Indhold

Dette afsnit beskriver hvordan afgiften bliver afregnet og betalt.

Afsnittet indeholder:

  • Afregning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit E.A.7.5.6.1 om afgiftsperioden.

Afregning

Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode, og senest den 15. i den efterfølgende måned, angive størrelsen af de afgiftspligtige leverancer mv., der har fundet sted i perioden og indbetale afgiften heraf.

Vandværker, der som følge af reglerne om minimumsafgift skal foretage regulering i den afgiftspligtige mængde, skal indbetale afgiften i den sidste afgiftsperiode i kalenderåret.

Indbetaling af minimumsafgift for vandværker, der kun har én årlig afregningsperiode over for forbrugerne (forbrugsperioden), og som opgør minimumsafgiften samtidig med denne periode, skal ske sammen med indbetalingen for den førstkommende afgiftsperiode efter forbrugsperiodens udløb.

Kommuner, eller dem, der på vegne af kommunerne varetager opgaven, skal opgøre den afgift, der er opkrævet i kalenderåret, dvs. de afgiftsbeløb som kommunen har opkrævet med en seneste indbetalingsfrist i det pågældende år. Den opgjorte afgift skal indbetales til Skatteforvaltningen senest den 15. december i opgørelsesåret.

Skatteforvaltningen kontrollerer, at administration, opkrævning, kontrol og afregning af afgiften sker i overensstemmelse med loven. Se § 5 i bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 2016.

Bemærk

Med lov nr. 832 af 14. juni 2022 er der foretaget ændringer i bl.a. opkrævningsloven og momsloven, som vedrører en harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

TfS 1998, 360

Momsnævnet har truffet afgørelse om, at der ikke skulle betales afgift af vand, der blev anvendt til gennemskylning af et vandværks ledningsnet efter en forurening af nettet med spildevand.

 

TfS 1998, 361

Momsnævnet har truffet afgørelse om at et ekstraordinært vandspild på ca. 6.800 m3 som følge af en lækage i et vandværks ledningsnet ikke kunne trækkes fra i den afgiftspligtige mængde vand.

 
SKAT

SKM2002.22.TSS

Afgørelsen vedrører, hvad der menes med ejendomme til boligformål, beregning af mindstekravet ved ejendomme med flere boligenheder og forholdsmæssig nedsættelse af mindstekravet.

 
Styresignaler