åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne for anvendelse af ML § 9.

Afsnittet indeholder:

  • Omfattede offentlige institutioner
  • Samme ministerområde, samme region eller kommune
  • Institutioner, der drives i fællesskab af flere regioner eller kommuner
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Omfattede offentlige institutioner

Når andre offentlige institutioner end forsyningsvirksomheder leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder, bliver institutionen anset for at være en afgiftspligtig person. Se ML § 3, stk. 2, nr. 3.

Dette medfører, at institutionen som udgangspunkt skal beregne moms ved levering af varer og ydelser. Se ML § 4, stk. 1 og afsnit D.A.3.2.4 "Andre offentlige institutioner § 3, stk. 2, nr. 3".

Som en undtagelse fra denne regel gælder dog, at hvis leverancen sker fra en offentlig institution til en anden institution inden for samme ministerområde, samme region eller kommune, så bliver transaktionen ikke anset for at være en afgiftspligtig transaktion i momslovens forstand. Se SKM2009.574.LSR. Dette betyder, at der ikke skal beregnes moms af leverancen.

Undtagelsen gælder ikke for offentlige forsyningsvirksomheder, der altid er afgiftspligtige personer, og derfor skal beregne moms ved leverancer efter de almindelige regler. Se afsnit D.A.3.2.3 "Offentlige forsyningsvirksomheder § 3, stk. 2, nr. 2".

Undtagelsen gælder således kun for andre offentlige institutioner end forsyningsvirksomheder, og kun i de tilfælde, hvor institutionen leverer i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

Det er kun leverandøren, der skal være en afgiftspligtig person, fordi denne leverer i konkurrence med erhvervsvirksomheder. Det eneste krav der stilles til aftageren er, at denne skal være en institution inden for samme myndighedsområde. Se SKM2009.574.LSR.

De leverancer der er omfattet af ML § 9 anses ikke for at være afgiftspligtige transaktioner i momslovens forstand. Det er derfor uden betydning, om de pågældende leverancer finder sted mellem institutioner, der er delregistreret efter ML § 47, stk. 3, 2. pkt. eller ej. Se SKM2009.574.LSR.

Se også

Se afsnit D.A.14.1.6 om delregistrering.

Samme ministerområde, samme region eller kommune

Det afgørende for, at en leverance fra én offentlig institution til en anden offentlig institution ikke anses for at være en afgiftspligtig transaktion i momslovens forstand er, at de to institutioner er inden for samme ministerområde, samme region eller kommune.

Ved leverancer inden for samme myndighedsområde forstås leverancer mellem

  • institutioner inden for samme ministerområde
  • regionale institutioner under samme region eller
  • kommunale institutioner under samme kommune.

Leverancer fra én regional institution til en anden regional institution, der hører under samme region (eller fra én kommunal institution til en anden kommunal institution, der hører under samme kommune), vil ikke udgøre en afgiftspligtig transaktion i momslovens forstand. Der skal derfor ikke betales moms af leverancen.

Kravet om leverancer inden for samme myndighedsområde er derimod ikke opfyldt, hvis en institution i én kommune leverer varer eller ydelser til en institution i en anden kommune, fordi de to involverede institutioner ikke hører under samme myndighedsområde, og der skal derfor beregnes moms af leverancerne. Det samme gælder, hvis der er tale om en leverance mellem en kommunal institution og en regional institution. Se også SKM2020.89.SR.

Bestemmelsen medfører, at offentlige institutioner inden for samme ministerium, samme region eller samme kommune kan udveksle varer eller ydelser, uden at der skal beregnes moms. Ministeriets, regionens eller kommunens ansatte kan derfor udføre arbejde for alle ministeriets, regionens eller kommunens institutioner, uden at der skal beregnes moms, uanset hvilken institution de er ansat af.

Eksempler

Hvis eksempelvis et kommunalt plejehjem leverer mad til en kommunal skole under samme kommune, skal plejehjemmet ikke beregne moms af leverancen. Se også SKM2004.438.TSS.

Den daværende Told- og Skattestyrelse har i 2002 udtalt, at Folkekirkens menighedsråd anses for institutioner under Kirkeministeriet. Når et menighedsråd leverer varer og ydelser til et andet menighedsråd som led i et samarbejde om drift af kirkegårde, er der derfor tale om en leverance mellem institutioner inden for samme myndighedsområde. Leverancen bliver derfor ikke betragtet som afgiftspligtig i momslovens forstand, og der skal ikke betales moms af leverancen. Se SKM2002.404.TSS.

Skatterådet har anset gymnasier, som er selvejende institutioner inden for den offentlige forvaltning, for institutioner under Undervisningsministeriet. Leverancer mellem sådanne gymnasier, eksempelvis i form af administrativ og regnskabsmæssig konsulentbistand, bliver derfor ikke betragtet som afgiftspligtige i momslovens forstand, og der skal ikke betales moms af leverancen. Se SKM2008.774.SR.

Institutioner, der drives i fællesskab af flere regioner eller kommuner

Leverancer fra en institution, der bliver drevet i et fællesskab af flere regioner eller kommuner, til de regioner eller kommuner, der er parthavere i institutionen, anses ikke for at udgøre en afgiftspligtig transaktion i momslovens forstand. Der skal derfor ikke betales moms af leverancen.  En institution er ikke omfattet af ML § 9, 2. pkt., hvis institutionen ikke er en kommunal eller regional institution omfattet af ML § 3, stk. 2, nr. 3. Se SKM2020.385.SR.

ML § 9, stk. 1, 2. pkt. kan kun anvendes, såfremt der er tale om et samarbejde af flere regioner eller flere kommuner. Bestemmelsen kan derved ikke anvendes, når der er tale om et samarbejde, hvor der indgår både regioner og kommuner. Se SKM2020.385.SR.

Der skal foretages et konkret skøn af, hvordan virksomheden er etableret og drevet, når det vurderes, om en institution drives i fællesskab af regioner eller kommuner eller ej.

Efter praksis har det været tillagt betydning om

  • de pågældende regioner eller kommuner i fællesskab er ansvarlige for etableringen og de fulde driftsudgifter
  • hver enkelt region eller kommune har del i ledelsen og dermed indflydelse på enhedens drift, herunder budget- og personalepolitik.

Ved vurderingen af om institutionen bliver drevet i et fællesskab af regioner eller kommuner, er det derimod anset for at være af underordnet betydning, om driftsresultatet for den i fællesskabet drevne institution bliver fordelt efter indbyggertal eller efter institutionens omsætning.

Danske regioner og Kommunernes Landsforening bliver ikke anset for at være institutioner, der drives i fællesskab af flere regioner eller kommuner. Disse foreninger skal derfor beregne moms af konsulentydelser mv., som bliver leveret til regioner eller kommuner.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2009.574.LSR

LSR har vurderet, at bestemmelsen er i overensstemmelse med principperne i momssystemdirektivet. Det er alene leverandøren, der skal være en afgiftspligtig person efter ML § 3, stk. 2, nr. 3. Det eneste krav til aftageren er, at den er en institution indenfor samme ministerområde, samme region eller kommune. Leverancer omfattet af ML § 9 anses ikke for afgiftspligtige transaktioner i momslovens forstand, og det er derfor uden betydning, om de pågældende leverancer foregår mellem institutioner, der er delregistreret efter ML § 3, stk. 3, 2. pkt., jf. § 47, stk. 3, 2. pkt.

 

Skatterådet

SKM2020.385.SR

Spørger leverer serviceydelser til sine medlemmer. Medlemmerne består af offentlige myndigheder. En anden forening er dog ligeledes optaget som medlem. De offentlige myndigheder er hovedsageligt, men ikke udelukkende kommuner. Skatterådet bekræfter, at ydelserne er momspligtige. Skatterådet lægger vægt på, at foreningen ikke er en offentlig institution i momslovens forstand. Rådet lægger yderligere vægt på, at foreningen er i konkurrence med erhvervsvirksomheder og ikke i momslovens forstand kan anses for en kommunal institution drevet af flere kommuner i fællesskab. Ligesom der er lagt vægt på, at foreningen ikke kan anses for en almennyttig forening i momslovens forstand, og foreningen ikke kan anses for en "selvstændig gruppe" i momslovens forstand. Foreningens ydelser er derfor ikke omfattet af de særlige fritagelser for ydelser leveret af almennyttige foreninger og selvstændige grupper.

 

SKM2020.89.SR

Spørger, som er stiftet af en region og en række kommuner, er gået sammen med en række andre deltagere om et IT-samarbejde. Det er hensigten, at samarbejdet etableres som en enhed, der skal levere tjenesteydelser til deltagerne mod vederlag.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at samarbejdets ydelser til deltagerne falder ind under "momsfritagelsen" i ML § 9, stk. 1, 1. pkt., idet der ikke er tale om leverancer mellem institutioner inden for samme ministerområde eller leverancer mellem regionale og kommunale institutioner under samme region eller kommune.

Heller ikke "momsfritagelsen" i ML § 9, stk. 1, 2. pkt., kan bringes i anvendelse, idet der ikke er tale om leverancer fra en institution, der drives i fællesskab af flere regioner eller kommuner, til de regioner eller kommuner, som er parthavere i institutionen.

 

SKM2018.352.SR

Skatterådet anså ministeriets udlejning af aktiver til en selvejende institution for at være leverancer omfattet af ML § 9. Ved vurderingen blev der henset til, at den selvejende institution, som var oprettet ved lov, var en selvejende institution indenfor X-ministerens ministerområde.

Skatterådet bekræftede endvidere, at der var tale om en leverance omfattet af ML § 9, når offentlig aktør stiller en medarbejder til rådighed for en selvejende institution, når såvel den offentlige aktør som den selvejende institution henhører under X-ministerens ministerområde.  

SKM2008.774.SR

Skatterådet anså, gymnasier, som er selvejende institutioner indenfor den offentlige forvaltning for institutioner indenfor Undervisningsministeriet. Leverancer mellem sådanne gymnasier betragtes derfor ikke som afgiftspligtige i momslovens forstand.

 

Skattestyrelsen

SKM2004.438.TSS

Told-og Skattestyrelsen udtalte, at levering af mad til en skole er en afgiftspligtig transaktion. I de tilfælde, hvor leverandøren og aftageren er institutioner indenfor samme kommune, er leverancen dog momsfri i henhold til ML § 9.

 

SKM2002.404.TSS

Den daværende Told-og Skattestyrelse anså Folkekirkens menighedsråd for institutioner under Kirkeministeriet. Leverancer mellem to menighedsråd er derfor ikke afgiftspligtige transaktioner i momslovens forstand.