Dato for udgivelse
23 maj 2011 15:53
SKM-nummer
SKM2011.346.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-03588
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Emneord
Henstand, selskabsskattekrav, momskrav, afvisning, fristoverskridelse
Resumé
Skatteforvaltningslovens § 51 om henstand omfatter ikke domstolssager, der vedrører, hvorvidt det var berettiget, at en tidligere klageinstans afviste at behandle en klagesag som var for sent indgivet.
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 45, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 51

Henvisning
-

Klagen skyldes, at SKAT ved bevilling af henstand med betaling af selskabsskattekrav for indkomstårene 2004-2006 med i alt 518.240 kr. samt momskrav for 2005 og 2006 med i alt 466.581 kr. har fastsat vilkår om, at selskabet H1 ApS (herefter benævnt selskabet) skal stille sikkerhed for det fulde henstandsbeløb i alt 984.821 kr., med henvisning til skatteforvaltningslovens § 51, stk. 4.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at selskabets anmodning om henstand med betaling af skatte- og momskrav ikke imødekommes.

Sagens oplysninger

Selskabet er efter oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) registreret med stiftelsesdato i 2003, og selskabet er i CVR registreret med branchekode for blandet drift. Selskabet har til formål at drive landbrugsvirksomhed, og selskabet har kalenderåret som regnskabsår. Selskabet har ingen ansatte. Selskabets kapital ejes af selskabets stifter og direktør, DJ, og direktørens tre mindreårige sønner.

SKAT traf den 15. august 2008 afgørelser om ændring af selskabets skatteansættelser for indkomstårene 2005 og 2006 samt selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2005 til og med den 31. december 2006.

Selskabets repræsentant påklagede disse afgørelser til Landsskatteretten, hvor klagerne blev modtaget den 10. november 2009. Landsskatteretten afviste i afgørelser af 24. marts 2010 at behandle disse klager, da der forelå overskridelse af fristen for at påklage afgørelserne til Landsskatteretten.

Landsskatterettens afgørelser af 24. marts 2010 om at afvise selskabets klager blev indbragt for domstolene. Selskabet har således den 24. juni 2010 stævnet Skatteministeriet ved byretten i Y1 og nedlagt anerkendelsespåstand om, at selskabets klager er afvist med urette ved Landsskatterettens afgørelser af 24. marts 2010.

SKAT foretog den 11. december 2009 et udlæg på 1.013.327 kr. i selskabets faste ejendom beliggende Y2. Af tingbogsattest af 14. december 2010 for ejendommen fremgår, at der ikke er andre hæftelser på ejendommen, hvorfor SKATs udlæg er tinglyst med førsteprioritet på ejendommen. Ejendommen er ved ejendomsvurderingen per den 1. oktober 2009 vurderet til en værdi af 1.700.000 kr.

Af selskabets årsrapport for 2009, som godkendt på generalforsamling den 31. maj 2010, fremgår blandt andet, at resultatopgørelsen for 2009 udviser et underskud før skat på 1.484.757 kr. Af årsrapporten for 2009 fremgår også, at selskabet per den 31. december 2009 havde en balance på i alt 73.316.255 kr. Selskabets egenkapital udgjorde per samme dato 23.380.492 kr., mens selskabets anlægsaktiver bestod af fast ejendom med 42.701.685 kr., driftsmidler med 10.595 kr., og en kommanditistandel på 24.840.636 kr. Selskabets omsætningsaktiver bestod af likvide midler med 604.997 kr., samt tilgodehavender med 5.158.341 kr. Selskabets passiver per den 31. december 2009 udgjordes udover egenkapitalen af kortfristet gæld med 42.178.763 kr. hensættelser til udskudt skat med 7.757.000 kr.

Selskabet anmodede ved brev af 16. september 2010 til SKAT om henstand med betalingen af skat og moms. Anmodningen har følgende indhold:

"(...)

Jeg retter henvendelse til Dem som advokat for H1 ApS, idet jeg herved tillader mig at anmode om henstand med betaling af afkrævet moms og skat for indkomstårene 2005 og 2006.

Jeg vedlægger til belysning af sagen stævninger af 24. juni 2010. Såfremt De har behov for de deri omtalte bilag, beder jeg Dem venligst give mig meddelelse herom.

(...)"

SKAT traf den 7. december 2010 afgørelse vedrørende selskabets anmodning (den påklagede afgørelse). I afgørelsen har SKAT opgjort det samlede henstandsbeløb til 984.821 kr. Af afgørelsen fremgår blandt andet følgende, herunder en specifikation af henstandsbeløbet:

"(...)

SKAT kan imødekomme ansøgningen om henstand på betingelse af, at der stilles en betryggende sikkerhed.

Det er SKATs opfattelse, at der med det foretagne udlæg på 1.013.327 kr. i ejendommen beliggende Y2 er en betryggende sikkerhed. Der kan derfor gives henstand med følgende restskattebeløb og skyldig moms:

Indkomstår 2004

103.191 kr.

Moms 2005

207.669 kr.

Indkomstår 2005

217.581 kr.

Moms 2006

258.912 kr.

Indkomstår 2006

197.468 kr.

(...)

Selskabets formål er at drive landbrugsdrift, men har i 2006 afhændet sin landbrugsejendom. Ifølge årsrapporten for 2009 havde selskabet en egenkapital på 23,4 mio. kr. Der var aktiver på i alt 73,3 mio. kr., hvoraf 42,7 mio. kr. bestod af grunde og bygninger. I SKATs systemer er der registreret en ejendom til en anskaffelsessum på 603.000 kr. med en offentlig vurderingssum på 1,8 mio. kr. De øvrige ejendomme er beliggende i Frankrig. Årets resultat før skat udgjorde i 2009 et underskud på -1.984.757 kr. og et overskud på 157.944 kr. i 2008 mod 13.335 kr. i 2007.

Selskabet har ifølge årsrapporten 2009 ikke haft nogen medarbejdere, ligesom der heller ikke er udbetalt løn i 2010.

(...)"

I forbindelse med sagens behandling ved Landsskatteretten er også fremlagt delvis anonymiseret udskrift af retsbogen for byretten i Y3 af 2. september 2010 vedrørende sagen X.

Landsskatterettens kontor har ved brev af 14. marts 2011 sendt sin påtænkte indstilling til afgørelse af nærværende sag i høring hos selskabets repræsentant. Af den påtænkte indstilling fremgår blandt andet, at kontoret vil indstille, at selskabet ikke gives henstand med betaling af skatte- og momskrav med den begrundelse, at der ikke foreligger en klage over opgørelsen af skat henholdsvis moms.

SKATs afgørelse

Anmodningen om henstand med betaling af de omhandlede skatte- og momskrav er imødekommet under betingelse af sikkerhedsstillelse for det fulde henstandsbeløb i alt 984.821 kr.

Det fremgår således af skatteforvaltningslovens § 51, stk. 4, at henstand kan gøres betinget af sikkerhedsstillelse for henstandsbeløbet, hvis det skønnes, at meddelelse af henstand vil indebære, at muligheden for senere at inddrive kravet forringes. Det foretagne udlæg på 1.013.327 kr. i selskabets ejendom beliggende Y2 udgør en betryggende sikkerhed.

Selskabet har en meget begrænset erhvervsaktivitet. Der er således ingen medarbejdere i selskabet, og aktiverne består for langt størstedelens vedkommende i fast ejendom. Den bogførte egenkapital er numerisk betydelig, men den skal ses i sammenhæng med en kortfristet gæld på 42,2 mio. kr. Samtidig er der nogen usikkerhed i relation til vurderingen af selskabets udenlandske ejendomme, herunder som følge af de generelle prisfald på ejendomsmarkedet. Selskabets stifter og direktør har bestemmende indflydelse i selskabet, da hele selskabskapitalen ejes af direktøren og direktørens tre mindreårige sønner. Direktøren er bosat i udlandet, og der har i en årrække været opgivet en række forskellige adresser for direktøren, uden at det i de fleste tilfælde har været muligt at træffe direktøren på de opgivne adresser. Disse forhold medfører efter SKATs opfattelse, at muligheden for senere at inddrive kravet forringes, hvis der gives henstand med betalingen uden samtidig sikkerhedsstillelse.

SKAT har i sin udtalelse af 3. januar 2011 til Landsskatteretten i anledning af klagen supplerende anført, at det i en årrække har været forbundet med betydelige vanskeligheder at komme i kontakt med selskabets direktør på opgivne adresser i Danmark, Spanien og Frankrig, og SKAT har modtaget korrespondance retur fra registrerede adresser. SKAT er ligeledes bekendt med, at anklagemyndigheden i en meget lang periode forgæves har forsøgt at aflevere en stævning til selskabets direktør, og at der i 1. kvartal 2010 blev foretaget ransagning 15 forskellige steder i Europa, men det heller ikke i den forbindelse lykkedes at træffe direktøren. Det er derfor fortsat SKATs opfattelse, at såfremt der indrømmes henstand uden en betryggende sikkerhedsstillelse, vil der være en latent risiko for, at SKATs samlede krav kan blive nødlidende.

Selskabets påstand og argumenter

Der er nedlagt principal påstand om, at selskabets anmodning om henstand imødekommes uden vilkår om sikkerhedsstillelse.

Subsidiært er der nedlagt påstand om, at selskabets anmodning om henstand imødekommes under betingelse af sikkerhedsstillelse med et beløb mindre end 984.821 kr.

Der er alene anmodet om henstand med betaling af skat og moms for perioden 2005 og 2006. Der er ikke anmodet om henstand med betaling af skat for indkomståret 2004, der anerkendes og vil blive betalt. Der verserer derimod sag ved byretten i Y1 om berettigelsen af den afkrævede skat og moms for 2005 og 2006.

Der er ikke risiko for, at muligheden for senere at inddrive eventuelle krav hos selskabet forringes. SKAT har foretaget udlæg i selskabets ejendom beliggende Y2, men som det fremgår af tingbogsattesten, er ejendommen ubehæftet bortset fra SKATs udlæg, og ejendommen er samtidig vurderet til 1.700.000 kr. Derudover bemærkes, at selskabet i henhold til den seneste årsrapport for 2009 har en egenkapital på cirka 23,4 mio. kr.

Til SKATs udtalelse af 3. januar 2011 har selskabets repræsentant anført, at selskabet har adresse hos repræsentanten, og repræsentanten når som helst kan kontaktes om sagen. I øvrigt videresender repræsentanten alt relevant materiale til selskabets direktør, der kan kontaktes på sin privatadresse i Spanien. Repræsentanten har henvist til den fremlagte udskrift af retsbogen for byretten i Y3 og bemærket, at denne udskrift fra retsbogen netop vedrører den sag mod selskabets direktør, som afstedkom ransagningerne i Europa. Som det fremgår af udskriften, er direktøren repræsenteret ved advokat, og det er derfor ikke rigtigt, at direktøren ikke har kunnet træffes. Af samme udskrift fremgår også, at den anden sag mod selskabets direktør, som SKAT henviser til i sin udtalelse, for længst er afsluttet med en påtaleopgivelse.

Til Landsskatterettens kontors påtænkte indstilling af 14. marts 2011 har repræsentanten anført, at Landsskatteretten ikke har hjemmel til at ændre SKATs afgørelse til ugunst for selskabet. Allerede af den grund bør kontorets påtænkte indstilling ikke tillægges betydning ved sagens afgørelse.

Videre har repræsentanten bemærket, at det er forkert, at der ikke for indkomstårene 2005 og 2006 samt afgiftsperioden fra den 1. januar 2005 til og med den 31. december 2006 foreligger en klage over opgørelsen af en skat henholdsvis moms. Repræsentanten har herved henvist til den verserende domstolssag ved byretten i Y1, hvor hovedforhandlingen er berammet til den 28. september 2011. Sagerne drejer sig netop om, hvorvidt Landsskatteretten er forpligtet til at realitetsbehandle klagerne for de nævnte indkomstår henholdsvis afgiftsperioder. Der foreligger derfor klager over opgørelsen af skat henholdsvis moms for de omhandlede indkomstår henholdsvis afgiftsperioder.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen efter ansøgning give henstand med betaling af den del af en skat, som en klage over opgørelsen vedrører.

Det er efter stk. 2 en betingelse for henstand, at det beløb, der søges henstand for, opkræves særskilt.

De verserende domstolssager vedrører alene, om Landsskatteretten har været berettiget til at afvise at behandle klagen over SKATs afgørelser vedrørende selskabets indkomstansættelser for indkomstårene 2005 og 2006 samt selskabets momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2005 til og med den 31. december 2006. På nuværende tidspunkt er der dermed ikke nogen aktuel tvist om hverken skatte- eller momsansættelser for de omhandlede indkomstår henholdsvis afgiftsperioder. Der er derfor ikke tale om domstolsbehandling af en opgørelse af en skat, der er opkrævet særskilt, hvorfor selskabet i det hele ikke er berettiget til henstand efter skatteforvaltningslovens § 51.

Det bemærkes, at Landsskatteretten i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige principper har kompetence til at ændre en påklaget afgørelse både til gunst og til ugunst for klageren, som det også er kommet til udtryk i skatteforvaltningslovens § 45, stk. 1. Landsskatteretten er således ikke ved afgørelsen af selskabets klage afskåret fra at træffe en for selskabet mindre gunstig afgørelse end den påklagede afgørelse fra SKAT.

Landsskatteretten ændrer med disse bemærkninger SKATs afgørelse, således at selskabet ikke er berettiget til henstand med betaling af skatte- og momskrav.