Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår der bliver beregnet moms ved udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. til formål, som ikke vedrører den registrerede virksomheds leverancer.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Regel
  • Udtagning af varer og ydelser
  • Indehavers eget arbejde.

Resumé

Det er kun virksomheder, der er registreringspligtige for levering af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. for fremmed regning eller for egen regning, der kan blive pligtige til at beregne moms ved udtagning af byggeydelser mv.

Hvis udtagningen sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale skal værdien af indehavers eget arbejde ikke indgå i momsgrundlaget.

Regel

Udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds leverancer, er sidestillet med levering mod vederlag. Se ML § 5, stk. 6.

Udtagning af varer og ydelser

Reglerne om momspligt ved udtagning af byggeri mv., er nærmere beskrevet i afsnit D.A.21.4 "Udtagning i forbindelse med byggeri mv."

Det er kun virksomheder, som er registreringspligtige for tilsvarende leverancer af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. for fremmed regning eller for egen regning, som kan blive pligtige til at beregne moms ved udtagning af byggeydelser mv. Se ML §§ 4, 6 og 7.

Bestemmelsen omfatter bl.a. projektering og håndværksarbejde i forbindelse med

  • opførelse, ombygning og modernisering samt reparation og vedligeholdelse af fast ejendom, og
  • byggeadministration samt
  • anlægsarbejder, herunder byggemodning af jordarealer.

Hvis udtagningen sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale, bliver udtagningsmomsen beregnet på grundlag af købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor udtagningen finder sted, eller de udgifter, som virksomheden har haft i forbindelse med udtagningen af ydelsen. Se ML 28, stk. 3 (modsat) (ML 28, stk. 3, som affattet ved § 4, nr. 14, i lov nr. 1295 af 5. december 2019. Værdien af indehavers eget arbejde indgår ikke i opgørelsen af fremstillingsprisen.

Hvis udtagningen sker til andre formål end til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale bliver udtagningsmomsen beregnet på grundlag af virksomhedens normalværdi. Se ML § 28, stk. 3, som affattet ved § 4, nr. 14, i lov nr. 1295 af 5. december 2019.

Se også

Om opgørelse af momsgrundlaget, se afsnit D.A.8.1.3.

Indehavers eget arbejde

Hvis arbejdet bliver udført til brug for andre formål end til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale, skal der altid betales moms af indehaverens personlige arbejde:

  • Når arbejdet falder inden for den pågældendes fag eller hertil nært knyttede fagområder. Snedkerarbejde og tømrerarbejde bliver her betragtet som hørende til samme fagområde.
  • Når indehaveren udfører tilsvarende arbejde i forbindelse med byggeri for fremmed regning eller i forbindelse med opførelse af bygninger til salg eller udlejning. Dette gælder, selv om den pågældende ikke er uddannet inden for det pågældende fagområde.

Der skal altid beregnes moms af det arbejde, som bliver udført af virksomhedens personale, selv om arbejdet falder uden for indehaverens eller de ansattes fagområder.