Indhold

Dette afsnit omtaler nærmere, hvordan afgiftens størrelse fastlægges, og hvordan afgiften periodiseres (afgiftsperioden mv.).

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftens størrelse
 • Afgiftsperioden
 • Afgiftssatsændringer

Afgiftens størrelse

Ved afgiftens størrelse forstås det beløb, som afgiften skal betales med pr. afgiftspligtig enhed, eller den procentsats, hvormed afgiften skal beregnes af den afgiftspligtige værdi. Afgiften kan også være en kombineret mængde- og værdiafgift. De enkelte love kan indeholde forskellige satser for hver varegruppe, som er omfattet af loven.

Mængdesats

Hvis afgiften er en mængdeafgift, definerer loven den afgiftspligtige mængde, som afgiften skal beregnes af. Det kan være antal stk., liter, kg, kWh, m3, GJ eller en særlig enhed, som fx for spiritus, hvor afgiften beregnes af det faktiske indhold af alkohol (pr. liter 100 pct. alkoholstyrke).

Værdisats

Hvis afgiften er en værdiafgift, definerer loven den afgiftspligtige værdi. Det kan være varens engros- eller detailpris. For at skabe ensartet beskatning er der i den enkelte lov en nøje angivelse af, hvilke rabatter mv. der kan trækkes fra før beregning af afgiften. I visse tilfælde fastsætter loven en mindste beskatningspris.

Afgiftsperioden

Med virkning fra 1. januar 2001 er de enkelte punktafgiftsloves regler om

 • afregningsperioder
 • frister for angivelse og indbetaling
 • sanktioner ved forsinket eller manglende angivelse og
 • betaling mv.

samlet i opkrævningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 2711 af 20. december 2021 om opkrævning af skatter og afgifter mv. (OPKL).

Den afgiftspligtige mængde eller værdi skal efter afgiftsloven opgøres for en afgiftsperiode. Som hovedregel er afgiftsperioden fastsat som kalendermåneden (afregningsperioden). Se OPKL § 2.

I visse punktafgiftslove kan der dog være bestemmelser om en anden periode end kalendermåneden. Det gælder bl.a. for affaldsafgiften, afgiften af ledningsført vand og spildevandsafgiften.

Det er den afgiftspligt, som er indtrådt i afgiftsperioden, der skal regnes med i opgørelsen. Opgørelsen foretages på grundlag af virksomhedens afgiftsregnskab.

Afgiftssatsændringer

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat bestemmelser om satsændringer for løbende leverancer indenfor en privatretlig afregningsperiode i forskellige afgiftslove. Se følgende indsatte bestemmelser i disse love:

 •         MINAL § 17. Se E.A.4.1.5 Afgiftens størrelse og beregning.  
 •         KULAL § 13. Se E.A.4.2.5.1 Afgiftens størrelse.
 •         ELAL § 14 a. Se E.A.4.3.6.1 Afgiftssatser og beregning.
 •         GASAL § 16. Se E.A.4.4.7.1 Afgiftssatser.
 •         CO2AL 13 a. Se E.A.4.5.6 Afgiftens størrelse og beregning.
 •         VANDAL § 22. E.A.7.5.5 Afgiftens størrelse og beregning.
 •         SVOVLAL § 12. Se E.A.7.11.6 Afgiftens størrelse og beregning.
 •         SPILDAL § 16. Se E.A.7.13.4 Afgiftens størrelse og beregning.
 •         NOXAL § 13 a. Se E.A.7.20.6 Afgiftens størrelse og beregning.

Påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode.

Hvis der foretages måling, hvor den faktiske andel af leverancerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen.

Reglerne trådte i kraft 1. april 2023.

Se også

Se også A.B.4.4 Angivelse og betaling af punktafgifter.