Indhold

Afsnittet beskriver betingelserne for, hvornår der skal stilles sikkerhed for betaling af afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser
  • Former for sikkerhedsstillelse.

Betingelser

Ved salg af varer, der er omfattet af EU-punktafgifterne, skal der stilles sikkerhed for betaling af afgift ved autorisation/registrering som oplagshaver, vareafsender, autoriseret modtager eller for EU-fjernsalg.

Sikkerhedsstillelsen er minimum følgende beløb:

Lovområde

Vareart

Sikkerheds-
stillelse
(minimum)

Øl- og vinafgiftsloven

Øl, vin og frugtvin

10.000 kr.

Spiritusafgiftsloven

Spiritus

30.000 kr.

Tobaksafgiftsloven

Tobak

10.000 kr.

Mineralolieafgiftsloven

Olie, benzin og gas

50.000 kr.

Mineralolieafgiftsloven

Smøreolieprodukter og karburatorvæske

10.000 kr.

Der stilles sikkerhed for hver enkelt lov. Virksomheder, der er registreret for flere varearter inden for samme lov, skal derfor kun stille én sikkerhed.

Sikkerhedens endelige størrelse fastsættes af Skatteforvaltningen efter en vurdering af risiko for afgiftstab, under hensyn til mængde eller art af varer, som virksomheden kan håndtere i henhold til sin registrering. Ved fastsættelse af sikkerhedens størrelse for varer omfattet af mineralolieafgiftsloven kan også indgå risikoen for miljøpåvirkning. Sikkerhedsstillelsen gælder desuden som sikkerhed ved transport af ubeskattede varer inden for EU.

Handel med visse mineralolieprodukter

Ved EU-handel med visse mineralolieprodukter er sikkerhedsstillelsen mindst 10.000 kr.

Former for sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen kan ske kontant eller i form af en bankgaranti. Sikkerhed kan også stilles i form af

  • selvskyldnerkaution fra forsikringsselskaber eller pengeinstitutter
  • indlånsbøger med pengeinstitutter eller
  • børsnoterede obligationer, som er ihændehaverpapirer.

Selvskyldnerkautionsbeviser skal være affattet efter retningslinjer fra Skatteforvaltningen.

Se også

Se også A.D.9.1.1 om når virksomheden anmelder sig til registrering.