Dato for udgivelse
23 May 2011 15:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 May 2011 14:02
SKM-nummer
SKM2011.344.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-013559
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Vedvarende energianlæg - opgørelsesmetode
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at ejere af vedvarede energianlæg, som har valgt ikke at anvende reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, skal beskattes af nettoværdien af forbrug af egen elproduktion eksklusiv pristillæg. Ejeren skal anvende skattelovgivningens almindelige regler ved opgørelsen af indkomsten fra anlægget, herunder opgøre værdien af eget forbrug.

Hvis ejere af vedvarende energianlæg derimod anvender reglerne i ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3, skal de medregne 60 % af den del af bruttoindkomsten fra driften, som overstiger 7.000 kr.  De resterende 40 % af den overskydende bruttoindkomst anses for et standardiseret fradrag, der dækker samtlige udgifter, der er forbundet med driften af det vedvarende energianlæg.

Hjemmel
Ligningsloven § 8 P
Reference(r)
Ligningsloven § 8 P
Henvisning
Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit E.B.2.1.1

Spørgsmål

  1. Vil en skatteyder, der ejer vedvarende energianlæg skulle beskattes af nettoværdien af forbrug af egen elproduktion eksklusive pristillæg og ikke af den pris, aftageren (Forsyningsselskabet) afregner for den overskudsproduktion, der leveres nettet?
  2. Vil svaret være det samme, såfremt skatteyderen er omfattet af ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3?

Svar

  1. Nej, se indstilling og begrundelse
  2. Nej, se indstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et selskab, som beskæftiger sig med handel og montering af solcelleanlæg og husstandsmøller til både private husstande og virksomheder.

Spørger anfører, at det er vigtigt for deres kunder at kende deres fremtidige skattemæssige position.

Spørgers bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger er ikke fremkommet med bemærkninger til sagsfremstillingen.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Generelt:

Lovregler mv.:

Ligningslovens § 8 P:

Stk. 1. Fysiske personer, der ejer vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energianlægget efter reglerne i stk. 2 og 3. Valget har virkning for alle vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg, som den fysiske person ejer og efterfølgende erhverver, og er bindende til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg eller de sidste andele afstås.

Stk. 2. Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg, der overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

Stk. 3. Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energianlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger.

Stk. 4. Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energianlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg for udelukkende benyttet til private formål.

Stk. 5. Hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energianlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 omfatter:

1) Vedvarende energianlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål, og

2) vedvarende energianlæg og andele i vedvarende energianlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 7. Ved overdragelse af vedvarende energianlæg eller andele i sådanne anlæg, hvor indkomsten inden overdragelsen blev beskattet efter stk. 2, skal der dog ikke fastsættes nogen udbudspris efter stk. 6, nr. 2.

Konkret

Ad. Spørgsmål 1

Det ønskes oplyst, om en skatteyder, der ejer vedvarende energianlæg skal beskattes af nettoværdien af forbrug af egen elproduktion eksklusive pristillæg og ikke af den pris, aftageren (Forsyningsselskabet) afregner for den overskudsproduktion, der leveres nettet.

Det er oplyst, at det forudsættes, at skatteyderen er omfattet af ligningslovens § 8P, stk. 5.

Det skal indledningsvist bemærkes, at ligningslovens § 8P vedrører opgørelsen af den skattepligtige indkomst for vedvarende energianlæg. Nettomålerordningen vedrører derimod afregning af elafgift for egenproducenter af elektricitet. De nærmere regler herom findes i nettoafregningsbekendtgørelsen nr. 804 af 28. juni 2010.

I henhold til ligningslovens § 8P, stk. 5 gælder det, at hvis den skattepligtige vælger ikke at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energianlæg eller andelene i det vedvarende energianlæg for udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

Bestemmelsen betyder, at uanset om der er nettosalg af varme eller elektricitet til nettet fra det pågældende anlæg, vil det vedvarende energianlæg skulle anses for at være udelukkende erhvervsmæssigt benyttet.

Når ejeren af det vedvarende energianlæg skal opgøre indkomster, skal alle indtægter fra den vedvarende energivirksomhed medregnes, herunder værdien af eget elektricitets- eller varmeforbrug, mens der samtidig kan ske fradrag for udgifter til drift, vedligeholdelse, afskrivninger mv. Overskud / underskud beskattes på samme måde som andre former for erhvervsmæssig virksomhed.

For så vidt angår værdien af eget forbrug henvises til SKM2003.522.LSR, hvoraf fremgår, at værdien af eget elforbrug fra en husstandsvindmølle, der leverer direkte til ejeren, skal ansættes på grundlag af den med elværket fastsatte afregningspris for overskudsproduktion.

En skatteyder, som ejer vedvarende energianlæg, og som har valgt ikke at anvende reglerne i LL § 8 P, stk. 2 og 3, skal således anvende skattelovgivningens almindelige regler ved opgørelsen af indkomsten fra driften af anlægget, og ikke efter en nettoværdi.

Skatteministeriet skal således indstille, at spørgsmål 1 besvares med " Nej, se indstilling og begrundelse".

Ad. Spørgsmål 2

Det ønskes oplyst, om svaret vil være det samme, såfremt skatteyderen er omfattet af ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3.

Efter ligningslovens § 8 P, stk. 2 og 3 kan fysiske personer, der ejer vedvarende energianlæg eller andele i vedvarende energianlæg, i stedet for at opgøre indkomsten efter de almindelige skatteregler, vælge at medregne 60 pct. af den del af bruttoindkomsten fra driften af skatteyderens vedvarende energianlæg og andele heri, der overstiger 7.000 kr., til den skattepligtige indkomst. Det betyder, at hvis den samlede bruttoindkomst fra disse anlæg ikke overstiger 7.000 kr. årligt, medregnes den ikke ved ejerens indkomstopgørelse. Hvis bruttoindkomsten overstiger 7.000 kr. årligt, skal ejeren kun medregne 60 pct. af den del af bruttoindkomsten, der overstiger de 7.000 kr. Se LL § 8 P, stk. 2, jf. stk. 1.

De 40 pct. af den overskydende bruttoindkomst, der er skattefri, anses for et standardiseret fradrag, der dækker samtlige udgifter, der er forbundet med driften af det vedvarende energianlæg. Hvis ejeren vælger disse regler, kan der ikke ved siden af foretages fradrag ved indkomstopgørelsen for de udgifter, der er forbundet med driften af det vedvarende energianlæg, herunder afskrivninger, se LL § 8 P, stk. 3.

Det indstilles, at spørgsmål 2 besvares med "Nej, se indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.