejendom, at en lokaleindehaver giver en cigaretautomat ejer ret til at opstille automaten i en periode på to år, mod at lokaleindehaveren får en procentdel af bruttofortjenesten fra salget af cigaretterne.

Kontrakten sikrer ikke medkontrahenten en ret til at råde over arealet eller pladsen, som om den pågældende var ejer, og til at udelukke andre fra at udnytte denne rettighed.

Der henses til at det for det første i kontrakten ikke bestemmes, på hvilket præcist afgrænset areal eller på hvilken bestemt plads automaterne skal opstilles.

Der henses videre til at kontrakten ikke giver adgang til den del af lokalernes areal, hvor automaten befinder sig. Adgangen er begrænset til erhvervslokalernes åbningstid, og den kan ikke udøves uden samtykke fra indehaveren af lokalerne. Endvidere kan tredjemand kun få fri adgang til automaterne i overensstemmelse med de nærmere praktiske bestemmelser, indehaveren af lokalerne træffer.

 

C-315/00, Rudolf Maierhofer.

Udlejning af en bygning, som er fremstillet af præfabrikerede dele, og som er grundfæstet således, at den hverken let kan demonteres eller flyttes, er "udlejning af fast ejendom", også selv om bygningen skal fjernes ved lejekontraktens udløb og genanvendes på anden ejendom. EF-domstolen fastslår endvidere i tilknytning hertil, at det er uden betydning for kvalifikationen af en transaktion som "udlejning af fast ejendom", hvorvidt udlejeren stiller ejendom og bygning, eller blot den bygning, som udlejer har opført på lejerens ejendom, til rådighed for lejeren.

 
C-269/00, Wolfgang Seeling Artikel 6, stk. 2, første afsnit, litra a), og artikel 13, punkt B, litra b), i sjette direktiv, skal fortolkes således, at de er til hinder for nationale retsforskrifter, der behandler anvendelse af en del af en bygning, der udelukkende er bestemt for virksomheden, til privat brug for den afgiftspligtige person, som en tjenesteydelse, der - som bortforpagtning eller udlejning af fast ejendom i nævnte artikel 13, punkt B, litra b)'s forstand - er afgiftsfritaget.

Se også de forenede sager C-210/11 og C-211/11, Medicom SPRL og Maison Patrice Alard SPRL

C-108/99, Cantor Fitzgerald International

Udlejning af fast ejendom i sjette direktivs artikel 13, punkt B, litra b)'s forstand består grundlæggende i, at ejeren af en fast ejendom mod betaling af leje og for en aftalt periode overlader lejeren brugsretten til sin ejendom og retten til at udelukke andre herfra (jf. i samme retning domme af 12.9.2000, sag C-358/97, Kommissionen mod Irland, Sml. I, s. 6301, præmis 52-57, og sag C-359/97, Kommissionen mod Det Forenede Kongerige, Sml. I, s. 6355, præmis 64-69, samt dom af 4.10.2001, sag C-326/99, Goed Wonen, trykt i dette bind af Samling af Afgørelser, præmis 55).

 

Landsretsdomme

SKM2006.614.VLR

En lejer udnytter sin afståelsesret i henhold til lejekontrakten og lader en tredjemand indtræde i lejekontrakten mod et vederlag fra tredjemand i form af 150.000 kr. i "nøglepenge". Lejerens udnyttelse af sin afståelsesret er omfattet af begrebet "udlejning af fast ejendom". Nøglepengene er således momsfritaget.

 

Byretsdomme

xSKM2015.107.BRx xUdlejning af depotrum der er etableret i varierende størrelser fra nogle få m2 op til ca. 30 m2 i bygninger, der tidligere har været anvendt til landbrug, anses for momsfritaget udlejning af fast ejendom.x xDommen er indbragt for Landsrettenx

Landsskatteretskendelser

SKM2009.732.LSR

Salg af en tidsubegrænset brugsret til en parkeringsplads i en parkeringskælder sidestilles med levering af fast ejendom omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 9, når den tidsubegrænsede rettighed frit kan overdrages til tredjemand uden den oprindelige indehavers samtykke og når rettigheden vedrører en bestemt del af parkeringsområdet, som er tydeligt afgrænset på varig måde, og som ikke kan flyttes.

 

SKM2007.882.LSR

Landsskatteretten antager, at forholdet mellem andelsboligforeninger og andelshavere ikke kan betragtes som udlejning og derfor ikke er omfattet af momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom i ML § 13, stk. 1, nr. 8.

Ændret se SKM2010.712.SKAT

SKM2002.605.LSR

Møbelopbevaring kan ikke anses for udlejning af fast ejendom, når det ikke kan godtgøres, at der betales leje for et afgrænset og identificerbart område af en fast ejendom. Der kan henses til at kontraktsparten alene har adgang til de opbevarede effekter efter nærmere aftale med virksomheden.

 

MNA 1987, 971

En pavillonbygning er opført på en grund tilhørende en teknisk skole og udlejet til skolen for en periode af 5 år. Bygningen er flytbar og har et bebygget areal på 93 m 2. Den er forsynet med sædvanlige indvendige installationer. Udlejningen af en sådan pavillonbygning kan anses som udlejning af fast ejendom. Momsnævnet lægger herved vægt på pavillonbygningens indretning og den omstændighed, at bygningen skal anvendes samme sted over et længere tidsrum.

 

MNA1986, 935.

Momsnævnet sidestiller salget af timeshares med anden afgiftspligtig udlejning af værelser eller ferielejligheder, og har derfor truffet afgørelse om, at udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned omfattes af afgiftspligten.

 

TfS1986, 386MNA

Erhvervsvirksomheders udlejning/udlån af ferielejligheder og sommerhuse til ansatte sker ofte uden avance.

Momsnævnet træffer på denne baggrund afgørelse om, at erhvervsvirksomheders udlejning/udlån af ferielejligheder, eventuelt i form af timeshares, til personalet almindeligvis ikke anses som erhvervsmæssig virksomhed i henhold til momsloven. Det er dog en betingelse, at der ikke samtidig fra virksomheden sker udlejning af andre faciliteter, fx cafeteriadrift, eller den fremstår som hoteldrift.

Momsnævnet anfører videre, at spørgsmålet om, hvorvidt en sådan udlejning/udlån uden avance er af erhvervsmæssig karakter, så virksomheden omfattes af momspligten, må herefter bero på en konkret vurdering.

Momsnævnet præciserer den tidligere afgørelse MNA1979, 592.

TFS1986, 344MNA

Et feriecenter er opdelt i 20 ejerlejligheder, der sælges som timeshares svarende til årets 52 uger. Der bliver tinglyst skøde på alle timeshare lejlighederne, således at der ved køb af en lejlighed for 1 uge om året tinglyses et skøde på 1/52 af en bestemt lejlighed i feriecenteret.

Salg af timeshare lejligheder med tinglyst skøde anses som salg af fast ejendom.

Hvis der sker en udvidelse eller ombygning af feriecenteret, således at driften af centeret kommer til at fremstå som hoteldrift, skal der svares moms i de perioder, hvor timeshare ejeren selv bor på (benytter) stedet.

 

MNA1979, 592

Erhvervsvirksomheder og faglige organisationer, som (korttids)udlejer eller udlåner ferieboliger til medarbejdere eller medlemmer omfattes af momspligten medens udlejning (udlån) af sommerhuse er momsfritaget.

MNA 1979, 592, er præciseret i TfS1986, 386MNA.

SKAT

xSKM2015.419.SRx

xUdlejning af landbrugsjord med avl på rod anses som en sammenhængende transaktion, hvor udlejningen er hovedydelsen.

Lejer skal videreføre driften af jorden, og kan ikke fravælge avl på rod, da denne er en integreret del af det lejede jordstykke. Hvis lejer ikke også får overdraget avl på rod, kan han ikke råde over den faste ejendom, som om han var ejer heraf, jf. de grundlæggende kendetegn for udlejning af fast ejendom.x 

xSKM2015.48.SRx

xEn OPP-leverandørs betaling til en offentlig myndighed som vederlag for retten til at drive parkeringsvirksomhed på arealer som ejes af den offentlige myndighed, anses som vederlag for tilrådighedsstillelse af en grund til brug for parkeringspladser. Leverancen er momsfri, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, om udlejning af fast ejendom.x

SKM2014.841.SR

Et ejendomsadministrationskontor leverer arbejdsydelser til to boligselskaber, arbejdsydelserne består bl.a. af vedligeholdelse af bygningen, renholdelse af ejendommen m.v.

Skatterådet bekræfter bl.a., at de arbejdsydelser, som de ansatte udfører betragtes som en integreret del af den momsfrie udlejning af fast ejendom.

SKM2014.623.SR

Udlejer betaler en godtgørelse til lejer i forbindelse med en aftale om, at lejer fraflytter sit lejemål i utide.
Skatterådet bekræfter, at godtgørelsen er momspligtig, når der er tale om et lejemål, som er frivilligt momsregistreret.

SKM2013.603.SR Skatterådet bekræfter, at udlejning af depotrum indrettet i skibscontainere er momsfritaget, jf. momsloven § 13, stk. 1, nr. 8.
 SKM2012.493.SR Skatterådet bekræftede, at spørgernes udlejning af antennepositioner til placering af teknisk udstyr er momspligtige leverancer af ydelser, jf. momslovens § 4, stk. 1. og således ikke kan betragtes som udlejning af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.
SKM2012.188.SR Skatterådet bekræftede, at der principielt set ikke er noget til hinder for, at spørger kan foretage opdeling af udlejningen af selve jordarealet og en på arealet anlagt golfbane, således at jorden med tilhørende bygninger udlejes momsfrit og baneanlægget udlejes med moms til samme lejer i henhold til en frivillig momsregistrering for erhvervsmæssig udlejning, jf. ML § 51. Det har ingen betydning for den momsmæssige kvalifikation af udlejning af henholdsvis jord og baneanlæg, at lejeaftalerne sker i henhold til en samlet aftale, når det i aftalen er specificeret, at jorden udlejes momsfrit og baneanlægget udlejes med moms.
SKM2011.826.SR Skatterådet bekræftede, at en andelsforenings indrømmelse af brugsrettigheder til fast ejendom mod betaling af indskud og boligafgift er omfattet af det selvstændige EU-retlige begreb "udlejning af fast ejendom" og således er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.
SKM2011.609.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at rutebilstationernes ydelser i form af tilrådighedsstillelse af bl.a. opholdsarealer, ventesale, toiletter mv. til de rejsende, chaufførlokaler, lokaler til brug for billetsalg og ekspedition af gods og adgangs- og opholdsarealer til busser kan momsfritages som udlejning af fast ejendom. Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at rutebilstationernes ydelser i form af bl.a. telefonisk informationstjeneste, salg af billetter, klippekort mv., udlevering/salg af rutekøreplaner mv. er momsfritaget som en personbefordringsydelse.
SKM2011.426.SR Driften af et fælles opnoteringssystem/ventelistesystem for en række boligorganisationer, er en aktivitet, der hører under begrebet ejendomsadministration, der er momspligtig.

De gebyrer, som boligsøgende skal betale for at blive opført og ajourført på ventelisten er omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 8, idet gebyret anses for en integreret del af udlejning af den faste ejendom, der er fritaget for moms.

Det ændrer ikke på dette forhold, at ventelistesystemet administreres af en administrator og ikke af boligorganisationerne selv, idet det er boligorganisationerne der efter bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger har ret til at opkræve gebyret, og gebyret må derfor anses for at være opkrævet af administrator på boligorganisationernes vegne.

Der skal således ikke pålægges moms på de gebyrer, der opkræves af de boligsøgende.

Administrator skal betale moms af det vederlag han modtager for at administrere ventelistesystemet for boligorganisationerne.

 

SKM2010.712.SKAT

Landsskatteretten har i kendelse af 28. september 2010, j. nr. 10-00946 ændret praksis ifht. SKM2007.882.LSR.

I den forbindelse er udsendt styresignal SKM2010.712.SKAT, hvorefter andelsboligforeningers levering af brugsrettigheder til andelshaverne mod betaling af boligafgift er omfattet af momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom.

Den ændrede praksis træder i kraft 1. april 2011.

 

SKM2010.365.SR

Udlejningen af tank kapacitet gerne for et år af gangen, kan anses som udlejning af fast ejendom. Olietankene er i gennemsnit 22 meter høje og 30 meter brede, og kan rumme ca. 16.500 kubik olie. De er fast placeret på grundene, og kan ikke flyttes.

 

SKM2010.34.SR

Når en offentlig institution vederlagsfrit overdrager brugsretten til et grundstykke til et OPP-selskab, som skal opføre et P-hus på grunden, og OPP-selskabet samtidig forpligter sig til at dele overskuddet med institutionen efter en på forhånd fastlagt fordelingsnøgle, er overskuddet et momsfrit vederlag for udlejning af fast ejendom efter ML § 13, stk. 1, nr. 8.

 

SKM2006.31.SKAT

Fysioterapeuters klinikfællesskaber, hvor der indgås aftale imellem en klinikejer og en fysioterapeut med eget ydernr., og hvor aftalen bl.a. omfatter tilladelse til at praktisere i klinikkens lokaler, benytte klinikkens faciliteter og tildeling af et antal patienter fra klinikken til den enkelte fysioterapeut, anses for at være momsfri bortforpagtning af fast ejendom.