Bestemmelsen om offentlige institutioners leverancer inden for samme ministerområde, samme region eller kommune i ML § 9 har følgende ordlyd:

"Leverancer mellem institutioner inden for samme ministerområde og leverancer mellem regionale og kommunale institutioner under samme region eller kommune betragtes ikke som en afgiftspligtig levering, når de pågældende institutioner er afgiftspligtige efter § 3, stk. 2, nr. 3. Det samme gælder leverancer fra en institution, der drives i fællesskab af flere regioner eller kommuner, til de regioner eller kommuner, som er parthavere i institutionen."

Momssystemdirektivet indeholder ingen bestemmelser, der svarer til ML § 9.

Landsskatteretten har imidlertid vurderet, at bestemmelsen er i overensstemmelse med principperne i momssystemdirektivet. Se SKM2009.574.LSR.