Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovens baggrund, formål og historik
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der skal betales afgift af ledningsført vand, der forbruges her i landet. Se VANDAL § 1.

Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført. Det gælder uanset vandets kvalitet, herunder drikkevandskvalitet. Se SKM2019.213.SR, SKM2019.214.SR og SKM2019.215.SR.

Lovens baggrund, formål og historik

Lovgrundlag

Reglerne for afgift af ledningsført vand fremgår af lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2023 om bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand (VANDAL) med senere ændringer samt bekendtgørelse nr. 530 af 29. maj 2016 om kommunernes opkrævning af afgift af ledningsført vand mv. med senere ændringer.

Formål

Afgiften har til formål at tilskynde vandværker og borgere til at spare på vandet.

Drikkevandsbidraget, som afløste den tidligere grundvandsafgift og er indført i lovens § 3, stk. 2 ved lov nr. 1384 af 28. december 2011, har til formål at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og områder, som er særligt følsomme over for forurening. Drikkevandsbidraget skal betales frem til 2020. Vandafgiften er fra den 1. februar 2021 forhøjet svarende til størrelsen af drikkevandsbidraget, som bortfaldt den 1. januar 2021. 

Historik

Som led i en gennemgribende omlægning af skattesystemet blev afgift af ledningsført vand indført ved lov nr. (492) af 30. juni 1993 og trådte i kraft den 1. januar 1994.

Efter § 5 i lov nr. 1391 af 20. december 2004 er § 9, stk. 2, med bilag blevet ophævet. Lovændringen er blevet sat i kraft pr. 15. oktober 2005 ved bekendtgørelse nr. (941) af 12. oktober 2005. Herefter kan liberale erhverv m.fl. få vandafgiften tilbagebetalt i samme omfang, som der er givet fradrag for købsmomsen af vand købt til forbrug i virksomheden. Lovændringen har virkning fra 1. januar 2005.

Ved lov nr. 1384 af 28. december 2011 blev drikkevandsafgiften overført til lov om ledningsført vand. Amterne har siden 1999 opkrævet gebyrer for at finansiere opgaverne med beskyttelse af grundvandet. Justitsministeriet vurderede i forbindelse med kommunalreformen, at opkrævningen af gebyret havde karakter af en skat i grundlovens forstand, hvorefter afgiften blev fastsat i vandforsyningsloven kapitel 4 a ved lov nr. 1402 af 27. december 2008. I forbindelse med en ændring af det afgiftspligtige område er afgiften blevet flyttet over i lov om afgift af ledningsført vand. Det er Miljøministeriets miljøcentre, som gennemfører grundvandskortlægningen, kommunerne udarbejder indsatsplaner, og Skatteforvaltningen står for opkrævning og administration af afgiften. Drikkevandsbidraget er ændret ved lov nr. 538 af 29. april 2015.

Ved lov nr. 104 af 13. februar 2018 blev det vedtaget, at momsregistrerede campingpladser og lystbådehavne kan få tilbagebetalt afgiften på ledningsført vand, når vandet forbruges i gæsternes campingvogne eller lystbåde, og gæsterne betaler en samlet regning for opholdet, som bl.a. dækker vandforbruget.

Ved lov nr. 127 af 30. januar 2021 blev afgiften af ledningsført vand fra den 1. februar 2021 fastsat til 6 kr. og 37 øre pr m³ vand. Afgiften blev forhøjet svarende til størrelsen af drikkevandsbidraget, som bortfaldt den 1. januar 2021. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatterådet

SKM2019.213.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne få godtgjort afgift for ledningsført vand fremadrettet. Godtgørelsen ydes i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms, og spørger havde ingen momspligtige aktiviteter.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke var af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.

SKM2019.214.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke var af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.

SKM2019.215.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke var af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.