Indhold

Dette afsnit beskriver i hvilket omfang, der skal beregnes moms ved fraførsel af EU-varer fra Københavns Frihavn og afgiftsoplag.

Afsnittet indeholder:

  • Moms ved fraførsel af EU-varer fra Københavns Frihavn og afgiftsoplag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Moms ved fraførsel af EU-varer fra Københavns Frihavn og afgiftsoplag

Der betales moms af EU-varer, der fraføres efter at have været oplagt i Københavns Frihavn eller på et afgiftsoplag. Se Momssystemdirektivets artikel 155 og ML § 11 a. Om momsgrundlaget, se D.A.8.3.4.

Ved oplæggelse af varer i Københavns Frihavn eller på afgiftsoplag er leverancen fritaget for moms ved

  • oplæggelsen og
  • senere leveringer.

Fritagelsen omfatter også leveringer af ydelser i forbindelsen med leveringerne og på visse betingelser levering af varer og ydelser til brug for varerne. Se D.A.10.1.8 om frihavnen, oplag og særlige toldordninger.

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2002.149.HR

I en sag om tyveri fra en provianteringsvirksomhed fandt retten, at der i den dagældende toldbehandlingsbekendtgørelses § 87, stk. 1, se TDL § 57, sammenholdt med ML § 11 a, var hjemmel til at opkræve moms hos den registrerede oplagshaver for varer, der var gået tabt ved tyveri.

Se i samme retning EU-domstolens dom i C-273/12, Harry Winston SARL, der er omtalt i D.A.4.9.3 (momspligt (importmoms) ved tyveri fra toldoplag).

Landsretsdomme

SKM2004.475.ØLR

Landsretten fandt, at Københavns Havn ikke hæftede for momskravet om spiritusvarer (EU-varer), der var stjålet fra frihavnen. Spiritusvarerne fandtes ikke at være oplagt efter ML § 11 a i Københavns Frihavn, og Københavns Havn havde ikke foranlediget, at varerne blev fraført oplaget efter ML § 46, stk. 3.

 

Landsskatteretten

SKM2003.514.LSR

Landsskatteretten fastslog, at der hverken i toldloven, toldbehandlingsbekendtgørelsen eller i momsloven er hjemmel til at pålægge rederier at betale moms af svind om bord på skibe, der er omfattet af en provianteringstilladelse.