åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvem der hæfter for afgiften og hvor afgiften bliver opkrævet.

Afsnittet indeholder:

 • Hvem hæfter for afgiften?
 • Eksempler på hvor afgiften vil blive opkrævet
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvem hæfter for afgiften?

Når virksomhederne handler

 • vin,
 • øl,
 • spiritus,
 • tobak og
 • mineralolieprodukter

med hinanden over EU's grænser, er det som regel afsender, som har ansvaret for varerne under transporten. Afsender hæfter for afgiften, indtil modtager har kvitteret for, at varerne er kommet frem.

Den autoriserede oplagshaver eller registrerede vareafsender hæfter for punktafgiften ved overtrædelser eller uregelmæssigheder i forbindelse med varernes forsendelse. Afgiften opkræves i sådanne tilfælde

 • af det EU-land, på hvis område overtrædelsen eller uregelmæssigheden er begået,
 • af det EU-land, hvor overtrædelsen eller uregelmæssigheden er konstateret, eller
 • af afgangslandet i tilfælde af, at varen ikke er nået frem til bestemmelseslandet.

Vareafsenderen hæfter derfor for punktafgiften af varer, der fx forsvinder undervejs til varemodtageren. Afgiften vil blive opkrævet af det EU-land, hvor mankoen er opstået eller konstateret og med dette lands afgiftssats.

Det er ligeledes den autoriserede modtager, som hæfter for betalingen af afgift af varer, der efter overgang til forbrug i et andet EU-land transporteres her til landet med henblik på levering til erhvervsmæssige formål af varerne.

Dette gælder dog ikke, hvis der er sket en uregelmæssighed (fx ikke behørigt leveret og manglende registrering af person involveret i transporten). Herudover gælder, at hvis en eller flere personer, der har været involveret i transporten af varerne, ikke har ladet sig registrere, hæfter disse personer også for afgiften.

Se også

Se SKM2014.598.HR hvor Højesteret konkluderede, at det reelt var sagsøgeren, som var erhververen af mineralolieprodukter, uanset der var to registrerede selskaber, som stod som varemodtager på ledsagedokumenterne.

Eksempler på hvor afgiften vil blive opkrævet.

Et parti varer på 1.000 flasker ubeskattet spiritus sendes med lastbil fra Danmark til Frankrig via Tyskland.

Eksempel 1:

200 flasker stjæles fra lastbilen under et rasteophold i Tyskland. Inden transporten fortsætter mod Frankrig, optages der politirapport. Vareafsenderen skal betale tysk spiritusafgift af de 200 flasker til den tyske afgiftsmyndighed.

Eksempel 2:

Ved lastbilens ankomst til den franske varemodtager konstateres en manko på 300 flasker. Flaskerne er blevet stjålet under et eller flere rasteophold undervejs, men stedet for tyveriet kan ikke fastslås. Da mankoen er konstateret i Frankrig, og eftersom stedet for tyveriet ikke kan fastslås, skal vareafsenderen betale fransk spiritusafgift af de 300 flasker til den franske afgiftsmyndighed.

Eksempel 3:

Lastbilen med de 1.000 flasker forsvinder sporløst under transporten til Frankrig, og stedet for varesendingens forsvinden kan ikke fastslås. Vareafsenderen skal betale dansk afgift, medmindre det kan dokumenteres, at forsendelsen enten er foregået forskriftsmæssigt, eller at stedet for varesendingens forsvinden påvises (et andet EU-land, fx Tyskland eller Frankrig). Dokumentationen skal fremlægges inden for en frist på fire måneder fra datoen for varernes afsendelse. Med indførslen af EMCS vil vareafsender blive gjort opmærksom på uafsluttede forsendelser under suspensionsordningen.

Hvis det påvises senest tre år efter datoen for ledsagedokumentets udarbejdelse, i hvilket EU-land varerne rent faktisk er forsvundet, opkræver dette EU-land punktafgiften til den sats, der gjaldt på datoen for varernes afsendelse. Ved at fremlægge dokumentation for at afgiften er betalt, godtgøres den oprindeligt betalte punktafgift.

Vareafsenderens hæftelse betyder også, at afsenderen skal betale afgift af varer, der er sendt eller udleveret til en modtager, som ikke er punktafgiftsregistreret eller ikke har stillet sikkerhed for afgiften inden afsendelsen, og hvor modtageren ikke kan eller ikke vil betale punktafgiften.

Bemærk

 • EU-domstolen har taget stilling til afgiftspligt mv. efter Rådets direktiv 92/12/EØF i smugleri-situationer (varer indført fra tredjeland). Se C-230/08 og C-175/14. Dommene er nærmere omtalt i afsnit E.A.1.2 om systematik for punktafgiftsområdet.
 • EU-domstolen har afsagt dom C-64/15 BP Europa SE, som har betydning for fortolkningen af direktiv 2008/118 artikel 10, stk. 2 og stk. 4. Ud fra dommen skal artikel 10, stk. 4, fortolkes således, at den ikke alene finder anvendelse, når den samlede mængde af varer, der bevæges under en afgiftssuspensionsordning, ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, men ligeledes i tilfælde, hvor kun en del af disse varer ikke er nået frem til bestemmelsesstedet.
 • ►EU-domstolen har afsagt dom C-323/22 KRI SpA mod Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hvorefter artikel 14, stk. 1, i første punktum i Rådets direktiv 92/12/EØF (tidligere cirkulationsdirektiv) (bl.a. tab som følge af hændelige begivenheder eller force majeure), skal fortolkes således, at den afgiftsfritagelse, som denne bestemmelse fastsætter, ikke finder anvendelse på den oplagshaver, der er ansvarlig for betalingen af afgifterne, i tilfælde af, at varerne forlader suspensionsordningen som følge af en ulovlig handling, selv hvis oplagshaveren ikke har noget at gøre med denne ulovlige handling, der udelukkende kan tilregnes tredjemand, og oplagshaveren har en berettiget forventning om, at varen omsættes forskriftsmæssigt under afgiftssuspensionsordningen.◄

Se også

Se også afsnit E.A.1.2 om systematik for punktafgiftsområdet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme

C-323/22 KRI SpA mod Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

►Artikel 14, stk. 1, i første punktum i Rådets direktiv 91/12/EØF (tidligere cirkulationsdirektiv) (bl.a. tab som følge af hændelige begivenheder eller force majure), skal fortolkes således, at den afgiftsfritagelse, som denne bestemmelse fastsætter, ikke finder anvendelse på den oplagshaver, der er ansvarlig for betaling af afgifterne, i tilfælde af, at varerne forlader suspensionsordningen som følge af en ulovlig handling, selv hvis oplagshaveren ikke har noget at gøre med denne ulovlige handling, der udelukkende kan tilregnes tredjemand, og oplagshaveren har en berettiget forventning om, at varen omsættes forskriftsmæssigt under afgiftssuspensionsordningen.◄

►De italienske myndigheder havde pålagt mineralolieprodukter italiensk afgift, da de returnerede ledsagedokumenter, som skulle dokumentere at varerne havde forladt Italien, var forfalskede. Forfalskningen kunne udelukkende tilregnes tredjemand. Den italienske virksomhed påberåbte sig, at der var tale om tab som følge af hændelige omstændigheder og force majeure.

Bemærk, at dommen vedrører ledsagedokumenter.◄

C-711/20 TanQuid Polska

Cirkulationsdirektivet skal fortolkes således, at en godkendt oplagshavers forsendelse af punktafgiftspligtige varer, der ledsages af et ledsagedokument og en obligatorisk sikkerhedsstillelse - uanset den omstændighed, at den modtager, der er angivet i ledsagedokumentet og sikkerhedsstillelsen, på grund af tredjemands svigagtige adfærd ikke har kendskab til, at disse varer er blevet sendt til den pågældende - udgør omsætning af varer, hvor punktafgifterne er suspenderet som omhandlet i dette direktivs artikel 4, litra c), så længe denne omstændighed eller en anden uregelmæssighed eller overtrædelse ikke er blevet konstateret af de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat.

Dommen omhandler betaling af punktafgifter og suspensionsordningen. I forbindelse med toldkontrol i modtagerlandet blev det konstateret, at de angivelser, der var anført på ledsagedokumenterne, var forkerte. Modtageren benægtede efterfølgende enhver kommerciel kontakt med afsenderen.

Bemærk, at dommen vedrører ledsagedokumenter.

C-64/15 BP Europa SE

Dommen har betydning for fortolkningen af direktiv 2008/118 artikel 10, stk. 2 og stk. 4. Ud fra dommen skal artikel 10, stk. 4, fortolkes således, at den ikke alene finder anvendelse, når den samlede mængde af varer, der bevæges under en afgiftssuspensionsordning, ikke er nået frem til deres bestemmelsessted, men ligeledes i tilfælde, hvor kun en del af disse varer ikke er nået frem til bestemmelsesstedet.

 
Højesteretsdomme

SKM2014.598.HR

Højesteret tiltrådte landsrettens begrundelse og resultat i SKM2012.720.VLR.

Kendelsen er en stadfæstelse af landsrettens
kendelse SKM2012.720.VLR.

Landsretsdomme

SKM2012.720.VLR

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren med rette var blevet efteropkrævet mineralolie- og kuldioxidafgift med i alt 6.707.428 kr. Sagsøgeren havde aftaget større mængder olie og benzin fra to danske selskaber, der var registreret som varemodtagere i henhold til mineralolie- og kuldioxidafgiftsloven. De to danske selskaber havde erhvervet olien og benzinen fra Østeuropa og Sydeuropa.

SKAT og Landsskatteretten havde fastslået, at sagsøgeren måtte anses for den reelle erhverver af leverancerne fra de udenlandske leverandører under henvisning til, at der ikke havde været realitet i stiftelsen af og faktureringen gennem de to danske selskaber med den virkning, at der i relation til anvendelsen af mineralolieafgiftslovens § 28, stk. 2, skulle bortses fra de to selskaber.

Landsretten tiltrådte, at sagsøgerens erhvervelse af de pågældende olie- og benzinleverancer i afgiftsmæssig henseende var behandlet, som om selskaberne ikke var indskudt i transaktionskæden.

Se SKM2014.598.HR.