Indhold

Afsnittet indeholder de gældende regnskabsregler.

Afsnittet indeholder:

 • Gældende regler for regnskabsføring
 • Fakturaer
 • Aconto opkrævninger
 • Efterfakturering af vandafgift.

Gældende regler for regnskabsføring

Udover de regnskabsregler, der fremgår af DJV, afsnit A.B.3, gælder følgende:

 • Vandværker skal føre et regnskab, hvor opgørelse over tilgang og udpumpning af afgiftspligtig vand indgår
 • Registrerede vandværker skal efter anmodning fra Skattestyrelsen udarbejde fortegnelser over ejendomme, der får leveret vand fra vandværket
 • Virksomhedens udpumpning af vand skal registreres ved måler, der anbringes ved alle anlæggets afgangsledninger. Skattestyrelsen kan kræve en afprøvning af udpumpningsmålere efter reglerne i vandforsyningsregulativet.

Fakturaer

Som fakturadato skal anvendes den dato, hvor fakturaen udstedes.

For at give momsregistrerede virksomheder mulighed for godtgørelse, skal vandværker og andre virksomheder, fx udlejere af fast ejendom, mindst én gang om året oplyse den enkelte momsregistrerede køber om, hvor stor en del vandafgiften udgør af prisen på det leverede vand.

Reglerne om fakturering mv. gælder også for virksomheder, der er frivilligt registreret efter momsloven for levering af vand i forbindelse med udlejning af fast ejendom, hvis disse virksomheder viderefakturerer vandforbruget til de enkelte lejere mv.

Aconto opkrævninger

Hvis vandværket udsteder aconto opkrævninger for leverancer af vand, som bliver endeligt opgjort på et senere tidspunkt, kan vandværket undlade at oplyse om leverancens omfang på aconto opkrævningen.

Momsregistrerede aftagere kan få godtgørelse af vandafgift på grundlag af aconto opkrævninger, som enten direkte indeholder oplysning om vandafgiftens andel af acontobeløbet, eller oplysning om det antal m3 der har dannet grundlag for beregningen af acontobeløbet suppleret med oplysning om afgiftssatsen. Slutafregningen skal herefter indeholde oplysning om den vandafgift, som allerede er afregnet aconto.

Hvis vandafgiftens andel af aconto beløbet fremgår af aconto opkrævningen, skal oplysning om afgiftens andel i slutafregningen anføres på én af følgende 3 måder:

 • Ved oplysning om det vandafgiftsbeløb, der ikke allerede er afregnet a conto  
 • Ved oplysning om det m3-forbrug og den tilhørende vandafgift, som ikke allerede er afregnet a conto
 • Ved oplysning om periodens totale forbrug i m3 og den tilhørende vandafgift samt oplysning om, hvor stor en del af afgiften der allerede er afregnet a conto.

Efterfakturering af vandafgift

Der kan blive tale om efterfakturering af vandafgift i følgende to tilfælde:

 • Ved årsopgørelsen, hvor den fakturerede mængde er mindre end minimumsmængden
 • Ved slutafregningen over for forbrugerne.

Hvis et vandværk i forbindelse med årsopgørelsen finder ud af, at den fakturerede mængde er mindre end minimumsmængden dvs. ved ledningstab på over 10 pct., kan det vælge at efterfakturere vandafgiften til forbrugerne enten fordelt efter måler eller efter en vedtaget fordelingsnøgle.

Efterfaktureringen af minimumsafgiften må ikke ske i form af en stigning i afgiftssatsen, men skal fremgå særskilt med mængde og afgiftssats. Det skal fremgå af fakturaen, at der er tale om betaling af en afgift af et ledningstab. Hvis den betalte minimumsafgift bliver efterfaktureret til forbrugeren, indgår denne fakturering ikke i periodens afgiftspligtige mængde. Se VANDAL § 7, stk. 4.

Hvis der sker efterfakturering af vandafgiften i de tilfælde, hvor vandværket har opkrævet for lidt i vandafgift på én eller flere aconto opkrævninger, skal afgiftens andel i slutafregningen anføres som nævnt under aconto opkrævninger. Den efterfakturerede mængde bliver regnet med til den afgiftspligtige mængde i den afgiftsperiode, hvor slutafregningen er dateret.

Hvis vandværket ved slutafregningen finder ud af, at det har opkrævet for meget i vandafgift hos forbrugerne, og hvis den for meget opkrævede afgift bliver betalt tilbage til forbrugeren ved en kreditnota, skal kreditnotaen indeholde de samme oplysninger som anført for en faktura. Den krediterede mængde kan derefter trækkes fra i opgørelsen af den afgiftspligtige mængde vand.

Slutafregningen for leverancer til forbrugerne skal ikke nødvendigvis ske samtidig med opgørelsen af vandværkets udpumpede mængde, dvs. den 31. december, medmindre vandværket kun har én årlig afregningsperiode over for forbrugerne, og har valgt at opgøre minimumsafgiften på grundlag af denne periode.