Indhold

Dette afsnit beskriver omfanget af momsfritagelsen af ydelser i form af kunstnerisk virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Momsfritagelse af kunstnerisk virksomhed
  • Salg af kunstgenstande
  • Salg af ophavsret
  • Forholdet til EU-retten
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Momsfritagelse af kunstnerisk virksomhed

Vederlag, som er opnået for forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed, er fritaget for moms. Se ML § 13, stk. 1, nr. 7.

Momsfritagelse af kunstnerisk virksomhed handler om de udøvende kunstnere i modsætning til momsfritagelsen for kulturelle aktiviteter mv., der handler om momsfritagelse for arrangører mv.

ML § 13, stk. 1, nr. 7 omfatter kun kunstneren. Det fremgår direkte af standstill-bestemmelsen bilag X, jf. momssystemdirektivets art. 371, som alene nævner kunstnere.  ML § 13, stk. 1, nr. 7 omfatter dog også kunstneren i selskabsform. Momsfritagelsen for kunstneriske ydelser bør ikke begrænses til fysiske personer men må også omfatte kunstneren i selskabsform iht. neutralitetsprincippet. ML § 13, stk. 1, nr. 7 omfatter ikke fx. et forlag. Se TfS1998, 796LSR, hvor det er lagt til grund, at et forlag ikke er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 7.

Bemærk

Når en kunstners leverance udgør en momsfri kunstnerisk ydelse, har kunstneren ikke fradragsret for moms af indkøb, som skal bruges til den pågældende leverance. Se afsnit D.A.11 om fradrag.

Eksempler

Nedenstående er eksempler på henholdsvis momsfritagne og momspligtige ydelser i forbindelse med kunstnerisk virksomhed.

Musikere

Hvis musikere engageres til en koncert, vil musikerne være momsfritaget for deres vederlag, mens arrangøren af koncerten skal betale moms af entréindtægterne.

En musiker er momspligtig af entreindtægterne, hvis musikeren selv står som arrangør.

Skriftligt arbejde/foredragsvirksomhed

Fritagelsen gælder både vederlag for skriftligt arbejde og vederlag for foredragsvirksomhed.

Litterære oversættelser

Litterære oversættelser er kunstnerisk virksomhed. Derimod regnes oversættelse af teknisk og kommercielt materiale for almindelig momspligtig translatørvirksomhed.

Salg af kunstgenstande

Fritagelsen gælder ikke for salg af kunstgenstande.

Kunstneres salg af egne kunstgenstande er reguleret i ML § 30, stk. 3.

Se også

Se også afsnit D.A.8.1.1.9 om ML § 30, stk. 3.

Salg af ophavsret

En kunstners salg af ophavsret er momspligtig. Se bilag X til momssystemdirektivet, hvor det fremgår at standstill-bestemmelsen i momssystemdirektivets art. 371, jf. bilag X, del B, ikke omfatter overdragelse af ophavsret. Se også sag C-134/97, Victoria Film A/S.

Når en kunstner indgår en aftale med fx et forlag, er det en konkret vurdering om kunstneren har indgået en aftale om salg af ophavsrettigheden eller kunstneren har indgået en forvaltningsaftale. Se TfS1998, 796LSR, hvor det er lagt til grund, at kunstneren har solgt ophavsretten til et forlag.

Vurderes det konkret ud fra aftalens indhold, at kunstneren har indgået en forvaltningsaftale med fx et forlag, kan en sådan aftale typisk indebære følgende:

  • Forlaget leverer en administrationsydelse til kunstneren
  • Beholder forlaget en procentdel af udbetalte royalties fra tredjemand, er det kunstnerens betaling for forlagets administrationsydelse til kunstneren. Kunstneren er altså stadig indehaver af ophavsretten og er den som leverer en momsfritaget kunstnerisk ydelse mod betaling af royalties mv.

Forholdet til EU-retten

ML § 13, stk. 1, nr. 7 er ikke udtryk for implementering af en tilsvarende bestemmelse i momsdirektivet. ML § 13, stk. 1, nr. 7 er udtryk for, en udnyttelse af muligheden for i en overgangsperiode, at kunne opretholde en, ved 6. momsdirektivs ikrafttræden, allerede eksisterende momsfritagelse for bestemte ydelser, bl.a. kunstneriske ydelser, jf. standstill-bestemmelsen i 6. momsdirektiv ved art. 28, stk. 3, litra b, jf. bilag F, nr. 2, nu momssystemdirektivets art. 371, jf. bilag X, del B. Se sag C-35/90, Kommissionen mod Spanien.

Det fremgår af bilag X til momssystemdirektivet, at ovennævnte standstill-bestemmelse i  momssystemdirektivets art. 371, ikke omfatter overdragelse af ophavsret. Salg af ophavsret er derfor momspligtig.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-109/02, Kommissionen mod Tyskland

Solisters og musikensemblers ydelser er sammenlignelige og momsmæssigt skal de behandles ens. Antallet af personer, der befinder sig på scenen har ingen betydning for den momsmæssige behandling.

 

C-134/97, Victoria Film A/S

Sagen omhandler hvorvidt det har direkte virkning for borgeren, at momsfritagelse for overdragelse af ophavsret til film ikke kan opretholdes efter indførelse af 6. momsdirektiv. Det er lagt til grund, at overdragelse af ophavsret ikke er omfattet af standstill-bestemmelsen i 6. momsdirektiv ved art. 28, stk. 3, litra b, jf. bilag F, nr. 2, nu momssystemdirektivets art. 371, jf. bilag X, del B. Det betyder, at en kunstners salg af ophavsret er momspligtig, da en evt. tidligere momsfritagelse ikke kan opretholdes efter indførelse af 6. momsdirektiv.

 

C-35/90, Kommissionen mod Spanien 

Momsfritagelse for kunstneres ydelser evt. mod betaling af ophavsretsafgift, kan ikke  genindføres. Standstill-bestemmelsen i 6. momsdirektiv ved art. 28, stk. 3, litra b, jf. bilag F, nr. 2, nu momssystemdirektivets art. 371, jf. bilag X, del B omfatter kun en udnyttelse af muligheden for i en overgangsperiode, at kunne opretholde een, ved 6. momsdirektivs ikrafttræden, allerede eksisterende momsfritagelse for bestemte ydelser, bl.a. kunstneriske ydelser.

 

 Højesteretsdomme

U1985.122H

Højesteret fastslog, at i hvert fald kun en mindre del af den virksomhed, der udøves af tatovører her i landet, kan anses for omfattet af undtagelsesbestemmelsen vedrørende kunstnerisk virksomhed og konkluderede på den baggrund, at der herefter ikke var grundlag for at tilsidesætte den afgørelse, som momsnævnet havde truffet efter en generel vurdering af erhvervsudøvelsen.

Af den tidligere instans afgørelse fremgår, at momsnævnet ved afgørelsen har lagt særlig ved på en udtalelse fra Akademirådet om, at "tatovering som kunst kun kan bedømmes på konkret grundlag og ikke på grundlag af en artsbestemmelse."

Landsskatteretskendelser

SKM2006.463.LSR

Landsskatteretten anførte, at Højesteretsdom, U1985.122H, skal fortolkes således, at tatovørvirksomhed ikke som branche generel kan anses for omfattet af fritagelsesbestemmelsen vedrørende kunstnerisk virksomhed, men at Højesteretsdommen imidlertid ikke er udtryk for, at en konkret tatovørvirksomhed ikke kunder nogen omstændigheder vil kunne karakteriseres som kunstnerisk virksomhed.

Landsskatteretten fandt, at det måtte bero på en konkret vurdering af den udførte tatovørvirksomhed, om virksomheden kunne anses for kunstnerisk virksomhed omfattet af fritagelsesbestemmelsen.

Ud fra oplysningerne i syns- og skønsrapporten fandt Landsskatteretten, at den i den konkrete sag udøvede tatovørvirksomhed var momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, som anden kunstnerisk virksomhed.

Af kendelsen fremgår, at Landsskatteretten ved afgørelsen både har lagt vægt på syns- og skønsmandens:

  • vurdering af tatovørens arbejdsmetode
  • vurdering af kvaliteten af det udførte arbejde
  • faglige vurdering af, om arbejderne, dvs. tatoveringerne, og arbejdsformen konkret var udtryk for kunstnerisk virksomhed. 
 

SKM2006.354.LSR

En kunstners udførelse af et udsmykningsarbejde på en bygning blev regnet for en kunstnerisk ydelse, og der skulle derfor ikke betales moms af vederlaget fra Statens Kunstfond, fordi ydelsen var momsfritaget.

 

SKM2004.136.LSR

En selvstændigt udøvende kunstners aktiviteter med lysskulpturer/lyssætninger blev regnet for levering af kunstneriske ydelser, der er momsfritagne.

 

TfS1998, 796LSR

Da et forlags indtægter fra COPY-DAN var anset for momsfrie efter ML § 4, stk. 1, idet der ikke var tale om levering af en vare eller ydelse mod vederlag, og da der i øvrigt ikke kunne antages at knytte sig momsbelagte udgifter til erhvervelsen af indtægterne fra COPY-DAN, fandtes disse indtægter ikke at være en momsfri omsætning, der begrænsede virksomhedens ret til fuldt momsfradrag efter ML § 37. Der henvistes herved til EF-Domstolens dom i sag C-333/91 Sofitam SA om, at udbytte, som er et resultat af besiddelsen af kapitalinteresser, er  fradragsordningen uvedkommende.

Det blev altså lagt til grund, at forlaget var i besiddelse af ophavsretten. Det blev videre lagt til grund, at forlaget ikke var omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 7.

 

SKAT

 SKM2015.420.SR

Momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, omfatter kun kunstneren. Det fremgår direkte af standstill-bestemmelsen i bilag X, jf. momssystemdirektivets artikel 371, som alene nævner kunstnere.

Henset til at spørger ikke kunne anses for at formidle tatoveringsdesignernes ydelser i eget navn og for tatoveringsdesignernes regning, jf. momslovens § 4, stk. 4, fandt Skatterådet, at spørgers salg af tatoveringsdesign ikke kunne være omfattet af momsfritagelsen i momsloven § 13, stk. 1, nr. 7.

 SKM2015.275.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at selskabets ansatte kunne anses for at udøve kunstnerisk virksomhed og dermed var fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 7, når de ansatte tatovører arbejder i frihånd.  

SKM2010.838.SR

Den af spørger egenproducerede guideydelse var momsfri, når guideydelsen var af samme karakter, som guideydelserne behandlet i SKM2009.233.SR, og når leveringsstedet var i Danmark.

 

SKM2009.233.SR

De guideydelser, som spørgeren leverede til rejsebureauer, skulle behandles som en selvstændig ydelse. Hovedindholdet bestod af fortællinger og foredrag om kulturelle, historiske og øvrige seværdigheder, der efter de konkrete omstændigheder var momsfritaget som kunstnerisk virksomhed.

 

SKM2007.540.SR

En kunstners samlede leverance i form af udsmykning af en hall og et gangareal i en bygning var momsfritaget. Leverancen bestod i en installation bestående af granitskulpturer, lys- og vandinstallationer samt granitpaneler, integreret i bygningens gulv og loft.